Brieven uit het peloton Wellicht fusie huurdersverenigingen PEEL EN MAAS La Botega Fantastica moet blijven bestaan Bijna 6000 gulden voor project in Tibet Fietsen voor Amnesty '-m\ Interactief met Samenwerking Venray Inleveren kaartjes ballon wedstrijd Rood licht Jenniskens Rood licht bdegen Bii ons Jongens opgepakt Inschrijving Fiets vierdaagse Infostand Foster Parents Aanhouding dief Oudwielrenner Peter Winnen presenteert zijn eerste boek Öp zaterdag 8 juli presenteert [ter Winnen in het Theehuis op t St. Odapark zijn eerste boek t de titel 'Van Santander naar Intander' meekreeg. De oud- lelrenner werd drie jaar geleden 'or de Ajnsterdamse uitgever homas Rap hiervoor benaderd. ben heel tevreden over het Iteindelijke resultaat", zegt linnen vol trots. pe subtitel luidt 'brieven uit het loton'. Het boek is dan ook geheel Ibriefvorm geschreven. In de aan- Jf van elk hoofdstuk staan een titel |een datum vermeld. "Die datums ippen exact. Vooral in de beginja- ji schreef ik dagelijks mijn bevin- mgen in een agenda. De oude jenda's kwamen me nu van pas nar ik heb ook veel geput uit mijn Irinneringen en hoe ik het toen lleefd heb." De titel van het boek [hoeft enige uitleg. De Noord- jaanse stad Santander markeert melijk de wielercarrière van Peter [innen. In 1978. een paar jaar (ordat hij wielerprof werd, raakte tijdens een trektocht in Jntander verzeild. "Daar heb ik [en de beslissing genomen om voor wielerloopbaan te kiezen." rtien jaar later stapte de Venrayse |elrenner af tijdens de Ronde van janje in de plaats Santander, t zou tevens het einde van zijn rrière betekenen. Peter Winnen h) schrijft alle brieven in zijn boek (de ik-vorm. Het eerste gedeelte jrtelt in chronologische volgorde de jaren 1978 tot 1982. jaarna valt er een enorm gat. Want [er de latere jaren wilde ik op een dere manier vertellen. Er volgt n een sprong naar 1991 waarin ik Jgin terug te blikken op 1983." ilgeverij Thomas Rap staat bekend zijn eigen sportbibliotheek. >en Winnen in 1997 werd bena ard voor het schrijven van een Vk, moest hij daar wel even over jdenken. "Ik heb wel vier maanden [et het idee rondgelopen. Over hoe j het wilde aanpakken. Thomas Jap liet mij helemaal vrij in mijn |uze. Ik besloot toen om het boek 1 briefvorm te schrijven. Maar al tedig merkte ik dat ik veel te veel jateriaal had. Uiteindelijk heb ik elf daaruit een selectie gemaakt en :ef er een boek van 240 bladzij- n over." NIET ONTHULLEND IVoor de kaft, uitgevoerd in zacht Honderen kinderen hebben begin juni deelgenomen aan de ballon- wedstrijd tijdens de multiculturele manifestatie Kleurrijk Venray. Inmiddels hebben de meeste kinde ren alweer een kaartje teruggekre gen vanuit de eindbestemming van hun ballon. Die kaartjes kunnen nu worden ingeleverd bij Francisca Robben, Sanshofstraat 25, 5801 TL in Venray. De winnaars van de bal lonwedstrijd worden dan zo spoedig mogelijk bekendgemaakt en zij krij gen bericht van de organisatie. Peter Winnen presenteert op 8 juli zijn eerste boek, waarover hij zelf al zeer tevreden is. perikelen te schrijven. Maar dat laat ik maar aan Willy Voet over. Wel stip ik het EPO-probleem aan. Want dat spul werd ontdekt in de laatste jaren dat ik nog fietste. Alle doping- affaires hebben me trouwens wel geholpen bij het schrijven. Ik kon daardoor de dingen scherper formu leren." Het verhaal in 'Van Santander naar Santander' valt in drie hoofdlijnen uiteen. "Het eerste gaat over het wielrenner worden. Een 'kinderdroom' die zich toch heel anders ontwikkelt dan ik me had voorgesteld. Het tweede punt betreft het fysieke gedeelte. Als je eenmaal wielrenner bent leer je jezelf ken nen. Het talent dat je wel hebt of juist niet hebt. En tot slot volgt de confrontatie met de medische sfeer." Het boek is al een paar maanden af. Het was even wikken en wegen welk moment het meest geschikt zou zijn om het boek ten doop te houden. Uiteindelijk hebben Winnen en de uitgever voor zater dag 8 juli gekozen, precies een week na de start van de Tour de France. Want vlak voor het begin van de Tour zou EURO 2000 nog alle