f/aAteta&vetui ten t/ewiaf Orde van de Hazekeutel Aid Prinse Plak 2000 voor Maria Welschen-Burgman Joekskapellen- festival in Venray Circus Mök 2000 Jeugdzitting in de Schouwburg Wakkere Piëlhaas voor Marie Arts-Linders 21e Editie Klutetrappers Vredepeel 't Dartele Veule Bas I (Kuenen) prins van de Karklingels Spurriemökke Oirlo PEEL EN MAAS donderdag 3 februari 2000 - Pagina 11 Op zondag 6 februari 2000 organiseert Venrays Koninklijke Harmonie Euterpe het 21e joeks- kapellenfestival. Dit muziekfestijn vindt per traditie plaats in de foyer van de Venrayse schouw- burd. Het belooft als vanouds weer een gezellige middag vol muziek, zang, joeks en dans te worden. De organisatie rekent ook dit jaar weer op honderden belangstellende bezoekers. De appel In dit millennium-festival treden er 19 joekskapellen voor u op, afkomstig uit de hele gemeente Venray. De kapellen Moj Zat en Luuster Efkes moeten dit jaar ver stek laten gaan. Bijzonder is dit jaar wel het optreden van de jeugdige kapel Motje Kleiner. Deze formatie telt elf jongens en meisjes in leeftijd variërend van 6 tot 14 jaar. Zij zijn allen kinderen van ouders die ook in een joekskapel spelen. De appel valt dus niet ver van de boom! Motje Kleiner speelde al eerder tij dens de prinsenproclamatie in Leunen, en ook de Venrayse cama- valsbühne is hun niet vreemd. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Trouw De Venrayse Joekskapellen geven trouw acte de présence. In de ruim twee decennia dat het festival op de kalender staat, hebben vrijwel alle korpsen er aan deelgenomen. Het evenement is dan ook niet meer weg te denken uit het Venrayse vastelao- vesgebeuren. Elk van de kapellen kent natuurlijk haar eigen suppor- tersschare, en ook buiten deze groe pen trekt het festijn elk jaar weer haar eigen trouwe en enthousiaste publiek. Jaar rond De joekskapellen treden tegen woordig het gehele jaar door op. Vroeger beperkte men zich veelal tot de vastelaovesperiode, maar de laatste jaren treden deze muziek groepen ook bij andere festiviteiten op, zoals koninginnedag, markten, braderiën en dergelijke. Maar het gebeurt slechts een keer per jaar, dat u ze allemaal op één middag bij elkaar kunt zien en horen, en dat is op het joekskapellenfestival! Programma De kapellen treden op 6 februari op vanaf 14.11 uur en spelen elk zo'n 20 minuten. Om 20.22 uur is de grote finale gepland. Bruno Lucassen, zelf enthousiast muzi kant, treedt op als spreekstalmees- ter. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de ingang van de schouwburg en kos ten ƒ7,50 per stuk. Kinderen tot twaalf jaar hebben gratis toegang, mits onder begeleiding. Op het navolgende overzicht vindt u het totale programma vermeld. 14.11-15.11 uur: de Pretband, Göt Net en de Platvuut. 15.11-16.22 uur: Um te baöke, de Plaarzèk, Prinse neut, Raad van XI prins/adj. 16.22-17.22 Blaos um op, Noeit tuus, Van toete noch blaoze. 17.22- 18.22 uur: Lang Zök, Rats d'r nève. Heisa. 18.22-19.22 uur: ut Göt. de Baetere helft, Shabberjoeks. 