Extra 'Doe-Dag' voor groep 8 Millenniumvoorstelling stal vele harten Studieconferentie SKPOV succesvol Stichting Speeltuin zoekt bestuursleden Gouden Vogelsangh bij juwelier Frencken TIJD IS GELD. VANDAAR PEEL EN MAAS BEZORGEN? Bedreiging met neppistool Fietsster gewond Open Dag AOC-Limburg Peelrand Makelaardij een actief makelaarskantoor opent haar deuren De Hypotheekshop loopt vooruit op richtlijn Onbekenden slaan fietser PEEL EN MAAS donderdag 27 januari 2000 - Pagina 9 Kies Techniek 2000 De manifestatie Kies Techniek is dit jaar uitgebreid met één dag. Behalve de Manifestatie zelf, op zaterdag 19 februari, kunnen leerlingen van groep 8 nu ook op vrijdag 18 februari reeds kennis maken met techniek. Die dag organiseert stichting Kies Techniek Regio Venray namelijk voor het eerst de 'Doe-Dag Techniek' in het Technisch Opleidingscentrum (TOC) voor de groepen 8 van de basisscholen in Venray en omgeving. Uitbreiding De Manifestatie Kies Techniek wordt sinds enkele jaren georgani seerd om de jeugd van Venray en omstreken bekend te maken met techniek. Hoewel meerdere bedrijf stakken te kampen hebben met krapte op de arbeidsmarkt, geldt dit in meerdere mate voor bedrijven in de techniek. De Stichting Kies Techniek Regio Venray organiseert daarom, in samenwerking met het Venrayse bedrijfsleven, de gelijkna mige Manifestatie om de Venrayse jeugd al vroeg enthousiast te maken voor techniek. Naast de bekende Manifestatie zelf en de daaraan gekoppelde ont werpwedstrijd is de 'Doe-Dag Techniek' in het TOC dit jaar een nieuwe activiteit om groep 8-leerlin- gen uit Venray en omstreken met techniek kennis te laten maken. Die dag kunnen zij in het TOC deelne men aan talrijke doe-activiteiten, onder begeleiding van leerkrachten en enkele ouders. Vanuit acht secto ren kunnen de leerlingen aan de slag met verschillende opdrachten: bouwtechniek, grond- weg- en waterbouw, electrotechniek, metaal techniek, installatietechniek, voer tuigentechniek, procestechniek en transport logistiek. In totaal is elke leerling van groep 8 anderhalf uur met techniek bezig. De 'Doe- Dag Techniek' begint om 8.30 uur en in totaal doen ongeveer 700 leer lingen mee. Manifestatie Kies Techniek De Manifestatie zelf, op zaterdag 19 februari dus, wordt om 11.00 uur op een speciale wijze geopend bij MMT International aan de Metaalweg op Smakterheide. MMT is samen met Custers Hydraulica en het TOC gastheer van deze editie van Kies Techniek. De opening zal worden verricht door twee vertegen woordigers van de doelgroep: twee leerlingen van het Raayland College zullen in een spectaculaire act het startschot geven. De Manifestatie eindigt om 16.00 uur in het TOC, waar tevens de prijzen uitgereikt zullen worden van de ontwerpwed strijd Techniek in Mobiliteit. Visie richt zich op toekomst van het onderwijs Op vrijdag 21 januari vond de studiedag plaats voor de teams en directies van de zestien basisscho len en de speciale basisschool van de Stichting Katholieke Primair Onderwijs in Venray en regio. Het thema van deze dag: Visieontwikkeling. Na de recente bestuursfusie per 01-08-1999 heeft het algemeen bestuur de taak op zich genomen om te komen tot het formuleren van een visie over het onderwijs aan kinde ren in de leeftijd van vier tot twaalf jaar, zoals dat elke dag vorm krijgt in de katholieke basisscholen van Venray en de kerkdorpen. Visie is essentieel bij het vormgeven van het onderwijs van elke dag. Visie omvat datgene wat men met het onderwijs wil bereiken. Het gaat over doelen, resultaten en de beweegredenen waarom op die manier gewerkt wordt aan goed onderwijs. Visie richt zich op de toekomst van het onderwijs, bijvoorbeeld over een periode van vijf jaar. Het bestuur heeft ervoor gekozen om de men sen, die elke dag met onderwijs aan kinderen bezig zijn hierbij te raad plegen. Daarvoor werd een studie conferentie