Spetterende OPRUIMING HALVE PRIJS •petten Vlakwater en De Wieën in beeld als losloopgebied "Gemeente wil ons monddood maken" Felice /I SSjtë*' 41 Laatste week! TAPIJT WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING de hele wintercollectie is nu Groot in jonge mode voor hem en haar Venray Bandoetere ngen dè specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! PEELRAND MAKELAARDIJ (0478) 56 88 46 Bezwaarschrift aan Tweede Kamer Politie zoekt 'flessendief GKÜU1H Oude Oostrumseweg 19a Tel.: 0478 - 569666 Pastoor De Ceuster met emiraat .eöLen de graaf AUTOLEASE Februari aanbieding: Bij ontw. afdrukken van een APS-film alle formaten slechts per foto rMAURICE II ^^PROFICIAT WIJ RUIMEN OP... I DONDERDAG 3 FEBRUARI 2000 Nr. 5 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG WMtutt&tt en- Cediijf drukkerij uitgeverij peel en raeae boek- en kantoorboekhandel grotestraat 68 tel. 0478-582727 PEEL EN MAAS Grotestraat 68 - Postadres. Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 email adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.tref.nl/peel&maas/tpkrant PATERSSTRAAT 19a VENRAY TEL M76 565953 Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar 35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) k Proefproject hondenuitlaatstroken in april van start De gemeente Venray begint op maandag 3 april met de proef 'aanpak honden-overlast' in de wijken Brukske, Veltum en Landweert. Met onder andere het instellen van de hondenuitlaat stroken wil de gemeente Venray de overlast van hondenpoep aan pakken. Om de proef succesvol te laten verlopen zet de gemeente een hondencontroleur in die de eerste drie maanden preventief en daarna verbaliserend gaat optre den tegen hondenbezitters die zich niet aan de regels houden. Verder onderzoekt Venray de mogelijkheden om op een terrein in bosgebied Vlakwater en een terrein op sportpark De Wieën losloopterreinen voor honden te realiseren Diverse hondenbezitters hebben tijdens de drie inspraakavonden aan gegeven dat ze in het in september 1999 gepresenteerde plan van aan pak het aanwijzen van losloopterrei nen in de wijken misten. Gedrag en assertiviteit, van vooral grotere hon den, wordt positief beïnvloed als het dier zijn energie kwijt kan en dage lijks flink uit kan rennen. Het reali seren van deze voorzieningen draagt ook bij tot een positief uitlaatgedrag en motivatie van de hondenbezitter ter beperking van de overlast. Tijdens de onlangs in Leiden gehou den studiedag 'Gemeentelijk Hondenpoepbeleid, die namens de gemeente Venray bezocht werd door Wim Crooymans en Willy Sassen, werd de noodzaak van losloopgebie den eveneens onderschreven. Demokratiki Groot feest in ons dorp - want het prinsenbal is weer geweest. Talloze gegoede burgers en zeer respectabele zakenlieden bleken in de beslotenheid van de Stadsschouwburg, sorry: Schouw burg. ineens gewone mensen. Ons kent ons en je hebt elkaar weer eens gezien. Ik was er helaas niet. en ik blijk weer heel wat leuks !emist te hebben. Toch moet mij mdanks alle vreugde iets van het iart en dit lijkt me de beste tijd, kan het even bezinken. Overal is de democratisering doorgedrongen, zelfs bij Oost- Gronmgse hangoorkleurdwergko- nijnenfokvérenigingen heeft de voorzitter een maximale zittings duur gekregen en moet er schrifte lijk over zijn aanblijven gestemd worden. En binnenkort mogen we ook onze burgemeester zej|drie- zen! En dan wordt jc in Venray met iets uit de oer-tijd geconfronteerd. Want wat doen wc elk jaar? Wij wijzen de Prins Carnaval gewoon aan. Niks verkiezingen, je kunt je niet eens beschikbaar stellen. Ën als je laat blijken het graag te wil len worden, wordt je het juist niet! Er borrelt wat van mijn vroege re activisme in mij op, de barrica den op! Ontwaakt Venraynaren, ont waakt! Laten wij als burgers dit op ons zitten? Laten wij deze wantoestand voortduren? Laten wij ons ringeloren, koeieneren en betuttelen! Driewerf Neen Hopla. Om het wat makkelijker te maken roep ik meteen maar namens alle inwoners van Venray de carnavalsverenigingen op om volgend jaar de nieuwe prins car naval in een demo- a, cratische slem- Hming te kiezen. Kandidaten kunnen zich vanaf (Aswoensdag bij lm ij melden. Een bientje inschrijfgeld, ]meer niet. Plus ■administratiekos- ten. En gevaren- geld. Gerrit Zaterdag rond half elf 's avonds was het weer zover. De Piëlhaas heeft een nieuwe prins in de persoon van Maurice (d'n Urste) Verschuuren. De 31-jarige Venrayse slager-traitteur koos tot zijn adjudanten zijn vrienden Norbert van Haren en Eric van den Munckhof Meer over dit trio op pagina 5. Dingus-voorzitter Gijsbers krijgt 'telefoonverbod' De gemeente