Björn moet van school I "Wil en onwil specialisten bepalen koers ziekenhuizen" d f J d Felice; n ^"^11 J Verenigingen benaderd over schouwburg J 1iVJt portretfoto's 13/18 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING KONINGINNEDAG Q Bandoetere Treinongeval Holthees: twee doden Asteria TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE 1500 M2 SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGELIDEEËN 2É3 DE HYPOTHEEK SHOP Koninginnedag 1 Koninklijke kortingen op gordijnen, tapijt, karpetten en vinyl! dan pt. 3 voor 1 moederdag en communie Oude Oostrumseweg 19a Tel.: 0478 - 569666 DONDERDAG 27 APRIL 2000 Nr. 17 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG eek iirïst ne lart de gzaarri lart te en &ed>Ufy ifcarij T uttgewen] peel en maas boek- en kantoorboekhandel kabelkrant venray grotestraat 68 tel. 0478-582727 PEEL EN MAAS Grotestraat 68 - Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 email adres: peelènm@tref.nl - internetsite: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws PATERSSTRAAT 19a VENRAY TEL 0*78 535958 Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio ƒ50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) uur der da' jong en iet wei lantal zaterdag 29 april geopend 9.30-17.00 uur berden Grotestraat 23 5801 BE Venray 0 =3 Tel. 0478-581526 Björn de Hoog zit in Venray op school, de SBO-school (Speciale school voor basis onderwijs) Focus omdat hij een chronische vermoeid heidsziekte heeft. Maar omdat zijn ouders en de schoollei ding ruzie hebben moet hij daar weg. Weg naar een school buiten Venray. Terwijl Björn toch echt gewoon in Venray woont. Zie voor het vervolg van dit artikel pagina 5. Barbertje 'Barbertje moet hangen' is een leugelde uitdrukking gewor- in de Nederlandse taal. Dat de ikking ook ferm wortel heeft lagen in het Venray se is mij inmiddels ook duidelijk. Soms kt het er namelijk op dat de ene ilft van Venray de andere helft wil 'hangen' Dat is op het ogen blik ook niet zo moeilijk met de twee grote kwesties die hier spe len: het ziekenhuis en de schouw burg. Een of andere joker be It name lijk op het ogenblik in naam van de burgemeester verenigingen af om uit te vogelen wat voor stieke me afspraken ze hebben met de. directie van de schouwburg. In bpdracht van onze burgervader en die weel natuurlijk van niks. Het ligt helaas een beetje in de lijn van dc sfeer die er rond het 'conflict" bij de schouwburg hangt. Er gaan Veel te veel halfware verbalen rond. geruchten, roddels, en beschuldigingen, vooral aan het adres van de directeur. En dan krijg je inderdaad volk dat wanho pig gaat rondbellen om hun eigen gelijk bevestigd te zien. Een tweede 'barbertje' dreigt Onze nieuwe wethouder Heidens te kunnen worden als de gemeen teraad doet wat ze zelf zeggen. In een stevige motie (eindelijkj eiste de raad dinsdagavond dat het col lege er voor gaat zorgen dat her ziekenhuis behouden blijft, lurgemeesler Waals wilde wel even de consequenties weten als dat niet zou lukken en daar kwam ;een duidelijk antwoord op. .Denk e namelijk logisch door dan is ■en sluiting, geheel of gedeelte lijk, van het ziekenhuis dus gelijk Jinde oefening voor wethouder Heidens. Omdat hij niet heeft gedaan wat de raad hem opdroeg. Barbertje moet han- igen - alleen is het dan wel de ver- keerde: de j S raadsleden had den ook zelf iets eerder een vuist kunnen maken. Aan de inzet van de wethou- j hd der zal het niet lig- j gen. Gerril Chrysler Jeep Dodge VERKOOP NIEUWE- EN GEB RUKTE ALTO'S VAK KUNDIG ON D ERHOF D EN REPARATIE 'tZK-lLEN'BAAN 8 5813 KA YSSEI.STFYN El.: (J478-S4I945 FAX: «478-541876 ■"Wil: \AKGARAGE-C4GO.MMANSENDFWlT.NI, Wwnetslte: WWSV.GOM M AN.SEN DEVVI T.NI. Politiek Venray haalt hard uit naar medisch specialisten CDA'er Wiel Michiels uitte dinsdagavond tijdens de raads vergadering namens alle partijen stevige kritiek op de rol die de medische specialisten van de zie kenhuizen in Noord-Limburg zouden spelen bij de negatieve gevolgen van het reorganisatie plan. 