"Werk aan de winkel voor ons" Zachte lenzen FRANSOL Maurice I nieuwe prins Telices sasrsïs Informatiebijeenkomsten St. Anna en St. Servatius NIEMAND HET LICHT IN DE OGEN! "Overlast door illegale bouw N ij sen/Gr anico Nij sen/Granico eindelijk legaal Kennedymars op 20 en 21 mei CONTACTLENZEN ZONWERINGEN Politiekeur merk Veilig Wonen voor De Boog Bekeuringen fietsers Auto gestolen Drie mille voor De Gelderkoel Automobilisten op de bon Flyers PEEL EN MAAS donderdag 3 februari 2000 - Pagina 5 Terugkeer ouderen op woonmarkt HOOG DRAAGCOMFORT EN SNEL WENNEN KU RSTJENS VENRAY NOORDERHOF 20 TEL. 0478 - 550630 Dit jaar zijn 4,4 miljoen mensen in Nederland ouder dan 50. In 2015 zijn dat er 6,4 miljoen en in 2025 7,1 miljoen. In Venray wonen op dit moment 3.100 men sen van de boven de 65. En dan moet je weten dat 86 procent van de Nederlandse gemeenten niet klaar is voor ouderenhuisvesting. Volgens de Commissie Ouderenhuisvesting Venray dus tijd om wat te doen. De commissie is eigenlijk al in 1989 ontstaan, maar sudderde tot 1995 maar zo'n beetje voor zich heen. Men had nauwelijks contacten met de gemeente of' de woning bouwvereniging. Pas in november 1996 kwam de zaak weer goed op gang en vanaf 1997 kreeg de com missie de vaart er in. Een van de eerste taken was het opzetten van een werkplan. Daarin omschreef de commissie haar doelstellingen, de taken, de werkwijze en een aantal aandachtspunten. Het allerbelang rijkste is natuurlijk 'het behartigen van de belangen van senioren op het gebied van huisvesting'. De com missie komt op het ogenblik tien keer per jaar bij elkaar, waarvan vier keer met de gemeente en Wonen Venray. Voorzitter A. Broeksteeg en secretaris J. van Roy leggen het graag allemaal uit: "De rode draad bij wat wij willen is meer begrip, meer aandacht en samenwerking met projectontwikkelaars en archi tecten. In een vroeg stadium samen om de tafel en de gemeente moet STATIONSWEG 13 VENRAY 0478 515010 Wethouder B. Kersren van Venray, korpschef M. Weiten van de regiopolitie Venray en regiodi recteur J. Boot van HBG Vastgoed hebben donderdagmorgen het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor het project De Boog in Venray ondertekend. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen wordt toegekend aan veilige wonin gen in een veilige woonomgeving, wat onder andere tot uiting komt in de situering van de erfafscheidingen en openbare verlichting. De wonin gen in het project De Boog worden uitgerust met hoogwaardig hang- en sluitwerk. De Boog is ontwikkeld door HBG Vastgoed bv in samen- werking met de gemeente Venray. De bouw is eind mei 1999 gestart. Het plan bestaat uit 25 vrijstaand - geschakelde vrije-sectorwoningen, verdeeld over twee typen. Karakteristiek aan het ontwerp van de woningen is de toepassing van verschillende kleuraccenten. Voor gevels zijn bijvoorbeeld rode en bruingrijze bakstenen gebruikt. Ook de daken worden in verschillende kleurstellingen geaccentueerd. De woningen zijn ontworpen door Colsen Architectenburo bv in Venray. De uitvoering van hel pro ject is in handen van HBG Woningbouw in Eindhoven. Alle woningen worden in februari 2000 opgeleverd. BRASSERIE Valentijnadag ia een apeciale dag. Speciaal z>oor alle geliefden aerueren wij een romantiacb diner, want 'Atl you need ia.... Tomatenbaailicumaoep VVV Verloving van de oa en bet kalf vw Gelato di A more VVV Café Royale Prija: /S5,= P-P- 11,12 en 14 februari Reaerveren gewenat 0478-585777 ons daarbij terzijde staan." De con tacten met de gemeente zijn uitste kend. "We hebben het buitenge woon getroffen met de vertegenwoordiger van de gemeen te, die staat volledig achter ons." Ook het contact met de voorzitter van Wonen Venray wordt geprezen. INFORMATIEAVOND De informatieavond die de Commissie Ouderenhuisvesting Venray op 24 februari organiseert heeft als thema 'Zijn wij klaar om de groeiende groep ouderen ade quaat te kunnen huisvesten?'