Venray wil Pieter Gijsbers, voorzitter van OJC Dingus, niet meer telefonisch te woord staan. Dit heeft Frits Vossen van de afdeling Welzijn in een aangetekende brief aan Gijsbers laten weten. Dinsdag had Gijsbers nog vier keer telefonisch contact met wel- zijnsambtenaar Ger Last, vooral over het vervelende verloop van het jongerendebat in Brukske. Ook betichtte Last Gijsbers (volgens Gijsbers, red.) daags na het debat van opruiend gedrag. "Dit pik ik TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze nieuwe showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray (0478) 55 04 10 niet. We worden door de gemeente gewoon monddood gemaakt", aldus een emotionele Gijsbers. "het was voor ons al lang duidelijk dat Dingus bij de gemeente Venray niet in beeld is. Die brief is wederom een dieptepunt in onze toch al niet al te beste relatie." Volgens de gemeente Venray doet Gijsbers met zijn telefoontjes zo'n ontzettend beroep op de afdeling Welzijn dat het gewoonweg teveel tijd kost om hem steeds weer te woord te staan. "Er gaat zoveel tijd verloren dat we de heer Gijsbers hebben laten weten dat hij zijn vra gen voortaan schriftelijk dient te stellen", vertelt gemeentewoord voerster Thea Koot. "En als hij vra gen heeft, maken we er geen enkel firobleem van om die ook schrifte- ijk te beantwoorden." Frits Vossen schrijft in het ver zoek. 'Door u wordt herhaaldelijk telefonisch contact opgenomen met mijn afdeling. Zeker in de huidige situatie is het merendeel van deze telefonische contacten niet ter zake doende en weinig constructief. Uw handelwijze legt evenwel een one venredig zwaar beroep op de capaci teit van mijn afdeling. Vandaar dat ik u verzoek voortaan uw vragen uitsluitend schriftelijk bij ons in te dienen. Ik zeg u toe, dat wij omgaand daarop zullen reageren". De betrokkene in kwestie, Pieter Gijsbers, zegt met verbijstering ken nis genomen te hebben van het ver zoek. Hij heeft de gemeente reeds een antwoordbrief toegestuurd. "Wat ter zake doende is en/of con structief, maken wij nog steeds GRATIS VERHUISBUS BIJ UW OPDRACHT! Schoolstraat 25-a 5801 BN Venray Telefoon: (0478) 568846 [U] Taxaties Aankoop Verkoop Advies NVM-WONEN graag zelf uit", zegt Gijsbers. "de gemeente meent toch echt wel heel erg veel voor Dingus in te kunnen vullen en/of te interpreteren en dat al voor een veel te lange tijd." TELEFOONVERBOD Gijsbers laat de gemeente in zijn brief weten: Amper is de inkt van onze fax van gisteren droog, die met betrekking tot de wijze van vragen beantwoorden van G. Last in de jon- gerendebatten. of er wordt al (min of meer) een telefoonverbod afge kondigd. Wij, Dingus dus, zijn eind 1997 buitenspel gezet. Wij worden genegeerd. Onze jongeren moeten bij voorkeur ook hun mond maar houden, is inmiddels gebleken. Voor alle duidelijkheid: wij laten ons niet monddood maken'. Gijsbers zegt met het verzoek van de gemeente enigszins rekening te willen houden. "Wanneer wij het echter nodig achten zullen wij toch telefoneren. Indien de gemeente dat onmogelijk maakt, zullen wij ons genoodzaakt zien tot het nemen van maatregel", aldus Gijsbers. LOSLOOPGEBIEDEN In de geplande proef-aanpak zijn de losloopgebieden nog niet meege nomen. Om toch aan de wensen van hondenbezitters tegemoet te komen wil de gemeente Venray tegen mini male kosten enige loslooplocaties aanwijzen en inrichten. Op dit moment zijn twee locaties in beeld, te weten een terrein in bosgebied Vlakwater en een terrein op sport park De Wieën. Dit jaar lukt het de gemeente Venray niet meer om losloopgebie den binnen of nabij de bebouwde kom te realiseren. Bij de start van de aanpak van de overlast in de gehele gemeente in 2001 kunnen de los loopgebieden wellicht wél gereali seerd worden. HANDHAVING Bij de start van het proefproject wordt een hondencontroleur inge zet. Tijdens de eerste drie maanden vervult deze functionaris een preventieve taak, waarbij de eerste drie maanden de nadruk ligt op voorlichting en educatie. De hon dencontroleur wordt ingehuurd bij bureau Holland Ruijter. Na deze drie maanden moeten notoire over treders aangepakt worden en vervult een functionaris met verbaliserende bevoegdheid (BOA) de verdere handhavingstaak. De ervaringen van de hondencontroleur zullen een belangrijke bijdrage leveren bij de evaluaties van het proefjaar. Voordat de gemeente overal in de gemeente uitslaatstroken gaat aanleggen, wil ze eerste de resultaten van hel proef jaar afwachten. Ed Cadirci overhandigde vorige week woensdag tijdens het bezoek van een Venrayse delegatie aan de Tweede Kamer (zie het verslag op deze pagina, red.) aan Tweede Kamerlid Fadime Görgö een bezwaarschrift van