'De naar verluidt zeer belangrijke rol die enkele specia listenmaatschappen hebben gespeeld bij de uitwerking van de nota Oversteek, blijft volledig bui ten beeld. Het zou ondenkbaar moeten zijn dat enkele specialis ten nu zo'n belangrijke stempel kunnen drukken op de kwaliteit van de toekomstige regionale gezondheidszorg en die van het Venrayse ziekenhuis in het bij zonder", stelde Michels in een gezamenlijke verklaring van alle Venrayse fracties. Volgens de raad heeft de Raad van Bestuur door deze wijze van handelen geen goodwill en vertrou wen gekweekt bij de Venrayse bur gers en hun partners in de gezond heidszorg, met name bij het personeel, de huisartsen, de vroed vrouwen en het gemeentebestuur. Tijdens een schorsing van de ver gadering vertelde wethouder Heidens van Volksgezondheid dat ook hij het te gek voor woorden vindt dat de medisch specialisten, die niet in Venray zouden willen werken, bepalen hoe de zorg er in de regio uit komt te zien. "De directie heeft het nooit met zoveel woorden tegen me gezegd, maar ik proef aan alles dat de wil en onwil van de spe cialisten de koers van de ziekenhui zen bepalen", aldus Heidens. ZORGEN Ook maken de fracties zich grote zorgen over de recente ontwikkelin gen bij het ziekenhuis na het ver schijnen van de nota Oversteek. "Wij verwijzen daarbij op het ver trek van vele goed gekwalificeerde personeelsleden naar elders sedert de bekendmaking van Oversteek. Hierdoor wordt de mogelijke conti nuïteit reeds in een vroeg stadium ondergraven. Alleen al daarom is duidelijkheid op korte termijn nood zakelijk", aldus Michiels. De partij en willen voorkomen dat de aange kondigde uitholling van functies op korte of langere termijn leidt tot een verdere uitholling en uiteindelijk definitieve sluiting van het zieken huis in Venray. De door de Raad van Bestuur afgegeven garanties van het behoud van 90% van de huidige zorg doet aan de zorgen van de fracties niets af. Oversteek is volgens de fracties wat dat betreft duidelijk. 'De omvang van de ziekenhuiszorg zal wellicht op 90% komen, maar de aard van de zorg die wordt geleverd wijzigt zo fundamenteel, dat na Oversteek geen sprake meer is van een adequaat zorgaanbod in Venray. Daarbij kunnen wij niets anders zeggen dan dat door het Raad van Bestuur afgegeven garanties, door ons met enige scepsis worden beschouwd, gezien de in het verle den afgegeven 'garanties' die nu TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerkenBezoek onze nieuwe showroom en laat u vakkundig adviseren. niet waargemaakt lijken te worden', zo staat in de verklaring. Tevens heeft de raad grote twij fels over het op 2 maart aangegeven tijdspad dat inhield dat de definitie ve besluitvorming in juli 2000 zou plaatsvinden en ijmplementatie vanaf eind 2000/ begin 2001. 