19.22- 20.22 uur: Dikke Mik, Zuutjes an. De finale is gepland om 20.22 uur. I Na de spetterende Prinseproclamatie waarbij Rooy Prins Maurice kon verwelkomen staat het volgende grote evenement van de Piëlhaas op het programma. Circus Mök 2000. Circus Mök 2000 beloofd weer een spetterende show te worden met veel muziek, zang dans en humor. e Kiendergarde komt dit jaar op wel zeer verassende wijze uit de hoek. Onder begeleiding van Marielle en Marja en in samenwer king met Michael Jackson, hebben de kleintjes een show ingestudeerd die werkelijk alles slaat. Andere goede bekenden zijn ook weer van de partij. Namen als Dizzy, en Youneek behoeven geen nadere toe lichting. Na een jaar van afwezigheid weer terug in de piste van Circus Mök, Oewieë. Wat de jongens dit jaar weer in petto hebben houden we nog even geheim. Maar wie in Rooy goed voorbereid wil worden op het hoogfeest van Vastelaovend mag Circus Mök en Oewieë niet missen. Dat er het in het verleden in Rooy vaak heet aan toe kon gaan bewijzen de jongens van Moj Zat. Geen onbe kenden in de piste, dit jaar -na enke le jaren van afwezigheid- bij gelegenheid van hun 22 jarig bestaan weer terug. Ook nieuw talent komt natuurlijk in Circus Mök aan bod. Zo is er de jeugdgarde van de van de Hazekeutel met een flitsende show van zang en dans. Na de act van De Waerkels Inc. bestaan er voor de bezoekers van Circus Mök geen geheimen meer op meteorologisch gebied. De Rooyse actualiteit wordt dit jaar op de korrel genomen door wel heel jonge inwoners De Smelebloazers uit Ysselsteyn zorgen voor de bijdrage uit de kerkdorpen, zij brengen het draaiorgel terug in Rooy. Als enige "niet Rooyse" deelne mer staat dit jaar Limburs kampioen 2000, Jan Gereadts uit Asenray in de buut. De uitvoeringen van Circus Mök vinden plaats op 11-12-16-18-19, februari, er zijn nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Kaartén zijn verkrijgbaar bij Poels Tweewielers, Eindstraat 12, tel. 581553. Zaterdagavond 5 februari is het weer zover Dan verzamelen alle hazekeutels zich in de foyer van de schouwburg voor de jeugdzitting van 2000 Deze avond staat in het teken van het aftreden van prins Luuk I en zijn adjudanten. Bovendien wachten we vol span ning op het uitkomen van de nieuwe jeugdprins 2000 Om de spanning er goed in te houden zijn er verschil lende artiesten die voor jullie optre den. Daarnaast wordt ook ons nieu we boerebruidspaartje bekend gemaakt Kleurwedstrijd Om al een beetje in de carnaval- sfeer te komen is er een kleurwed strijd georganiseerd. De tekeningen worden via de scholen verspreid. Je kunt deze voor zaterdag 5 februari inleveren bij Intertoys (le etage van Coenen) te Venray. Bij inlevering van de kleurplaat krijg je dan ook nog een kleine traktatie. De jeugd prins zal de mooiste kleurplaten belonen met spetterende prijzen Zou jij de winnaar zijn en ben je niet aanwezig dan gaat de prijs naar de volgende. Dustot zaterdag 5 februari om 18.33 uur in de schouwburg. Natuurlijk zijn papa's, mama's, opa's en oma's ook van harte wel kom Aanvang 19.11 uur; zaal open om 18.33 uur: entree: ƒ4,-; garderobe voor kinderen gratis. Joke Halmans Foto Hoedemaekers uitwisselingen met andere kinder en jeugdkoren, optredens in diverse instanties, denk aan Maria Roepaan in Ottersum. Ook bij de inkomst van St. Nicolaas was het kinderkoor aanwe zig om samen met de jeugdharmo- nie Euterpe en show korps St. Petrus Banden de goed heiligman binnen te halen. Ook met de Kerst Inn, georgani seerd door het Venrays Mannen koor, lieten "de Bandelieren" en "Tomorrow People" van zich horen door een uitstekend optreden. De contacten met "De Haze keutel" zijn erg goed en bestaan reeds lange tijd. De eerste "Hazekeutel liedjes zijn namelijk door "de Bandelieren" gezongen. In het jaar 2001 bestaan "de Bandelieren" 20 jaar en dit zal met diverse activiteiten gevierd gaan worden. Tevens zit Joke in het bestuur van de Koorkring van het Dekenaat Venray. Dit is een overkoepelend