georganiseerd. NOODZAAk Bij de start van de conferentiedag hield drs. J. Jacobs een inspirerende inleiding over de noodzaak en het belang van visie-ontwikkeling en de vuistregels die daarbij gehanteerd zouden moeten worden. Hij wist met praktijkvoorbeelden deze regels te onderbouwen. Het was vooral heel herkenbaar voor de leerkrach ten en hun directeuren. Scholen hebben recentelijk, in het kader van het opstellen van het schoolplan, hun schoolvisie bespro ken. De visies van de scholen zijn verschillend, toch zijn er ook over eenkomsten als het gaat om pedago gische opvattingen, zorgstructuren en normen- en waardenpatronen. Alle scholen waren via vertegen woordigers in clusters geplaatst, die een viertal visies vertegenwoordig den. Via het voeren van dialogen zijn deze clusters met elkaar in debat gegaan over hun visies op pedagogisch klimaat, leerstoforde ning, zorgverbreding, de rol van de leerkracht, de rol van de ouders en de creativiteit van kinderen. HERKENNING Vaak was er sprake van herken ning, regelmatig waren er verschil len, maar vooral was er de betrok- Wil jij of andere bladen zoals Grens en Maas,Zondagskrant E3-Journaal, Trompetter, De Telegraaf Neem dan contact op met Verspreidingsburo "PERIODIEK" Tel. 582877 Noorderhof 6 Venray kenheid van leerkrachten bij de kin- deren voor wie ze dagelijks weer klaarstaan. Interessant vond men het om elkaar te ontmoeten en te horen hoe er op de diverse scholen gewerkt wordt. Na de drie debats ronden was er ruimte voor elke leer kracht om de iegen voorkeur voor één van de visies te bepalen en ken baar te maken. Eventuele opmerkin gen konden ter aanvulling worden opgeschreven. Aan het einde leverde iedereen zijn voorkeursvisie in. Het bestuur zal kennis nemen van al dat gene wat de teams belangrijk vinden voor het onderwijs in de komende jaren. Zij beschouwt deze informa tie als bouwstenen voor de visisont- wikkeling op bestuursniveau, waar bij rekening wordt gehouden met de huidige praktijk en de gewenste richting waarin scholen zich wensen en soms moeten te ontwikkelen. Het draagvlak van de leerkrachten is hierbij ontonbeerlijk. Dit betekent echter niet dat alle scholen hetzelfde gaan worden. Het is wel zo dat er een gezamenlijke opvatting is over wat goed onder wijs voor de kinderen is. Dat kun nen scholen dan op een eigen, speci fieke wijze vorm geven. Ook het draagvlak bij ouyders is nodig. Daarom wordt ook nog gedacht aan een mogelijkheid om met ouders over de visieontwikkeling in gesprek te gaan. Een 12-jarige jongen uit Venray heeft vorige week donderdagmid dag een docent van een school voor voortgezet onderwijs als grap bedreigd met een neppistool. De jongen was met een blauwe muts over zijn hoofdgetrokken naar het klaslokaal getogen en bonsde op de deur, waarna de docent de deur opende en de gemaskerde persoon zag staan. Die bedreigde de docent met de dood en zette hem hierbij het neppistool op de borst. De docent reageerde hierop door hem het nep pistool te ontfutselen en de muts van het hoofd te trekken. Op dat moment reageerde de jongen door te zeggen dat hij een grap wilde uitha len. Omdat de docent zich heel erg bedreigd voelde deed hij melding van het gebeuren bij de politie. Deze heeft de jongen thuis in verzekering gesteld voor de duur van het onder zoek. Bij een aanrijding op de Weg in den Berg is donderdagmorgen een 50-jarige fietsster uit Venray gewond geraakt. Na controle in het ziekenhuis, waar een verwonding boven het oog en een hoofdwond werd geconstateerd, kon de vrouw weer naar huis. De aanrijding ont stond toen een 33-jarige automobi list uit Venray vanuit een uitrit de weg opreed en geen voorrang ver leende aan de fietsster die ten val kwam. PEEL EN MAAS 'n abonnement waard De Stichting Speeltuin Venray maakt zich sinds 1995 sterk voor het tot stand brengen van een kin derspeeltuin in