Tèlice/ Brinkhorst heeft toekomst Ysselsteyn in handen f 1 per foto HALVE PRIJS HALVE PRIJS PRIJZENCIRCUS EK Voetbal spelbreker Muziekspektakel Industriegrond Venray raakt op r,SHSF*' rV.ecl.eii 1 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING LAATSTE DRIE DAGEN DE HELFT VAN DE Bandoetere AUTOLEASE .ongen dè specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! PEELRAND MAKELAARDIJ (0478) 56 88 46 Oude Oostrumseweg 19a Tel.: 0478 - 569666 Vervuilers betrapt graaft en gij zult eten... de graaf DONDERDAG 10 FEBRUARI 2000 Nr. 6 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG t/eeljcfdcy (MKyt caM&uMtett c*t grotestraat 68 tel. 0478-582727 PEEL EN MAAS Grotestraat 68 - Postadres. Postbus 15800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 email adres redaktie: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl =:-£=; ra::--?; 5::?:? Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) in shopafdeling bij Berden, zij-ingang Wilhelminastraat ALLE KLEDING VAN GERENOMMEERDE MERKEN HET RESTANT WINTERKLEDING OP DE OVERIGE AFDELINGEN berden CD Grotestraat 23 5801 BE Venray Dienstverlenend Volgende week wordl er een avond georganiseerd over de toe komstplannen van de terreinen van het Vincent van Gogh Instituut. Nog niet ter sprake komt het plan om van het geheel een Thema-park te maken. Die schie ten overal de grond uit: ruimte vaart, water, films en dieren. Bingo en kassa. Daar gaat het om. Êuro-Disney wil uitbreiden met een kopietje van het Animal Kingdom zoals dat in Florida bestaat. De nieuwe wethouder van Sociale Zaken schijnt daar vreug devol ingesprongen te zijn, het idee dan, niet herdierenrijk. Want hij zag daar een mooie gelegen heid om een 'link' te leggen met het verleden van het terrein. Zogezegd De Missing Link. De bedoeling is om daar alleen maar dieren te huisvesten die iets voor elkaar betekenen of die gewoon Calvinistisch nuttig zijn. Een groep bavianen bij de ingang is geselecteerd op het langdurig vlooien van elkaar. Bij de vijvers zullen de wasberen grote hoeveel heden handdoeken uit het restau rant wassen en in de keukens stikt het van de kakkerlakken die de restjes opruimen. Allerlei mini- schapen, mini-pony's en mini-gei ten laten zien dat ze uitstekend functioneren als gazonmaaiers, de giraffen zorgen dat de bomen niet ie groot worden. Een enkele oli fant mag alle dooie bomen omver lopen, de nijlpaardmannetjes staan er om te bemesten. Dat laatste is overigens een spectaculair gezicht. Het is niet echt een fris verhaal, ik waar schuw maar. Het nijlpaardmanne tje heeft namelijk een aparte manier om zijn territorium af te bakenen Met grote kracht spuit hij zijn (slappe) poep recht naar achteren terwijl hij hevig zijn staartje rondslingert. Zo verspreid hij zijn mest en dus geur en daar i iedereen wegblijven. Waarschijnlijk komt maar één exemplaar te staan. De koe en het kalf zijn er om stadse mensen _|te laten zien dat Izo'n beest alleen maar melk geeft als Ner een kalfje gebo- ren is. Gerrit op maat GEZELLENBAAN 8 58134 EA YSSELSTEYN TEL. 0478-541945 FAX 0478-541876 EMAIL-adres: GOMM ANS @TREF.NL BRASSERIE Het een/ CtuUuccny knipoogje/ Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 Minister ontvangt rapport pilotproject leefbaarheid De initiatiefgroep 'Ysselsteyn Leeft' vraagt de overheid een totaalbedrag van 53.753.200 gul den te reserveren voor de uitvoe ring van een aantal concrete pro jecten die de leefbaarheid van Ysselsteyn in de toekomst moeten waarborgen. Dit blijkt