Verkeersmaatregelen i.v.m. Power(wo)man Bekendmakingen gemeente Venray Eerste opzet plan asielzoekerscentrum wet milieubeheer Betaald parkeren Bevrijdings dag woningwet wet ruimtelijke ordening Informatie bijeenkomst reconstructie Langeweg commissies Kapvergunning Oude Oostrumseweg Kermis kerkdorpen PEEL EN MAAS donderdag 4 mei 2000 - Pagina 11 De genoemde aanvragen en mel dingen en alle op de aanvragen en meldingen betrekking hebbende stukken liggen op genoemde tijdstip pen ter inzage in het gemeentehuis. Raadhuisstraat I te Venray, op maan dag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op de overige werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur (balie Publieksdiensten. Op telefonische afspraak (0478- 523630 tussen 09.00 - 10.00 uur) kunnen de stukken ook op een ander tijdstip worden ingezien. Het ontwerp van het besluit Burgemeester en wethouders van I de gemeente Venray maken bekend I dat zij voornemens zijn een vergun- I ning krachtens de Wet milieubeheer te verlenen aan: Maatschap Janssen-Jenniskens, Weverslo 2 te Merselo voor een veranderingsvergunning vooreen fokzeugen- en vleesvarkenshoude- ;gen aan de Weverslo 2 te lerselo Vitesse Warehousing and Distri bution Venray BV, Engergieweg 19a te Venray voor een oprich tingsvergunning voor een distribu tiecentrum, gelegen aan de Ener gieweg 19a te Venray Dit onder oplegging van voorschriften m het belang van de bescherming van het milieu. Het ontwerp van het besluit en alle overige op de aanvraag betrekking hebbende stukken liggen ter inzage van 4 mei 2000 tot en met I juni 2000 in het gemeentehuis. Gedurende bovengenoemde periode kan een ieder schriftelijk gemotiveer de bedenkingen indienen bij B Burgemeester en wethouders. JHierbij kunt u verzoeken uw per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Op verzoek kunt u ook mon deling bedenkingen inbrengen waarbij u gelegenheid krijgt tot een gedachte wisseling over de ontwerp-beschik- king. Alleen degenen die bedenkingen heb ben ingebracht op de bovenomschre ven wijze en degenen die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, zijn later tot het instel len van beroep gerechtigd. Besluiten Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray maken bekend dat zij vergunningen krachtens de Wet milieubeheer hebben verleend NLW-Bedrijven, Smakterweg I5- 19 te Venray voor een revisiever gunning voor het uitbreiden wij zigen van een sociale werkplaats, gelegen aan de Smakterweg 15 en 19 te Venray - Houbensteyn Holding BV, Yssel- steynseweg 69 te Ysselsteyn voor een revisievergunning voor een vleesvarkens- en gespeende big- genhouderij, brijvoerkeuken, mestverwerkinginstallatie, destilla tiebassins en composteringsruim- te, gelegen aan de Ysselsteynse- weg 25 te Ysselsteyn De vergunningen worden onder oplegging van voorschriften en/of beperkingen in het belang van de bescherming van het milieu verleend. Het besluit en alle overige op de aan vraag betrekking hebbende stukken liggen van ter inzage (6 weken) van 4 mei 2000 tot en met 15 juni 2000 in het gemeentehuis. Gedurende bovengenoemde perio de kan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroepschrift worden inge diend door: a. diegenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ont werp van het besluit; c. diegenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aange bracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden ver weten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Het beroepschrift moet (in twee voud) worden gericht aan de Raad van State, afdeling Bestuursrecht spraak, postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage. Na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht, ten zij vóór deze datum beroep is inge steld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder een scnorsingsverzoek) is ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. A.M.v.B.