20% [AP 5? Gastouderopvang is opvang op maat" Agrarische vrouwen kunnen méér Extra open dagen TBS-kliniek Boeken St.- Nicolaasgilde in gemeentearchief Meer plaats voor pelgrims in Smakt LET OP KASSAKORTING AFGEPRIJSDE prijs Fraaie prijzenpot in actie 6Via via via jou' Aandacht voor verkeersveiligheid Binnenkomer van de week PEEL EN MAAS BEZORGEN? Automobilisten op de bon Hennep kwekerij opgerold De Bliekers Maashees Doorrijding Laatste 10 dagen OP DE REEDS ook geldig op alle tassen PEEL EN MAAS donderdag 3 februari 2000 - Pagina 9 SSK zoekt met spoed gastgezinnen De Stichting Samenwerkende Kinderopvang (SSK) is een pro fessionele kinderorganisatie met dertien kindercentra over negen gemeentes in Noord-Limburg en Oost. De centrale administratie en directie zijn gehuisvest in Venray. Naast de opvang in kindercentra biedt men sinds enkele maanden ook opvang aan bij gastouders. Het SSK Gastouderbureau ver zorgt opvang voor kinderen (0-13 jaar) van ouders die werken. "Gastouderopvang is 'opvang op maat'. Het grote voordeel van deze vorm van kinderopvang is een meer individuele opvang in een huiselijke sfeer en op tijden die in onderling overleg tussen vraagouders en gastouders wor den bepaald", vertelt bemidde lingsmedewerker Carla de Swart. Gastouderopvang is volgens De Swart de meest persoonlijke vorm van kinderopvang. "De opvang vindt plaats in het huis van de vraagouders of van de gastouders. Bij het werven en selecteren van de gastouders staan de wensen en opvoedingsideeën van de vraagou ders centraal." Een ander voordeel van deze vorm van kinderopvang is de kleinschaligheid. Gastouders mogen niet meer dan vier kinderen tegelijkertijd opvangen, exclusief het eigen gezin. FLEXIBEL Gastouderopvang is een flexibele vorm van kinderopvang. Gastouders zijn niet gebonden aan openings- en sluitingstijden, of aan vaste roosters en schema's. Gastouders kunnen niet alleen overdag kinderen opvan gen. Ook opvang in de avonduren, 's nachts of in het weekend behoren tot de mogelijkheden. Bovendien kan gastouderopvang op wisselende tijden plaatsvinden. Daarmee sluit gastouderopvang aan bij de maat schappelijke ontwikkelingen naar flexibele arbeidstijden. Gastouderopvang is een klein schalige vorm van opvang. Een gastouder kan maximaal vier kinde ren tegelijkertijd opvangen. Daardoor kan hij/zij veel persoonlij ke aandacht besteden aan de kinde ren. "Verder kan een gastouder de kinderen ook betrekken bij de dage lijkse gang van zaken in en om het huis", zegt De Swart. "Kinderen brengen de dag door in een huiselij ke omgeving en volgen een pro gramma dat afgestemd kan worden op hun behoeften. De kinderen en de ouders hebben steeds te maken met dezelfde gastouder. Daardoor is het voor gast- en vraagouders moge lijk onderling te overleggen en afspraken te maken over de pedago gische aanpak van de kinderen." PROFESSIONEEL Deze vorm van opvang wordt uit gevoerd door gastouders die ervoor gekozen hebben op een beroepsma tige wijze kinderen te verzorgen en te begeleiden. "Het gastouderbureau biedt begeleiding en ondersteuning bij het vastleggen van zakelijke afspraken tussen gast en ouder. Deze bemiddeling biedt ouders en gastouders een garantie voor een goede zakelijke onderlinge verhou ding", zegt De Swart. "Het gastou derbureau neemt de taak op zich een gastouder te zoeken en te selecteren die aansluit bij de wensen van de ouder." Een gastouder is volgens De Swart meer dan een oppas aan huis. "Van een gastouder verwachten we in ieder geval dat hij of zij affiniteit