orgaan van alle kinder- en kerkkoren in Venray. Elk jaar organiseert men een kinderkoormiddag, waar men dan samen naar elkaar liederen luis tert en samen liederen zingt. Ook is er elk jaar een koor instructie avond. Ongeveer drie jaar geleden heeft Joke de zorg opgenomen van hel kinderkoor Cajeko, welk in de kerk van Castenray zingt. Ook hier verzorgt Joke elke week de repetitie en geeft instructies aan deze kinderen. Natuurlijk heeft Joke deze werkzaamheden samen met heel veel vrijwilligers en bestuursle den gedaan. Voor al dit vrijwilligerswerk wil het bestuur van "de Hazekeutel" Joke Halmans in het zonnetje zetten door haar de Orde van de Hazekeutel toe te wijzen. Haar man Paul zal hier eveneens bij aanwezig zijn. De uitreiking zal plaats vinden in de foyer van de schouwburg tij dens de jeugdzitting op 5 februari De uitreiking zal om 21.00 uur plaats vinden. Een gelegenheid tot feliciteren zal om 21.40 uur zijn. tezamen met het nieuwe prinselijk trio. In de vergadering van 1 november 1999 is door de APK beloten de jaarlijkse Aid Prinse Plak voor 2000 uit te reiken aan mevrouw Maria Welschen-Burgman. Mevr. Welschen is bestuurslid geweest en enige jaren voorzitter geweest van het Katholiek Vrouwengilde. Het KVG had con tact met Jacqueline Eibers, die in Zuid-Amerika was gebleven na een bezoek aan haar heeroom, die onder de arme bevolking werkte. Dat con tact was het begin van een project dat in Venray inmiddels een begrip is: Divinolandia. Mede door de steun vanuit de gemeente Venray kwam de Stichting Divinolandia tot stand in 1987. 'De financiële en morele ondersteuning vanuit de Gemeente maakte ook vele andere deuren open'. vertelt mevr. Welschen. De Gemeente stelde in eerste instantie geld beschikbaar voor directe hulp én voor projecten, gericht op bewustwording onder de Venrayse bevolking. Voor dat laatste aspect is de 'Werkgroep Mondiale Vorming' opgericht. De werkgroep werkt met andere lokale ideële orga nisaties samen in het 'Platform Mondiale Vraagstukken'. 'Gelukkig is ondanks de bezuinigingen bij de gemeente de steun voor bewustwor ding overeind gebleven', zegt mevr. Welschen. 'Met die steun is bijvoor beeld een paar jaar geleden het pro ject rond 'water' gehouden, water is universeel, vervuiling, droogte of juist overstromingen zijn zowel hier als daarginds bekende problemen'. Mevrouw Welschen vindt de APK-pIak een leuke opsteker, en zal de gelegenheid niet voorbij laten gaan om Divinolandia onder de aan dacht te houden. 'Ik ben er diverse malen geweest, en heb gezien hoe veel goeds er daar gebeurt. Het mooie vind ik dat ik steeds weer interessante mensen tegenkom dié ergens in geloven, die ergens voor staan, zowel hier als ddar. Echt ver diend heb ik die kieps niet, ik heb het niet in mijn eentje gedaan. Maar nu kan ik me tenminste naast mijn man vertonen, die heeft al jaren een kieps van de Piëlhaas'. Naast deze activiteiten is zij bestuurslid van de Adelbertvereniging, en is ze actief in een organisatie die steun biedt aan projecten voor de arme christe lijke minderheid in Israël. Een gedreven, sociaal bewogen vrouw, die levensblijheid weet uit te dragen over letterlijke en figuurlijke grenzen heen. Kortom, een vrouw die aan alle criteria voor de APK- plak voldoet en dan ook met unanie- Het is gezellig en behaaglijk in de huiskamer van Marie Arts, waar zij in geuren en kleuren ver haalt over al haar ervaringen en herinneringen die ze tijdens haar jarenlange verenigingsactiviteiten heeft