-meldingen Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat er krach tens artikel 8.40 van de Wet milieu beheer A.M.v.B.-meldingen zijn bin nengekomen van: - Café La Tour, Langstraat 8 te Ven ray voor het van toepassing wor den van het Besluit Horeca, Sport- en Recreatieinrichtingen aan de Langstraat 8 te Venray - Maatschap M. en P. Wismans, Blan kenberg 12 te Leunen voor het van toepassing worden van het Besluit Akkerbouwbedrijven aan de Blan kenberg 2 te Leunen - Gebr. Keijsers BV, Lovinckplein 6 te Ysselsteyn voor het van toepas sing worden van het Besluitdetail- handel en ambachtsbedrijven aan het Lovinckplein 6 te Yssel steyn C S Keukens, Maasheseweg 79 te Venray voor het oprichten van een keuKeninstallatiebedrijf inge volge het Besluit houtbewerkende bedrijven gelegen aan de Maas heseweg 79 te Venray De meldingen kunnen worden inge zien van 4 mei 2000 en 18 mei 2000 (2 weken) in het gemeentehuis. Venray, 4 mei 2000 Burgemeester en wethouders van Venray, namens dezen, hoofd afdeling Bouwen en Milieu, C.Th. van Velzen Op vrijdag 5 mei a.s. (Bevrijdingsdag) is het in de gemeente Venray, zoals op een normale' vrijdag, betaald parke ren. Ingekomen bouwaanvragen Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet treft u onderstaand aan een overzicht van de in de afgelopen week bij burgemees ter en wethouders van Venray inge komen bouwaanvragen. het bouwen van silo's en de aanleg van foliebassins aan de Yssel- steynseweg 25 te Ysselsteyn tnv Houbensteyn Holding B.V., Ysselsteynseweg 69; - het bouwen van een tussenwand in bestaande mestopslagput aan de Ysselsteynseweg 69 te Yssel steyn tnv Houbensteyn Holding B.V., Ysselsteynseweg 69; - het vergroten woning aan de Sleutelbloem 18 te Venray tnv M.L.J.M. Hendrix, Sleutelbloem 18; - het bouwen van het bedrijfspand aan de Smakterweg te Venray tnv Lemmens Venray V.O.F., Bon- gerdstraat 4 te Venray; - het vergroten van de woning aan de Oostsingel 46 te Venray tnv C.M.A. Oudenhoven, Oostsingel 46; het veranderen garage aan de Wasbloem 7 te Venray tnv G. Dekker, Wasbloem 7; - het bouwen van een serre aan de Melisse 13 te Venray tnv H. van Meijel, Melisse 13; - het vergroten van een berging en bouwen carport aan de Pastoor Verheggenstraat 7 te Casten- ray tnv W. Janssen, Pastoor Ver heggenstraat 7; het veranderen en vergroten van de woning aan de Kruisstraat 14 te Venray tnv R. Korsten, Beu kenlaan 14 te Venray; het bouwen van een garage aan de Grauwveen 18 te Ysselsteyn tnv P. Cox, Grauwveen 18; het veranderen berging in een garage aan de Gertrudisstraat 17 te Oirlo tnv H. Baltussen, Gertrudisstraat 17; het verbouwen van de woning aan de Kleindorp 28 te Merselo tnv Maatschap Van Dijck, De steeg 10 te Merselo; het bouwen van een tuinhuis aan de Puttenweg 6 te Ysselsteyn tnv L. Heidens, Puttenweg 6; het veranderen van de zijgevel aan de Nieuwlandstraat 24 te Ven ray tnv W. van de Ven, Nieuw landstraat 24; het vergroten van de woning aan de Vlinderbloem 4 te Venray tnv M.H.T.M. Lamers, Vlinder bloem 4; het vergroten van de woning aan de Ooster Thienweg 10 te Oostrum tnv W.J.A. Creemers, Ooster Thienweg 10; het bouwen van een paardenstal