uit het rap port van de initiatiefgroep 'Ysselsteyn Leeft', dat minister Brinkhorst 'van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij donder dagmorgen kreeg aangeboden. Kort samengevat is de kern van dit rapport dat een stevig econo misch fundament de beste garan tie is voor een goed functioneren de sociale gemeenschap: 'Gaat het goed met de boeren, dan gaat het Pastoor Jenniskens (r.), voorzitter van de stuurgroep 'Ysselsteyn Leeft', hoopt dat de geweldige en gemeenschappelijke inspanning van de inwoners van Ysselsteyn niet voor niets is geweest. goed met Ysselsteyn'. Van dit bedrag is circa 32 miljoen gericht op de kwaliteit en uitbrei ding van de dorpskern in combinatie met de ontwikkeling van het agra risch bedrijventerrein. Dit komt vol gens het voorstel het behoud en ver nieuwing van de werkgelegenheid ten goede. De initiatiefgroep bena drukt dat de gewenste verbetering De organisatie heeft Muziek spektakel Venray 2000 afgebla zen. "Het doet pijn, maar het is niet anders," zegt Paul Jansen, publiciteitsman van de stichting. "We waren hard op weg naar het minimale aantal sympathisanten dat nodig was voor een gezonde financiële basis. Helaas zijn er in Venray op zaterdag 1 juli niet vol doende politiemensen beschik baar. Op zondag 2 juli is de finale van het Europees Kampioenschapvoetbal in Rotterdam. De regionale politie Limburg Noord is dan medever antwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in Rotterdam. Voor Limburg Noord heeft dat een minimale bezetting tot gevolg. Omdat ook wij de veiligheid hoog in het vaandel hebben, vonden we dat we het concert af moesten bla zen." Burgemeester Jos Waals en com mandant basiseenheid Venray Bert de Leeuw, verantwoordelijk voor de veiligheid en politie-inzet in Venray, laten weten de gang van zaken erg te betreuren. Waals: "Jammer dat het een prachtig initiatief treft. Een echt feest voor Venray en de Venraynaren. Maar we moeten geen TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze nieuwe showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray .Tel: (0478) 55 04 10 TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN dingen doen waar we achteraf spijt van kunnen krijgen. In het kader van landelijk en regionaal beleid laten we bestaande evenementen en fees ten, zoals de kermis in Ysselsteyn. doorgaan. Daarvoor zijn dan ook voldoende politiemensen beschik baar. Nieuwe grootschalige initiatie ven gedurende de periode van het EK-voetbal moeten we helaas nee verkopen als het om vergunningen gaat. In eerste instantie leek het die kant nog niet op te gaan maar in tweede instantie hebben we toch, en met pijn in het hart, geen vergun ning verleend." ANDERE DATUM Louis Moers, voorzitter van het stichtingsbestuur: "We hebben nog wel even overwogen het concert naar 7 of 8 juli te verplaatsen, maar dat legde een bom onder de toezeg gingen van enkele grote partijen die juist interesse hadden voor zaterdag 1 juli. Bovendien zijn dan de schoolvakanties al ruim begonnen. De kans dat we gaten in de afzet van kaarten niet meer kunnen vullen is nu te groot. Met een omschakeling naar een andere concertdatum lopen we een te grote achterstand op. Dat redden we niet voor 1 maart." van de procedures en vooral de ver- gunningensystematiek even wezen lijk is als de gevraagde financiële reservering. MAATREGELEN Het ministerie heeft de Ysselsteyners enkele maanden gele den gevraagd om op papier te zetten welke maatregelen zij zelf nodig vinden om na de herstructurering