opgedaan. Het is het kleurrijke verhaal van een energieke vrouw die zich zelf als vanzelfsprekend inzet en sterk maakt voor dat waar ze in gelooft; de verenigingen waar ze zich voor inzette, maar vooral de mensen in de vereniging. Dat het vooral de mensen zijn die voor Marie belangrijk zijn blijkt wel uit het feit dat ze al haar herinneringen en anekdotes kan larderen met de namen van diege ne die er bij betrokken waren én met hun eigenaardigheden. Een vrouw ook die hecht aan haar gezin en familie. Haar 4 kin deren hebben gezorgd voor 7 kleinkinderen en de achtste is op komst. Daarna nog drie te gaan en dan is het elftal compleet, aldus Marie. In haar jeugdjaren was Marie al actief in het verenigingsleven; eerst bij de Jeugdboerinnenbond en op latere leeftijd de vrouwenbond in haar toenmalige woonplaats Oostrum. Begin jaren 70 raakte Marie betrokken bij SVV. In 1971 was zij één van de grondlegsters van de afdeling damesvoetbal dat in dat jaar werd opgericht. Niet lang daar na, in februari 1972 beschikte SVV over 2 dameselftallen en werd Marie leidster van Venray 1In het eerste jaar werd triomfantelijk het eerste kampioenschap binnengehaald, waarna nog tal van kampioenschap pen zouden volgen. Maar liefst 12, 5 jaar was Marie leidster van dames 1 en maakte zij de roemruchte tijd van Piet Hermus mee, samen met de fameuze trainer van het damesvoet bal, Wim Arts en Loes Ewals die Prins Jeroen I (Marcellis), foto: Foto Hoedemaekers Venray. Prins Jeroen I (Marcellis) zal dit jaar met de scepter zwaaien bij de Klutetrappers in Vredepeel. Samen met zijn prinses Elmy (Jaspers) en nar Antoon (v. Hoof). Hij zal voorop gaan met zijn leus: 'Zit mit vastelao vend nie ien enne stal of mit unne tractor op de plak, mar got ien de Loef mit o uut ow dak'. Jeugdprinses Karin II (v.d. Het nieuwe trio van 't Dartele Veulen uit Veulen is bekend: Jeugdprins Karei Classen, Jeugdprinses Lieke Poels en Narretje Lotte Dirkx voeren dit jaar de jeugd in het Veulen aan tijdens de carnaval. leidster van dames 2 was. Nadat Marie leidster van dames 1 geweest was stapte ze over naar dames 2 en werd vervolgens leidster van de "Veterhennen", de vrouwelijke variant van de "Veter(h)anen". Naast de activiteiten voor de voet ballerij is Marie sinds een aantal jaren betrokken bij het Kindervakantiewerk in Venray. Stil zitten kan ze absoluut niet, vandaar. Als grondlegster van het dames voetbal heeft zij een uitgebreide car rière door de geledingen van SVV gemaakt; ze was ruim 13 jaar bestuurslid en maakte 6 jaar deel uit van de jeugdcommissie Meisjesvoetbal. Tot op de dag van vandaag maakt Marie deel uit van de SVV activiteitencommissie, waarbij Marie het zogenaamde "startontbijt", een ontbijt voor alle dames- en heren seniorenelftallen op elke eerste competitiedag, haar favoriete activiteit noemt. Maar het zijn niet allen bestuursactiviteiten die Marie voor haar rekening neemt. Ook activiteiten als het poetsen van de kantine, wassen van shirts of het organiseren van een spellenmiddag voor de jeugdspelers gaat ze niet uit de weg. Eigenlijk heeft Marie bij SVV zo'n beetje alles gedaan, uitge zonderd het maaien van het gras of het trekken van lijnen op de velden. In al die jaren dat Marie bij ver enigingsactiviteiten betrokken is geweest heeft ze wel een belangrijke ontwikkeling gezien. Het is vooral de mentaliteitsverandering bij leden die Marie opvalt. Vroeger hadden leden alles voor de club over. Nu is dat anders, ze melden zich sneller af en hebben vaak