FRANSOL Tijdelijke sluiting In het Venray van burgemeester Schols werd je alleen maar moe... Snelle raadsvergadering Eerste asbestdaken Brukske weg Veulen heeft weer 500 inwoners In maart eerste tbs-ers naar Venray VOOR NIKS GAAT DE ZON OP EN VOOR IETS MEER GAAT 'IE OOK WEER WEGI 'T VENROJS LAEVE GETAEKEND ZONWERINGEN VERHAEG^ Horecacontrole Venray vrijdag 4 februari tot najaar 2000 ABN AMR0 Ztebank PEEL EN MAAS donderdag 27 januari 2000 - Pagina 5 trieel-manager de stormachtige ont wikkelingen in zijn gemeente op een uitstekende wijze te begeleiden en de stimuleren: burgemeester drs. F.Schols." Dikwijls werd burge meester Schols voor radio o.a. Radio-Zuid en Avro's Zoeklicht op Nederland gevraagd te vertellen over zijn gemeente en meer dan eens streek de televisie (o.a. Van Gewest tot Gewest) enkele dagen in Venray neer om een programma over die snel groeiende gemeente te maken. Er werd zelfs beweerd, dat Venray - na Emmen - de meest geslaagde ontwikkelingskem van Nederland is geworden. Al die publiciteit had tot gevolg, dat verschillende gemeente raden uit alle delen van het land, graag een excursie naar Venray maakten om met eigen ogen te zien wat de media over deze gemeente schreven of vertelden. Burgemeester drs. F.G.L.L. Schols heeft zeer zeker een duide lijk stempel gedrukt op de gemeente Venray. Hij was een manager met veel kwaliteiten, waaraan Venray enorm veel te maken heeft. En dat men in Venray, zoals Wim van den Munckhof zei, alleen maar moe werd, was het gevolg van de voort varendheid van burgemeester Schols, van wie men op het gemeen tehuis zei: "Als je de burgemeester wil spreken moet je voor zijn deur gaan liggen..." G.Schutte, oud voorlichter gemeen te Venray. E STATIONSWEG 13 VENRAY 0478 515010 Winkeldievegge opgepakt De politie heeft maandagmiddag een 16-jarige meisje uit Venray aan gehouden wegens diefstal uit een winkel aan de Grotestraat. Het meis je werd door winkelpersoneel betrapt toen zij een truitje ter waar de van 45 gulden in haar tas deed en zonder te betalen de winkel probeer de te verlaten. Het alarm ging niet af omdat het meisje het beveiligingsla- bel uit het truitje had getrokken dat daardoor onherstelbaar beschadig de. De zaak wordt afgehandeld door bureau Halt. De agenda leek indrukwekkend dinsdagavond in Venray. twintig agendapunten, een in memoriam, een nieuwe wethouder en het uit zwaaien van de 'oude' wethouder. Toch hamerde burgemeester Waals al om tien over half acht af. Hij was klaar en het wachten was op de hapjes en drankjes. Waals begon de raadsvergadering met het uitspreken van een in memoriam voor oud-burgemeester Schols die afgelopen maandag in Den Haag overleed. Waals memo reerde zijn persoonlijke contacten met Schols, diens inspanningen om het klooster Jerusalem te transfor meren tot gemeentehuis, zijn open heid naar de bevolking toe en zijn belangstelling voor dorps- en wijk raden. Jeugdhuis Het agendapunt 'Opheffen van woningbouwbelemmerende hinder- cirkels in Oostrum' was bijna een hamerpunt. CDA-er Van de Ven stipte nog even aan dat zijn fractie blij was dat er in Oostrum weer gebouwd kan gaan worden. Ook bij de bouw van het jeugd huis in Merselo was het CDA blij. Mevrouw Teeuwen: "Het was hoog ste tijd voor de jeugd in Merselo." 