'Worden de plannen niet door de feiten achterhaald, zoals blijkt uit de sluiting van afdelingen en de pijnlij ke discussie die gevoerd wordt met het maatschap gynaecologie?', vra gen de fracties zich af. Tenslotte heeft de raad bedenkin gen bij de vraag of het Venlose zie kenhuis wel in staat is om die kwali tatieve zorg die noodzakelijk is te bieden aan nog eens ruim 50.000 inwoners uit de regio Venray. MORELE STEUN Volgens de raad moeten de vele duizenden handtekeningen uit Venray en omgeving (ruim 11.000, red.) die op dit moment worden ver zameld niet alleen gezien worden als een morele steun, maar vooral ook als een morele verplichting voor zowel het college en de raad als wettig openbaar bestuur om een volwaardig ziekenhuis in Venray tot stand te houden. Lees verder op pag. 5 B 1ST R O tel.: 0478-581869 Op de onbewaakte spoorweg overgang aan de Gildestraat- Loonseweg te Holthees is op eer ste paasdag omstreeks 21.50 uur de auto van de 36-jarige Gertjan Bienenmann uit Overloon door de trein Roermond-Nijmegen gegre pen. Bienenmann kwam om het leven, evenals de andere inzitten de van de auto, de 20-jarige Emmy Jeuken uit Overloon. Bienenmann was werkzaam als chefkok in de keuken van Hotel Asteria in Venray, Jeuken was leer lingkok. Bienenmann reed over de Loonseweg (die parallel aan de spoorlijn loopt) naar huis en draaide vervolgens linksaf om de overweg over te steken. Hierbij kwam de auto in botsing met de trein. Beide inzittenden waren op slag dood. Door het ongeval was het treinverkeer op het traject tot het einde van de avond gestremd. De politie onderzoekt of de waar schuwingslampen bij de spoorweg overgang werkten toen het tweetal er passeerde. Hotel Restaurant nodigt u uit voor... Pfl-BRUNCII Hotel Asteria Venray^ MAASHESEWEG 80A. 5804 AD VENRAY INL EN RESERVERINGEN: TEL 0478-51 1466 KEIZERSVELD 57, VENRAY. TEL 0478 - 569355 GEOPEND; MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 TA. 10.00-17.00 w>m TmiTffll Patersstraat 3 5801 AT Venray (naast Postkantoor) Tel. (0478) 51 57 55 officieel Opel Dealer voor Panningen, Venray e.o. I Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen OPEL GHIELErT Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 Nu is het een prima tijd om graszoden te leggen! Graszoden-Kweekt* DIRECT GAZON vo4 Ook particuliere verkoop eventueel thuis bezorgd. Tel. 0478-54 50 28 Rouwkuilenweg 11Ysselsteyn Waals weet van niets De afgelopen week zijn in Venray een of meerdere verenigingen benaderd met de vraag om informatie te verstrekken over hun relatie met de schouwburg. De man zegde in opdracht van burgemeester Waals te handelen. Waals weet echter van niets. De man meldde zich onder de naam Janssen ondermeer bij vastelaoves- vereniging'De Piëlhaas. Daarbij vroeg hij naar bepaalde informatie over de contacten tussen de vereniging en de schouwburg. De man gaf duide lijk aan in opdracht van burgemeester Waals te handelen Het bestuur van de Piëlhaas heeft de man geen informatie gegeven en gevraagd of hij enkele dagen later terug wilde bellen. De man heeft later inderdaad teruggebeld. Loek de Veen. penningmeester van De Piëlhaas laat desgevraagd weten de man geen informatie le hebben verstrekt. Burgemeester Waals had inmiddels ook vernomen dat iemand uit zijn naam aan het bellen was. "Ik weet hier niets van. De schouwburg valt bovendien onder wethouder Kersten. Ik heb niemand de opdracht gegeven om ergens informatie in te winnen" aldus Waals, die ook geen idee heeft wie die persoon is geweest. u taterdag 29 april Kom naar onze show vol 19 J 1 4 I 1 t s VENRAY Julianasingel 7 'straat SCHOOLSTRAAT5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 BRASSERIE Met eero (ttxUccanc knipoogjes Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 Vestigingen in f Venray CT&wneer Rühl Haegens van Aar uitdaging: de juiste koers te vinden Noorderhof 8. Postbus 68. 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1