"De Nederlandse gastvrijheid heeft ook schaduwzijden" <25 c 3 Harold 8H LENSSEN 'Ouderenconsulenten hebben belangrijke signaalfunctie" ty Wilt u ook verbouwen? ABN AMRO kantoren gaan samen Het summum van - comfort ONTDEK HET VERSCHIL Oud papier PEEL EN MAAS 'n abonnement waard MI51 Wat zijn uw toekomstplannen? PEEL EN MAAS donderdag 3 februari 2000 - Pagina 7 Een dagje met het Multicultureel Platform naar de Tweede Kamer in Den Haag Op het Kennedyplein in Venray hebben zich die woensdagmorgen 21 mensen verzameld. Het reis- doel: Den Haag. Op uitnodiging van het Multicultureel Platform in Venray neemt het gezelschap deel aan een excursie naar de Tweede Kamer. Ed Cadirci, vicevoorzitter van het Multicultureel Platform Venray. is 1 initiatiefnemer. Tijdens de excursie zijn diverse geledingen uit de Venrayse maatschappij vertegen- woordigd. In de bus richting Den Haag gaat hij het rijtje af. Er zijn afgevaardigden van de wijkplatfor- men in Veltum en Brukske, de Spaanse vereniging, de Turkse gemeenschap, de gemeente Venray en uiteraard leden van het platform zelf. Een bont gezelschap. "Helaas heeft de Marokkaanse afvaardiging op het -laatste moment moeten afzeggen. Heel jammer." Cadirci zegt dit niet zonder reden. Een doel van de reis is namelijk om met name de minderheden in Venray eens ken nis te laten maken met hoe de lande lijke politiek in elkaar zit. Waar worden de beslissingen genomen, De Venrayse afvaardiging in gesprek met Gerda Verburg (op de rug gezien) wie neemt ze en hoe komen ze tot stand. Een tweede doel is om die zelfde minderheden een dag met elkaar te laten optrekken. In een informele sfeer met elkaar contacten te laten leggen; praten over eikaars culturen, bezigheden en problemen. Dit laatste lukt al vrij snel, vrij aar dig. Waar in het eerste deel van de busreis de deelnemers vooral hun eigen weg zoeken, daar vermengen de culturen zich in de loop van de dag. Niet in het minst door Cadirci en voorzitter Ahmed Kocyigit van het Multicultureel Platform. Links en rechts een praatje doet in dat opzicht al wonderen. Een tussenstop in een van de talrijke wegrestaurants langs de Nederlandse autosnelwe gen en een kopje koffie doen al snel de rest. Nog geen drie uurtjes na het vertrek, komt het Binnenhof in zicht. De eerste blik op het Tweede Kamergebouw is tweestrijdig. De schoonheid van een monumentaal gebouw wordt ontsierd door een glazen aanbouw, een moderne con structie die zo goed als kwaad is ingepast in het historische bouwsel. KEIHARD WERKEN Arjan, vaste begeleider van Tweede Kamerlid Gerda Verburg (CDA), verwelkomt ons in de hal van het toch wel imposante gebouw. Na een welkomstwoord leidt hij ons naar de eetzaal, waar we een bescheiden lunch krijgen. De basis voor een kleine vier uurtjes Tweede Kameren'. Niet zonder trots meldt Arjan dat de fractiekamer van het CDA nog 'in het oude gebouw is ondergebracht'. Op een van de bovenste etages nemen we plaats in de ruime kamer. De tafels en stoelen zijn aan elkaar geschakeld in een rechthoekige vorm. Op iedere plaats staat het naamkaartje van de CDA- fractieleden en de onvermijdelijke microfoon. Na enkele minuutjes maakt Verburg haar opwachting. Een vlotte persoonlijkheid, uiteraard goed gebekt, haar kleding doet een beetje denken aan een 'geitenwol- len-sokkentypetje'. Zij neemt plaats op de stoel van CDA-voorman Jaap de Hoop Scheffer. Verburg acteert als een door de wol geverfde politi cus, sinds mei 1989 lid