met kinderen heeft en een positieve houding heeft ten opzichte van kin deropvang. Een gastouder moet ook kunnen samenwerken met de ouders, begeleiding accepteren van het gastouderbureau, bereidt zijn tot bijscholing, en het respecteren van het beroepsgeheim. Een gastouder moet openstaan voor de ideeën van de ouders, en zich kunnen inleven in hun specifieke situatie. Daarnaast moet een gastouder eventuele pro blemen bespreekbaar kunnen maken." HUISBEZOEK Gastouders die zijn geselecteerd als 'goede' gastouder komen in het bestand van het gastouderbureau. Als er een koppeling met met een vraagouder tot stand komt is het werk voor het gastouderbureau natuurlijk niet afgelopen. De eerste acht weken worden gebruikt om het kind, de gastouder en de vraagouder aan elkaar te laten wennen. Na deze periode vindt er een evaluatie plaats met de gastouder, de vraagouder en de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Tijdens deze evaluatie wordt gezamenlijk bekeken of de plaatsing wordt voortgezet. Daarnaast gaat de bemiddelingsmedewerker regelma tig op huisbezoek bij de gastouder (ten minste drie keer per jaar). Het gastouderbureau werkt met gekoch te bedrijfsplaatsen. Dit betekent dat de werkgever een bijdrage moet leveren in de kosten voor kinderop vang. Stichting Samenwerkende Kinderopvang is dringend op zoek naar gastgezinnen. Voor meer infor matie, Carla de Swart, tel: 0478- 587110. Vrouw Bedrijf hield inspirerende bijeenkomst Wanneer agrarische vrouwen hun eigen kwaliteiten beter leren onderkennen en zich minder aan trekken van hun omgeving, heb ben zij tal van mogelijkheden om zich binnen of buiten het agrari sche speelveld te ontplooien. Veel agrarische vrouwen hebben nog de neiging om hun eigen kwali teiten te onderschatten en te wei nig voor zichzelf op te komen. En dat kan anders. Dit vormden enkele conclusies die onlangs wer den getrokken tijdens de eerste openbare bijeenkomst van de nieuwe Commissie Vrouw Bedrijf van de LLTB Kring- Noord. Denken, Durven Doen was het thema van de eerste, in Ysselsteyn, gehouden bijeenkomst. Doel van de avond was een discussie aan te zwengelen met de vele tientallen aanwezigen in de zaal en met een deskundig forum. 'We hopen dat jul lie door deze avond gaan zoeken naar jullie mogelijkheden', sprak Mariëtte Nelissen, voorzitter van de LLTB-Commissie, in haar ope ningswoord. Stembiljetten Doel was er nadrukkelijk niet weer een voorlichtingsavond van te maken waarin een organisatie een avond lang vertelt over mogelijkhe den voor verbreding of verdieping, maar juist een avond vol discussie. En die kwam tijdens de bijeenkomst al snel op gang, mede doordat de forumleiders, (agrarische) commu nicatiespecialisten Roger Engelberts en Marco van Bameveld, een aantal prikkelende stellingen hadden geformuleerd. Om er enkele te noe men: 'agrarische mannen hebben er moeite mee wanneer hun vrouwen buitenshuis gaan werken' en 'onder nemerschap is momenteel ver te zoeken in de agrarische sector'. Met rode en groene stembiljetten konden de mensen in de zaal en de forumle den aangeven of zij het met een stel ling al dan niet eens waren. Om bij het voorbeeld te blijven: dat de man nen moeite hebben met buitenshuis werkende vrouwen, leverde een mix van rode en groene kaarten op, ter wijl de stelling dat het ondernemer schap in de sector momenteel 'ver te zoeken is', alleen maar rode kaarten opleverde. Voor zichzelf kiezen Als een rode draad door de dis cussie liep het gegeven dat agrari sche vrouwen meer voor zichzelf mogen kiezen. 