aan de Spurkterdijk te Oos trum tnv P.J.J. van Dijck, Gertru disstraat 32 te Oirlo; het vergroten van de woning en garage aan de Prinses Irene- straat 11 te Venray tnv T.J. Schoenmakers, Prinses Irenestraat II; het vergroten van de woning aan de Tuinstraat 7 te Venray tnv I.P. Gorter, Kapelaanspad 18 te Vernay; het vernieuwen/veranderen van de loods/garage aan de Kempweg 149 te Venray tnv P.J.M Beer- kens, Kempweg 149. Bouwvergunning verleend Burgemeester en wethouders heb ben in de afgelopen week voor onderstaande bouwplannen bouwver gunning verleend. het bouwen van een appartemen tencomplex (53) aan de Leunse- weg/Paterslaan te Venray tnv Amstelland Vastgoed, Postbus 6069 te Eindhoven; het vergroten van de woning aan de Gussenstraat I te Leunen tnv M.I.G.M. van Rens, Gussen straat I; het veranderen/vergroten woning aan de Weegbree 2 te Venray tnv J. Swaagman, Weegbree 2; - het vergroten van de woning aan de Ranonkel 9 te Venray tnv H.J.A. Holtappels, Ranonkel 9; het herstellen/restaureren woning aan de Henseniusstraat I Ib te Venray tnv B.M.C. Rutten, Hen seniusstraat 11 b; het vergroten van de woning aan de Laagriebroekseweg 4 te Leunen tnv A.G.S. Fleurkens- Peeters, Laagriebroekseweg 4; het bouwen van een woning aan de Ellerbecklaan I I te Venray tnv E.M.R. Vennekens, Wilhelmina Sangersstraat 45 te Venray; het veranderen/vergroten bedrijfsgebouw aan de Deputé Petersstraat 30 te Oirlo tnv Coöperatie Saweco U.A., Deputé Petersstraat 30; - het bouwen van een tuinberging aan de Morenahof 2 te Venray tnv F.A. van Lieshout, Morenahof 2; - het veranderen/vernieuwen woning met stal aan de Raadhuis straat 36 te Venray tnv E.J.P.M. Raedts, Raadhuisstraat 36. Zij die menen door de afgifte van een of meer van deze vergunningen recht streeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht daartegen bij het college van burgemeester en wethou ders van Venray een gemotiveerd bezwaarschrift indienen en wel bin nen 6 weken na de dag, waarop de beschikking is toegezonden of uitge reikt. Die termijn wordt in ieder geval in acht genomen, wanneer een bezwaar schrift binnen 5 weken na dagteke ning van deze publicatie wordt inge diend. Bouwtoestemming op bouwmeldingen Burgemeester en wethouders heb ben in de afgelopen week voor onderstaande bouwmeldingen bouw toestemming afgegeven. - het plaatsen van een tuinhuisje aan de Laurahof 7 te Venray tnv E.J.A.M. den Hoedt, Laurahof 7; - het plaatsen van een tuinhuisje aan de dunerahof 14 te Venray tnv P.M.H. Kleine, Cunerahof 14. Zij die menen door de afgifte van een of meer van deze bouwtoestemmin- gen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht daarte gen bij het college van burgemeester en wethouders van Venray een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen en wel binnen 6 weken nadat de beschik king is toegezonden of uitgereikt. Die termijn wordt in ieder geval in acht genomen, wanneer een bezwaar schrift binnen 5 weken na dagteke ning van deze publicatie wordt inge diend. Opmerking: met ingang van 3 april j.l. zijn de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Woningwet gewij zigd. Een van de gevolgen is dat de bouwplannen, waarvoor vrijstelling van het bestemmingsplan wordt ver leend of waarvan de aanhoudings plicht wordt doorbroken, voortaan 4 in plaats van eerder 2 weken voor eenieder ter inzage moeten liggen. Bekendmaking bouwplannen en gebruiksverzoeken (in procedure) Burgemeester en wethouders zijn in beginsel voornemens aan de vol gende ingekomen bouwmeldingen, bouwaanvragen