van de Tweede Kamer en met daarvoor al 15 jaar ervaring als CNV vakbonds bestuurder. Haar promotiepraatje klinkt aannemelijk; lid zijn van de Tweede Kamer is hard, keihard wer ken. Dinsdag, woensdag en donder dag vooral vergaderingen in de commissies en Tweede Kamer, maandag, vrijdag en zaterdag voor bereidingen treffen, gesprekken voeren met deskundigen en, niet het meest onbelangrijke aspect, het land in. "Want vooral daar gebeurt het. Daar kom je als kamerlid te weten wat er zich in de samenleving afspeelt." Het WAO herstelplan komt aan de orde, de abortuspil, een aidstest voor asielzoekers. Vragen vanuit het Venrayse gezelschap beantwoordt zij veelvuldig en diplo matiek met 'Daar is het CDA volle dig mee eens'. Zieltjes winnen noe men we dat. GASTVRIJHEID Nadat het gezelschap een spoed cursus politiek in Den Haag heeft voorgeschoteld gekregen, komen langzaam meer voor de hand liggen de items ter sprake: de terugkeer van het Turkse gezin Gümus naar Nederland, een generaal pardon voor de witte illegalen in ons land, het vluchtelingenbeleid. Verburg is in ieder geval duidelijk in haar In het restaurant van de Tweede Kamer lunchen standpunt rond de zaak Gümus: "De Nederlandse gastvrijheid heeft ook haar schaduwzijden. Als Gümus terug mag komen naar Nederland, wat doen we dan met al die andere illegalen die we uit ons land hebben gezet. We dienen toch een recht vaardigheidsprincipe te hanteren." Het vluchtelingenbeleid dient vol gens haar ook op de helling te gaan: "Het is verschrikkelijk dat mensen drie jaar moeten wachten op een uit spraak. De procedures moeten ver kort worden, zodat deze mensen niet al die jaren in een martelende onze kerheid verblijven." Maar hoe dit beleid gestalte moet krijgen, is voor Verburg ook niet helemaal duidelijk: "85 procent van de vluchtelingen zijn om economische redenen hun land ontvlucht. Niet uit politieke of geloofsoverwegingen. Gewoon om hier een beter leven te kunnen opbouwen. Wat kunnen we daar als christen-democraten op tegen heb ben?" Dat Nederland met 450 inwo ners per vierkante kilometer het op een na dichtstbevolkte land ter wereld is (na Bangladesh met bijna 500 inwoners per km2), is voor haar geen reden om geen vluchtelingen meer op te nemen. "We moeten ervoor waken dat opmerkingen als 'het eigen volk eerst' gemeengoed worden." ALLOCHTONE OUDEREN Kees Moerkerk van Synthese in Venray haakt in op het belevingson derzoek onder allochtonen zoals dit door het regionaal instituut voor zorg en welzijnswerk enkele jaren geleden is uitgevoerd. "En waaruit blijkt dat de allochtone ouderen met name in de communicatieve sfeer problemen hebben met de Nederlandse gezondheidszorg", aldus Moerkerk. Dit aspect heeft volgens Verburg de aandacht van het CDA: "Het probleem is bekend. Allochtone ouderen die slecht kun nen communiceren met hun huis arts, of een specialist. Vandaar dat wij pleiten voor een grotere instroom van verzorgenden en ver- plegenden met een allochtone afkomst. Verder dient er in de artse nopleiding meer aandacht te worden besteed aan de multiculturele opbouw van onze samenleving. Daarom moeten er, met name ook voor het zorgaspect, ouderenadvi seurs komen die mensen in hun eigen taal kunnen voorlichten en begeleiden." Volgens Verburg ver dient ook de armoede onder de allochtone ouderen meer aandacht: "Veel ouderen wonen en werken nog niet zo lang in Nederland om een volledige AOW opgebouwd te hebben. Ze zijn daarnaast niet