Veilig-op-straat-bus in Venray Paviljoen Saint Thérèse op Sint Anna, de bewogen geschiedenis van een verpleegstershuis DIRKX VAN SOEST wet milieubeheer Commissies TAXATIES Begeleidings groep Borstkanker- patiënten afd. Venray Cursus cliënt en recht UW s^RATTINGEN lit PEEL EN MAAS donderdag 27 januari 2000 - Pagina 20 Vergunningaanvragen Een groot aantal bedrijven en inrichtingen is verplicht om krachtens de Wet milieubeheer een milieuver gunning aan te vragen. In de milieuver gunning worden milieuvoorschriften opgenomen in het belang van de bescherming van het milieu. De procedure kent 2 fasen: 1. de fase van het opstellen van het ontwerp van het besluit: 2. de fase van het opstellen van het besluit; Bij iedere fase wordt de beslissing op een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer en de Algemene Wet Bestuursrecht bekendgemaakt (hoofdstuk 13 Wet milieubeheer en afdeling 3.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht). Het ontwerp van het besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray maken bekend dat zij voornemens zijn een vergun ning krachtens de Wet milieubeheer te verlenen aan: 1. J.Janssen, Deurneseweg 190 te Ysselsteyn voor een oprichtingsver gunning op grond van artikel 8.1 lid I sub a en c van de Wet milieubeheer voor een Tilapiakwekerij, gelegen aan de Deurneseweg 190 te Ysselsteyn: 2. Gebroeders Willems, Zandhoek I I te Oirlo voor een revisievergun ning op grond van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een fokvar- kensbedrijf, gelegen aan de Zandhoek I I te Oirlo. Dit onder oplegging van voorschrif ten in het belang van de bescherming van het milieu. Het ontwerp van het besluit en alle overige op de aanvraag betrekking hebbende stukken liggen ter inzage van 27 januari 2000 tot en met 24 februari 2000 in het gemeentehuis, Raadhuisstraat I te Venray, op maan dag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op de overige werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur (balie Publieksdiensten). Op telefonische afspraak (0478- 523630) kunnen de stukken ook op een ander tijdstip worden ingezien. Gedurende bovengenoemde perio de kan een ieder schriftelijk gemoti veerde bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethou ders bedenkingentermijn). Deze kan hierbij verzoeken zijn persoonlij ke gegevens niet bekend te maken. Een ieder wordt, na telefonische afspraak, gedurende de bedenkingen termijn in de gelegenheid gesteld met betrekking tot het ontwerp van het besluit van gedachten te wisselen het zij tot het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen. Alleen degenen die bedenkingen hebben ingebracht op de bovenom schreven wijze en degenen die aanto nen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, zijn later tot het instellen van beroep gerechtigd. Besluiten Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray maken bekend dat zij vergunningen krachtens de Wet milieubeheer hebben verleend aan: I. Maatschap van Vegchel, Timmermannsweg 71 te Ysselsteyn voor een revisiever gunning op grond van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een varkensfokkerij en vleesvarkens houderij, gelegen aan de Timmermannsweg 71 te Ysselsteyn. De vergunningen worden onder oplegging van voorschriften en/of beperkingen in het belang van de bescherming van het milieu verleend. Het besluit en alle overige op de aanvraag betrekking hebbende stuk ken liggen ter inzage van 27 januari 2000 tot en met 9 maart 2000 (6 weken) in het gemeentehuis, Raadhuisstraat I te Venray, op maan dag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op de overige werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur (balie Publieksdiensten). Op telefonische afspraak (0478- 523630) kunnen de stukken ook op een ander tijdstip worden ingezien. Gedurende bovengenoemde perio de kan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroepschrift worden inge diend door: a. diegenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit: b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit: c. diegenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht: d. belanghebbenden aan wie redelij kerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben inge bracht tegen het ontwerp van het besluit. Het beroepschrift moet (in twee voud) worden gericht aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaron der een schorsingsverzoek) is inge diend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. A.M.v.B.