. Secretaris Van Roy voegt daar nog een tweede doel aan toe: "Wij wil len de ouder wordende mens door dringen van het feit dat hij wat kriti scher moet worden. Na een aantal jaren in een nieuwe woning ontdek je vaak letterlijk en figuurlijk obsta kels zoals drempels, hoge douche- bakken en te smalle deuren. Mensen ontdekken dat er lichamelijke pro blemen komen en moeten dan weg uit het huis waarin ze dachten tot aan hun dood te kunnen wonen." Voorzitter Broeksteeg vult aan: "Levensloop bestendig bouwen, daar gaat het om. Maar we moeten niet zeggen wat er allemaal fout is, maar meer vragen om begrip en om mee te mogen denken met archi tecten. Als je meteen bij de bouw rekening houdt met een aantal voor zieningen dan kost het ook niets extra. Aanpassen wel, dat kost han denvol geld." Op de avond zelf zullen voorzitter "Same mit ollie de vastelaovend van 2000 ien, dan mugt het iets mieër zien" is het motto van de nieuwe prins van De Piëlhaas, de 31-jarige Maurice Verschuuren. Deze jonge slager-traiteur verrast in ieder geval niet met zijn motto. Dat Maurice prins werd, was voor velen wel een verrassing. Maurice werd in het geruchtencircuit voor af wel genoemd, samen met zijn adjudanten en boezemvrienden Norbert van Haren en Eric van den Munckhof maar als het om de prins ging, kozen de meesten voor Norbert. Het nieuwe trio, fervente vastelaovesvierders, kwam zater dagavond te voorschijn na een goochelact van de Raad van Elf, gevolgd door een fraaie magische show van de Illusionist Mauro. MOEITE Het trio had het de laatste weken nogal moeilijk om hun geheim bin nenskamers te houden. Het feit dat alle drie op hun wekelijkse toep- avond in 't Upke afwezig was, leid de ertoe dat hun namen steeds vaker werden genoemd. Op die dag, zo was immers bekend, ging het nieu we trio nl. de prinsenmuts in Keulen ophalen. Vanaf die dag werd het steeds moeilijker voor het drietal om hun geheim voor zich te houden. Vanaf die dag werd het trio o.a. bestookt met anonieme brieven, waarin felicitaties, tips en allerhan de gekkigheden in werden vermeld. Die brieven bleken achteraf afkom stig te zijn van Frank Verschuuren, broer van Maurice en een van hun vrienden, Maurits Stock. Het was met alle geruchten ook niet verbazend dat de vriendenclub van het trio zaterdagavond al met t- shirts rondliep waarop de gezichten van het nieuwe trio afgedrukt stond. Maar ook zij wisten het niet zeker, want er waren drie verschillende versies, met telkens een van de drie in het midden. "Dat we steeds aangesproken werden was af en toe wel lastig maar van de andere kant hoort dal ook bij de voorpret" aldus Maurice. Op de dag van het uitkomen speelde het nieuwe trio daarom verrassend in op alle geruchten. Tijdens hun wekelijkse toepavond verscheen het trio in smoking met strik en had adjudant Eric zelfs een carnavals- steek op zijn hoofd. De aanwezigen in 't Upke wisten niet meer wat ze aan het trio hadden, zeker niet meer toen de prinsenkeuzecommissie bin nenstapte, het drietal een zak over het hoofd trok en mee afvoerde, alle aanwezigen vol twijfels achterla tend. SLAGER Het trio van dit jaar stamt af van drie oude Venrayse ondernemers- famlies. Maurice Verschuuren is inmiddels al de derde generatie in het slagersvak. Enige jaren geleden verhuisde zijn bedrijf, dat hij inmid dels van vader Martien (overigens prins bij De Piëlhaas in 1961) had overgenomen, naar het Schouwburgplein. Maurice