aan dacht opeisen. De presentatie wordt volgende week zaterdag van 17.00 tot 18.30 uur gehouden in het Theehuis aan de Merseloseweg. Zeker is dat Martin Ros, die al meerdere wielerboeken schreef, dan wat komt vertellen over het schrij versvak. Peter Winnen verwacht niet dat zijn boek grote ophef in het wieier- peloton zal veroorzaken. "Het is niet in de onthullende zin geschreven. Maar in de wielerwereld is het niet gebruikelijk om het vrije woord te spreken", weet Winnen uit ervaring. Voor de VNU dagbladen schrijft hij tijdens de Tour de France om de andere dag een column. "Daar ben ik informatie voor aan het verzame len. En wat ik niet gebruikt heb voor mijn boek dat komt daarvoor nu ook van pas." I I Opbrengst open dag en sponsorloop Maria Basisschool De open dag en sponsorloop van Maria Basisschool in Oostrum left een bedrag opgeleverd van jaar liefst 5802,35 gulden. Dit idrag is deze week symbolisch ferhandigd aan Frank Kronenberg, i broer van Paul Kronenberg. Paul jt zich, samen met zijn vriendin, al en in voor de opvang van blinde ideren in Tibet en heeft vooraf- inde aan de open dag de kinderen de Oostrumse basisschool veel irteld en laten zien over de blin- inschool in Tibet. Omdat Paul ronenberg inmiddels weer terug is aar Tibet werd het bedrag van jna 6000 gulden overhandigd aan ]n broer Frank. De politie heeft maandag tussen 7.30 en 08.30 uur tijdens een ver- eerscontrole op Leunseweg 7 per- )nen bekeurd wegens het rijden oor rood licht. Het is niet bekend oeveel passerende voertuigen wer en gecontroleerd. n s t a I I a t i e verwarming elektro ventilatie sanitair airconditioning Oude Kerkstraat 3 5861 BM Wanssum Tel. 0478-532441fax 0476-532645 Email: Jenniskensinstallatie@Jewa.nl geel, zijn wel vijf verschillende ont werpen geweest. De eerste keus is gevallen op een foto van een bergrit in de Pyreneeën uit de Tour de France van 1982. Bernard Hinault sleurt aan een kopgroep waarin Phill Andersson, Johan van der Velde, Jostein Wilmann, Bernard Vallet in zijn bolletjestrui en Peter Winnen zitten. "Het grappige van die foto is dat iedereen, behalve ik, naar bene den kijkt. Ik blik als enige strak voor me uil en kijk bijna de camera in." Aan het boek zijn nog twee bladzijden met foto's toegevoegd die in verband staan met de inhoud. Vanaf het moment dat Peter Winnen aan zijn boek begon te wer ken veranderde er veel in de wieler wereld. Het profpeloton raakte in rep en roer door allerlei doping- schandalen. Het gesloten wereldje van voorheen, waarin praten over doping een groot taboe was, geraak te in een stroomversnelling en plot seling lagen vele affaires op straat. Winnen heeft bewust niet voor een onthullend boek gekozen. "Ik heb wel overwogen om over de doping- Door individuele huurders werd in het jaar 1999 voor medewer king of ondersteuning circa 30 keer een beroep gedaan op de Huurdersvereniging Noord- Limburg. Het aantal keren dat er om inlichtingen over het huren van woonruimte werd verzocht lag aanzienlijk hoger, namelijk ongeveer 200 keer. Dit blijkt uit het jaarverslag 1999 van de Huurdersvereniging Noord- Limburg. Het ledenaantal van de vereniging groeide van 200 in 1998 naar 378 leden, waarvan 226 uit de gemeente Venray, op 31 december 1999. Binnen de gemeente Venray zijn drie bewonerscommissies werkzaam; in het centrum (11 leden), in het Brukske (11 leden) en in Veltum (zes leden). SAMENWERKING De samenwerking met de Huurdersvereniging Helden werd in het afgelopen jaar verder geacti veerd met als gevolg een hechte samenwerking en voor de nabije toekomst mogelijk een samengaan van beide verenigingen. De Huurdersvereniging Helden en Noord-Limburg zijn belangenver enigingen van huurders met respec tievelijk circa 700 en 400 leden. De verenigingen garanderen de leden een zo breed mogelijke betrokken heid bij de belangen waarvoor de verenigingen zich inzetten. Naast activiteiten die gericht zijn op ledenbinding, is ook ledenwerving een permanent proces. Al geruime tijd vinden besprekingen plaats tus sen vertegenwoordigers van beide verenigingen met als doel