'Je kunt niet iedereen tevreden houden. Dus kun je beter voor jezelf kiezen. Wanneer je doet wat je leuk vindt en wat bij je past straal je ook meer geluk en energie uit en daarmee beteken je voor iedereen het meest', zei bijvoorbeeld forumlid Joke van Doorn, varkens houdster en voorzitter van de LTO- commissie Vrouw Bedrijf. Medeforumlid Severiene Heijmans, maatschappelijk werkster bij de Sociaal Emotionele Begeleiding Agrariërs, wees er op haar beurt bij voorbeeld op dat zij in de praktijk vaak merkt dat agrarische vrouwen wel ideeën of wensen hebben, maar die vaak niet uiten. Bovendien werd tijdens de bijeenkomst duidelijk dat veel vrouwen zichzelf vaak onder schatten. Forumlid Lucie van Boom van het project Overstap: 'Dat merk ik heel vaak. Terwijl agrarische vrouwen bijvoorbeeld vaak de boek houding doen en zeer analytisch kunnen denken. Ook buiten de agra rische sector kunnen zij daar heel veel mee'. Stap Om die -mogelijke- stap naar werk buiten de agrarische sector te kunnen maken, is het zinvol dat agrariërs zichzelf meer gaan zien als werknemers dan als pure vrije ondernemers, zo werd door diverse aanwezigen in de zaal opgemerkt. 'Dat moet ook kunnen', zo klonk het, 'want de boer van nu is al lang niet meer de boer van dertig jaar geleden. Bovendien: het verschil tussen agrarische- en niet-agrarische ondernemers wordt ook steeds klei ner. Is er eigenlijk nog wel verschil? Het forum bestond, naast de reeds genoemde personen, ook nog uit Wim Engels, hoofd Bedrijfsadvisering LLTB en Willemien van Gardingen, directeur van Fainox BV Roestvaststaai Producties. Voor de Lionsveiling die dit jaar op 25 maart voor de elfde keer wordt gehouden stromen de goederen inmiddels gestaag bin nen. De opbrengst voor deze velling is o.a. bestemd voor een vakantieweek voor ernstig gehandicapte kinderen. Ter ondersteuning van dit doel, publiceert Peel en Maas wekelijks een foto van een van de interessante ingekomen artikelen. Deze weekt een delftsblauwe vaas van de Porseïeine Flesch. Indien Uook dit goede doel wilt onder-, steunen en tevens iets bijzonders via deze veiling wilt verkopen, bel dan 0478-551640 Je krijgt er wellicht meer voor dan je denkt. Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 februari wordt Forensisch Psychiatrisch Instituut De Rooyse Wissel nogmaals opengesteld voor het publiek. Enkele weken geleden al werd namelijk duidelijk dat alleen het weekend van 29 en 30 januari niet voldoende ruimte bood om aan alle belangstellenden rondleidingen te kunnen geven. Deze grote belangstelling, alsmede het succes van eerder publieksdagen, heeft De Rooyse Wissel doen besluiten om zich nog een weekend lang open te stellen voor het publiek. f Het weekend van II. 12 en 13 is bedoeld voor iedereen die zich had aange- meld voor de rondleidingen, maar niet meer geplaatst konden worden in het weekend van 29 en 30 januari. Al deze mensen krijgen een dezer dagen een bevestigingsbrief met daarin het tijdstip waarop zij welkom zijn voor de rondleiding. Alleen op vertoon van deze persoonlijke brief en geldige legeti- matiebewijzen krijgt men toegang tot de kliniek. Bezoekers ontvangen voor aanvang van de rondleiding een gidsje, waarin allerlei zaken over de Rooyse Wissel nog eens op een rij staan en uitgelegd worden. Museum het Freulekeshuus droeg afgelopen vrijdag officieel twee waardevolle boeken van het St.-Nicolaasgilde en een ambtske ten over aan het gemeentelijk archief. Het gaat om twee eeuwen oude boeken die een stuk historie van het St.