-meldingen Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (artikel 8.40 Wm) is bij Algemene Maatregel van Bestuur (A.M.v.B.) een aantal categorieën van bedrijven vrijgesteld van de vergun ningplicht In deze algemene maatregel van bestuur zijn voor die inrichtingen algemene regels gesteld welke nodig zijn in het belang van de bescherming van het milieu. Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat er A.M.v.B.- meldingen zijn binnengekomen van: I. J. Jespers, Kempkensberg 3 te Ysselsteyn voor het van toepas sing worden van het Besluit akker- bouafcedrijven milieubeheer aan de Kempkensberg 3 te Ysselsteyn. De meldingen kunnen worden inge zien van 27 januari 2000 tot en met 10 februari 2000 (2 weken) in het gemeentehuis, Raadhuisstraat I te Venray, op maan dag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op de overige werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur (balie Publieksdiensten). Op telefonische afspraak (0478- 523630) kunnen de stukken ook op een ander tijdstip worden ingezien. Bovengenoemde meldingen moe ten nog worden beoordeeld. Venray, 27 januari 2000 Burgemeester en wethouders van Venray, namens dezen, hoofd afdeling Bouwen en Milieu, C.Th. vanVelzen. Bestuurscommissie Boschhuizen De bestuurscommissie gemeentelijke begraafplaats 'Boschhuizen' vergadert op maandag 31 januari 2000 om 19.00 uur in het gemeentehuis. De vergade ring is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. De agenda luidt als volgt: I. Opening en mededelingen; 2. Spreekrecht publiek 3. Ingekomen en uitgaande stukken 4.Vaststelling verslag van de vergadering van 06.12.1999 5. Aandachtspunten bestuurscommissie 6. Stand van zaken nieuwbouw en entree gebouw 7. Jaarrekening 1999 8. Rondvraag en sluiting. Stedelijke Ontwikkeling De commissie Stedelijke Ontwikkeling vergadert op woensdag 2 februari 2000 om 19.00 uur in het gemeentehuis. De vergadering is open baar. Belangstellenden zijn van harte welkom. De agenda luidt als volgt: I Opening, vaststelling agenda en mede delingen 2, Spreekrecht publiek 3. Ingekomen stukken 4. Vaststelling verslag van de vergaderin gen van 05.01.2000 5. Gewestaangelegenheden 6. Raadsvoorstel tot het aangaan van een ruiling van onroerende zaken met de familie Van Bracht-Gielens t.b.v. de ont wikkeling van plan De Hulst II 7. Raadsvoorstel tot het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift van Maatschap Classens te Oirlo tegen een genomen voorbereidingsbesluit 8. Raadsvoorstel tot vaststelling partiële herziening bestemmingsplan Wethouder Driessen zal op vrijdag 28 januari 2000 om 09.15 uur als eerste de Veilig- op-straat-bus bezoeken bij het Raayland College in Venray, locatie Oost. Deze bus brengt als verkeerseducatieve bus een jaar lang bezoeken aan scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs in Limburg. De Veilig-op-straat-bus is ontwik keld door het ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg) als activiteit om het tienjarig bestaan te gedenken. In de speciaal vormgege ven bus kunnen kleine groepen leer lingen (12-16 jaar) informatie krijgen over fiets en fietsverlichting, brom fiets, alcohol en drugs en de gevolgen van verkeersonveilig gedrag. De infor matie wordt op interactieve wijze aangeboden via tekstpanelen, video en Cd-rom. Na het busbezoek vullen de jongeren een kennisquiz in waaraan een provinciale scholenwedstrijd ver bonden is. Bovendien worden alle leerlingen van de school gestimuleerd om na te denken over verkeersveilig heid en mee te doen aan de provin ciale ideeënwedstrijd. Beide wedstrij den worden georganiseerd door het ROVL en prijzen worden uitgereikt tijdens de scholenfinale op I maart 2000 in Maastricht. VEVO-project Het busbezoek is een onderdeel van activiteiten die in Venray georgani seerd worden met als doel om kennis, houding en gedrag van jongeren van 12-16 jaar in het verkeer te verbete ren. Aandacht voor het verkeer in het ^voortgezet onderwijs in Venray niet nieuw. In 1996 is al een zogenaamde VEVO-convenant (Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs) gesloten tus sen gemeente en het voortgezet onderwijs. In