woont samen met vriendin Jacqueline van Dijck aan de Oostsingel en voor dit jaar zijn er trouwplannen in het vooruitzicht. Maurice heeft als hob by's kaarten (toepen dus), koken (samen met zijn adjudanten maakt Maurice deel uit van de kookclub "monti pleasure"), skieën en Bourgondisch leven. Dat laatste past natuurlijk goed in deze vastelaoves- tijd. Adjudant Norbert van Haren is een telg uit de bekende Venrayse autodealerfamilie. Norbert heeft sinds enkele jaren de leiding over het bedrijf dal naast een vestiging in Venray, ook in Boxmeer een garage bedrijf heeft. Norbert is getrouwd Broeksteeg, wethouder Bert Kersten en directeur Houben van Wonen Venray een inleiding verzorgen. Dan volgt een forum met discussie. Broeksteeg: "We hopen dat de Venraynaren niet ontbreken: Burgerzaal, acht uur *s avonds." THUISTEST Was je vroeger 50-plusser, tegen woordig ben je 'beginnend ouder wordende', het resultaat blijft het zelfde. Deze groep mensen, die vaak op zoek zijn naar een nieuwe, klei nere woning die aan alle eisen vol doet, moet eigenlijk goed weten waar ze op moeten letten bij de aan koop. Daarbij kan de zogenoemde 'Thuistest' goed van pas komen, bij voorbeeld alle deuren 90 cm breed, stopcontacten op rolstoelhoogte, geen drempels, niet hoger dan vijf woonlagen, of hang- en sluitwerk makkelijk te bedienen, voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen en de verhoogde closetpot. Bovendien moet bouwen voor oude ren gebeuren in de buurt van voor zieningen, zodat de mensen niet te ver hoeven te lopen. Broeksteeg: "Op die avond willen we zeggen 'laten we het toch samen doen'. Zodat ouderen die ergens wonen er ook kunnen blijven zit ten." Van Roy: "We hopen voldoende inbreng en invloed te hebben zodat er niet alleen voor mensen met een dikke portemonnee gebouwd gaat worden. Het is droevig om te con stateren dat de groep met weinig Jong trio bij De Piëlhaas met Mehdi en samen hebben ze een dochter. Anne. Norbert is een fer vent voetballer en speelde jaren geleden nog in Venray 1 Momenteel speelt Norbert bij HVC/Computerwork in het tweede team. dat op hoofdklasseniveau uit komt. Eric van den Munckhof stamt uit de bekende Venrayse drukkersfami lie maar is beleggingsadviseur bij de ING bank in Nijmegen. Eric is getrouwd met Gladys Kroh. Eric is net als Norbert een fervent voetbal ler en ook hij speelde ooit in Venray 1 en momenteel in het tweede team van HVC/Computerwork. Van de 378 deelnemers aan de Kennedymars Venray 1999 waren er 260 man (69%) en 118 vrouw (31%). De gemiddelde leeftijd was 36,3 jaar. Bijna 40% van de wandelaars (151) blijkt uit de gemeente Venray te komen, waar van 117 uit Venray en de rest (34) uit de kerkdorpen. De overige deelnemers (170) komen uit plaat sen binnen een straal van 30 km van Venray. Dat blijkt uit de cij fers van het statistisch overzicht Kennedymars Venray 1999 van de Stichting Kennedymars. De stichting hield in 1999 een enquête onder de deelnemers aan de Kennedymars en de skeelertoer tocht Ruim driekwart (78%) van de wandelaars liep al eerder de Kennedymars. De meeste wande laars hebben geen gebruik hoeven te maken van de bezem wagenregeling (0%). verzorging van masseurs (37%) of verzorging van het Rode Kruis (30%). Van"de mensen die wél gebruik maakten van de mogelijkhe den was niemand ontevreden. Ook de route was volgens meer dan 90% van de deelnemers goed aangege ven. geld buiten de boot valt. Die moeten niet in de wijken of dorpen zonder voorzieningen blijven hangen." De Commissie wordt wel af en toe bij nieuwbouwplannen om advies gevraagd inmiddels, maar er gebeurt niet altijd wat met de advie zen. Bij de appartementen in de