op de hoogte van aanvullende bijstand die ze kunnen krijgen. Het CDA heeft een motie ingediend om tot een wetsvoorstel te komen dat hierin voorziet." Met een bloemetje, een uitnodiging voor de Multiculturele Manifestatie op 3 juni in Venray en een bezwaarbrief van de gemeente Venray aangaande het inburgerings- programma 2000, neemt Ed Cadirci namens de Venraynaren na een klein uurtje afscheid van Verburg. STRIPHELD Terug naar het nieuwe gebouw. In een met veel pluche aangeklede pre sentatieruimte volgt een videopre sentatie. Het 151e kamerlid, een denkbeeldig stripfiguur, legt ons in een korte video uit hoe de Tweede Kamer werkt. Hoe komen voorstel len tot stand, wat is een motie en een amendement, uit hoeveel leden bestaat de kamer, hoe vaak vergade ren zij, op alle mogelijke vragen wordt door onze stripheld duidelijk antwoord gegeven. Ook het VVD Tweede Kamerlid Fadime Görgö maakt nog even haar opwachting. Een prettige verschijning en zeker een van de jongste kamerleden. Görgö, van Turkse afkomst, veront schuldigt zich op voorhand. "De volgende vergadering wacht al weer bijna." Zij maakt deel uit van vier kamercommissies met onder andere de taakgebieden jeugd, volksge zondheid, onderwijs, sport en socia le zaken en werkgelegenheid. Mimi Remmers merkt op dat (allochtone) ouders vaak te weinig financiële middelen hebben om hun kinderen te laten studeren. Met name omdat de groep 15- totl8-jarigen geen beroep kan doen op studiefinancie ring. Zij vreest een terugkeer naar 50 jaar geleden. Acht uur werken per dag en daarna studeren en "dat is een onrechtvaardigheid." Görgö wijst op de mogelijkheid van extra studiekosten of bijzondere bijstand, "al brengt dit in de praktijk vaak nogal wat papieren rompslomp met zich mee. Maar u heeft gelijk als u zegt dat dit soort belemmeringen er niet mogen zijn." Ook Fadime krijgt net als Verburg een bloemetje, de uitnodiging voor de manifestatie in Venray en de bezwaarbrief. Als een speer is ze weer weg, zich nogmaals vriendelijk verontschuldigend. TWEEDE KAMER Het loopt tegen de klok van half vier. Het 'hoogtepunt van de dag', een bezoek aan een plenaire verga dering van de Tweede Kamer, staat als afsluiting op het programma. De herziening van het belastingstelsel staat op de agenda. Rauwe kost voor de meesten, ook geen vuurwerk, ondanks de verwoede pogingen van een kamerlid, die zeker niet behoort tot de categorie bekende Ed Cadirci overhandigt de bezwaarbrief van de gemeente over het inburgerings- programma 2000 aan Verburg Nederlanders/politici, om spreker Giskes regelmatig te dwarsbomen. Minister Zalm en staatssecretaris Vermeend van Financiën zijn aan dachtige toehoorders. De notulisten doen ijverig hun werk. Opmerkelijk is dat er slechts vijftien van de in totaal 150 kamerleden in de zaal zit ten. Hun aandacht voor een collega kamerlid is ook niet al te groot. Met hun rug naar de spreker toe keuve len drie kamerleden gezellig met elkaar. Af en toe een lach. dan weer een verveelde geeuw, ook zij vinden het schijnbaar niet bijster interes sant. Na een klein half uurtje staan we weer buiten. Was dat dus verga deren in de Tweede Kamer? De dag loopt ten einde. De meeste deelne mers kiezen voor een kopje koffie of een pilsje in een klein bruin cafeetje nabij het Binnenhof. Füsun weet Mimi over te halen om de in straat jes rond de Tweede Kamer de boe tiekjes met een bezoek te vereren. Om klokslag vijf uur, precies zoals afgesproken, is