berden r Prins Guus rijdt al in zijn 'prinsenwagen Uitholling dreigt voor Venray's ziekenhuis Brukske blij met geluidsscherm langs Henri Dunantstraat ^^30-501/0 Feller Ai i. Gemeente steunt Powerman Holland ƒ25,-, /1 ■- PC RE WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Ook voor communiekleding bent u van harte welkom! Bandoetere Bedrijfsinbraak in Castenray TEGELS SANITAIR Peel en Maas en Carnaval PIELHAZEN BUFFET de graaf ^Vied/en Mishandeling in Leunen Oude Oostrumseweg 19a Tel.: 0478 - 569666 jongen dè specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! DONDERDAG 23FEBRUARI 2000 Nr. 8 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG &K&u*KeHt e* teeOufó fT i kabelkrant venray grotestraat 68 tel. 0478-582727 PEEL EN MAAS Grotestraat 68 - Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 email adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.tref.nl/peel&maas/tpkrant PATERSSTRMT 19a VENRAY TEL 0478 585958 Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar 35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Grotestraat 23 5801 BE Venray Meningen Een enerverend weekje was het. Nadat de beerput van de schouw burg vooralsnog een pierebadje bleek waar de baby net iets te lang in heeft gezeten, plofte het reorga" nisatierapport van het ziekenhuis op de mat van de redactie. De reacties in Venray waren in beide gevallen hevig. Iedereen heeft een mening, iedereen weet precies hoe het zit en iedereen blijkt te weten 'waarom'. Mensen proberen ook zieltjes te winnen voor dc eigen /aak en gaan daarin soms heel ver. En als je zoals ik, als journalist, er wat over gaat schrijven wordt je in het Venrayse ook onmiddellijk gevraagd 'En wat vind jij er nóu van?'. Slik. Da's altijd wal moeilijk [reageren - want ik vind niks. Ik denk er wel over na, maar deze kolommen moeten eigenlijk zo objectief mogelijk zijn. Ik hou dus krachtig de kaken op elkaar en doe wat ik moet doen en dat is alle feiten op een rijtje zetten. En die vervolgens te toetsen aan wat de tegenpartij beweerd. Bij de peri- n rond 'De Artiest' werkte dat ook, alleen bij het ziekenhuis niet Ik hoorde de directie aan en eer lijk gezegd kan ik hun redenerin- ïn wel volgen en begrijpen. Het linkt allemaal heel logisch en onderbouwd. Het probleem kwam alleen toen ik op pad ging, het zie kenhuis in. Gewoon even de meningen van wat personeelsle den horen, dacht ik in mijn onschuld. Maar het zit diep. heel diep. De emoties voel je gewoon en het wantrouwen richting directie spat er gewoon uit. Men is niet gewoon bang dat het ziekenhuis uiteinde lijk gesloten gaat worden, men wéét het gewoon. Welke argumen ten er ook aangedragen worden, ze worden niet geloofd. Dat ligt in dit geval aan de directie zelf. Ze hebben zo lang de informatie aan zichzelf gehouden dal alle geruchten moeiteloos in Venray konden blijven rondvlie gen. Iedereen klaagt ook over het j gebrek aan openheid: het perso neel, de Venrayse huisartsen, de vakbond, de OR, de gemeente, de politieke partijen en de pers. Zo is een sfeer van wantrouwen ont staan waaruit niets goeds kan[ komen. De oproep van de directie om samen de schouders er onder te zetten zodat de kwaliteit van de gezondheidszorg gehandhaafd kan blijven stuit op datzelfde wan-1 trouwen. Volgende week zullen i zowel bij De Artiest L als het zieken- H huis meer feiten bekend worden. Belangrijk is dat helaas niet, [belangrijker is of ■het allemaal ook meloofd wordt. Mijn ~|mening? Ik denk van niet. Gerrit -BISTRO- Paterslaan 15 5801 AS Venray tel.: 0478-581869 Mit de vastelaovend i open van 17.00-20.30 uur. Het college van B en W van de gemeente Venray ondersteunt het streven van de Stichting Powerman Holland om in septem ber 2001 het wereldkampioen schap duathlon naar Venray te halen. Het college gaat accoord met een financiële bijdrage van 11.250 gulden ten behoeve van te maken acquisitiekosten, ongeacht of het WK wel of niet in Venray gehouden wordt, en 70.000 gulden indien de titelstrijd definitief aan Venray is toegewezen. De Stichting Power(wo)man Holland