Raadhuisstraat had de Commissie er opgewezen dat er maar één lift in het gebouw zat terwijl er twee hoor den te zijn. Dat was gewoon te duur bleek achteraf. Beide heren zijn wel tevreden dat er al resultaten zijn geboekt op het gebied van gerichte huisvesting voor ouderen, maar belangrijker worden de nieuwe maatregelen van de rijksoverheid. Secretaris Van Roy: "Belangrijk is dat wij nu een formele functie krijgen in het adviesorgaan. Wij zijn nu een instantie waar rekening mee moet worden gehouden." Voorzitter Broeksteeg: "Alle ver schillende woonlabels worden nu samengebundeld tot het label Woonkeur. Op de Bouwbeurs in april wordt dit Woonkeur overhan digd aan de minister. Het vervolg hierop is een landelijke organisatie, met plaatselijke Woon Advies Commissies, WAC's, die weer aan gesloten zijn bij een landelijke Adviescommissie. De plaatselijke WAC geeft dan advies en dergelijke aan iedereen die dat graag wil heb ben." Van Roy: "De plaatselijke WAC is een waakhond op het gebied van goede ouderenhuisvesting." LOF Het trio is er nu klaar voor. De afgelopen maanden hebben ze wekelijks met de prinsenkeuzecom missie bijeengezeten om de huidige carnavalsperiode voor te bereiden. "We hebben vooral veel lof voor de keuzecommissie (Jan Arts en Joost v.d. Weiden, red.). Wat die allemaal voor ons hebben gedaan in de afge lopen periode is met geen pen te beschrijven" aldus prins Maurice. "Wij hoefden maar wat te zeggen of zij en hun echtgenotes regelden dat voor ons". Het prinselijk motto is dan ook zeker bij de keuzecommis sie van toepassing. SKEELERTOCHT Aan de skeelertocht hebben in 1999 101 deelnemers meegedaan, 42 mannen en 45 vrouwen (14 onbekend). Van de 101 deelnemers komen 47 skeeleraars uit de gemeente Venray (47%), waarvan 34 uit Venray en de rest uit de kerk dorpen. De overige deelnemers komen voor het merendeel (45%) uit plaatsen binnen een straal van 30 kilometer van Venray. De meeste van hen vernamen (46%) uit de diverse nieuws- en weekbladen dat er in Venray een skeelertoertocht gehouden werd. Ruim 20% kreeg via familie en/of kennissen informa tie over de skeelertoertocht in Venray. De meeste deelnemers (83%) hoefden geen gebruik te maken van verzorging van het Rode Kruis. Op- en aanmerkingen kwa men er wel over het inschrijfgeld. Enkele deelnemers vinden twintig gulden voor 25 km skeeleren erg veel. 20 en 21 MEI De zeventiende Kennedymars, een mars over 60 kilometer in Noord-Limburg, en de skeelertoer tocht worden dit jaar in het weekend De gemeente Venray en het Vincent van Gogh Instituut (VvGI) houden op donderdag 10 februari twee bijeenkomsten over de inspraak op de nota van uit gangspunten St. Anna en St. Servatius. Om 17.00 uur zijn insprekers op het St. Servatius- terrein uitgenodigd en om 20.00 uur degenen die inspraken op de nota van uitgangspunten over het St. Anna-terrein. Beide bijeen komsten vinden plaats in Le Tambourin aan de Stationsweg op het St. servatius-terrein. De gemeente Venray en het VvGI maken een plan voor de herontwik keling van de terreinen St. Anna en St. Servatius van het Vincent van Gogh Instituut. De nota van uit- De familie Manders begrijpt er niets meer van. Hoe kan het dat de gemeente Venray jarenlang blijft weigeren op te treden tegen overlast die wordt veroorzaakt door illegale bouw. Deze vraag stond vorige week donderdag cen traal bij de Raad van State in Den Haag. Daar maakte de familie bezwaar tegen de weigering van de gemeente om tegen het meng- voederbedrijf Nijsen Granico op te treden. F. Manders zegt al sinds 1994 grote overlast van stank en lawaai te hebben, die alleen maar erger is geworden door de uitgebreide werk zaamheden bij Granico. Deze