en gebruiksverzoe ken, voor zover nodig met toepassing van art. 15, 17, 19.2 of 19.3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 4, 5 of 6 van de Woningwet, medewerking te verle nen. het plaatsen van een tuinhuisje aan de Rozemarijn 4 te Venray tnv W.B.T. Pelzer, Rozemarijn 4; het vergroten van de woning aan de Oostsingel 46 te Venray tnv C.M.A. Oudenhoven, Oostsingel 46; het vernieuwen van de berging aan de Tedderstraat 6 te Venray tnv R.G. Royle, Tedderstraat 6; het bouwen van een garage aan de Matthiasstraat 16 te Casten- ray tnv H.G.M. Philipsen, Mat thiasstraat 16; het uitbreiden van de ligboxenstal aan de Laagriebroekseweg 26 te Leunen tnv Mts. Litjens, Laag riebroekseweg 26; het bouwen van een woning met bedrijfsruimte aan de Bodden- broek 15 te Oirlo tnv M.J.P. Baten, Boddenbroek 15; het bouwen van twee kalkoenhok- ken aan de Timmermannsweg 51 te Ysselsteyn tnv J.G.M.E. Peeters, Timmermannsweg 51 het veranderen/vergroten van de woning aan de Etnalaan 5 te Venray tnv J.P.M. Swinkels, Dak dekkerstraat 5 te Venray; het vergroten van de woning aan de Dr. Kortmannweg 2 te Ven ray tnv P.LM. Dupont, Dr. Kort mannweg 2; het bouwen van een woning aan de B.P. Vlakwater te Venray tnv P. van Beek, Tiglienstraat 53 te Tegelen. De op de verzoeken betrekking heb bende stukken liggen met ingang van 5 mei 2000 gedurende 4 weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling publieksdiensten. Gedurende deze termijn kunnen eventuele bedenkingen bij burge meester en wethouders worden inge diend. Venray, 4 mei 2000 Burgemeester en wethouders van Venray, Namens dezen, het hoofd van de afdeling Bouwen en Milieu, C.Th. van Velzen De gemeente Venray organi seert op woensdag 10 mei a.s. een informatiebijeenkomst over de reconstructie van de Langeweg fase 3 (gedeelte Kempweg tot Langstraat). Tijdens deze bijeenkomst wordt nader ingegaan op de uitvoe ringsplannen. De informatiebij eenkomst vindt plaats om 19.00 uur in De Witte Hoeve, Gasstraat 5 in Venray. De bijeenkomst is openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom. In verband met de Venrayse duathlon 'Power(wo)man' op zon dag 7 mei 2000 zijn van 08.00 tot 19.00 uur onderstaande ver keersmaatregelen van toepassing: Gesloten in beide richtingen voor bestuurders (fietspar- cours conform 1999): 01 Loonsedijk 02 Beekweg 03 Kleindorp tussen De Steeg en de Beekweg 04 Noordsingel tussen St. Ursulas- traat en Westsingel (tevens aan leg rotonde) 05 Hoenderstraat tussen Gemma- dal en Westsingel 06 Hoenderstraat tussen Westsin gel en Langeweg 07 Westsingel tussen Noordsingel en Merseloseweg 08 Merseloseweg tussen Westsin- fel en Henseniusplein angeweg tussen Hoenderstraat en Kennedystraat 10 Kempweg tussen Langeweg en Henseniusplein Op 25 april is de gemeente raad akkoord gegaan met het voorstel van het college van B en W om in Venray tijdejijk een asielzoekerscentrum (AZC) te huisvesten. Voordat naar een uiteindelijke locatie wordt uitge keken moeten eerst de uitgangs punten en randvoorwaarden beschreven worden waaraan de locatie moet voldoen. Het college van B en W heeft in haar vergadering van 2 mei de voorlopige randvoorwaarden en uitgangspunten vastgesteld. Deze voorlopige voorwaarden liggen voor geïnteresseerden elke dag van 09.00 tot 17.00 uur ter inzage bij de publieksbalie. Hier kan vanaf heden tot 24 mei schriftelijk op gereageerd wor den. De reacties worden dan meegenomen bij het schrijven van de definitieve randvoor waarden en uitgangspunten die in juni door de gemeenteraad