berden 375 asielzoekers op één plek in gemeente K I =Ll J -M Manon Vullings naar Limburgse Voorleeswedstrijd Bezwaar bewoners Raadhuisstraat tegen stopverbod i?ar Telice/ opruiming tapijt gordijnen! rORE kortingen op WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING DO nieuwe voorjaarscollectie Berden Mode in de steigers, maar de verkoop gaat door! Bandoetere SPIJKERBROEKEN bekende merken CANOE 59.9= 49?5 ngeïi dè specialist >or tegels» sanitair en tegelwerken! PASEN 2000 TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE 1500 MJ SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGELIDEEËN *Sr/IA AT 76^* portretfoto's 13/18 3 voor 19?° moederdag en communie Hüiinnhj^f Verbouwings met Oude Oostrumseweg 19a Tel.: 0478 - 569666 ïgina jONDERDAG 6 APRIL 2000 Nr. 14 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS aankoop verkoop taxaties Brotestraat 68 - Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 il i.vXpail adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws PATERSSTRAAT 19a 'VENRAY'TEL.0478585958 Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar 35,00 Abonnementsprijs buiten de regio ƒ50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) 3 t/m Ook tijdens de verbouwing vindt u bij ons de dames-, heren- en kinderkleding r''S Wij doen ons best de overlast gedurende de verbouwing tot een minimum te beper ken CD Grotestraat 23 Q -< Tel. 0478-581526 Manon Vullings van de Castenrayse basisschool De Stek neemt op donderdag 11 april deel aan de provinciale finale van de nationale Voorleeswedstrijd in theaterhotel De Oranjerie in Roermond. Manon behaalde vorige week Het haasje Het kan geen toeval zijn dat zo lak voor Pasen ineens iedereen cgint le roepen dat die giga-bees- uit het Oda-park in Venray Boeten blijven. Snel. snel, snel ril iedereen dat, alhoewel het gzegde luidt: haastige spoed is :lden goed. Want. Heeft ieder- en er wel eens bij nagedacht hoe root de eieren zullen zijn die ze hun paasmandjes rond gaan ouwen? Levensgevaarlijk als en kind zoiets op zijn hoofdje ;tijgt. Die is dan letterlijk en guurlijk het haasje. En al die uooie plannenmakers dan maar oepen 'Mijn naam is haas!' Nee, oe mooi ik die beelden ook vind hoe aardig de beeldhouwster irit is, er is geen plek voor die eesten. Waar moet je ze trem ens neerzetten? In het gras naast e Grote Kerk kan niet want daar ibben de konijntjes recht van verpad, voor het gemeentehuis is et al vol, en op de Gouden eeuw is moreel onverantwoord. Is je dronken als een tor of sto- ted als een garnaal uit kroeg of offeshop komt rollen krijg je de chrik van je leven als je die azen ineens ziet staan. Een soort 'enrayse variant op roze olifan- :n dus. Het Henseniuspleinvalt af mdat daar teveel eetgelegenhe- en in de buurt zitten en die gaan an snel over tot 'onthaasten' van fenray. Over de haastige suggestie om midden op het choowburgplein neer te zetten is ast ook niet zo goed nagedacht. )e weekmarkt kunnen we meteen 'erhuizen, fietsvierdaagse ook alhoewel ik dat niet zo erg vind), cn de kermis brengt ook prompt ninder geld op. Op het bordes de schouwburg zelf is ook al lagedacht hoorde ik. Dat zal dan wel laat op de avond onder een an de tafeltjes van het terras van Ie Artiest zijn geweest stel ik me o voor. Wie bedenkt nou zoiets? Zeker vlak voor een slagerij niet ijn uithangbord 'biefstuk van de laas'! Ik heb zelf wel een paar deetjes. Ten eerste in een groen roen knollen knollenland, of op e ruimte die vrij komt als we 'nch het ziekenhuis ///v afbreken, of mid- iJaf den op de Grote IV I j J Markt. De konijntjes zitten J er al vlakbij, en een zwaan, dus dan hebben we meteen ons eigen mini Zoo Pare. Een ■naam heb ik ook al: Haashuuze. Gerrit officieel Opel Dealer voor Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen OPEL GHÏELEN Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 Locatieonderzoek in Venray-centrum, Leunen en Oostrum Het college van B&W van de gemeente Venray gaat akkoord met de realisatie van een tijdelijk asielzoekerscentrum (AZC) in Venray. Maximaal 375 asielzoe kers (1% van het aantal inwoners van de gemeente Venray) worden gedurende vijf jaar onderge bracht in 75 stacaravans op één terrrein van circa vier hectare in Venray-centrum, Leunen of Oostrum. Als alles volgens plan verloopt wordt het AZC in okto ber 2001 geopend. Het college meent