de gemeente Venray tegen de rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2000. "Het college heeft onlangs beslo ten bezwaar aan te tekenen tegen deze regeling", vertelt woordvoer ster Ingrid Molenaar van de gemeente Venray. "Cadirci vroeg het college of er nog actuele Venrayse punten waren die hij tij dens de excursie aan de Tweede Kamer in Den Haag aan de orde kon stellen. In eerste instantie wilde de gemeente het bezwaarschrift per post opsturen, maar een persoonlij ke overhandiging maakt toch wat meer indruk. En het is natuurlijk een actueel onderwerp." DESASTREUS De gevolgen van de rijksbijdrage zijn voor de gemeente Venray posi tief, maar voor de regio Noord- Limburg desastreus. Het inburge- ringsbudget van de gemeente Venray neemt licht toe met 40.000 gulden scholingsbudget en 25.000 gulden welzijnsbudget. Venray behoort dus tot de voordeelgemeen ten. In totaliteit levert de regio Noord-Limburg echter ruim 300.000 gulden aan scholingsmid delen en 165.000 gulden aan wel- zijnsmiddelen voor nieuwkomers in. Het motief van het bezwaarschrift van de gemeente Venray komt voort uit de termijn waarop zij de beschik king ontving. Ook heeft de gemeen te ernstige inhoudelijke bezwaren tegen de regeling op basis waarvan de rijksbijdragen voor het jaar 2000 zijn bepaald. Lees ook op pagina 7. Door een onbekende man zijn vorige week donderdagmorgen b(j een horecagelegenheid aan de Hoenderstraat vijf lege Pepsi-kratlen uit de garage weggenomen. Deze werden direct bij een nabijgelegen winkel voor negentig gulden ingeleverd. Het signalement van de man luidt: blanke man. ongeveer 20 jaar, 1.75 meter groot korte blonde baren. Hij droeg èen beige muts. een beige broek met zakken op dijbeenhoogte, donkerbruine schoenen en das. Hij had een ongeschoren uiterlijk en reed op een zvvart/groene oma-fiets. De politie heeft donderdag ook een aangifte opgenomen van een horecagelegenheid aan de Leunseweg waar tussen 19 januari en 26 januari vanaf de achter plaats ook al vijf kratten met lege bierflessen. 1 krat met lege frisdrankfles sen en drie geheel lege kratten met een totale waarde van 72 gulden wer- den ontvreemd. De politie stelt een onderzoek in. Computers Printers CD-ROM's 1 1-12-13-14 FEBRUARI Valentijn Weekend Verras je geliefde met: Hotel Asteria Venray MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY inl. EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-511466 Pastoor J. De Ceuster van Oostrum is per 1 februari met emiraat. Het bisdom heeft de pastoor vorige week vrijdag eer vol ontslag verleend. De Venrayse kapelaan P. Hoedemaeckers is door het bis dom als waarnemend pastoor voor de parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte benoemd. Het kerkbestuur, dat een maand geleden zijn taken neerlegde omdat de pastoor zich als voor zitter van het kerkbestuur her haaldelijk niet aan gemaakte afspraken hield, keert weer terug in zijn functie. Daarmee komt een eind aan de impasse waarin de Oostrumse parochie verkeerde. Tussen het kerkbestuur en de pastoor was een gebrek aan wederzijds vertrouwen ontstaan nadat De Ceuster als voorzitter van het kerkbestuur zich bij herhaling met aan eerder gemaakte afspraken had gehou den. Nadat de pastoor, ruim 25 jaar pastoor in Oostrum en eerder kapelaan in Heerlen en Venlo. twee keer onwel was geworden tijdens een mis besloot het kerk bestuur afgelopen najaar dat de pastoor geleidelijk zijn taken zou overdragen aan kapelaan Hoedemaeckers. De Ceuster trok zich echter weinig aan van de afspraak waarna het kerkbestuur zijn taken neerlegde. Kapelaan Hoedemaeckers behoudt zijn taken binnen de dekenale parochie St.-Petrus Banden en neemt daar naast de parochies van Castenray en Oostrum voor zijn rekening. bistro- BRASSERIE Met eew UaUccany knipoogjes Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 eséauirantl: Langstraat 16, Venray S0478-501342 officieel Opel Dealer voor Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen OPEL G HIELEN* Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 Maurice, Eric en Norbert Proficiat en "Mak d'r wat tnojs van" Floortje, Wendy en de rest van de Graaf EETCAFE Stationsweg 1 0478 511 330 op maat GEZELLENBAAN 8 58134 EA YSSELSTEYN TEL. 0478-541945 FAX 0478-541876 EMAIL-adres: GOMMANS@TREF.NL ook 1 -uur service! SCHOOLSTRAAT 5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 PRINS EN ADJUDANTEN Q. I VENRAY Julianasingel 7 Rühl Haegens van Aar uitdaging: de juiste koers te vinden Noorderhof 8. Po«bui 68. 5800 AB Venray telefoon |0478) 58 43 33. fa* (0478) 5846 24 e-mail mfo@rhj.nl internet rha.nl 1

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1