worden vastgesteld. Een volgen de stap in het proces is vervol gens net gezamenlijk zoeken naar een geschikte locatie voor het AZC. Naast het inzien van de voor lopige randvoorwaarden kan voor vragen vanaf I I mei iedere donderdag tussen 17.00 en 18.00 uur gebeld worden met dhr. Henk verstegen. Zijn tele foonnummer is vanaf maandag 8 mei bekend, voor inlichtingen bel de Publieksdiensten, tel. 0478-523333. Vanaf 9 mei houdt hij iedere dinsdag tevens een spreekuur tussen 17.00 en 18.00 uur op het gemeentehuis. Een afspraak kan gemaakt worden via publieksdiensten, tel. 0478- 523333 of via de intekenlijst die ligt bij de publieksbalie op het gemeentehuis. Financiële en Economische Zaken De commissie Financiële en Economische Zaken vergadert op maandag 8 mei a.s. om 19.00 uur in het gemeentehuis. De vergade ring is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. De agenda luidt als volgt: 1Opening en mededelingen 2. Spreekrecht publiek 3. Verslag commissievergadering 13 maart 2000 4. Presentatie over referentiestel sels voor woningen en niet- woningen in het kader van de hertaxatie van de wet WOZ. Tevens stand van zaken rondom de lopende hertaxatieronde 5. Productrekening Venray 1999 6. Gewestrekening 1999 7. Vaststelling 'Verordening aan sluitvoorwaarden riolering Ven ray' en 'Verordening Rioolaan- sluitrecht 2000' 8. I e wijziging diverse belastingver ordeningen 2000 9. Begrotingstoezicht 2001 10. Behandeling Gewestzaken 11Reactie concept 'Sociaal Econo mische Hoofdstructuur' Provin cie Limburg 12. Ontwikkelingsvisie Noord-Lim burg toetsingskader Regiofonds 13. Rondvraag en sluiting. Cultuur, Onderwijs en Sport In verband met het Debat over de Venrayse Ruimte met als thema 'Kunst in de openbare ruimte' op donderdag I I mei 2000, zal de geplande vergadering van de com missie Cultuur, Onderwijs en Sport worden verschoven naar maandag 15 mei 2000. Agrarische Economie en Milieu De commissie Agrarische Economie en Milieu vergadert op woensdag 10 mei 2000 om 19.00 uur in het gemeentehuis. De verga dering is openbaar. Belangstellen den zijn van harte welkom. De agenda luidt als volgt: 1. Opening 2. Spreekrecht publiek 3. Ingekomen stukken en medede lingen 4. Verslag commissievergadering van 12 april 2000 5. Productrekening 1999 6. Vaststellen van saneringspro gramma A- en Rail-lijst 7. Rondvraag 8. Sluiting. Cultuur, Onderwijs en Sport De commissie Algemene Zaken vergadert op woensdag 10 mei 2000 om 19.00 uur in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. De agenda luidt als volgt: 1. Opening, vaststelling mededelingen 2. Spreekrecht publiek 3. Vaststelling verslag en afdoe- ningslijst van de openbare verga dering van 12 april 2000 4. Ingekomen stukken 5. Gewestaangelegenheden 6. Politie-aangelegenheden 7. Ontwerp-raadsvoorstel inzake Eindrapportage Project Verster king Brandweer 8. Nota inzake 'discussie handha ving' 9. Ontwerp-raadsvoorstel inzake Verordening klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen 10. Rondvraag en sluiting. Sociale Zaken, Werkgelegenheids- voorziening en Volksgezondheid De commissie Sociale Zaken, Werkgelegenheidsvoorziening en Volksgezondheid vergadert op donderdag I I mei a.s. om 19.00 uur in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. Belangstel lenden zijn van harte welkom. De agenda luidt als volgt: 1. Opening, vaststellen van de agen da en mededelingen 2. Spreekrecht publiek 3. vaststelling verslag van de com missievergadering d.d. 6 april 2000 4. Ingekomen stukken 5. Gewestzaken 