dat de gemeen te Venray op deze wijze zijn maat schappelijke verantwoordelijkheid neemt en een redelijke bijdrage levert aan de invulling van het rijks beleid met betrekking tot de opvang van vluchtelingen. Om een zo maximaal politiek en maatschappelijk draagvlak te krij gen voor de realisatie van een tijde lijk asielzoekerscentrum heeft de gemeente Venray ook een plan van aanpak en een communicatieplan vastgesteld, dat voorziet in een intensieve communicatie met haar inwoners, zowel in de voorberei- dings-, de realisatie- als de operatio nele fase. Daarnaast is het college voorne mens om de professionele dienst verleners en anderen die uit hoofde van hun functie met asielzoekers te maken krijgen (werkgevers, mid denstanders, verenigingen, onder wijs) uit te nodigen voor een aantal expert-meetings. "Asielzoekers moeten bijvoorbeeld vaak nog leren winkelen. Voor middenstanders is het dus van belang te weten hoe ze het beste met deze mensen om kun nen gaan", vertelde burgemeester Waals woensdagmorgen tijdens een persbijeenkomst in het Venrayse gemeentehuis. all-mag-inspr:"Het COA is bij een aantal van 375 asielzoekers geen voorstander van meerdere locaties. Concentratie op één locatie, waarbij alle gebouwen die nodig zijn voor een goed functioneren van het cen trum ook op één plaats geconcen treerd zijn, is uit het oogpunt van efficiency en effectiviteit de meest gewenste optie", stelde projectleider H. Verstegen van de gemeente Venary. Om de integratie te bevorderen heeft het college het zoekgebied voor de locatie begrensd tot het ste delijk gebied (Venray-centrum, Oostrum, Leunen). Na beschrijving van de randvoorwaarden en uit gangspunten begint de gemeente Venray medio 2000 met een onder zoek naar locaties die aan de gestel de eisen voldoen. Na informatie en inspraak wordt vervolgens een definitieve locatiekeuze gemaakt. AANTAL De gemeenteraad besloot op 30 maart 1999 om de vraag van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) positief te benaderen. In dit raadsbesluit is gesproken over tijdelijke opvang, waarbij rekening is gehouden met het feit dat de gemeente Venray al beschikt over een psychiatrisch zie kenhuis. een verslaafdenkliniek en een tbs-kliniek. Om redenen van procedurele aard ten aanzien van de ruimtelijke inkadering van de loca tie is gekozen voor vijf jaar, de maximale termijn waarbij op grond van artikel 17 van de wet op de Ruimtelijke Ordening sprake kan zijn van een tijdelijke situatie. "Deze tijdslimiet ligt daarmee wet telijk verankerd op precies vijfjaar en geen dag langer", aldus burge meester Waals. HUISVESTING De huisvestingsvarianten die het COA gebruikt zijn bestaande geschikte of geschikt te maken bebouwing, stacaravans en zoge naamde duplex-wooneenheden. Het COA hanteert een zogenaamde asielzoekersdagprijs die tot stand komt door een drietal factoren: het aantal plaatsen, gerelateerd aan de duur van de opvang en de totaal gemaakte huisvestingskosten. Er is dus een directe relatie tussen de wijze van huisvesten en de duur van de opvang. Nu de gemeente Venray heeft gekozen voor een tijdelijkheid van vijf jaar en een aantal van 375 asiel zoekers vloeit daaruit voort dat huisvesting in duplex woningen te duur zou worden en dus vervalt. Bovendien geeft het COA aan dat de asielzoekers zelf de voorkeur geven aan stacaravans in verband met de grote privacy. Per stacaravan wordt gerekend op vijf personen, bij ons altijd goedkoper gratis e êfp^mwËW m (sjmmmipm WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 zodat voor een totaal van 375 asiel ziekers 75 stacaravans noodzakelijk zijn. Lees verder op pag. 7 zaterdag de eerste plaats tijdens de regionale Voorleesdag in de Venrayse bibliotheek. De leerlinge van groep 8 las een fragment voor uit het boek Meester Jaap van Jacques Vriens. Tijdens de provin ciale finale wordt de jury gevormd door Jacques Vriens, jeugdboeke nauteur en voorzitter van de jury, Ger Bertholet, presentator LI radio en TV, Hanneke Koene, eigenaar van kinder- en jeugdboekenwinkel De Boekenwurm in Maastricht, Carolien Stollman, hoofd openbare bibliotheek in Maasbracht, en Joop Vinck, voorzitter van het leesbevor deringsproject Zwaan Kleef Aan en directeur van de Montessori basis school De Akerpoort in Maastricht.De winnaar vertegen woordigt Limburg op 24 mei2000 tijdens de landelijke finale in muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Twaalf bewoners van de Raadhuisstraat hebben het colle ge van B&W van de gemeente Venray laten weten bezwaar aan te tekenen tegen het besluit om de fietssuggestiestroken in de straat te veranderen in fietsstroken, waardoor in de Raadhuisstraat een stopverbod ontstaat. In de beleidsnota Verkeer en Vervoer van de gemeente Venray is de Raadhuisstraat gedefinieerd als een Erfontsluitingsweg A. een weg waaraan zowel kleine bedrijven als woningen gevestigd zijn. Bij de inrichting van een weg conform de uitgangspunten van Duurzaam Veilig moet niet alleen aandacht geschonken worden aan de ver keersveiligheid van de weg, maar ook aan de bereikbaarheid van de panden, gelegen langs de weg. DUURZAAM VEILIG In het kader van de inrichting van een Erfonsluitingsweg A op grond van de Duurzaam Veilig-uitgangs- punten moet volgens het beleidsplan gegarandeerd kunnen worden dat de bewoners en bezoekers van deze panden op een veilige en comforta bele wijze hun panden met verschil lende vervoermiddelen kunnen bereiken. Daarom wordt op grond van Duurzaam Veilig-principes in de nota aangegeven dat de inrich ting van een Erfontsluitingsweg A als volgt dient te zijn: voetpad, par keerhaven, fietsstrook, rijweg, fiets strook. parkeerhaven, voetpad. BELANGEN AANWONENDEN Ondanks het gestelde in de nota's en ondanks de adviezen van één van de bewoners aan de Raadhuisstraat naar aanleiding van het bestem mingsplan Jerusalem heeft het col lege besloten de Raadhuisstraat op een andere wijze in te richten, vol gens de bewoners zonder dat hier voor enige motivering is gegeven. 'Uw college heeft het besluit geno men de Raadhuisstraat als volgt in te richten: voetpad, fietssuggestie- strook. rijweg, fietssuggestiestrook, voetpad. Een weinig fraaie oplos sing, een oplossing die op minimale wijze rekening houdt met de belan gen van aanwonenden, danwel aan liggende bedrijven, en die ook niet optimaal is in het kader van de ver keersveiligheid', laten de omwonen den het college in hun bezwaar schrift weten. Lees verder op pag. 7 PEEL EN MAAS on line www.vandenmoBckhof.nl/ TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze nieuwe showroom en laat u vakkundig adviseren. v Keizersveld 22 Venray TfL' (0478) 55 04 10 Ook de komende paasdagen bent u van harte welkom! In een vrolijk paasdecor met een zonnige lentesfeer bicden wij voor elk wat wils: VOOR DE NBftJM KINDEREN remiseren wc op Wfc P8*" '.fgNffl dagen tijden#bamch f leute kmctcracüviwcn.: gggOj le paasdag poppentheater 2e mmcuis t xn Reêrfijke PAASBRUNCH op le en 2e Paasdag vanaf 11.00 uur voor ƒ37,50 p.p. ||(kinderen tón 12jr,: 1,50 per 10cm W lichaamslengte). Zoals op alle andere dagen van het jaar. bieden wij u ook met Pasen onze PRIJS VRIENDELIJKE MENUKAART. U kunt uw eigen menu samenstellen in ons restaurant dat op beide Paasdagen geopend is vanaf 12.00 uur. Ook voor de fijnproevers hebben wij een heerlijk Paasraenn samengesteld. Op belde dagen serveren wij dit heerlijke menu vanaf f49,50. HOTEL ASTERIA VENRAY Maasheseweg 80a, Venray (0478) 511466 KEIZERSVELD 57, VENRAY. TEL 0478 - 56935S GEOPEND; MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 ZA. 10.00-17.00 tfajIbOM'&P TEGELS SANITAIR .en Langstraat 16, Venray ^0478-501342 Nu is het een prima tijd om graszoden te leggen! Graszoden-Kweekbedrijf DIRECT GAZON «oj Ook particuliere verkoop eventueel thuis bezorgd. Tel. 0478-54 50 28 Rouwkuilenweg 11Ysselsteyn STRETCH L tel.: 0478-581869 R A S S E R I E Met eerv itaXiaanfr knipoogje/ Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 PEEL EN MAAS 'n abonnement waard WIJ KEUREN ALTIJD GOED -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servicedealer GEZELLENBAAN 8 5813 EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-mall: VAKGARAGE GOMMANSENDEYVTT.nl Internetsite: WWW.GOM.YLANSENDEWTT.nl d-u.um SCHOOLSTRAAT5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 E de graaf jj E E I C A F E Stationsweg 1 0478 511 330 VENRAY Julianasingel 7 1 Accessoires Computers Printers CD-ROM's 1 Rühl Haegens van Aar Accou nta nts Belastingadviseurs Managementconsultants Automatiseringsadviseurs Noorderhof 8. Postbus 68. 5800 ab Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 e-mall. lnfo@rha.nl internet: www.rha.nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1