-Nicolaasgilde Venray en van de St.-Nicolaasviering in Venray bevatten. Het museumbe stuur heeft van de boeken kopieën laten maken die voortaan door het museum worden bewaard. De boeken van het Venrayse gilde, met zijn 360 jaar Nederlands oudste St.-Nicolaasgilde, zijn door de gil- deleden door de eeuwen heen De eeuwenoude boeken van het St-Nicolaasgilde werden vrijdag middag aan het gemeentearchief overgedragen. gewoon thuis bewaard, totdat ze in bewaring werden gegeven aan museum 't Freulekeshuus. Om te voorkomen dat de voor de Venrayse geschiedenis waardevolle documen ten na verloop van tijd verloren gaan, zijn de boeken vrijdag offi cieel overgedragen aan het gemeen tearchief van Venray. De boeken komen daar in de kluis te liggen en worden alleen bij spe ciale gelegenheden voor de dag gehaald. Op een historische plek in het uiter ste puntje van de gemeente Venray ligt het dorpje Smakt. Daar werd in 1699 de St. Jozefkapel gebouwd en die trekt elk jaar pakweg 50.000 bezoekers. Sinds 1910 staat daar vlakbij het Pelgrimshuis en al 24 jaar runnen Els en Piet Bonants deze zaak. Oorspronkelijk was het een plek waar de bedevaartgangers even tot rust konden komen. Nu, negentig jaar later, is het veel meer geworden dan alleen maar café. Met de laatste verbouwing, die onlangs afgerond werd, kan de familie Bonants in totaal 350 mensen tegelijk van dienst zijn. "Maar," benadrukt Piet Bonants, "wij hebben het café gedeelte gehandhaafd en we willen er voor zorgen dat het a la carte res- Wil jij of andere bladen zoals E3 JOURNAAL WEEKENDLOOP DE TELEGRAAF Neem dan contact op met Verspreidingsburo "PERIODIEK" Tel. S82877 Noorderhof 6 Venray taurantgedeelte niet wegvalt in de groepen en de partijen." Het Pelgrimshuis begon als dorps café, met alle verenigingen, pas later kwamen er de bruiloften én partijen bij. Afhankelijk van alleen de verenigingen is men niet meer. Natuurlijk is het nog een komen en gaan van zangvereniging, harmonie, bejaardenkaartclubs, KBO, Katholieke Vrouwen, biljartclubs, borreltafels, Rotary, Probus Club, Probus Alter Club. Ronde tafel, "Er is hier altijd bedrijvigheid." stelt Piet Bonants tevreden vast, "We zijn zeven dagen in de week open, en dat moet ook wel want er komen ook negen fietsroutes langs, het Pieter Pad, auto-routes en een NS-wandel- route, de Kennedy mars komt voor bij en de fiets 4-daagse. En we heb ben 80 procent van de begrafenissén uit Venray." Met het nieuwe stuk van 140 m2 er bij is het Pelgrimshuis klaar met verbouwen. Er zijn nieuwe toilet groepen bij gekomen en het zalen- gedeelte is zo ingedeeld en voorzien van deuren dat in een mum van tijd een hele grote zaal gemaakt kan worden, maar ook drie kleinere. Zo ontstaat ruimte voor groepen van 40, 60 maar ook 250 mensen. Piet Bonants: "Dit is ook een voordeel bij veel vergaderingen. Eerst verga dert men in één ruimte, daarna splitst men zich op in meerdere groepen." Belangrijk voor Bonants en zijn bedrijf is om alle ontwikkelingen in de gaten tehouden. Het 'wedden op één paard', zoals hij dat noemt, kan niet meer in deze tijd. Op 4 februari vanaf 19.00 uur zullen de bewoners van Smakt en Holthees samen met de familie Bonants het glas kunnen heffen op het verfraaide, bijna hon derd-jarige Pelgrimshuis. 'Een gezellige dansavond met een culi naire verrassing' staat er op de uit nodiging. Wie wil dat missen? De politie heeft vorige week woensdag bij diverse snelheids controles in Venray in totaal 253 automobilisten bekeurd die te hard reden. Op de Noordsingel werden vorige week woensdagmiddag 100 automo bilisten bekeurd voor te hard rijden. In totaal werden 661 passerende voertuigen gecontroleerd. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 74 km/u terwijl de maximum snelheid hier 50 km/u bedraagt. LANGSTRAAT Op de Langstraat werden vorige week woensdagavond 62 automobi listen bekeurd voor te hard rijden. In totaal werden 369 passerende voer tuigen gecontroleerd. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 87 km/u terwijl de maximum snelheid hier 50 km/u bedraagt. Op de Julianasingel werden vori ge week woensdagavond 91 auto mobilisten bekeurd voor te hard rij den. In totaal werden 472 passerende voertuigen gecontro leerd. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 82 km/u terwijl de maxi mum snelheid hier 50 km/u bedraagt. De politie heeft vorige week woensdagmiddag aan de Timmermannsweg een hennep kwekerij met 1200 bijna volgroei de hennepplanten opgerold. De straatwaarde komt neer op ruim 1,5 miljoen gulden. De politie kwam bij de kwekerij uit naar aan leiding van een melding van een inbraak. Een nadere inspectie van het terrein leidde naar een loods waar de planten werden aangetrof fen, evenals benodigdheden voor de hennepkwekerij zoals lampen, ven tilatoren en luchtfïlters. De planten zijn in beslag genomen en vernie tigd. De politie stelt een nader onderzoek in. Tijdens de jeugdzitting op vrijdag 29 januari werd Job Vullings uitge roepen tot jeugdprins Job d'n Urste, samen met zijn prinses Lieke (Kerkers), vorst Kevin (Reijders) en nar Linda (van Meurs) en de jeugd raad, bestaande uit Leon Albers, Geanne Welles, Geert Coppus, Wendy Albers, Richard Wennekers, Mark Matheeusen, Jeul Duijkers. Zij zullen de jeugdcarnaval 2000 voorgaan. Gezien de optredens tij dens de avond zal de jeugdcarnaval zeer zeker slagen. Vrijdag 4 en zaterdag 5 februari zijn de seniorenzittingen in Maashees. Dit avondvullend pro gramma, wat geheel door Maashese artiesten wordt verzorgd, belooft weer een groots spektakel te wor den, met deelname van de volgende artiesten: de Kleine en Grote Cheerbliekskes, Twirlgirl Hanneke. de Discohazen, Muntjes Moat zal de nieuwe schlager ten gehore brengen, dit jaar geschreven door Wiel Bouten, Kween, Kobus en Co. Een Paar Apart, 4 op een rij, de Aid Prinsenfuuk, driemaal een act uit de jeugdzitting. Verder zal die avond de onderscheiding Moet Trouw en Beleid worden uitgereikt door de eerste burger van de gemeente Boxmeer, dhr. Odi Bouwmans. Woensdagmiddag is een 37-jarige automobilist uit Well het slachtoffer geworden van doorrijding na een aanrijding. De man reed omstreeks 13.00 uur over de Gasstraat in Venray toen een onbekende bestuur der van een scooter vanuit de Kloosterhof met hoge snelheid de Gasstraat op kwam rijden. Deze ver leende daarbij geen voorrang aan de automobilist waarna een aanrijding ontstond. Na de aanrijding is de ver dachte op de scooter direct doorge reden. De man uit Well is hierdoor gedupeerd aangezien zijn auto aan de linkerzijde is beschadigd. De politie stelt een onderzoek in om de identiteit van de scooterbestuurder te achterhalen. Getuigen kunnen zich melden bij politie Venray, tele foonnummer 0478 n 531152. cfc/wmett- fa-zaen GEZELLIGSTE SCHOENWINKEL VAN VENRAY GROTESTRAAT 11 Adecco Venray werft nieuwe uitzendkrachten De noodzaak om steeds opnieuw nieuwe uitzendkrachten te wer ven, dwingt de uitzendbureaus tot steeds meer creativiteit. Acties zijn nodig om mensen over de streep te trekken en zich in te schrijven als