een leefbaar dorp over te houden. In de vijf provincies in Nederland die getroffen worden door de maatrege len van minister Brinkhorst (Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg) zijn overal projecten opgezet die de gevolgen ervan moeten verzachten of de boeren moeten helpen met het zoeken naar alternatieven. Die pro jecten richten zich vooral op milieu en ruimtelijke ordening, zoals in Nederweert. Ysselsteyn is het enige project waar sociale hulpverlening en leefbaarheid de boventoon voe ren. TOEKOMST 'We zijn er van overtuigd dat een goede balans tussen sociaal en eco nomisch flankerend beleid voor Ysselsteyn onmisbaar is om ook in de toekomst een leefbare gemeen schap te zijn', schrijft pastoor Jenniskens. voorzitter van de stuur groep 'Ysselsteyn Leeft', in het rap port. 'De toekomst van Ysselsteyn ligt in onze agrarische identiteit. De pionierscultuur heeft geleid tot gemeenschapsgevoel en onderne mingszin. We hechten aan deze waarden. Vandaar dat we de sleutel voor het behoud van de leefbaarheid in onze agrarische wortels zoeken. Tijdens de persbriefing dinsdagmiddag bleek wethouder Houba van Financiën een tevre den mens. De verkoop van indus triegrond aan het Keizersveld en Smakterheide II is sinds novem ber 'redelijk booming' geworden. Vergeleken met 1999 is bijvoor beeld op Keizersveld in 2000 al twee keer zoveel verkocht, nu al 4 hectare. Voor Smakterheide II worden de criteria voor uitgifte volgende week vastgesteld. Op het ogenblik zijn daar echter al veel meer gegadigden dan er aan grond beschikbaar is. In totaal heeft men nu 23 hectare om uit te delen en daarbij zal eerst gekeken worden naar bestaande bedrijven in Venray die willen uitbreiden of die moeten verplaatsen om de een of andere reden. De gemeente kijkt bij nieuwe bedrijven ook naar het aantal arbeidsplaatsen per hectare, zodat er geen 'lege schoenendozen' in Venray verschijnen. Het Keizersveld loopt ineens zo goed als vol. Met de verhuizing van de autobedrijven Ghielen en Lenders en de komst van een of twee softwarebedrijven blijft er niet veel ruimte meer over. Aan de rand met Landweert is nog wat plaats voor kantoren. Het idee nog drie jaar vooruit te kunnen met Keizersveld is dus inmiddels ruimschoots achterhaald. "Wie wat wil kopen moet opschie ten." meldde Houba monter en merkte daarbij tegelijkertijd op dat ook de aangekondigde verhoging van de grondprijzen invloed heeft op de run op Venrayse grond. Arbeidsmarkt Tevens probeert de gemeente de mono-cultuur van metaalbewerkers te doorbreken. Ook omdat het aan bod op de arbeidsmarkt in sommige industriesectoren steeds kleiner wordt. "Je kunt als gemeente nu kie zen" lichtte wethouder Houba toe, "je hoeft niet te verkopen aan de eer ste de beste die aanklopt. We toetsen iedere gegadigde aan open criteria, daar is niks mis mee." Op Smakterheide plant men aan de beide uiteinden kleinere bedrijven, en binnenin iels groots. Over de invulling van de arbeids plaatsen bij al die nieuwe bedrijven heeft men ook niet echt veel zorgen. Door spreiding van de vraag wat beroepen betreft hoopt men geen problemen te krijgen. Extra aan dacht zullen de niet-werkende werk zoekenden krijgen om door middel van bijvoorbeeld taalcursussen een nieuwe kans op de arbeidsmarkt te krijgen. Er is binnenkort in ieder geval werk genoeg. GAAT U BINNENKORT UW HUIS VERKOPEN? Schoolstraat 25-a 5801 BN Venray Telefoon: (0478) 568846 M Taxaties Aankoop Verkoop Advies i restaurant Asteria I is een jong bedrijf aan de I nieuwe A73 in Venray. 