de wense lijkheid van een nauwere samen werking en/of het samengaan in één vereniging te onderzoeken. Het wordt steeds duidelijker dan een samengaan in één vereniging het meest wenselijk is. De politie heeft maandag tussen 10.00 en 11.30 uur op diverse kruis punten in Venray een rood licht controle uitgevoerd. Deze controles vonden plaats op de kruispunten Meldersloseweg Broekweg, Venrayseweg Wittebrugweg en Stationsstraat Gasthuisstraat. Alle gecontroleerde weggebruikers hiel den zich aan de regels, niemand reed door rood licht. Tussen 07.30 en 08.30 uur werd ook al gecontro leerd op de kruising Leunseweg/Zuidsingel. Hier werden 9 bekeuringen opgemaakt wegens het rijden door rood licht. SUBSIDIES In het afgelopen jaar ontving de Huurdersvereniging Noord- Limburg van Wonen Noord- Limburg en de gemeenten Horst en Venray respectievelijk 61.540,60 gulden 2500 gulden en nog eens 2500 gulden aan subsidies. De ont vangen subsidies van de gemeenten Horst en Venray zijn aangewend voor het project scholing (vijf per sonen volgden een pc-cursus, 22 bestuurs- en andere leden de cursus 'De buurt bestuurt' en zeven perso nen hebben aan de workshop van het Samenwerkingsverband Limburgse Bewönersgroepen SLB in Roermond meegedaan). Eindstraat 12, tel. 581553 gratis parkeren voor de deur DONDERDAG 17 FEBRUARI 2000 - NR. 26 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG Op zaterdag 1 juli om 00.00 uur stapt Jan Jacobs in Maastricht op de fiets en fietst hij in één dag naar Den Helder, waar hij voor 20.00 uur hoopt aan te komen. Jan Jacobs is echter niet alleen een fanatiek fietser maar hij heeft zijn hart ook op een goede plek zit ten. Hij fietst namelijk voor de Amnesty-groep Venray. Samen met de groep heeft hij sponsors gezocht, die hem voor zijn prestatie willen belonen. Jan geeft dit geld aan de Amnesty-groep Venray omdat hij Amnesty een goed doel vindt. SPONSOREN De winkeliers van Bloemenzaak September en Rijwielhandel Poels; hebben zich bereid verklaard om. een financiële beloning te geven: voor de sportieve prestatie van Jan. Samen met de Amnesty-groep: Venray hoopt Jan na een succesvol le afloop van de tocht Maastricht- Den Helder zijn beloning af te kun nen halen bij de bovengenoemde zaken. Twee keer een volle bak in de Schouwburg Venray en een enthousiast publiek dat met volle teugen geniet van La Botega Fantastica, een uitvoering van 23 groepen van de Venrayse dans school Dizzy Jazzdance onder lei ding van Wilma Keijzers. "We hebben alleen maar positieve reacties gehad vanuit hel publiek. En daar doen de meiden het toch voor", zegt Wilma die na twee uit voeringen even nodig heeft om bij te tanken van de stress die een der gelijke uitvoering met zich mee brengt. Het is maandagavond tijdens de eerste voorstelling druk in de foyer en de kleedruimtes van de schouwburg waar ruim 300 dansers, groot en klein, zich voorbereiden op hun optreden in La Botega Fantastica. Het krioelt van de kinde- rén die vanwege de spanning nog eens extra druk zijn. Links en rechts worden nog wat danspasjes geoe fend, anderen zijn juist opvallend rustig. Maar als om klokslag half acht het schouwburgdoek openvalt, gaat het toch echt gebeuren. Een rustig muziekje, een Tevreden speel doos en Luciano die dramatisch overweegt of zijn speelgoedwinkel nog wel kan bestaan in het jaar 2000. Langzaam komt in het schitte rende decor van Willy Voesten steeds meer speelgoed tot leven. Meteen al bij de elfjes uit de water lelies komt de zaal al helemaal los! en vanaf die tijd wordt iedereen, meegesleurd in de fantasiewereld! van het speelgoed uit La Botega! Fantastica. Zijn het de allerkleinsten die de zaal spontaan laten klappen, de allergrootsten krijgen de zaal helemaal stil met de droom van White Fooi. Tussen de verschillende dansen door laten de poppen van de' speeldoos en uit het decor de men sen geen moment met rust. De show loopt lekker door en de dansliefheb ber hoeft zich geen moment te ver velen. Aan het einde van de show is iedereen er wel over eens: La Botega Fantastica moet vooral blij ven bestaan. de