Bekendmakingen gemeente Ven ray Aanpak overlast hondenpoep wet milieubeheer Informatie avond Enge Steeg Kennisgeving Commissies Alcoholcontrole Diefstal in Leunen woningwet wet ruimtelijke ordening PEEL EN MAAS donderdag 3 februari 2000 - Pagina j Proefproject Burgemeester en wethouders vanVenray, maken hierbij bekend hun besluit van I februari 2000, kenmerk 2000.1862, om fl 1. met ingang van maandag 3 april 2000 een aanvang te maken met het proef-project 'aanpak overlast hondenpoep'; 2. ten behoeve van het proef-project honden-uitlaatstroken aan te leggen en aan te wijzen in de wijken Brukske, Landweerte i Veltum op de lokaties conform OVERZICHT 1, 2 en 3; 3. ten behoeve van het proef-project een aantal bestaande locaties aan te wijzen als overige hondenuitlaatlokaties confort OVERZICHT 4. Lokaties aanleg honden-uitlaatstroken Gemeente ve Wijk BRUKSKE Géén opruimplicht! Gemeente verwijdert de hondenpoep! *Wél aanlijnplicht! Overzicht I .Tekeningnr. !4935,d.d. 12-01-2000 Nr. LOKATIE LENGTE 01 Noordzijde Ouverturestraat tegenover huisnummers 40-48 90 m 02 Noordzijde rondweg Brukske tussen Largostraat I en Allegrotstraat 280 m 03 Zuidzijde rondweg Brukske tussen Aubadestraat en Polkastraat 410 m 04 Westzijde rondweg Brukske tegenover aansluiting centrale groenpad 50 m 05 A Zuidzijde centrale groenpad Brukske l.ter lengte van de noordvleugel flat Mozartstraat 60 m 05 B Noordzijde centrale groenpad Brukske I van achterpad Bachstraat tot Kiosk 390 m 06 Noordzijde rondweg Brukske van Kiosk tot Allegrostraat 40 m 07 Plantsoen Henri Dunantstraat tussen Oostsingel en pad Largostraat 60 m 09 Oostzijde rijwielpad van Henri Dunantstraat richting Foekepot 60 m 10 Noordzijde rondweg Brukske tussen Sambastraat en Tarantellastraat 240 m I I Noordzijde trapveld CB2 tussen pad en ballenvanger 75 m 12 Westzijde trapveld CB2 tussen pad en ballenvanger 25 m 13 Oostzijde trapveld CB2 tussen pad en ballenvanger 20 m 14 Zuidzijde rondweg Brukske tussen Polkastraat en achterzijde trapveld Bolerostraat 60 m 15 Noord- en westzijde rondweg Brukske tussen Gitaarstraat en Harpstraat 150 m 16 West-en zuidzijde rondweg Brukske tussen Tamboerijnstraat en centrale groenpad I60m 17 Oostzijde rondweg Brukske tussen Pavanestraat en voetpad Pavanestraat 120 m 18 Beide zijden pad parallel Deurneseweg en Swingpad richting A73, padlengte 150 m 300 m 19 Beide zijden pad langs A73 van Deurneseweg tot rotonde, padlengte 600 m 1200 m TOTALE LENGTE UITLAATSTROKEN BRUKSKE 3790 m Lokaties aanleg honden-uitlaatstroken Géén opruimplicht! Gemeente verwijdert de hondenpoep! *Wél aanlijnplicht! Wijk LANDWEERT Overzicht 2.Tekeningnr 14936. d.d. 17-01-2000 Nr. LOKATIE LENGTE 01 Oostzijde rijwielpad Nieuwe Maasheseweg tussen Hertekruid en Keizersveld 150 m 02 Zuid-oostzijde rijwielpad van Pinksterbloem tot Vingerhoedskruid 70 m 03 Noord-oostzijde rijwielpad van Hemelsleutel tot Rozemarijn 80 m 04 Oostzijde rijwielpad Fluitekruid van rijwielpad-rotonde 70 m in zuidelijke richting 70 m 05 Oostzijde rijwielpad Nieuwe Maasheseweg van Noordsingel tot Christoffelkruid 90 m 06 Zuidzijde rijwielpad Christoffelkruid van Nieuwe Maasheseweg tot Fonteinkruid 1 10 m 07 Oostzijde rijwielpad Fluitekruid van Kruidenlaan tot Pastinaak 80 m 08 Westzijde rijwielpad Fluitekruid van Hoefblad tot Kruidenlaan 120 m 1 1 Noordzijde voetpad Kattestaart 150 m 12 Zuidzijde rijwielpad Koninginnekruid naast Lelie nummer 21 30 m 13 Noord-oostzijde zandweg Smakterveldweg richting tennisbaan 80 m 14 Oostzijde gravelpad parallel