1 capaciteit tot 650 zitplaatsen, volgende functies: Ontbijtserveerster (m/v),«J Medewerker bediening (m/v) full-time en/of part-time, die bedieningservarmg heboen, -Cr van aanpakken houden, spontaan en enthousiast zlJn- een vriendelijke uitstraling hebben, >Weekendhulpen bediening (m/v), die enige ervaring hebben of in horeca-opleiding zijn Schrijf snel een sollicitatiebrief naar onderstaand adres, óf bel 0478-511466 venbay "a°v^esfö"ai^t"manager JacoNabuurs teastiseweg 80a. 5804 AD Venray Alleen wanneer deze keuze helder is en wanneer partners deze keuze vol uit steunen, dan heeft Ysselsteyn zicht op behoud van de leefbaar heid'. ARBEIDSPLAATSEN De stuurgroep 'Ysselsteyn Leeft' heeft samen met een zevental the- magroepen de laatste maanden zeer intensief gewerkt om middels een rapport inhoud te geven aan het pilotproject. In dit rapport staan een aantal concrete voorstellen die de leefbaarheid van het dorp, dat 2095 inwoners telt, moeten waarborgen als de nieuwe mestwet in 2003 van kracht wordt. Ysselsteyn is een kerngebied van intensieve veehou derij. In Ysselsteyn bevindt zich 25% (193800 varkens, red.) van het aantal Limburgse varkens, 4% van het nationale aantal. Indien de agrariërs aangewezen blijven op mestafzetcontracten blijkt dat per 2003 nagenoeg de vol ledige agrarische activiteit ver dwijnt. Zelfs met mestverwerking verdwijnt 20% van de bedrijven, ter wijl het dubbele mogelijk is, als de mestverwerkingskosten 35 gulden per m3 mest bedragen. Dit komt neer op een verlies van werkge legenheid tussen de 40 en 130 arbeidsplaatsen. De directe investe ringsimpuls voor mestverwerking bedraagt 15 miljoen gulden. Het milieuvergunningsbeleid moet vol gens het rapport toegespitst worden op tempo maken en richten op dyna miek in de sector. Belangrijke knel punten zijn de ammoniak-emissie en geuremissie. Hier zijn nog geen normen voor, wat vertragend werkt op de voortgang. Ysselsteyn wil meewerken aan de oplossing van de milieuvergunningenproblematiek rondom mestverwerking en is graag bereid als pilot te functioneren. Zie ook pagina 7 De politie heeft maandag in samenwerking met de gemeente op diverse plaatsen in Venray gecontroleerd op het onjuist aanbieden van huisafval. Dit gebeurde ter hoogte van de Kiosk, de Bachstraat, de Mozartstraat, Lupine, de Veltumse Kleffen en de Haammakersstraat. Met name bij de Kiosk (winkel centrum) en de Haammakerstraat was het een puinhoop. Aan de hand van in vuilniszakken gevon den gegevens zullen vier personen worden bekeurd voor het onjuist aanbieden van huisafval. Zij kun nen een boete van 100 gulden tegemoet zien. PEEL EN MAAS 'n abonnement waard E I T C ft F E Stationsweg 1 0478 511 330 -BISTRO- tel.: 0478-581869 officieel Opel Dealer I voor Panningen, Venray e.o. I Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen OPEL GHiELErT Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 J=i <D Jlestaurant Langstraat 16, Venray TT0478-501342 'HET BLIJFT1 MAAR fë DOORGAAN KLEINE PRIJSJES Februari aanbieding: Bii ontw. afdrukken van een APS-film alle formaten slechts ook 1-uur service! SCHOOLSTRAAT 5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 Vettijwgenin >'«nrojrSaxixer Rühl Haegens van Aar i Accountants Belastingadviseurs Managementc onsultan ts Automatiseringsadviseurs IMoorderho' 8. Pos-bus 68. 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33, fax (0478) 58 46 24 e-mail mfo@rhanl internet www rha H

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1