lekkerste kilo de lekkerste kilo I A 95 Echte boerenkaas »»«rno,our),5soortf«Kaas|3 95 t Bij ons et Henceniucnlein ook bij u op de markt 't maandags: 11.00-16.00 n. markt voor Schouwbnrg, vrijdags: W .30-18.00 u. op het Henseniusplein Met het interactieve discussie platform van Samenwerking Venray wil het nog niet zo vlotten. Samenwerking Venray wil experi menteel via e-mail een voor Venray uniek discussieplatform creëren, waar de politiek kennis kan nemen van ideeën, standpun ten, meningen, opvattingen en gevoelens van bij het wel en wee van Venray betrokken mensen. Tot nu hebben zich nog maar De politie heeft vrijdagavond twee knapen in de leeftijd van 13 en 14 jaar en woonachtig in Venray aangehouden in verband met een winkeldiefstal. Het tweetal was betrokken bij de diefstal van een blouse in een winkel aan de Kapelaanspad in Venray. Een derde verdachte wist met de blouse te vluchten terwijl de twee aangehou den knapen werden vastgehouden. De blouse werd korte tijd later gevonden op de Schoolstraat. Naar de derde verdachte wordt een onder zoek ingesteld. Tegen de verdachten zal proces-verbaal worden opge maakt. Het tweetal werd later op de avond overgedragen aan hun ouders. zeventien abonnees aangemeld. 'De resultaten tot op heden "kunnen dan ook als ronduit teleurstellend beti teld worden. Naar de reden daarvan is het slechts gissen en we zullen ons derhalve niet wagen aan conclu sies', zo schrijft de fractie in haar infonummer. Treffend is volgens Samenwerking Venray dat ook de leden uit de eigen achterban, van wie bekend is dat zij e-mail hebben, in grote getalen niet geabonneerd zijn. Afgezien van een incidentele bijdrage van een enkele abonnee is er ook nauwelijks sprake van een berichtenstroom. Vooralsnog zijn het tegenvallend aantal abonnees en gebruik echter nog geen aanleiding om de lijst op te heffen. Het medium is er en het instandhouden kost volgens de frac tie ook weinig moeite. Omdat men sen de aanmeldprocedure mogelijk te ingewikkeld vinden volstaat het voortaan om een e-mail te sturen naar polit-ike@feniks.demon.nl met de mededeling 'abonneren op de lijst Samenwerking'. Samenwerking Venray zorgt er dan voor dat u inge schreven wordt op de lijst en er een bevestiging van ontvangt. Inschrijven kan voorlopig ook door het sturen van een eerste bijdrage aan svpublic@feniks.demon.nl (bij voorbeeld wat u ervan zou vinden als het kunstwerk de hazen door de gemeente gekocht zou worden). Op maandag 3, 10. 17 en 24 juli kunnen mensen dié willen deelne-; men aan de Fietsvierdaagse Venray zich tijdens de weekmarkt inschrij ven. Bij de stand van de Fietsvierdaagse Venray kan ieder een informatie krijgen over het fietsevenement dat dit jaar plaats vindt van woensdag 26 tot en met' zaterdag 29 juli. De infostand van Foster Parents regio Noord-Limburg bezoekt op de dinsdagen 4 juli en 8 augustus van 11.00 tot 13.00 uur de Bibliotheek in Venray. Voor inlichtingen of vra gen kunt u terecht bij Ans Pijpers, telefoon (077)4772216, of Mariet Bontenbal, telefoon (077)3662438. De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 54- jarige inwoner van Venray aange houden op verdenking van bero ving. De man beroofde afgelopen woensdag rond 08.05 uur een 59- jarige inwoonster van Venray van haar portemonnee toen zij met haar flets over de Veltumse Kleffen liep. De verdachte sprak de vrouw aan, die hem niet vertrouwde en haar portemonnee uit voorzorg stevig in haar hand geklemd hield. Hierop werd zij bij haar pols gegrepen en trok de 54-jarige aan haar arm. waarna de vrouw op de grond viel. Vervolgens trok de verdachte met kracht aan de portemonnee zodat de vrouw wel los moest laten, waarna hij met de buit is weggevlucht. Een attente voorbijganger zette nog een achtervolging in, maar die mislukte. Met behulp van getuigenverklarin gen wist de politie de identiteit van de verdachte te achterhalen waarna hij is aangehouden in zijn woning. Hij is overgebracht naar hel politie bureau waar hij is ingesloten voor nader onderzoek.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1