A73 van Smakterveldweg tot Rosmolenbaan en zuidzijde gravelpad 830 m vanaf Melisse richting A73 I5A Hoek Kruidenlaan-Wijnruit 40 m I5B HoekWijnruit-Penningkruid zuid-oost 25 m I5C HoekWijnruit-Penningkruid noord-oost 25 m I5D Hoek Wijnruit-Wederik zuid-oost 25 m 16 Oostzijde Wijnruit van Vingerhoedskruid tot Keizersveld 170 m 19 Noordzijde Zilverschoon en Zwanebloem tot Zilverschoon nummer 26 130 m 21 Bolderik, voormalige kruidentuin 60 m TOTALE LENGTE UITLAATSTROKEN LANDWEERT 2335 m Lokaties aanleg honden-uitlaatstroken Gemeente a Wijk VELTUM Géén opruimplicht! Gemeente verwijdert de hondenpoep! Wél aanlijnplicht! Overzicht 3. Tekeningnr. 14934, d.d. 17-01-2000 Nr. LOKATIE LENGTE 01 Westzijde Westsingel van Sanshofstraat tot voetpad Hubenhof 80 m 02 Westzijde Westsingel van Veltumse Kleffen tot Vollenbergstraat 150 m 1 03 Zuidzijde Vollenbergstraat van huisnummer 2-28 I40m' 04 Beide zijden voetpad platsoen tussen Langstraat en Hoebertweg, padlengte 50 m 100 m 05 Noordzijde Veltumse Kleffen van Tinnegieterstraat tot huisnummer 121 90 m 5 07 Grasveld tussen Haammakerstraat 15 en Dakdekkerstraat 32 40 m 08 Oostzijde Weg in den Berg van Haammakerstraat, 150 m richting Kempweg 150 m 09 Oostzijde Weg in den Berg van Veltumse Kleffen, 140 m richting Haammakerstraat I40m* 10 Noordzijde Houtzagerstraat tegenover huisnummers 1-5 20 m 11 Noordzijde Kulutweg van Silvesterweg 90 m in oostelijke richting, behoudens voor Kulutweg 4 190 m 12 Noordzijde Lodewijkhof tegenover huisnummer 1-7 70 m 13 Noordzijde Dolomietenlaan tussen Ardennenlaan en Oerallaan en westzijde Oerallaan van Dolomietenlaan tot Kempweg 150 m 14 Zuidzijde Kempweg tussen Dolomietenlaan en Oerallaan I50m 15 Beide zijden voetpad Hendrikkenbos, padlengte 800 m aan beide zijden te gebruiken 1600 m 17 Noordzijde Kulutweg van Karpatenlaan totAndeslaan 18 Beide zijden achterpad bosgebied tussen Karpatenlaan, Feldberglaan en Kulutweg, padlengte 680 280 m m aan beide zijden te gebruiken 1360 m 21 Zuidzijde Kempweg tussen huisnummers 145-161 I20m*** 22 Westzijde Engelenstraat tegenover huisnummers 15-35 100 m 23 Westzijde Weg in den Berg vanaf huisnummer 43,70 m in zuidelijke richting 70 m 24 Westzijde Weg in den Berg vanaf Vogezenlaan, 170 m in noordelijke richting 170 m 25 Aan beide zijden van de onverharde Sportlaan van huisnummer 29a totWieënweg (weglengte 250 m) 500 m 26 Grasveld Monikesstraat-Veltumse Kleffen 110'm TOTALE LENGTE UITLAATSTROKEN VELTUM 5780 m grasstrook aanleggen voetpad aanleggen eigendom Woningstichting; aanleg pas mogelijk na toestemming van de eigenaar Overige bestaande honden-uitlaatlokaties Géén opruimplicht! Hnodenpoep wordt door maaiwerkzaamheden en/of Wél aanlijnplicht binnen de bebouwdekom en inde natuurlijke invloeden verwijderd! openbare bossen! Nr. LOKATIE 01 Op de bermen van de vrijliggende rijwielpaden van de buitenring, dus: a. Noordsingel, b. Oostsingel, c. Zuidsingel, d.Westsingel 02 Op de bermen van de vrijliggende rijwielpaden van de invalwegen, dus: a. Beekweg, b. Leunseweg, c. Henri Dunantstraat, d. Nieuwe Maasheseweg, e. Maasheseweg van industriestraat tot Metaalweg 03 Op de bermen van het vrijliggende rijwielpad St. Servatiusweg 04 Op de bermen van de rijwielpaden: a. Wijnruit tussen Keizersveld en Vossestaart (Landweert), b. Hertekruid tussen Maasheseweg en Hemelsleutel (Landweert) 05 Naast de voetpaden in het bosgebiedje Hendrikkenbos (Veltum) 06 In de openbare bossen Venray, I februari 2000, Burgemeester en wethouders voornoemd, Drs. J. F. H. A.B.Waals, burgemeester PM.H. Lucassen, loco secretaris Bovengenoemd besluit ligt voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Deze balie is geopend van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 13.00 ur. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking een bezwaarschrift indie nen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500,5800 AM Venray. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn. Indien een bezwaarschrift wordt ingediend kan tevens om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de president van de arrondissementsrechtbank te Roermond, sector bestuursrecht, Postbus 950,6040 AZ Roermond. De president kan een dergelijke voorziening treffen, indien onverwijlde spoed dat naar zijn oordeel vereist. Bij het verzoek tot voorlopige voorziening dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd. De griffierechten bedragen voor een natuurlijk persoon 225,- en voor een rechtspersoon ƒ450,-. Vergunningaanvragen Een groot aantal bedrijven en inrichtingen is verplicht om krachtens de Wet milieubeheer een milieuver gunning aan te vragen. In de milieuver gunning worden milieuvoorschriften opgenomen in het belang van de bescherming van het milieu. De procedure kent 2 fasen: 1. de fase van het opstellen van het ontwerp van het besluit; 2. de fase van het opstellen van het besluit; Bij iedere fase wordt de beslissing op een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer en de Algemene Wet Bestuursrecht bekendgemaakt (hoofdstuk 13 Wet milieubeheer en afdeling 3.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht). Het ontwerp van het besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray maken bekend dat zij voornemens zijn een vergun ning krachtens de Wet milieubeheer te verlenen aan: 1. V.O.F. van de Ven- Van Tilburg, Laagheidseweg 15 te Venray voor een revisievergunning op grond van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een varkensfokkerij, gelegen aan de Laagheidseweg 15 te Venray; 2. G. van Dijck.Timmermannsweg 40 teYsselsteyn voor een revisiever gunning op grond van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een var kenshouderij, gelegen aan de Timmermannsweg 45 teYsselsteyn; 3. G. Reintjes, Lorbaan I te Veulen voor een revisievergunning op grond van artikel 8.4 van de Wet milieube heer voor een zeugen- en akker bouwbedrijf, gelegen aan de Lorbaan I te Veulen; 4. W. Michels, Haag 5 te Merselo voor een revisievergunning op grond van artikel 8.4 van de Wet milieube heer voor een varkenshouderij, gele gen aan de Haag 5 te Merselo; 5. G. Gooren, Gunhoekweg 10 te Oirlo voor een revisievergunning op grond van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een paardenhou- derij, gelegen aan de Gunhoekweg 10 te Oirlo. 6. Maatschap Verstappen-Peelen, Gunhoekweg 8 te Oirlo voor een revisievergunning op grond van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een varkenshouderij, vleesvarkens- Ingekomen bouwaanvragen Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet treft u onderstaand aan een overzicht van de in de afgelopen week bij burgemees ter en wethouders vanVenray ingeko men bouwaanvragen. - het bouwen van een carport en tuinmuur aan De Vlies 12 te Veulen tnv H.J.P. Bouweriks, De Vlies 12; - het bouwen van 6 recreatiewonin gen aan de Sparrendreef 12 te Oostrum tnv De Witte Vennen B.V., Metaalweg 5 te Oostrum; - het bouwen van een hobbyruimte boven garage aan het Zandakker 18 te Venray tnv E.A.B. Janssen, Zandakker 28 te Venray; het