nog allerlei andere clubs waar ze lid van zijn. De echte binding met een club is minder geworden. Terugkijkend op alle jaren bij SVV komt Marie tot de conclusie dat het natuurlijk niet allemaal alleen maar feest was, maar dat de I Wakkere Piëlhaaswinnares Marie Arts-Linders (foto: Foto Hoedemaekers Venray) herinneringen toch vooral goede en warme herinneringen zijn. Na de verschillende lustrumvieringen die Marie in de loop van de jaren heeft meegemaakt, kijkt ze uit naar het 30 jarig bestaan van het damesvoetbal in Venray. Dan is het alweer een hele tijd geleden dat Marie één van de grondlegsters was. De tijd heeft niet stilgestaan, daarom wijst Marie ons fijntjes op het feit dat het voor ons tijd wordt om op te stappen, het is tijd voor haar wekelijkse rik- avond én die laat ze niet schieten; ook niet voor een Wakkere Piëlhaas. Vanwege al haar verdiensten op verenigingsgebied en voor de ont wikkeling van het damesvoetbal in het bijzonder krijgt Marie Arts - Linders aanstaande zaterdag 5 februari door Vastelaovesvereniging de Piëlhaas, de Wakkere Piélhaas uitgereikt, tijdens het Ondertrouwbal dat op deze avond in zaal den Engel wordt gehouden. Aanvang van deze avond is om 19.30 uur. De uitreiking staat gepland rond de klok van 20.22 uur. me stemmen door de APK-leden als Plakkedrager 2000 is voorgedragen. De APK is er trots op Maria Welschen te ontvangen op de jaar lijkse Plakuitreiking, die dit jaar zal plaatsvinden tijdens een feestelijke brunch op zondag 27 februari in party- zalen en conferentiecentrum de Witte Hoeve aan de Gasstraat 5 in Venray, vanaf 11.30 uur. De brun ch zal muzikaal opgeluisterd wor den door de bekende muziekmaker Ad Haans. Maria Welschen ontvangt dit jaar de APK plak Jeugdprinses Karin II (v.d. Zanden), foto: Foto Hoedemaekers Venray. Zanden) zal met jeugdprins Martijn (Hegmans) en jeugnarrinneke Ellen (v. Zutphen) voorop gaan bij de Kluutjes. Prins Jeroen I en jeugdprinses Karin II houden een prinsenreceptie op zondag 27 februari 2000, aan vang 11.11 uur in de Kleine Loef te Vredepeel. De Orde van de Hazekeutel is de hoogste onderscheiding van jeugd- vasteloavendvereniging "De Hazekeutel", en wordt ieder jaar uitgereikt aan personen die zich meer als 20 jaar belangeloos voor de Venrayse jeugd hebben ingezet. Dit jaar wordt de onderscheiding uitge reikt aan Joke Halmans, die zich meer als 20 jaar heeft ingezet voor diverse Venrayse kinder kerkkoren. Het prille begin was in de tijd van de levensschool, waar Joke op onge veer 17 jarige leeftijd voor het eerst zong in een eucharistieviering. Dit was in de tijd van de bekende pater Latten. Pas eind jaren zeventig kwam deken Theunissen van de St. Petrus Banden Kerk haar vragen om een kinder kerkkoor op te richten en te begeleiden. Joke nam dit voorstel aan en heeft in september 1980 toen het kinder koor "De Bandelieren" opgericht. Er was reeds een kinderkoortje maar dit is toen overgaan in "de Bandelieren". Ieder week wordt er ijverig geoe fend. Begonnen met een kleine groep en nu uitgegroeid tot een kin derkoor dat er mag zijn. In 1989 heeft ze hét jeugdkoor "Tomorrow People" opgericht. Ze heeft dit gedaan om ervoor te zorgen dat de kinderen van "de Bandelieren" kon den doorgroeien naar het jeugdkoor. Dit had een stimulerend effect op beide koren. Het bleef niet bij het alleen zingen in de kerk. Ook aan andere activi teiten in het Venrays gebeuren werd door beide koren deelgenomen; o.a Op een zeer druk bezocht prinse bal nam prins Jan