werk zaamheden zijn mogelijk gemaakt door het illegaal bouwen van onder andere nissenhutten en kantoorge bouwen. Het mengvoederbedrijf is door financiële problemen tot deze uitbreiding overgegaan. Eerder maakte de familie Manders al bezwaar bij de recht- van 20 en 21 mei gehouden. De voorinschrijving vindt plaats van 1 maart tot en met 13 mei (VVV-kan- toor Venray). Het startschot voor de Kennedymars klinkt op zaterdag 20 mei om 21.00 uur op het Schouwburgplein. De skeelertoertocht wordt dit jaar op zondag 21 mei gehouden. Het startschot voor de 25 kilometertocht klinkt om 14.00 uur. De 50 kilome tertocht begint om 13.00 uur. Beide keren op het Schouwburgplein. Inlichtingen: VVV-kantoor Venray. tel: 510505. Vrijdagavond en -nacht heeft de politie bij controles op verschil lende plaatsen in Venray in totaal 32 bekeuringen uitgedeeld. Die waren hoofdzakelijk voor het rijden zonder of met verkeerde ver lichting en het foutief parkeren. Een bromfietser is bekeurd omdat hij zonder helm reed. gangspunten die hieraan ten grond slag ligt, werd onlangs in concept samengesteld. Tot begin januari 2000 kon iedereen reageren op de conceptnota van uitgangspunten. Van deze mogelijkheid hebben velen gebruik gemaakt. In de maand januari heeft de projectgroep alle reacties bekeken en beoordeeld op de consequentie voor de nota van uitgangspunten. De rapportage hier van is gereed en wordt de komende week aan alle insprekers toege stuurd. Op de bijeenkomsten van 10 februari zal de projectgroep uitge breid ingaan op de gevolgen van de inspraak voor de nota van uitgangs punten. Verder is er gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen. bank in Roermond. Deze meende echter dat de gemeente terecht niet optreedt tegen de gewraakte bouw. Tegen deze uitspraak kwam de familie donderdag in 'hoger beroep' bij de Raad van State. Ze hoopt op deze manier alsnog een einde aan de overlast te bereiken. Volgens de omwonenden is de overlast van stank en lawaai bij het bedrijf niet vol te houden. Manders vindt dat deze situatie zo niet langer kan voortduren en vindt dat de gemeente moet optreden. De gemeente is het niet met de familie eens. "Ja, de bouw is illegaal, dat klopt, maar als gemeente mogen we iets gedogen. In dit geval hebben we besloten om de illegale bouwwerken te gedogen. Met name omdat legalisatie van de nieuwbouw mogelijk is binnen een niet al te lange termijn", meent gemeentewoordvoerder J. Zanders. BESTEMMINGSPLAN Daarbij wijst de gemeente erop Vanaf de Veenmos is in de nacht van vrijdag op zaterdag een Opel Ascona gestolen met daarin een grote hoeveelheid handgereedschap. De auto is van een 25-jarige man uit Ysselsteyn en samen met het gereedschap zo'n 7.000 gulden waard. STUURGROEP De ontwikkeling van de plannen voor St. Anna en St. Servatius wordt begeleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers van de gemeen te Venray en het VvGI. Voorzitter van de stuurgroep is wethouder B. Kersten. Onno Greiner Martien van Goor Architecten bv en Buro Mien Ruys Tuin- en Landschapsarchitecten, beide uit Amsterdam, ontwikkelen het plan voor het St. Servatius-terrein. De Architecten Werkgroep uit Tilburg ontwikkelt in samenwerking met Karres en Brands Landschapsarchitecten een plan voor het St. Anna-terrein. Alle rap porten en nota van uitgangspunten liggen ter inzage bij de gemeente. dat het bestemmingsplan, dat de nieuwbouw moet toestaan, zo goed als geregeld is en dat het bedrijf een geldige milieuvergunning heeft. Ook het feit dat Granico meer dan 500.000 gulden heeft geïnvestereerd in voorzieningen om stank en lawaai tegen te gaan, telt bij de gemeente zwaar mee. F. Wolbers brengt