bouwen van een spoelwater/slibbehandelingsinstallatie en aanleg leiding infilter aan de Breevennenweg 11 te Leunen tnv N.V. Waterleidingmij. Limburg, Postbus 1060 te Maastricht; - het vergroten van de woning aan de Dr. Kortmannweg 2 te Venray tnv P.L.M. Dupont, Dr. Kortmannweg 2; - het plaatsen van een first-flashin- stallatie aan de Heidseweg 8 te Heide tnv Maatschap Droesen-Scheutjens, Heidsewg 8; - het bouwen van een paardenstal aan de Spurkterdijk te Oostrum tnv J.J.M. van Dijck, Gertrudisstraat 32 te Oirlo; - het wijzigen van de vergunning tbv bouwen van een bedrijfshal aan de Smakterweg 27 te Venray tnv Cox Metaal B.V., Smakterweg 27; - het bouwen van een serre aan de Annie Romeinstraat 41 te Venray tnv P Michiels, Annie Romeinstraat 41; - het veranderen van de woning aan de Stationsweg 197 te Oostrum tnv R.L.M.C. Hoex, Stationsweg 197; - het oprichten van een zeugenstal aan de Paardekopweg I la te Ysselsteyn tnv Mts. Arts, Paardekopweg I la; - het bouwen van een garage/ber ging aan de Beekweg 50 te Venray tnv J. Oosterbeek, Beekweg 50; - het veranderen/vergroten van de woning aan de Zandakker 15 te Ven ray tnv P.A.H. Jeuken, Zandakker 15; - het vergroten van de woning aan de Castenrayseweg 28 te Oirlo tnv L.W.M. Manders, Castenrayseweg 28. Bouwvergunning verleend Burgemeester en wethouders heb ben in de afgelopen week voor onderstaande bouwplannen bouwver gunning verleend. -het vernieuwen/vergroten bedrijf/ kantoor aan de Smakterweg 27 te Venray tnv Cox Metaal B.V., Smakterweg 27; het wijzigen van bouwvergunning 1999.8935 (kantoorgebouw) tnv Koenen en Co., Postbus 332 te Venray; houderij, gelegen aan de Gunhoekweg 8 te Oirlo. Dit onder oplegging van voorschrif ten in het belang van de bescherming van het milieu. Het ontwerp van het besluit en alle overige op de aanvraag betrekking hebbende stukken liggen ter inzage van 3 februari 2000 tot en met 3 maart 2000 in het gemeentehuis, Raadhuisstraat I te Venray, op maan dag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op de overige werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur (balie Publieksdiensten). Op telefonische afspraak (0478- 523630) kunnen de stukken ook op een ander tijdstip worden ingezien. Gedurende bovengenoemde perio de kan een ieder schriftelijk gemoti veerde bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethou ders bedenkingentermijn). Deze kan hierbij verzoeken zijn persoonlij ke gegevens niet bekend te maken. Een ieder wordt, na telefonische afspraak, gedurende de bedenkingen termijn in de gelegenheid gesteld met betrekking tot het ontwerp van het besluit van gedachten te wisselen het zij tot het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen. Alleen degenen die bedenkingen hebben ingebracht op de bovenom schreven wijze en degenen die aanto nen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, zijn later tot het instellen van beroep gerechtigd. Besluiten Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray maken bekend dat zij vergunningen krachtens de Wet milieubeheer hebben verleend aan; I.W.G.A. Gellings, Grootdorp 8 te Merselo voor een veranderings vergunning op grond van artikel 8.1 lid I sub b van de Wet milieu beheer voor een fokzeugen- en vleesvarkenshouderij, gelegen aan de Grootdorp 8 te Merselo. De vergunningen worden onder oplegging van voorschriften en/of beperkingen in het belang van de bescherming van het milieu verleend. Het besluit en alle overige op de aanvraag betrekking hebbende stuk ken liggen ter Inzage van 