iedereen weer op het plein. Vijf minuutjes lopen, de bus in en op weg naar Venray. Op de terugreis oogt Ed Cadirci, hartpa tiënt, vermoeid. Hij moet het eigen lijk rustiger aan doen. Maar het zit in de aard van het beestje om te organiseren, regelen en helpen. Hij geeft toe dat zo'n uitstapje hem niet onberoerd laat. "Maar het was toch een geslaagde dag?", vraagt hij op een kwartier rijden van de thuisba sis, opnieuw het Kennedyplein. Hij wacht op de bevestiging. En die krijgt hij.... het was meer dan de moeite waard. Even nakletsen in een bruin Haags cafeetje Loop eens binnen bij ABN AMRO aan het Hense- niusplein en vraag hypo theekadvies afgestemd op uw verbouwingsplannen. ABN'AMRO De bank In het najaar van 2000 zullen de ABN AMRO kantoren aan de Julianasingel en aan het Henseniusplein worden samenge- voegd in het kantoor aan de Julianasingel. Hierdoor hoopt ABN AMRO de dienstverlening aan haar cliënten in Venray te kunnen verbeteren. Ter voorbe reiding op de samenvoeging wordt ABN AMRO Julianasingel de komende maanden ingrijpend verbouwd. Vanwege de verbouwing is het kantoor aan de Julianasingel vanaf vrijdag 4 februari 12.00 uur geslo ten. Cliënten kunnen voor al hun bank- en verzekeringszaken en voor pinnen en chippen terecht bi ABN AMRO op het Henseniusplein. De geldautomaat en het chipknip- oplaadpunt aan de Julianasingel zijn vanaf zaterdag 12 februari weer beschikbaar. Het ABN AMRO kantoor op het Henseniusplein hanteert vanaf maandag 7 februari ruimere ope ningstijden: maandag t/m donder dag van 09.00-17.00 uur en vrijdag tot 18.00 uur. ABN AMRO altijd bereikbaar Wist u dat De bank zelfs dag en nacht bereikbaar is? Ook al zijn we aan het verbouwen? U kunt 7 dagen per week het servicenum mer bellen: 0900 - 0024 (40 cpm). M ABN AMR0 A?bank Project ouderenadviseur van start Het project ouderenadviseur ging vrijdagmiddag in de Kemphaan in Venray van start. Wethouder Driessen, de heer De Waal, directeur Synthese en de voorzitter van de Seniorenraad, de heer De Vilder gaven gezamen lijk het startsein. De zestien oude renconsulenten gaan bij alle oude ren in de gemeente Venray, die daar behoefte aan hadden, op bezoek. Het project ouderenadvi seur is een initiatief van de Seniorenraad, de gemeente Venray en Synthese. Het aanbod van voorzieningen, regelingen, activiteiten op het gebied van zorg, welzijn en wonen is groot. Informatie kan onduidelijk en ingewikkeld zijn. Veel ouderen en hun naaste omgeving hebben behoefte aan hulp bij het verkrijgen van de juiste informatie. Hierdoor kan men een keuze maken uit het aanbod dat er is. De ouderenadvi seurs en de ouderenconsulenten die betrokken zijn bij dit project kunnen mensen hierbij helpen. De ouderenconsulenten zijn des kundige vrijwilligers bij wie oude ren terecht kunnen met allerlei vra gen en problemen. De ouderenconsulenten werken nauw samen met twee professionele oude renadviseurs. Deze ouderenadvi seurs bieden ondersteuning aan de ouderenconsulenten en zij werk zaam bij Synthese. DREMPEL De gemeente doet actief mee aan het project omdat bij de armoedeno- ta in 1997 'De andere kant van Venray' gesignaliseerd werd dat ouderen onvoldoende gebruik maken van inkomensondersteunen de voorzieningen. De gemeente voert het project niet zelf uit. "We hechten zeer aan het feit dat er vrij willigers uit de doelgroep op pad gaan onder de coördinatie van Synthese. Zelf uitvoeren past niet binnen de filosofie van de gemeente, maar