hier namens de familie tegen in: "Er zijn nog steeds geen concrete legalisatie-ontwikke lingen en mijn cliënten kennen nog steeds geen normale nachtrust. Dat kan toch niet. En zeker niet nu de gemeente ook weigert om enige vorm van compensatie voor de over last en problemen te bieden." Volgens de gemeente is er geen sprake van schade die door de fami lie is opgelopen. De gemeente vindt dan ook dat er niets vergoed of gecompenseerd hoeft te worden. De Raad van State doet over ruim twee maanden uitspraak. Het Prins Bemhard Cultuurfonds Limburg heeft een subsidie van 3000 gulden toegekend voor de renovatie van gemeenschapshuis De Gelderkoel in Heide. In het kader van de privatisering van de sport- en welzijnsaccommodaties door de gemeente Venray is het bestuur van het gemeenschapshuis druk bezig om nog voor die privatisering De Gelderkoel te renoveren. Om aan de benodigde gelden te komen zijn ver schillende stichtingen en fondsen aangeschreven. De politie heeft vorige week donderdagmorgen op de Westsingel 99 automobilisten bekeurd voor te hard rijden. In totaal werden 378 passerende voertuigen gecontroleerd. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 89 km/u. Op de Overloonseweg werd vori ge week donderdagmiddag op snel heid gecontroleerd. Hier werden 66 automobilisten bekeurd voor te hard rijden. In totaal werden 294 passe rende voertuigen gecontroleerd. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 77 km/u. De maximum snelheid bedraagt op beide wegen 50 km/u. U wilt een professionele website die uw doelgroep aanspreekt? Neem contact op met Flyers Internet Communicatie, voor: communicatieadvies ontwerp en bouw van websites actualisering en onderhoud van websites e-commerce providerdiensten domeinregistratie (uw bedrijf.nl) webpromotie Uw interne communicatie kan beter? Met behulp van een intranet optimaliseren wij uw bedrijfsprocessen. Bekijk alvast onze website: www.flyers.nl Flyers Internet Cummunicatie uw p@rtner in de virtuele wereld! Grootdorp 89 - 5815 AN Merselo Tel.: 0478-546293 -Algemeent@flyers.nl Wat het nieuwe trio betreft mag het dit jaar met de vastelaovend best wel wat meer zijn... Het recyclingbedrijf van mengvoederbedrijf Nijsen/Granko aan de Veulenseweg in Veulen wordt eindelijk gelegaliseerd. Tenminste, als de gemeenteraad van Venray eind februari akkoord gaat met de wijzi ging van het bestemmingsplan voor het Venrayse buitengebied. Volgens het huidige bestemmingsplan mag het Veuien.se mengvoederbe drijf alleen op de traditionele wijze menevoer produceren. Als dé Venrayse gemeenteraad akkoord gaat mét de wijziging van het bestemmingsplan mag Nijsen/Gtamco 50.000 ton chips, koekjes en andere voedingsmidde len tot dierenvoer verwerken. VERGUNNINGEN Het bedrijf startte enkele jaren geleden om economische redenen met de recycling van (afgekeurde) deegwaren tot veevoer. Zonder overigens over de daarvoor benodigde vergunningen te beschikken en in nissenhutten. Omwonenden zeggen al sinds 1994 grote overlast van stank en lawaai te hebben, die alleen maar erger is geworden door de uitgebreide werkzaam heden bij Nijsen/Granico. De gemeente Venray en de provincie gedoogden het alsmaar groeiende bedrijf totdat de vergunningen binnen waren. Door bezwaren van twee omwonenden verliep het hele bajeet nogal moeizaam. Ook zou een tijdrovende milieu-effectrapportage (mer) noodzakelijk zijn. Vorig jaar verviel de eis van een rapport en kon de legalisering van het al sinds 1989 draaiende recyclingbedrijf doorgaan. Nijsen hoopt in de loop van volgend jaar met de bouw van een nieuwe fabriek te kunnen starten. Skeelertoertocht op zondagmiddag

Peel en Maas | 2000 | | pagina 5