Venray. Langzaam maar zeker vordert de stichting hiermee en, als alles volgens plan verloopt, hoopt ze voor eind 2002 de poorten van de speeltuin te kunnen openen. De stichting heeft echter behoefte aan bestuurlijke uitbreiding. Het college van B&W heeft inmiddels een locatie in het gebied Vlakwater voor de speeltuin aange wezen. Ook is het conceptplan voor een lokale speeltuin klaar en heeft er reeds een project Kinderinspraak plaatsgevonden. Het bestuur vergadert circa tien keer per jaar. In deze vergaderingen bespreken en onderzoeken de bestuursleden de voorstellen en ini tiatieven, die moeten leiden tot de realisatie van de speeltuin, en orga niseren en coördineren ze de beslui ten voor uitvoering hiervan. Mensen die interesse hebben in een bestuursfunctie, tel: 551688 Na de succesvolle week van het sieraad die 1-12 december jl. werd gehouden bij meestergoudsmid Juwelier Harrie Frencken te Venray, mogen velen zich verheugen over de prachtige broche/hanger in zilver, genaamd de Vogelsangh, ontworpen door Jeroen Krabbé die zij bij hun aankoop in de week van het sieraad mochten ontvangen. Geïnspireerd door de natuur koos Krabbé voor een figuratieve weergave van een boslandschap. Dit ontwerp is ook in kostbaar goud vervaardigd. Meerstergoudsmid Juwelier Harrie Frencken schreef hiervoor een wed strijd uit teneinde deelnemers kans te laten maken op de gouden uitvoe ring van de vogelsangh. De gelukki ge winnares is geworden mw. Kengen uit Venray die het gouden sieraad aangereikt kreeg uit handen van mw. Frencken. Sieraden behoren tot de schitte rende details die het leven kleur geven. Een stijlvol sieraad dat met zorg is uitgekozen geeft glans aan iedere dag. De sieraden van Meestergoudsmid Juwelier Harrie Frencken hebben al bij velen het verlangen vervuld stil te blijven staan bij alles wat mooi is. Zo ook de omschrijving van een boswande ling die mw. Kengen aan het papier toevertrouwde. Het agrarisch platteland staat bol van de vernieuwingen. Naast de tra ditionele landbouw krijgen de inrichting van de groene ruimte, het milieu, alternatieve productier ichtingen en recreatiemogelijkheden steeds meer aandacht. Een ontwik keling welke ondersteund moet wor den met modern onderwijs. Het is dan ook niet vreemd dat het Agrarisch Opleidings Centrum Limburg te Horst volgend school jaar zal starten met een tweetal nieu we opleidingsrichtingen binnen de afdeling MBO. Het betreft in de eer ste plaats de opleiding dierenzorg/dierenonderneming (3- jarige en 4-jarige opleiding). Deze opleidingen geeft uitzicht op een beroep in de sector dierverzorging (dierenasiel, kinderboerderij, die renartspraktijk). Door de toenemen de vraag naar opleidingen betreffen de de groene ruimte heeft het Agrarisch Opleidings Centrum besloten ook in Horst het komende schooljaar van start te gaan met de opleiding Beginnend Beroeps beoefenaar Groene Ruimte (2-jarige opleiding). Groene Ruimte is een verzamelnaam voor drie deelge bieden, namelijk Groenbeheer, Bos- en Natuurbeheer en Land- water- en milieubeheer. Leerlingen worden opgeleid in een typisch "buitenbe- roep" waarin men op de meest uit eenlopende plaatsen werkt aan dé verfraaiing en het aanzien van de omgeving. Samen met de reeds bestaande opleidingen in de plantenteelt en de veehouderij levert de locatie Horst van het AOC-Limburg daarmee haar bijdrage aan een boeiende en uitda gende ontwikkeling van het platte land. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 januari houdt de locatie Horst van het AOC-Limburg open dagen. Op vrijdagavond van 18.30 - 21.30 uur wordt speciaal informatie verstrekt betreffende de VMBO- Groen opleiding. Op zaterdag 29 januari zijn van 10.00 - 13.00 uur geïnteresseerden voor de MBO- opleidingen van harte welkom voor nadere informatie op de Spoorweg in Horst. Voor nadere informatie kunt u bellen naar het AOC Horst, tel. 077-3981620. Als wij iets meer tijd mogen nemen voor het binnen- schilderwerk, kunt u geld besparen. Natuurlijk met 100% kwaliteitsgarantie. Meer informatie: bel 0478 - 63 20 44 TUD VOOR CXttmKS PROFIJT Nieuw NVM-Makelaarskantoor in Venray Met ingang van heden is Venray een nieuwe makelaar rijker: Peelrand makelaardij. Huub Janssen, geboren en getogen Venraynaar, zwaait de scepter over het kantoor aan de Schoolstraat 25a in het hartje van de stad. Met een frisse en persoon lijke kijk op het makelaarsvak, en een back-up van ruim 32 jaar in de regionale makelaardij. De locatie is niet toevallig: het is een ideale plaats voor het tonen van het volledige Peelrand aanbod. In de ruime, goed verlichte etalage kan iedereen, dag en nacht, het aanbod rustig bekijken. Voor meer informa tie is even binnenstappen ook moge lijk. Het team staat voor u klaar! Peelrand makelaardij is onafhan kelijk en objectief. Dat wordt gega randeerd door het NVM-lidmaat- schap. Dit zorgt tevens voor een aantal interessante extra's voor de opdrachtgever. Vele moderne mid delen, zoals bijvoorbeeld internet en het gezamenlijk woningzoeksys teem, geven het kantoor meteen een voorsprong. Ook voor wat betreft de financiering geldt deze onafhanke lijkheid. U beslist zelf waar u uw financiën regelt! Een persoonlijke aanpak staat centraal in de dienstverlening van Peelrand Makelaardij. Samen wordt de te volgen verkooptactiek bepaald, zodat een optimaal resul taat bereikt kan worden. De succes volle verkoop is echter niet het einde van het contact; Peelrand begeleidt u tot aan het tekenen van de transportakte bij de notaris. Uniek: de gratis verhuisbus Naast alle standaard mogelijkhe den neemt Peelrand u een grote zorg uit handen: de verhuizing zelf. Peelrand stelt bij elke succesvol ver lopen opdracht gratis een grote ver huisbus beschikbaar. Zo kunt u in alle rust uw spullen naar de nieuwe woning vervoeren. Een service, die Peelrand vanzelfsprekend acht. Daarnaast staat het team open voor al uw ideeën en suggesties: u kunt alle kanten uit. Vanzelfsprekend bent u van harte uitgenodigd om eens kennis te maken met Peelrand Makelaardij. Ook kunt u ons bezoeken tijdens de extra feeste lijke openingsdagen: vrijdag 4 februari van 16.00-20.00 uur en zaterdag 5 februari van 11.00- 14.00 uur. U bent van harte wel kom! Klanten ontvangen 'Verklaring van onafhankelijkheid' Klanten van De Hypotheekshop ontvangen voortaan een 'Verklaring van onafhankelijk heid'. Hiermee wordt het de klant duidelijk gemaakt dat De Hypotheekshop daadwerkelijk onafhankelijk is en niet gebonden is aan een bank of verzekerings maatschappij. Hiermee loopt De Hypotheekshop vooruit op een nieuwe Europese richtlijn. Assurantietussenpersonen, waar onder ook hypotheekadviseurs val len, worden in de toekomst verplicht hun banden met verzekeringsmaat schappijen schriftelijk kenbaar te maken aan hun klanten. Deze eis staat in een ontwerpvoorstel voor een nieuwe Europese richtlijn voor intermediairs van verzekeringspro ducten, welke naar verwachting over twee jaar van kracht zal wor den. De Hypotheekshop hecht grote waarde aan deze eis. Immers, de klant van een adviseur heeft het recht om de positie en de connecties van de adviseur te kennen. Daarom geeft De Hypotheekshop nu al een verklaring af, die pas in een later stadium voor iedere assurantietus senpersoon verplicht zal zijn. Veel consumenten vertrouwen immers op de deskundigheid van een intermediair, vooral wanneer het gaat om complexe producten zoals verzekeringen en hypotheken. Maar hoe weet een consument of de inter mediair onafhankelijk is? Want er is een verschil tussen een intermediair die de klant een product adviseert aan de hand van diens wensen en eisen en een intermediair die een product verkoopt omdat dat een wens of zelfs eis van de aandeel houder is. Naast de zekerheid rondom de