zou in dit project ook niet pas sen. De drempel naar de gemeente is voor veel ouderen immers erg hoog. Het is juist zaak om deze drempel te overwinnen", zei wethouder Driessen, "de rol van de gemeente is daarom vooral zichtbaar in de finan ciering van het project. De gemeen te heeft op dit moment de financie ring voor de komende twee jaar geregeld." ZELFSTANDIG Hoewel in de armoedenota van de gemeente Venray vooral de nadruk wordt gelegd op het terugdringen van inkomensondersteunende voor zieningen, toonde wethouder Driessen zich vooral verheugd met het feit dat de ouderenconsulenten aandacht zullen besteden aan aller lei aspecten op het terrein van wonen, zorg en welzijn. 'Deze ver breding van de aandachtsgebieden van de ouderenconsulent past volle dig binnen het streven dat mensen i eigen Fitform Re lax fauteuil op maat Sta op *-* Rugverstelling <-> Voetbankje mx Ki* De Bleek 66-68 Venray - tel. 58 48 40 Zie ook het redaktionele stuk elders in deze krant. zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Het is zaak dat oude ren gebruik maken van de vele voor zieningen die er zijn." Voor de gemeente is volgens Driessen echter wel van groot belang dat het gebruik van de voor zieningen die ze zelf uitvoert toe neemt. "Hierbij zijn vooral WVG, kwijtschelding gemeentelijke belas tingen, bijzondere bijstand en de 200 gulden-regeling van belang. "We gaan ervan uit dat de activi teiten van de ouderenconsulenten leiden tot een toename van de aan vragen. Zet de gemeente maar aan het werk, zou ik zeggen." BUREAUCRATIE De gemeente realiseert zich hier bij volgens Driessen dat het aanvra gen van voorzieningen niet moet verzanden in allerlei bureaucrati sche procedures. "Hoewel we hier bij gebonden zijn aan allerlei wet-en regelgeving, willen we onze aan vraagprocedures zo klantvriendelijk mogelijk inrichten. Hiertoe worden bij Sociale Zaken de nodige interne veranderingen doorgevoerd. Mariet Speetjens is vanuit Sociale Zaken het eerste aanspreekpunt voor de ouderenconsulenten", aldus Driessen. SIGNALEN De wethouder zei verder te hopen dat er door werkzaamheden van de ouderenconsulenten belangrijke sig nalen over mankementen in het ouderenbeleid aan de gemeenten worden doorgegeven. "Als er bij de ouderen klachten zijn die regelmatig terugkomen, horen we dat graag. Wellicht kunnen we er iets mee doen. In de aanloop naar deze start bijeenkomst is er veel werk verricht door de Seniorenraad, en de afde ling Welzijn van de gemeente. Maar ik wil toch vooral even mijn lof uit spreken naar Trudy van de Berg en Anja Damhuis, de ouderenadviseurs van Synthese. Zij hebben zich in de afgelopen periode enorm ingespan nen om de start rond te krijgen. Tot slot wil ik de ouderenconsulenten van harte succes wensen bij hun nieuwe taak. Naar ik meen zij er in Venray in totaal 3772 mensen boven de 65. Jullie hebben dus een hele hoop werk te doen." Om alle ouderenconsulenten een hart onder de riem te steken over handigde Driessen hen symbolisch een bloem en een hart. Op zoek naar bedrijfsfmanciering? Hebt u ook plannen om te moderniseren? Ook voor zakelijk financieel advies bent u van harte welkom bij ABN AMRO aan het Henseniusplein. |i ABN'AMRO De bank LANDWEERT I+II Woensdagavond 9 februari halen de Zangers van St. Frans oud papier op in Landweert I+II. U kunt uw oud papier vanaf 18.00 uur goedge- bundeld aan de straat zetten. LANDWEERT UI Maandag 7 februari a.s. halen leden van DOS Venray