Venray wil in september 2001 graag het WK duathlon in Venray organiseren. Tot nu organi seerde zij jaarlijks een duathlon. In 1999 vond het Nederlands kam pioenschap in Venray plaats. Door de Internationale Triathlon Unie (ITU) is de stichting onlangs offi cieel genomineerd om in 2001 een WK in Venray te organiseren. Op 28 april 2000 maakt de ITU definitief bekend welke plaats het WK krijgt toegewezen. In de tussentijd moet de stichting kunnen aantonen dat zij aan de gestelde voorwaarden kan voldoen en dat de financiering rond is. De wedstrijden vinden plaats op zaterdag 8 en zondag 9 september 2001. Bij een bedrijf aan de Lollebeekweg is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Toegang tot het pand werd verkre gen door een deur open te breken. Er werd onder meer een koffïe- automaat (met een hoogte van onge veer 1.50 meter) ontvreemd evenals een onbekende hoeveelheid koffie en snoep en wat klein gereedschap zoals boren. De politie stelt een onderzoek in. Enkele weken voor carnaval is rondom het plaatsje Oirlo een heuse prins met prinsenwagen gesignaleerd. Dit jaar regeert Guus 1 over het rijk van de Spurriemök in Oirlo. Zo'n twee weken voor carnaval rijdt Guus de hele dag rond in een echte prinsenwagen. In het dagelijks leven is Guus Willemssen chauffeur op een bulkauto bij SaWeCo Mengvoeders bv in Oirlo. Nu Guus prins carnaval is geworden hebben vrienden de bulkauto omgetoverd tot prinsen wagen. Dit heeft er toe geleid dat er enkele klanten zijn die bij de voerbestelling het speciale verzoek plaatsen om bezocht te worden door deze prinsen wagen. Kinderafdeling in juli al weg De directie van de Stichting samenwerkende Ziekenhuizen Noord-Limburg heeft een hele boel uit te leggen aan een heleboel mensen. Zeker in Venray. Het rapport 'Oversteek', dat vorige week het daglicht zag en waarin de toekomst van de ziekenhuizen in Venlo en Venray centraal staat, roept door zijn soms wat vage for muleringen namelijk reacties op uit alle hoeken en gaten van de Venrayse samenleving. Personeel, patiënten, burgers, gemeenteraad, iedereen heeft vragen en menin gen. In hun mondelinge toelichting op het organisatieplan 'Oversteek' stel len voorzitter drs. G.Peeters en lid dr.A. van der Vet van de Raad van Bestuur dat de hoofdreden om te reorganiseren het gebrek aan verple gend personeel, met aansluitend het handhaven van de kwaliteit van de zorg is. Situaties, zoals vorig jaar bij de kinderafdeling in Venray, waarbij er door ziekte een tekort een perso neel ontstaat, zullen na de reorgani satie niet meer voorkomen. Bestuurslid Van der Vet: "Wij gaan geen onverantwoorde dingen doen, we gaan echt niet iets sluiten als er nog geen oplossing is. Wij hebben er ook alle begrip voor dat er emo ties los komen en dat mensen onge rust over de veranderingen zijn." Vorig jaar hadden de ziekenhuizen samen 20.000 opnamen en 335.000 poliklinische 'contacten'. (vervolg van dit artikel en ver dere reacties zie pagina 5). In de week na carnaval starten de werkzaamheden voor een geluidswand langs de Henri Dunantstraat. De wanden, die de overlast van het alsmaar drukker wordende verkeer moeten ver minderen, worden aangebracht aan weerszijde van de rotonde. Vooral bewoners uit de Pavaneslraat en Tarantellastraat, die het dichtst tegen de Henri Dunantstraat aanwonen, zijn inge nomen met deze voorziening. Cor Bijl, van het wijkplatform Brukske, woont zelf in de Pavanestraat. "Het verkeer dat afkomstig is vanuit de VENRAY, Keizersveld 57, tel. 0478-569355 maandag t/m zaterdag geopend, vrijdag koopavond richting van het station bezorgt veel overlast. De auto's rijden onder de A73 door over roosters die erg lawaaierig zijn. We strijden daarom al een paar jaar voor een geluids scherm. We zijn tevreden dat die wand er nu snel komt", zei Bijl. Jan de Bruijn, ambtenaar van openbare werken, kon maandagavond op de informatiebijeenkomst melden dat de werkzaamheden op 13 maart van start gaan. Aannemer Heijmans denkt op 14 april het project te heb ben afgerond. Voor de rotonde, aan de kant van Venray, komt