6. Ontwikkeling schuldhulpverle ning 7. Productrekening Venray 1999 8. Samenwerking Sociale Zaken noordelijk Noord-Limburg 9. Stand van zaken nieuwe Struc tuur Uitvoering Werk en Inko men 10. Fonds Werk en Inkomen I IRondvraag Stedelijk Beheer De commissie Stedelijk Beheer vergadert op maandag 8 mei a.s. om 19.00 uur in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. Belangstellenden zijn van harte wel kom. De agenda luidt als volgt: 1Opening en vaststellen agenda 2. Spreekrecht publiek 3. Vaststellen verslagen: - vergade ring 13 maart 2000 en afdoe- ningslijst; - verslag gecombineer de vergadering Finecza AEM m.b.t. GRP, d.d. 13-03-2000 4. Productrekening 2000 5. Jaarprogramma Openbare ver lichting 2000 6. Jaarprogramma Speelruimteplan 2000 en evaluatie 1999 7. Mededelingen en ingekomen stukken 8. Rondvraag 9. Sluiting. E-mail adres Peel&Maas jeelenn^tteM^ Gesloten in beide richtingen voor bestuurders (fïetspar- cours) nieuw vanwege aanleg rotonde Westsingel/Noordsingel: 01 Hagelweg 02 Wit Zand 03 Molenklefweg tussen Hagelweg en Beekweg 04 De Aldenweg tussen Hagelweg en Beekweg 05 Gemmadal Gesloten in beide richtingen voor bestuurders (looppar- cours conform 1999) 11 Henseniusstraat tussen Leeuw straat en Henseniusplein 12 Patersstraat 13 Poststraat 14 Julianasingel 15 Wilhelminastraat 16 Pr. Bernhardstraat tussen Julia nasingel en Pr. Hendrikstraat 17 Pr. Bernhardstraat tussen Oran jestraat en Kolkweg 18 Oranjestraat 19 Kolkweg 20 Parallelweg Oostsingel tussen Kard. van Rossemstraat en Min. Ch. Ruysstraat 21 Min. Ch. Ruysstraat 22 Mgr. Nolensstraat 23 Kardinaal van Rossemstraat 24 Dr. Poelsstraat 25 Hofstraat 26 Grote Markt 27 Marktstraat 28 Schoolstraat Eenrichtingsverkeer Uitgezonderd busdienst en bestemmingsverkeer: 29 Noordsingel van Overloonse- weg tot St. Ursulastraat Eenrichtingsweg Uitgezonderd (brom-)fïetsers: 30 Langeweg van Kennedystraat tot Langstraat Eenrichtingsweg: 31 Langeweg van Hoenderstraat tot Frans Michelstraat Door het college van burgemees ter en wethouders is een kapver gunning verleend voor de volgende locatie: I. gemeente Venray: vijftien linde bomen en twee esdoorns staan de in de Oude Oostrumseweg ter hoogte van Beukenrode en voor huisnrs. I t/m 7, en twee kastanjes staande in de Juliana singel voor huisnr. 52. De lindebomen voor de gevel van Beukenrode staan met hun wortels in het riool en hebben zowel ondergronds als boven gronds beperkte uitgroeimoge lijkheden. Ter vervanging zal een gevelbeplanting worden aange bracht met twee smalle bomen. In de bocht met de Julianasingel zullen vier nieuwe bomen wor den geplant als verkeersgelei ding. De lindebomen aan de Oude Oostrumseweg veroorza ken overlast in de vorm van roet- dauw, deze bomen zullen wor den vervangen door drie nieuwe lindebomen. De esdoorns staan de voor huisnrs. 7 en 9 zullen niet worden vervangen in ver band met de beperkte ruimte en de begaanbaarheid van het trot toir. De twee kastanjes voor huisnr. 52 dienen te worden ver wijderd in verband met ver keerstechnische aanpassing van het knooppunt (het knooppunt wordt in westelijke richting opgeschoven ter verhoging van de verkeersveiligheid). De werkzaamheden zullen in juni worden uitgevoerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publieksbalie via tel. nr. 523333, die bereikbaar is van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Bezwaren tegen de kapvergun ning kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders tot uiterlijk 6 weken na publicatie. 