3 februari 2000 tot en met 16 maart 2000 (6 weken) in het gemeentehuis, Raadhuisstraat I te Venray, op maan dag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op de overige werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur (balie Publieksdiensten). Op telefonische afspraak (0478- het bouwen van legkippenstallen aan de Lorbaan 10 te Veulen tnv V.O.F. Gebr. Janssen, Lorbaan 10; het bouwen van een woning aan de Overloonseweg 89b te Venray tnv P.W.A.A. Jenneskens, Overloonseweg 89a; het vergroten van de woning aan de Binnenhof 9 te Oostrum tnv P.A.W. van Vegchel, Binnenhof 9; - .het veranderen van de voorgevel aan de Mr. de Haanstraat 18 te Leunen tnv G.J.H.M. Cornelissen, Mr. de Haanstraat 18; het bouwen van een kantoorruim te aan de Schoolstraat 15 te Venray tnv Combi Dom Melskens, Schoolstraat 15; - het bouwen van een serre aan de Deurneseweg 104 te Ysselsteyn tnv Mts. Wilmsen-Peelen, Deurneseweg 104; - het veranderen/vergroten van de woning aan de Tatralaan 3 te Venray tnv J.H.J. Janssen, Tatralaan 3; het veranderen woning/bouwen berging aan de Matterhornlaan 5 te Venray tnv H.J. Stronks, Matterhornlaan 5; - het veranderen woning aan de Ridderspoor 10 te Venray tnv G.A. Gerrits, Ridderspoor 10; - het bouwen garage aan de St. Jozeflaan 8 te Smakt tnv T.W.P. Jansen, St. Jozeflaan 8; - het bouwen van een garage aan de St. Jozeflaan 6 te Smakt tnv J. van Veen, St. Jozeflaan 6; h,et bouwen van een woning met garage aan de Overloonseweg 81 b te Venray tnv B.P.F.M. Jansen, Walstro 15 te Venray; - het vergroten van de woning aan de De Boog kavel 8 (Bongerdstraat) te Venray tnv J.H. Timmer, Agter de Hoven 9 te Wanssum. Zij die menen door de afgifte van een of meer van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht daarte gen bij het college van burgemeester en wethouders van Venray een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen en wel binnen 6 weken na de dag, waar op de beschikking is'toegezonden of uitgereikt. Die termijn wordt in ieder geval in acht genomen, wanneer een bezwaar schrift binnen 5 weken na dagtekening van deze publicatie wordt ingediend. Bouwvergunning aangevraagd Burgemeester en wethouders zijn voornemens aan de volgende bouw aanvragen medewerking te verlenen, -het plaatsen van een first-flash instal latie aan de Heidseweg 8 te Heide tnv Mts. Droesen-Scheutjens, Heidseweg 8; - het vergroten van de woning aan de Kaardebol 2 te Venray tnv PH.F.M. 523630) kunnen de stukken ook op een ander tijdstip worden ingezien. Gedurende bovengenoemde perio de kan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroepschrift worden inge diend door: a. diegenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. diegenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelij kerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben inge bracht tegen het ontwerp van het besluit. Het beroepschrift moet (in twee voud) worden gericht aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaron der een schorsingsverzoek) is inge diend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Venray, 3 februari 2000 Burgemeester en wethouders van Venray, namens dezen, hoofd afdeling Bouwen en Milieu, C.Th. van Velzen. De gemeente Venray Organiseert op donderdag 10 februari a.s. een informatiebijeenkomst over de recon structie van de riolering in de Enge Steeg. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in het gemeentehuis van Venray. De bijeenkomst is openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom. Huberts, Kaardebol 2; - het vernieuwen van de stallings ruimte aan de Ericaweg I te Oirlo tnv W.C.C.M. Reijnders, Ericaweg het splitsen van de garage/bijkeu ken aan de Anna Blamanstraat 4 te Venray tnv M.J.M. van Keulen, Look 4 te Venray; De op de bouwaanvragen betrek king hebbende stukken liggen met ingang van 4 februari 2000 gedurende 2 weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling Publieksdiensten. Gedurende deze termijn kunnen eventuele bedenkingen bij burge meester en wethouders worden inge diend. Bouwvergunning aangevraagd (artikel IWRO/50 Woningwet) Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of artikel 50 van de Woningwet medewerking te verlenen aan de volgende bouwaan- vraag. -het bouwen van drie woningen aan het Antoniusveld te Venray tnv B.B.O.M. B.V., Postbus 680 te Sittard. De op de bouwaanvraag betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 4 februari 2000 gedurende 2 weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling Publieksdiensten. Gedurende deze termijn kunnen eventuele bedenkingen bij burge meester en wethouders worden inge diend. Procedurestart artikel l8aWRO t.b.v. bouwmelding Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende dan wel van de in voorbereiding zijn de herziening bestemmingsplan ten behoeve van de volgende bouwmel ding. -het plaatsen van een tuinhuisje aan De Boog 7 (Bongerdstraat) te Venray tnv P. van den Brink, Mazurkastraat 8 te Venray. De op de bouwmelding betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 4 februari 2000 gedurende 2 weken voor een ieder ter inzage bij de balie Publieksdiensten. Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk bedenkingen bij burge meester en wethouders worden inge diend. Venray, 3 februari 2000 Burgemeester en Wethouders van Venray, namens dezen, hoofd afdeling Bouwen en Milieu, C.Th. van Velzen Bestemmingsplan Burgemeester en wethouders van Venray, maken, gelet op artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad van Venray in zijn vergadering van 25 janu ari 2000 in voorbereiding heeft ver klaard (een herziening van) het bestemmingsplan: - 'Landweert', ten behoeve van de ves tiging van een kapsalon in een gedeelte van de garage bij de woning Penningkruid 80a te Venray; - 'St. Jozefklooster', ten behoeve van de realisatie van 51 appartemen ten en een bijbehorend parkeer terrein aan de Heuvelstraat te Venray; - 'Oostrum', ten behoeve van het realiseren van woningbouw. Deze voorbereidingsbesluiten tre den in werking met ingang van 4 februari 2000 en liggen voor een ieder ter inzage bij de afdeling publieksdiensten in het gemeentehuis. Raadhuisstraat I te Venray. Venray, 3 februari 2000 Burgemeester en wethouders voor noemd, drs. J.F.H.A.B. Waals, burgemeester dhr. Lucassen, loco-secretaris Agrarische Economie en Milieu De commissie Agrarische Economie en Milieu vergadert op woensdag 9 februari 2000 om 17.0 uur in het gemeentehuis. De vergade ring is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. De agenda luidt als volgt: I. Opening, vaststelling agenda en mededelingen; 2. Spreekrecht publiek; 3. Ingekomen stukken en mededelingen; 4. Vaststelling ver slagen van de vergaderingen van 24-11-1999; I -12-1999 en 6-12- 1999; 5. Koppeling duurzaam bou wen en grondtransacties; 6. Gewestaangelegenheden; 7. Rondvraag en sluiting. Algemene Zaken De commissie Algemene Zaken vergadert op woensdag 9 februari om 18.00 uur in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. Belangstellenden zijn van harte wel kom. De agenda luidt als volgt: I. Opening en vaststelling agenda; 2. Spreekrecht publiek; 3. Vaststelling verslag van de vergadering van 12- 1-2000; 4. Ingkomen stukken; 5. Gewestaangelegenheden; 6. Politieaangelegenheden; 7. Nota inzake Voorjaarsnota 2000 en Productbegroting 2001; 8. Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen; 9. Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake Gewestrekening 1998; 10. Rondvraag en sluiting. Kapvergun n i ngen Door het college van burgemeester en wethouders zijn kapvergunningen verleend voor de volgende locaties: I .T.Taminiau, Mambostraat 134 voor I berk; 2. Muziekcentrum Best, Keizersveld voor 5 inlandse eiken; 3. R.J.M.M. Delsing, Everestlaan 10 voor I den en I spar; 4. Mega Limburg, locatie Kiekweg en Plataanstraat voor I inlandse eik en I haagbeuk; 5. Raayland College, Zuidsingel Ivoor I inlandse eik; 6. H.A.M. v.d. Wee,Tatralaan 5 voor I inlandse eik; 7. S.J.E. Claessens, Spurkt 5a voor een 20-tal bomen (erfbeplanting); 8. M. Nellen-v. Oosten, Hagelweg 4 voor I inlandse eik; 9.J.C. Ellis, Nevadahof 8 voor 5 grove dennen; 10. F.J. Roos, Groene Hart 7 voor 3 naaldbomen; 11. Technische Centrale BV, Keizersveld 56 voor I inlandse eik; 12. Herbalife Int., Microstraat 20 voor I inlandse eik; 13. Gemeente Venray, locatie Heidseweg 44 (basisschool) voor I lijsterbes; 14. Gemeente Venray, locatie Watermolenstraat voor 3 bolaca- cia's, 3 hazelaars en 3 iepen; 15. Gemeente Venray, locatie sport park Merselo voor 19 esdoorns en 2 inlandse eiken; 16. Gemeente Venray, locatie Metaalweg voor 4 inlandse eiken; 17. Gemeente Venray, locatie OBS de Landweert voor 2 platanen; 18. Gemeente Venray, locatie Schutsboom 5 voor I kastanje. De vellingen zullen in januari/febru ari plaatsvinden en kan enige hinder en geluidsoverlast veroorzaken. Voor nadere informatie kunt u con tact opnemen met de afdeling Publieksbalie van de gemeente Venray via tel. nr. 523333, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Bezwaren tegen verleende vergun ning kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethou ders tot uiterlijk 6 weken na publica tie. Bij een alcohol- en gordelcontrole op de Noordsingel hebben vorige week donderdagmiddag de gecontro leerde automobilisten zich van hun beste kant laten zien. Veertig bestuurders werd gevraagd om te blazen maar bij niemand werd een te hoge alcohol indicatie gecon stateerd. Van de 40 automobilisten was er ook slechts één die een bekeuring kreeg voor het niet dragen van de autogordel. Een 20-jarige man uit Hoofddorp is maandagmorgen na een melding rond kwart voor twee op heterdaad aange houden naar aanleiding van een dief stal in een bedrijf aan de St. Catharinastraat in Leunen. De ver dachte had kans gezien tijdens het sluiten binnen te komen en een fles drank mee te nemen. De man krijgt in het kader van snelrecht een transac tie aangeboden. Winkeldieven aangehouden Drie mannen uit Venray, De Lier en Landgraaf, zijn vrijdagmiddag aangehou den op verdenking van diefstal uit ver schillende winkels. Het drietal (afkom stig uit de voormalige Sovjet Unie) werd in een winkel in Roermond betrapt ter wijl zij een zonnebril wilde stelen. Dat lukte niet. Hun signalement is echter doorgegeven aan de politie die het drie tal op het Stationsplein in Roermond aantrof. Zij bleken in verschillende win kels goederen te hebben gestolen. De verdachten (18, 16 en 16 jaar) zijn inver- zekering gesteld terwijl het onderzoek wordt vnorrfTr>7f>r

Peel en Maas | 2000 | | pagina 20