IV afscheid van zijn onderdanen. In vogelvlucht nam hij de meest voor hem aanspre kende evenementen nogmaals onder de loep. Het is voor hem, maar ook voor CV de Karklingels een overge- telijk en schitterend feest geweest. Hierna werd hij door de ceremonie meester ontdaan van zijn versierse len en overgedragen aan de woord voerder van de A.A.P. (Aid Aostrumse Prinse) Math Arts. Onder tromgeroffel werd hij ten grave gedragen met een lied op de melodie van 'Think' van Aretha Franklin. Hierna volgde op specta culaire wijze de wederopstanding en werd hij alsnog opgenomen als A.A.P. Hierna werd een gedeelte van de zaal met dranghekken afgezet voor het uitkomen van de nieuwe prins. Rood-wit-blauwe vlaggetjes werden aan de bezoekers. Voor de eerste keer werd namelijk 'prinsjesdag' in Oostrum gevierd. En kon een echte gouden koets het binnenhof oprij den. Nadat alle ministers en staats secretarissen (strak in het pak) op het podium hadden plaatsgenomen kon de prinseproclamatie beginnen. Onder de klanken van het 'Wilhelmus' werd de gouden koels, voorafgaande door lakeien en getrokken door een echte pony, bin nengereden. De koningin met Prins Claus werden met zeer veel enthou siasme onthaald. Na het groeten van het vaandel nam de koningin en iets later Prins Claus plaats op de zeer mooi vervaardigde zetels en kon zij aanvangen met de troonrede. De koningin (Marly Driessen) vertelde in haar troonrede dat zij zeer onder de indruk was van hetgeen ér de afgelopen periode in hel dorp had plaatsgevonden o.a. het WOZOCO- complex en de Aostrumse Revue. Dit was voor haar een reden om Oostrum te bezoeken en tevens was zij zeer gecharmeerd dat zij de 'echte' prins mocht voorstellen. Op stijlvolle wijze las zij de proclama tie voor. Prins Claus kon dit niet meer bevatten en viel met zijn zetel achterover. Dit was het moment dat de nieuwe Prins tevoorschijn kon komen en werd voorgesteld als Prins Bas I, heerser over Aostrum, Lull en d'n Boshuuze. Na de instal latie als Prins kon hij de dol enthou siaste bezoekers toespreken. De anders zo 'tekstvaste Prins' had het even niet meer!!! Na de prinsedans kon hij.samen met zijn vriendin Inge de talrijke felicitaties in ont vangst nemen. CV de Karklingels kan terugzien op een fantastische Prinsebal, dit met medewerking van het orkest 'de Puppies'. Willeke Classens is dit jaor ien Oeldere gekoze as de neje jeugd prinses Willeke d'n Urste. Ien ut Oelderse spurriemökkeland is Willeke actief lid bej de fanfaar, zej is bej de scouting en zej zingt bej ut Jonge Garde Koër. Willeke zal same mit vorst Freek Steeghs en nar Stef Hellegers, Oeldere wel es laote zien dat zej ger vastenaovend viere. Eur motto is: 'Mak same nog veul ple zier, doe ut nou en wacht vural nie tot de volgende kier'. Prins Guus d'n Urste en jeugd prinses Willeke d'n Urste halde resepsie op zondag 27 fibrewarie vn 14.11 tot 15.11 uur ien ozze mökke- stal an de Hoofdstraot, Jeugdprinse Willeke (Classens), foto: Foto Hoedemaekers Venray. As boerbruud 2000 is ien Oeldere uutgeroepe Lilian Zanders. De bruudegom is nog nie bekend, dat wert nameluk de winnaar van de fietswedstrijd, de Ronde van de Zandhoek, den gehalde wert op car navalsdinsdag um 12.49 uur. Naodat de bruudegom bekend is, zulle zej ien de onecht werre verbonde 's middags um 14.49 uur ien de mök- kestal. De buurt die dit jaor ut boe- rebrulluftsfiëst gut organisiere is 'Oeldere West'. Boerebruud Lilian Zanders.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 11