uitzendkracht. Uitzendbureau Adecco in Venray is begin januari gestart met een nieuwe actie: 'Via via via jou'. De opzet is eenvoudig, maar als het werkt zeer doeltreffend. "De bedoeling is dat onze uitzendkrach ten nieuwe uitzendkrachten gaan werven", legt Désirée van Adecco Venray uit. "Uitzendkrachten die nu al via ons werken, kunnen namelijk het beste ons product verkopen. Om hun inzet te waarderen hebben we een puntensysteem ontwikkeld, waarmee ze mooie prijzen kunnen winnen. Hoe meer nieuwe uitzend krachten ze aandragen, hoe groter het puntenaantal wordt en hoe mooier de prijzen die te winnen zijn." Kijk eens om je heen, is het motto van Adecco Venray. Potentiële uit zendkrachten zijn overal aanwezig: je vader of moeder, je vriend of vriendin, broer of zus, buurman of buurvrouw. Als een nieuwe uitzend kracht zich inschrijft, dan begint het pas echt. Iedere keer dat de nieuwe uitzendkracht tien uur via Adecco werkt, krijgt de aandrager een UitzendPunt (UP). Naarmate het verzamelde aantal UP's stijgt, wor den de prijzen groter. In de prijzen pot bevinden zich fraaie prijzen die variëren van beltegoed (55 UP's), pennenset of boek (90 UP's), diner bon (175 UP's) en fleecetrui (210 UP's) tot en met decoupeerzaag, accu schroefboormachine of multi functionele precisiemachine (350 UP's), inline skates (700 UP's) en een weekendje Euro Disney (1200 UP's). De actie is mede tot stand gekomen door medewerking van Primafoon Venray, Martin Cuypers, Theatercafé De Artiest. VVV/ANWB. Praxis Venray. A&S Intersport en Reisbureau Vice Versa. Wethouder Driessen bezocht vrijdagmorgen als eerste de vei- lig-op-straat-bus op het Raayland College locatie Oost. Deze bus brengt als verkeerseducatieve bus een jaar lang bezoeken aan scho len voor (speciaal) voortgezet onderwijs in Limburg. In de spe ciaal vormgegeven bus kunnen kleine groepen leerlingen infor matie krijgen over fiets en fiets verlichting, bromfiets, alcohol en drugs en de gevolgen van ver- keersonveilig gedrag. "Ik hoop dat jullie gaan nadenken over hoe gevaarlijk het bijvoorbeeld is om zonder licht te fietsen", vertel de Driessen aan de leerlingen van het Raayland Collége. "Het busbe- zoek is een onderdeel van activi teiten die in Venray georganiseerd worden met als doel om kennis, houding en gedrag van jongeren in het verkeerde verbeteren. In het komende jaar gaan we in samenwer king met de politie en Veilig Verkeer Nederland meer aandacht besteden aan de verkeersveiligheid in de gemeente Venray." VERKEERSVEILIG Om zijn woorden kracht bij te zet ten overhandigde wethouder Driessen aan de heer Coumans van de politie Venray en de heer Wijnhoven van Veilig Verkeer Nederland symbolisch een blauw verkeersbord met daarop twee witte pijlen. "Ik hoop dat we tot een goede samenwerking tussen politie. Veilig Verkeer Nederland én gemeente komen. Omdat er de komende tijd met vele infrastructu rele projecten in de gemeente Venray wordt gestart wil ik ook hun mening horen over de verkeersvei ligheid van de diverse projecten. De twee pijlen symboliseren de goede wisselwerking tussen alle partijen." Vrijdag namen ruim 140 leerlingen van het Raayland College een kijkje in de bus. De informatie werd op interactieve wijze aangeboden via tekstpanelen, video en cd-rom. Na het busbezoek vulden de jongeren een kennisquiz in waaraan een pro vinciale scholenwedstrijd verbon den is. Wethouder Driessen nam vrijdag morgen als eerste een kijkje in de veilig-op-straat-bus. PEEL EN MAAS 'n abonnement waard

Peel en Maas | 2000 | | pagina 9