wederom het oud papier op in de wijk Landweert III. Om 09.00 uur v.m. wordt met het inzamelen begonnen en daarom wordt verzocht het papier tijdig goed gebundeld of verpakt in dozen aan de straatkant gereed te zetten. VELTUM n, BERGKWARTIER EN WESTEINDE M.i.v. Januari wordt het oud papier opgehaald door leden van Koninklijke Harmonie Euterpe. Rijvereniging en Ponyclub St. Isodorus dankt u voor de medewer king gedurende de afgelopen jaren. Snel Betrouwbaar STO^M EFUJ REINIGING VAN: kleding (vloer-)kleden dekens dekbedden (vitrage-) gordijnen trouwjaponnen etc. KLEDINGREPARATIES FOURNITUREN pgglS Julianasingel 3 5802 AS Venray Tel. 0478-557200 i erkende xfl (0478)539020 —p op afspraak, ook 's avonds Stayerhofweg 2b Wanssum KEUKENINRICHTING Schouwburg (1) De vorige week stelde dhr. de Vilder op deze plaats voor om onoirbare feiten betreffende het functioneren van de schouwburg aan hem door te geven. Zou het echter niet beter zijn om in dit verband een onpartijdige com missie van deskundigen te benoe men, die al deze feiten verzamelt en later bekend maakt. Tevens zou dan ook gekeken kun nen worden naar de intermenselijke verhoudingen in de Schouwburg, waar in mijn ogen mensen als 'fles sen zonder statiegeld' worden weg gedaan. Overigen stond in hetzelfde weekblad een advertentie, waarin men stelt dat het personeel zich dis tantieert (en niet 'distantiëren, als mijn vroegere leraar Nederlands mij geleerd heeft), van alle negatieve berichtgevingen over de Schouwburg in de media. Grappig is evenwel, dat niemand van het door mij gevraagde personeel de adver tentie en de inhoud ervan kende. Zit Kafka dan toch in de Schouwburg!! Louis Rutten Schouwburg (2) Allereerst mijn complimenten aan het personeel van de Artiest en de foyer van de schouwburg die gewoon doorwerken en niet in de ziektewet gaan vanwege arbeidsge schillen. Mij is opgevallen dat ondanks alle commotie die er heerst rondom het horecagedeelte dat alle natjes en droogjes gewoon zijn doorgegaan en zoals ik geconsta teerd heb, op dit moment sneller en vriendelijker als voorheen soms het geval was. Jammer dat sommige personen in Venray zich ongenuan ceerd in de media uit laten over indi viduele personen van het bestuur. terwijl toch duidelijk is dat dit bestuur als een geheel moet worden gezien. Ook heel vervelend dat bezorgde Venraynaren zich niet met naam in de Peel en Maas willen zien, terwijl hun 'advertentie' een halve pagina in beslag nam. Alhoewel, zij snappen misschien wel dat je je zomaar niet in de media kan uitlaten over wat eigenlijk natuurlijk interne geschillen zijn. En waarom dankt Venray zich hierover druk te moeten maken? Normaal staat er in een arbeidscontract dat zakelijke geschillen alleen tussen belanghebbende partijen besproken mogen worden. Dus waarom heel Venray tot en met de politiek hier een mening over moet ventileren is mij een raadsel. N.B.: Welke horeca-ondernemer uit de regio Venray neemt nog z'on serveerster aan, die haar ongenoe gen uit aan iedereen die het maar lezen wil i.p.v. daar het probleem te bespreken waar het thuis hoort? Zo u het misschien ook wel zo kunnen zijn. dat er toch nog wellicht wat schortte aan de manier waarop het horecagedeelte werd geëxploiteerd Getekend, ook een bezorgde In het najaar van 2000 realiseren wij onze plannen. Hebt u ook wensen voor de toekomst? Bijvoorbeeld een goed pensioen? Loop dan eens bij ons binnen. ABN'AMRO Ztebank

Peel en Maas | 2000 | | pagina 7