onafhankelijkheid zal de rentegaran tie, zoals deze al werd gegeven bij het Hypotheek Plu+s Plan, vanaf heden ook schriftelijk worden vers trekt. De consument krijgt van de adviseur een rentegarantiecertifi- caat, waarmee wordt aangegeven dat hij de laagst mogelijke rente bij een geldverstrekker krijgt aangebo den. Elders is er van deze geldvers trekker geen lagere rente voor het zelfde product te verkrijgen. Een 17-jarige fietser uit Venray is zondagavond rond 21.30 uur op de Maasheseweg door twee onbeken den van zijn fiets geslagen, waarna hij ten val is gekomen. Hij liep hier door kneuzingen op aan zijn oor, neus en heup. De overval zou gepleegd zijn door twee onbekende blanke mannen in een witte Opel. Er werd niet gesproken en de jongen raakte geen spullen kwijt. De politie is op zoek naar getuigen. Zij kunnen zich melden bij de politie in Venray: 0478 53 11 11. Medewerkers leëwig Oeldere doen het dunnetjes over De millenniumvoorstellingen leëwig Oeldere hebben op prach tige wijze de geschiedenis van Oirlo laten herleven. Het bijna vier uur durende, afwisselende programma stal de harten van allen die de voorstellingen hebben bijgewoond. De medewerkers aan leëwig Oeldere doen het zaterdag 29 januari nog eens dunnetjes over. Vanaf 14.00 uur wordt voor hen een videoband gedraaid van de voorstelling en kunnen foto's van de uitvoering worden besteld. De ceremoniemeester Theo Hellegers had de rode draad van de geschiedenis samengevat en vertel de alle gebeurtenissen. Veel herken ning en erkenning waren terug te vinden in korte verhalen. Dorpsraadvoorzitter Karei Steeghs bracht een toost uit op de nieuwe eeuw en Piet Drabbels zong volgens oude traditie het Limburgs volks lied. "Toen Lia Evers, Ans Verblakt en Els Houwen de Oirlose midden stand van vroeger bezongen en hun eigen jeugd de revue lieten passeren waren velen geraakt", kijkt dorps raadvoorzitter Karei Steeghs tevre den terug op leëwig Oeldere. De Kelderband voerde een complete show op. Liedjes verdeeld over de hele eeuw, werden met bijbehorende dansen opgevoerd, uiteraard in de kleding uit die tijd, deden de harten sneller kloppen. Vervolgens ver zorgde de LVB een prachtige mode show met ruim 40 klederdrachten. Dat Oirlo ook over de grenzen kijkt, bleek uit het optreden van Carpe Diem. Steeghs: "Deze talentvolle groep maakte een reis door de eeuw, met zeer professionele zang en prachtige filmbeelden uit de wereld geschiedenis. Beelden en zang over de Titanic en de oorlog, noodzaakte velen zelfs de zakdoek standby te houden. Ook een Afrikaans strijd lied tegen de apartheid sloeg in als een bom. De wijze zoals Carpe Diem de beste wensen overbracht, met een lied in het dialect, deed het publiek gaan staan, en het bleef staan. Staan voor een lied dat stond als een huis." Gevoel en humor Na de pauze was het dorpscafé het decor. Een eigen geschreven toneel stuk uit de geschiedenis zorgden voor veel herkenning. Zeer sfeervol brachten Oirato en het Jong Garde Koor het toneelstuk dat zich afspeel de bij Gillekus Bet. Terwijl achter de gordijnen het decor wisselde, palmde het trompettentrio het publiek in met de prachtige opvoe ring 'Geraakt en Vermaakt'. "De titel zegt genoeg", aldus Steeghs, "En het applaus was voor Wil, Harriet, Gertie en Robert. Genieten en nog eens genieten kon men ver der van Grad en Petran met de Kameruuj. Op zeer mooie wijze, en met veel gevoel en humor, werd het publiek geraakt." Met een lach en een traan op de gezichten werden nieuwe liedjes en teksten gebracht. Met 'Hoje woh die jaore' eindigde leëwig Oeldere. Karei Steeghs is duidelijk in het eindoordeel: "Goed verzorgd, veel gevoel, veel herken ning. met een doorleefd respect naar vroeger en klaar voor de nieuwe uit daging, het jaar 2000." De Oirlose geschiedenis werd prachtig voorgedragen door Theo Hellegers

Peel en Maas | 2000 | | pagina 9