't Even wennen, Frans Janssen als raadslid aan de andere kant van de tafel Zij stelde echter wel dat de toegewe zen 256.000 gulden door het CDA toegezegd werd 'vanwege leefbaar heid op het platteland', maar ver volgde met: "Maar dan ook geen cent meer!". VVD-er Oosterbeek betwijfelde of de kostenraming van Twee blokken met woningen, een aan de Marimbastraat en een aan de Cellostraat, krijgen bin nenkort nieuwe daken. De wonin gen, vroeger eigendom van Wonen Venray, zijn nog voorzien van licht-asbesthoudende daken. Dat was bekend bij de verkoop. Bij de verkoop is indertijd ook een voorziening opgenomen, geld gereserveerd dus, voor het moment dat de daken vervangen moesten worden. Het werken met asbest is nog altijd een zaak van gespeciali seerde bedrijven, omdat asbest vezels juist bij het verwijderen vrij komen. Het is de bedoeling om in februari/maart met de werkzaamhe den te beginnen. Eerst zal er begin februari een voorlichtingsbijeen komst voor de bewoners van beide blokken zijn. Oppepper Het vervangen van de asbestdaken is onderdeel van een algehele aan pak om de wijk wat meer kwaliteit te geven. Een van de woningblok ken krijgt nieuwe, asbestvrije" golf platen. Het tweede blok wordt voor zien van een iets ander dak. Dat steekt wat meer over en is ook van ander materiaal dan de golfplaten, zodat het geheel iets meer kwaliteit toont. Directeur Ger Houben van Wonen Venray: "Het Brukske mist 'smoel' en met dit soort projecten voegen wij karakter toe. De wijk als geheel willen we wat meer verfraai ing geven, een positieve insteek naar de toekomst toe. Toen we dit vertel den in een voorgesprek met de Stichting Eigen Woning was ieder een enthousiast." Voorlichting Op donderdag 10 februari worden de bewoners geïnformeerd over de plannen. Een deskundige van het asbest-verwïjderingsbedrijf komt de werkzaamheden uitleggen. Houben: "We willen geen wilde verhalen over asbest." Behalve de werkzaamheden aan de daken in de Marimba- en Cellostraat wordt er tegelijkertijd gekeken of het mogelijk is de isola- tiewaarde van de huizen een oppepper te geven. "We proberen echt een meerwaarde toe te voegen aan de huizen en de wijk." legt Ger Houben uit, "Daarom laten we dit project volgen door het vervangen van de aluminium ramen." Op woensdag 19 januari 2000 werd de vijfhonderdste inwoner van Veulen geboren. Hij heet Jep, weegt 2490 gram en is 48 centime ter lang. Jep is de zoon van Arie van Dijck en Annie Timmermans. In de beginjaren '60 had 't Veulen meer dan 600 inwoners. Door gezinsverdunning en het uitblijven van woningbouw was dit aantal tot ver beneden de 500 teruggelopen. Het Veulen groeit dus weer, verle den jaar waren er zelfs zestien geboortes. DORPSRAAD Voor de dorpsraad van Veulen was de geboorte van Jep reden genoeg om hem met eigen ogen te gaan bekijken en de trotse ouders te feli citeren. Na het aanbieden van een blijvende herinnering voor Jep en een bos rozen voor de ouders, waren er natuurlijk de traditionele beschui ten met muisjes. Jep, zoon van Arie van Dijck en Annie Timmermansis de vijfhon derdste inwoner van Veulen. een architect wel betrouwbaar was bij dit plan, hij vroeg wethouder Driessen in het vervolg om meerde re offertes in dit soort zaken. Verkoeijen (Fractie Samenwerking) en mevrouw Derks (Van de Vorle) ondersteunden het voorstel. Verkoeijen wees er nog wel op dat nu alleen nog in Leunen een wit vlek bestond. Wethouder Vervolgens mocht Lei Heidens het genoegen smaken bij zijn aantre den als nieuwe wethouder een grote steun te genieten in de raad. Met slechts een blanco stem en een stem voor fractiegenoot Michiels werd hij met grote overmacht de opvolger van Frans Janssen. In zijn maiden speech schetste hij de contouren van zijn ideaalbeeld van een moderne organisatie. Kernbegrippen hierin zijn efficiency, puntige nota's, open sfeer, collegiaal en oplossingsge richt werken. Naar de gemeente toe vertaalde hij zijn voornemens met "Gemeente Venray, richt je nog meer op je burgers, zet ramen en deuren wijd open en kijk meer bui tenskamers dan binnenskamers!" Receptie Al voordat de vergadering offi cieel was afgelopen stroomde het gedeelte van de zaal achter de