een geluidswal van 44 meter en aan de overzijde van de rotonde wordt de lengte 20 meter. Er zal een 2,5 meter hoge rechte wand van betonplaten opdoemen. Aan de zijde van de Henri Dunantstraat wordt de beton nen wand'beplakt' met vezelplaten wat het geluid absorbeert en een fraaier aanzicht geeft. Aan de ach terzijde. waartegen de bewoners van het Brukske aankijken, wordt wel licht nog dit voorjaar een bosplant soen aangelegd zodat het zicht op het geluidsscherm zoveel mogelijk ontnomen wordt. Aansluitend op de betonnen geluidswand komt in een boog om de rotonde een 3,5 meter hoge 'glaswand' die aan de ene zijde 16 meter en aan de andere kant van de rotonde 24 meter lang is. Het materiaal van deze doorzichtige wand bestaat uit acrylaatplaten die op betonnen frames tussen zwarte stalen pijlers gemonteerd worden. MEER (AUTO)VERKEER Cor Bijl vroeg zich af wat het uit eindelijke geluidseffect van deze constructie is. C. de Kok, projectlei der van Heijmans, verklaarde dat het materiaal en de hoogte van de wand daarvoor bepalend is. "Dit scherm zal nog tussen de 30 en 45 decibels doorlaten. Dat is onder de wettelijke norm", bevestigde De Kok. Enkele omwonenden maakten zich zorgen over het steeds drukker wordende (auto)verkeer op de Henri Dunantstraat. Zij vrezen dat het ver keer in de toekomst alleen maar zal toenemen door de ontwikkeling van het industrieterrein Hulst II en door dal binnenkort op de Stationsweg een maximumsnelheid van 30 kilo meter geldt. Tijdens de werkzaam heden. die hooguit vijf weken gaan duren, zal het fietsverkeer omgeleid worden over één baan. Gedurende een of twee dagen zal een rijbaan moeten worden afgesloten. Dat gebeurt wanneer de hijskraan vanaf de Henri Dunantstraat de betonpla ten moet plaatsen. De rotonde blijft gedurende de werkzaamheden te allen tijde open voor het verkeer. Lv.m. carnaval gelden voor week 10 andere aanlevertijden. Sport-, kerk- en verenigingsnieuws dient dan al op vrijdag 3 maart om 15.00 uur ingeleverd te zijn. Berichten die later komen kunnen niét meer mee. Verder verzoeken wij de carnavalspro gramma's voor volgende week als het kan voor het weekend aan te leveren. Wij danken U voor uw medewerking. Carnavalszondag en Carnavalsmaandag w Hotel Asteria Venray MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY INL. EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-51 146.6 BRASSERIE Met ©en/ CtcdCaa-nA- kvupoogj'e' Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 E E T C X F E Stationsweg 1 0478 511 330 DAN 76 J Cl e s t a ui ra in Langstraat 16, Venray "B0478-501342 PERSONEN-EN BEDRIJFSAUTO GEZELLENBAAN 8 5813 EA YSSELSTEY.N TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-raail: VAKGARAGEffGOMMANSENDEWI l\N L Internetsite: WWW.GOM MANS EN DEWIT.N L Februari aanbieding: Bii ontw. afdrukken van een APS-film alle formaten slechts per foto ook 1-uur service! SCHOOLSTRAAT5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 officieel Opel Dealer voor Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars Master Fil Originele onderdelen OPEL GHIELEfT Oude Ooslrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 Een 20-jarige man werd op zondagochtend, net na middernacht mis handeld in een horecagelegenheid aan de St. Catharinastraat in Leunen. De man ging bij een groepje staan die echter net ruzie hadden gekregen. Zonder enige aanleiding kreeg de 20-jarige toen een klap in zijn gezicht. In het ziekenhuis bleek dat de man zijn neus was gebroken en een stukje van zijn tand af was. Tevens moest zijn lip gehecht worden. De politie vraag eventuele getuigen contact op te nemen met de politie van de basiseenheid Venray-centrum. Telefoon: 0478-53 11 11. Computers Printers CD-ROM's TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze nieuwe showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray - Tel.: (0478) 55 04 10 TEGELZETTERSBEDRI F RONGEN Vesögingèn in Vtrtrvf en Boxmeer Rühl Haegens van Aar aj Voorkomen dat u belasting betaalt! teveel

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1