32 Raadhuisstraat van Stationsweg tot uitrit P-terrein Raadhuis straat Verbod stil te staan 33 Oude Oostrumseweg van Julia nasingel tot Oostsingel Bereikbaarheid ziekenhuis en Merselo: Het ziekenhuis en Merselo blijven bereikbaar via de route Noordsingel, Oostsingel, Zuidsingel, Westsingel. Merseloseweg Bereikbaarheid zorgcentrum "Het Schuttersveld": Het Schuttersveld blijft bereikbaar via de route Zuidsingel, Oostsingel, Noordsingel, St. Ursulastraat (hier op aanwijzing van de parcours- wachter de Hoenderstraat oversteken naar de Bergweg alwaar Het Schuttersveld gelegen is). Bereikbaarheid Koningschieten schutterij 't Zandakker Noordsingel, Overloonseweg, Laagheidseweg, Hansenberg, Endepoel, schuttersweide aan de Loonsedijk (zie tevens bebording vanaf Noordsingel). Ontsluiting wijk 'Molenklef Vanwege de aanleg van de rotonde Westsingel/Noordsingel is de enige ontsluitingsweg de Molenklefweg. op aanwijzing van de politie en par- courswachters kunt u de wijk verla ten. Hier dient men met enige wachttijd i.v.m. passerende renners rekening te houden. Parkeerplaats De Gouden Leeuw De parkeerplaats De Gouden Leeuw kan tussen zaterdag 6 mei 18.00 uur en zondagavond 7 mei niet gebruikt worden voor parke ren vanwege activiteiten in het kader van Powerman 2000. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare Werken, dhr. Peter v. Horen, tel. 0478-523589. In februari 2000 heeft dè gemeen te van de exploitant van de rups- baan helaas het bericht ontvangen dat hij in verband met persoonlijke omstandigheden, niet meer in staat is de kermissen in de kerkdorpen te bezoeken. Daarnaast heeft de exploitant, die vorig jaar via een jaarcontract een aantal kermissen met zijn gebak kraam bezocht heeft, aangegeven alleen nog belangstelling te hebben voor de Ysselsteynse kermis en de andere kermissen niet meer te'wil len bezoeken. Binnen het netwerk van exploi tanten is bekeken of hier mogelijk heden waren om de beide open plaatsen passende binnen de huidige diversiteit van attracties op te vul len in de zes kerkdorpen Oirlo, Leunen, Merselo, Ysselsteyn. Castenray en Oostrum. Dit bleek niet mogelijk te zijn. Daarop zijn in maart 2000 een tweetal advertenties geplaatst in de kermisvakbladen, hierop hebben twee exploitanten met een gebak kraam gereageerd. Maar er is geen reactie ontvangen van een exploi tant met een rupsbaan of soortgelij ke vermaakzaak. Voor één exploitant van een gebakkraam is een gunning gemaakt voor het jaar 2000 voor de zes kerkdorpen Oirlo, Leunen, Merselo, Ysselsteyn, Castenray en Oostrum. Om toch te proberen om op de zes eerder genoemde kermissen in de kerkdorpen een andere ver maakzaak naast de botsauto's te krijgen wordt nu voor de afzonder lijke kermissen bekeken of hier een attractie voor gevonden kan wor den. Voor de kermis in Oostrum is inmiddels een vergunning voor een rupsbaan afgegeven. UM78-582579 KANTOOR HENRI DUNANTSTRAAT 37 5807 ES OOSTRUM-VENRAY TELEFOON 0478-582579 FAX 0478-584210 AFVALOVERSLAG METAALWEG 7 VENRAY TELEFOON 0478-585002 Van het begin tot het einde kunnen wij u hulp bieden bij bouw- of verbouwwerkzaamheden: Mobiele kranen en machines voor graafwerkzaamheden Vrachtauto's voor aan- en afvoer materialen Puin en afval containers van 6 m3 tot 35 m3 open en gesloten Magazijn containers voor tijdelijke opslag Stratenmakers voor de nette binnenkomst Tevens kunnen wij diverse materialen leveren zoals zand, grind, rode en grijze split en in eigen compostering gewonnen groen-compost.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 11