cou lissen vol met vrienden en bekenden van, nu oud-wethouder. Frans Janssen. De hapjes en drankjes ston den klaar. Burgemeester Waals liep in zijn toespraak nog even langs de carrière van Janssen, zowel als zelf standig onderner als als raadslid en wethouder, "Integer en eerlijk. Dat is het eerste beeld als ik aan je denk." Waals stipte kort de proble men bij diftar, agrarische politiek, het ziekenhuis, het verbeterproces bij sociale zaken en Janssens blij vende betrokkenheid bij zijn iegen bedrijf aan., "De boog bleef altijd gespannen staan.". Hij dankt Janssen voor de vele goede momenten die het college met hem samen heeft gehad en ver heugde zich in de constructieve samenwerking met het raadslid Frans Janssen. Vervolgens overhan digde hij mevrouw Franssen een bos bloemen en Frans Janssen als afscheidscadeau een verrekijker. dteoM&i HOGEDRUKREINEGERS VEEGMACHINES SCHROB/ZUIGMACHINES STOF- en WATERZUIGERS STOOMREINIGERS TAPIJTREINIGERS REINIGINGSMIDDELEN Keizersveld 61 5803 AP Venray tel.: 0478-553355 Ook na de ingebruikname van de TBS-kliniek in Oostrum wil het bestuur van de kliniek regelmatig overleg blijven voeren met het omwonendencomité. Dit maakte interimvoorzitter Jan Willem Buyser van de TBS-kliniek, die woensdagmiddag werd geopend, deze week bekend. Buyser: "De relatie met de omwo nenden is bijzonder belangrijk. Dat is nadrukkelijk bewezen in het voor traject, waarin de omwonenden hun stem hebben laten horen. Zo hebben de acht informatiebijeenkomsten de drempel tussen onze nieuwe instel ling en de omgeving verkleind." Met name door de inspanningen van het omwonendencomité is één ont- sluitingsweg gerealiseerd voor de TBS-kliniek. De Wendel en Paschalis. In maart wordt de TBS- kliniek in gebruik genomen en wor den de eerste patiënten opgenomen. Dat is een maand later dan gepland. "Om alles tot in de perfectie voor te bereiden zullen we nog een keer gaan proefdraaien", aldus Buyser. In de kliniek werken nu 100 mensen, aan het einde van dit jaar zullen er zo'n 250 mensen werkzaam zijn. Van de 100 werknemers is 20 tot 30 procent afkomstig van het Vincent van Gogh Instituut. "Dat is iets min der dan verwacht", aldus Buyser. De meeste beroepskrachten, 70 tot 80 procent, zijn afkomstig uit een straal van 40 kilometer rond Venray. Over de te realiseren resocialisa- tie-afdeling, woningen waar de patiënten worden voorbereid op een terugkeer in de maatschappij, kon Buyser nog geen concrete antwoor den geven. Deze woningen voor twaalf patiënten zouden ook zo snel mogelijk in gebruik worden geno men. De geplande locatie was een stuk terrein van het VvGI aan de Stationsweg. "Het VvGI werkt echter nog aan een masterplan voor haar gebouwen en terreinen. In afwachting daarvan is er nog geen bestemming gevon den voor de resocialisatie-afdeling", aldus Buyser. Installatie Lei Heidens In het midden van de zeventiger jaren vroeg een verslaggeefster van Radio-Zuid aan Wim van den Munckhof, toen hoofdredacteur van het weekblad Peel en Maas: Kunt u heel in het kort vertellen wat er zo bijzonder is aan Venray?" Spontaan antwoordde hij: "Venray... je wordt er zo moe van..." Neem een willekeurige week in maart 1970."Het Schuttersveld" wordt geopend door staatssecretaris mr. H. van der Poel. In de voormali ge vestiging van N.V. Beeren aan de Merseloseweg opent burgemeester Schols het kooppark van Torro. Op het terrein van Rank Xerox verzet burgemeester Schols de eerste grond voor de eerste grote uitbreiding van deze kopieergigant. Verder was het interessant nieuws, dat burgemees ter Schols in Den Haag voor een speciale kamercommissie pleitte voor het behoud van de Peel en de dreiging van een militair oefenter rein af te wenden. En 's avonds waren burgemeester, wethouders en hoofdambtenaren in een of ander kerkdorp te vinden om de inwoners aan te sporen tot het vormen van dorpsraden. Een weekje in maart 1972. Een Koreaan, een Boliviaan, een Indiër en een Nigeriaan onderzoeken in het kader van de ontwikkelingshulp, hoe Venray het allemaal fikst. Minister drs.J. Boersma van Sociale Zaken opent het nieuwe arbeidsbu reau, bezoekt de Sociale Werkplaats en reikt bij Rank Xerox diploma's uit. B en W bespreken allerlei proble men met het Oostrumse Werkcomité, met de bewoners van Venray Noord-West en met het i gemeentebestuur van Meerlo- Wanssum. Dat laatste gesprek ging over een eventuele gemeentelijke oftewel bestuurlijke herindeling. Op een vroege zaterdagmorgen opent de burgemeester nog even een nieuwe trimbaan tussen ziekenhuis i en zwembad. Er was in die jaren heel wat te openen in Venray. Nieuwe winkels, nieuwe scholen, nieuwe industrieën, nieuwe woon complexen. En steeds was het bur gemeester Schols, die bij zo'n gelegenheid met trots wees op de geweldige ontwikkeling van zijn i gemeente. Door al die openingshan delingen werd hij de Venrayse D'Eur-opeaan genoemd.... Burgemeester Fr.Schols maakte Vanaf vrijdag 4 februari 12.00 uur tot in het najaar van 2000 wordt ABN AMRO aan de Julianasingel 7a verbouwd. Tijdens de verbouwing kunt u voor al uw bankzaken terecht bij ABN AMRO aan het Hensenius- plein 8. Dit kantoor is maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en vrijdag tot 18.00 uur geopend. De geldautomaat en het chipknip-oplaadpunt aan de Julianasingel zijn vanaf zaterdag 12 februari weer beschikbaar. Wij hopen de overlast tot een minimum te kunnen beperken. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen, telefoon: 0478 - 58 24 41/25 65. een dankbaar gebruik van zijn vele relaties in Maastricht en Den Haag om de gemeente Venray te promo ten. Hoeveel keer is gouverneur Van Rooy tijdens het burgemeesterschap van Schols niet in Venray geweest? Ministers en staatssecretarissen wis ten de weg naar Venray te vinden. Landbouwminister Ir. P. Lardinois opende de nieuwe vestiging van Nestlé, maar kwam tevens Venray van alle kanten bekijken. Minister Lubbers (economische zaken) moest bij Rank Xerox zijn, maar liet zich ook op het gemeentehuis uit voerig inlichten hoe Venray zo kon groeien. Minister van Agt, toen minister van justitie kwam zomaar eens naar Venray om een vergade ring van B en W bij te wonen. En staatssecretaris W. Polak kwam hoogst persoonlijk naar Venray om zich te verdiepen in de financiële positie van de gemeente en wat z.g. "Polakgelden" achter te laten. Op 23 augustus 1974 brachten Prinses Beatrix en Prins Claus aan het einde van een driedaags werkbe zoek aan Limburg, een bezoek aan Venray. Na een rondrit door Augustus 1974. Prinses Beatrix brengt een bezoek aan Venray en wordt door oud-burgemeester Schols naar de Schouwburg bege leid. (foto G. Kndjsen) Brukske werd het paar op de hoogte gesteld van allerlei Venrayse proble men. Burgemeester Schols wilde het deze keer eens anders doen. Geen Venrayse notabelen, maar jongeren kregen de gelegenheid met het' koninklijk paar te praten. En tijdens de daarop volgende persconferentie, werden geen vragen gesteld aan de prinses, maar vroeg Beatrix aan de pers wat men van Venray vond.... (De Rijksvoorlichtingsdienst vond het maar niks, dat door de burge meester zo van het protocol werd afgeweken....) Onder burgemeester Schols tim merde Venray behoorlijk aan de weg en de publiciteitsmedia wisten Venray te vinden. Het tijdschrift "Limburg Vandaag" had in 1974 een gesprek met "de man, die zichzelf geen industrieel noemt, maar die het toch klaarspeelt om als een indus-

Peel en Maas | 2000 | | pagina 5