dit convenant is bijvoor beeld geregeld dat de school een ver- keerscoördinator aanwijst die ervoor zorgt dat verkeer in de lessen van de basisvorming een plaats krijgt en ver- keersprojecten organiseert. Daarnaast is op gemeentelijk niveau ook een werkgroep actief waarin diverse organisaties overleggen over onveilige punten in school-thuisroutes en waarbij gezamenlijke activiteiten georganiseerd en uitgevoerd worden. Ingekomen bouwaanvragen Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet treft u onderstaand aan een overzicht van de in de afgelopen week bij burgemees ter en wethouders van Venray ingeko men bouwaanvragen. - het vergroten woning aan de Kaardebol 2 te Venray tnv P.H.F.M. Huberts, Kaardebol 2; - het aanbouwen kantoorruimte aan het Witzand 7 te Venray tnv P.F.C.M.Ariaens.Witzand 7; - het vergroten van de woning aan de St. Odastraat 22 te Venray tnv H.M.G. Litjens, St. Odastraat 22; - het vergroten van de woning en de bouw van een berging aan de Kamperfoelie 86 te Venray tnvW.J.M. Pirlo, Kamperfoelie 86; - het splitsen van de garage/bijkeu ken aan de Anna Blamanstraat 4 te Venray tnv M.J.M. van Keulen, Look 4 te Venray; - het vernieuwen van de stallings ruimte aan de Ericaweg I te Oirlo tnv W.C.C.M. Reijnders, Ericaweg I - het vergroten van de woning aan de Athoslaan 6 te Venray tnv K.M.H. Peetjens.Athoslaan 6. Bouwvergunning verleend Burgemeester en wethouders heb ben in de afgelopen week voor onderstaande bouwplannen bouwver gunning verleend. -het veranderen/vernieuwen boerde rij aan de Vredeweg 15 te Vredepeel tnv H.C.J. de Groot, Vredeweg 15; - het vergroten van de woning aan de Eligiusweg I te Venray tnv W.J. Bakker, Eligiusweg I het veranderen/vergroten woning aan de Van Montfortstraat I te Ysselsteyn tnv G.M.P. Linders.Van Montfortstraat I; het veranderen van de woning aan de Engelenstraat 6 te Venray tnv T.E. van Goinga, Engelenstraat 6; het bouwen van een overkap- ping/carport aan de Veenmos 5 te Ysselsteyn tnv A.J.M. Peters, Veenmos 5; - het vergroten van de woning aan de Leunseweg 29 te Venray tnv M.B.M.Arts, Leunseweg 29; - het vergroten van de woning aan De Boog (kavel 25, Bongerdstraat) te Venray tnv J.T.W. Bruijsten, Nieuweind 20 te Venray; het vergroten van de woning aan de Pinksterbloem 14 te Venray tnv R.C.A. Swakhoven, Pinksterbloem 14; het vergroten van de woning aan De Boog 19 (Bongerdstraat) t e Venray tnv H.M.M. De La Roij, Hoogakker 14 te Venray; - het vergroten dakkapel aan de Pavanestraat 70 te Venray tnv J.T. de Hoog, Pavanestraat 70; het vergroten woning aan de Kamperfoelie 63 te Venray tnv J.G. Mailuhu, Kamperfoelie 63; het vernieuwen/veranderen stal len tbv garage/carport/hobby- ruimte aan de Brugpas 29 te Veulen tnv J.J. de Wit, Brugpas 29; het veranderen/vergroten woning aan de Wethouder Reintjesstraat 33 te Leunen tnv F.W.J. Keijsers, Kraaksepas 10 te Leunen; - het bouwen van een garage aan de Langeweg 74 te Venray tnv H. Moeskops, Langeweg 74. Zij die menen door de afgifte van een of meer van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht daarte gen bij het college van burgemeester en wethouders van Venray een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen en wel binnen 6 weken na de dag, waar op de beschikking is toegezonden of uitgereikt. Die termijn wordt in ieder geval in acht genomen, wanneer een bezwaar schrift binnen 5 weken na dagtekening van deze publicatie wordt ingediend. Procedurestart artikel l8aWRO t.b.v. bouw'meldingen Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende dan wel van de in voorbereiding zijn de herziening bestemmingsplan ten behoeve van de volgende bouwmel- dingen. - het veranderen garage tot berging aan het Herderstasje 13 te Venray tnv J.G.M. Vervoort, Herderstasje 13; het bouwen van een berging aan de Kattestaart 20 te Venray tnv PJ.M. Jakobs, Kattestaart 20. De op de bouwmeldingen betrek king hebbende stukken liggen met ingang van 28 januari 2000 gedurende 2 weken voor een ieder ter inzage bij de balie Publieksdiensten. Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk bedenkingen bij burge meester en wethouders worden inge diend. Bouwvergunning aangevraagd Burgemeester en wethouders zijn voornemens aan de volgende bouw aanvragen medewerking te verlenen. - het bouwen van een tuinkamer aan de Oude Oostrumseweg 29 te Venray tnv M.J.M.M. Derks, Oude Oostrumseweg 29; het bouwen van een berging/car- port/kasje aan de St. Jozeflaan 64 te Smakt tnv G.J.M. Hermsen, St. Jozeflaan 64; - het vergroten van de woning aan de Adelbertweg 2 te Venray tnv A. Huizer.Adelbertweg 2; - het aanbouwen opslagruimte aan de Begijnhofweg 5 te Heide tnv Mts. Derikx-Van Rengs, Begijnhofweg 5; - het bouwen van een serre aan de Mgr. Hanssenstraat 45 te Oostrum tnv H. van Helmond, Mgr. Hanssenstraat 45; het vergroten woning aan de Kamperfoelie 76 te Venray tnv N.A.J. de Wit, Kamperfoelie 76; het vergroten van de woning aan de Dakdekkerstraat 16 te Venray tnv F.A.M.J. Janssen, Dakdekkerstraat 16. De op de bouwaanvragen betrek king hebbende stukken liggen met ingang van 28 januari 2000 gedurende 2 weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling Publieksdiensten. Gedurende deze termijn kunnen eventuele bedenkingen bij burge meester en wethouders worden inge diend. Bouwvergunning aangevraagd (artikel I9WRO/50 Woningwet). Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of artikel 50 van de Woningwet medewerking te verlenen aan de volgende bouwaan- vraag. - het bouwen van een woning aan de Ellerbecklaan (kavel 5) te Venray tnv E.M.R. Vennekens, Wilhelmina Sangersstraat 45 te Venray. De op de bouwaanvraag betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 28 januari 2000 gedurende 2 weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling Publieksdiensten. Gedurende deze termijn kunnen eventuele bedenkingen bij burge meester en wethouders worden inge diend. Venray, 27 januari 2000 Burgemeester en Wethouders van Venray, namens dezen, hoofd afdeling Bouwen en Milieu, C.Th. vanVelzen Kennisgeving Wet geluidhinder Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat zij voorne mens zijn, bij gedeputeerde staten van Limburg een verzoek, als bedoeld in artikel 83, eerste lid van de Wet geluidhinder, in te dienen om vaststel ling van de hogere grenswaarde bij 148 te bouwen eengezinswoningen, gelegen aan de (toekomstige) Parkweg en de Beekweg. De wonin gen maken deel uit van het bestem mingsplan de Brabander te Venray. Het ontwerp, van het verzoek tot vaststelling van de hogere waarden, ligt met ingang van d.d. vrijdag 28 januari 2000, gedurende een periode van twee weken, ter inzage bij de afdeling publieksdiensten in de hal van het gemeentehuis, Raadhuisstraat I te Venray. Gedurende de bovengenoemde periode wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om schriftelijk opmerkingen, ten aanzien van het ontwerpverzoek, bij burgemeester en wethouders, in te dienen. Voorts bestaat de gelegenheid, om tijdens een openbare zitting, welke zal wor den gehouden op d.d. donderdag 3 februari om 14:00 uur in het gemeen tehuis (kamer bekend bij de receptie), opmerkingen te maken ten aanzien van het ontwerpverzoek. Venray, 27 januari 2000 burgemeester en wethouders voor noemd, namens dezen, hoofd afdeling Bouwen en Milieu, C.Th. vanVelzen 'Buitengebied'-Mengvoederbedrijf aan deVeulenseweg 9. Raadsvoorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit t.b.v. de bouw van een woning aan De Vlies in Leunen door de heer L.J.H. van Dijkck 10. Raadsvoorstel tot het opnieuw nemen van een voorberei dingsbesluit t.b.v. de uitbreiding van Leunen I IRaadsvoorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit Lb.v. de uitbreiding van een manege aan de Buntweg 12 in Ysselsteyn 12. Lijst aandachtspunten 13. Rondvraag en slui ting. Commissie Welzijn De commissie Welzijn vergadert NIET op woensdag 2 februari 2000 wegens het ontbreken van voldoende agendapunten. Commissie Cultuur, Onderwijs en Sport De commissie Cultuur, Onderwijs en Sport vergadert op donderdag 3 febru ari 2000 om 19.00 uur in het gemeen tehuis. De vergadering is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. Commissie Sociale Zaken, Wèrkgelegenheidsvoorziening en Volksgezondheid De commissie Sociale Zaken, Werkgelegenheidsvoorziening en Volksgezondheid vergadert op donder dag 3 februari 2000 om 19.00 uur in het gemeentehuis. De vergadering is open baar. Belangstellenden zijn van harte welkom. De agenda luidt als volgt: I. Opening, vaststelling agenda en mede delingen 2. Spreekrecht publiek 3. Vaststelling verslag van de vergadering van 06.01.2000 4. Ingekomen stukken 5. Gewestaangelegenheden 6. Gemeentelijke Verordening Toeslagen en Verlagingen (GVTV) 2000 7. Jaarverslag 1998 en werkplan 2000 GGD Noord- Limburg 8. Rondvraag en sluiting. SNELLE SERVICE PROFESSIONELE VKRWERKING DE VOORDELIGSTE /EN Zandakker 24 5801 DV Venray Tel. 0478-512772 Fax 0478-512768 De begeleidingsgroep Borst- kankerpatiënten Venray e.o. organi seert iedere eerste woensdag van de maand een 'inloopavond' voor dames die met borstkanker zijn geconfron teerd. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 2 februari tussen 20.00-22.00 uur in de 'huiska mer' van het St. Elisabethziekenhuis in Venray. Er is gelegenheid voor een gesprek met iemand van de begelei dingsgroep, maar ook met andere lot genoten. Verder is er veel informatie beschikbaar over borstkanker en alles wat daarmee te maken heeft voor mensen, die daarvoor belangstelling hebben. U bent van harte welkom. Voor informatie: 0478-581562. Zo'n 17 kaderleden van de cliënten bond in de Geestelijke Gezondheidszorg krijgen in januari 2000 een cursus 'op maat' aan de Universiteit van Maastricht, verzorgd door prof. van Wijmen, hoogleraar Gezondheidsrecht. Deze cursus is zeer uniek omdat het de eerste keer is dat deze gegeven wordt in Nederland. Dit is voor hen heel bijzonder want veel cliënten van de GGZ komen er nooit aan toe om les te krijgen binnen de muren van de universiteit. De deel nemers aan deze cursus zijn dan ook sterk gemotiveerd om doro te gaan als hier mogelijkheden voor zijn. De Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg wil meer doen aan de vorming van haar kaderleden om zo de belangen van cliënten in de GGZ op een positieve manier te behartigen en te ondersteunen. De bond bestaat sinds 1972 en zij is een vereniging van, voor en door mensen die een beroep doen of gedaan hebben op hulpverlening binnen de GGZ. In Limburg zijn inmiddels drie afdelin gen opgericht, wil je lid worden of meer informatie hierover, neem rustig contact op met 0478-569069 of 043- 6013857. PEEL EN MAAS WEEKBLAD VENRAY 10478-512579 KANTOOR HENRI DUNANTSTRAAT 37 5807 ES OOSTRUM-VENRAY TELEFOON 0478-582579 FAX 0478-584210 AFVALOVERSLAG METAALWEG 7 VENRAY TELEFOON 0478-585002 Van het begin tot het einde kunnen wij u hulp bieden bij bouw- of ver bouwwerkzaamheden: Mobiele kranen en machines voor graafwerkzaamheden Vrachtauto's voor aan- en afvoer materialen Puin en afval containers van 6 m3 tot 35 m3 open en gesloten Magazijn containers voor tijdelijke opslag Stratenmakers voor de nette binnenkomst Tevens kunnen wij diverse materialen leveren zoals zand, grind, rode en grijze split en in eigen compostering gewonnen groen-compost. Stichting Stadspark Venray (6) Een van de gebouwen op het Sint Annaterrein dat de status heeft ver worven van "gemeentelijk monu ment" is paviljoen Saint Thérèse, bij velen beter bekend als "Het Verpleegstershuis" of "Internenhuis". Het grote, vier verdiepingen tellende gebouw bevatte oorspronkelijk ruim 120 eenpersoonskamers en daarnaast een aantal gemeenschappelijke ruim ten zoals eetzaal, bibliotheek, huiska mer, leslokalen, zolder- en kelder ruimte. Het totale vloeroppervlak bedraagt meer dan 4000 m_. Al sinds enige tijd heeft het gebouw geen woonfunctie meer, thans is er enkel nog een therapie- en hobbyafdelin'g gevestigd. Met elkaar vragen we ons natuurlijk af welke bestemming deze voormalige verpleegstersflat zou kun nen krijgen. Appartementen, hotel, kantoren? Alles is mogelijk. Voor de grotere ruimten op de begane grond is een herindeling vrij goed mogelijk. Zoals alles op Sint Anna heeft ook dit gebouw een bewogen geschiedenis achter de rug. De bouw van het inter naat was één novum in ons land en startte in 1928. In mei 1931 werd het gebouw in gebruik genomen en de hier gehuisveste verpleegsters vorm den met elkaar een hechte, en naar buiten toe ook een ietwat besloten gemeenschap. Ze gingen altijd in uni form gekleed en droegen een lange sluier, ook in hun vrije tijd. Deze kle ding verleende hen een aparte status, men behoorde tot een bepaalde groep en was in zekere zin een uitverkorene. Tijdens de bevrijdingsoorlog in oktober 1944 werd het gebouw door brandbommen getroffen en brandde nagenoeg geheel uit. (zie foto onder) In 1950 werd het gebouw hersteld en zelfs een beetje uitgebreid. De zij vleugel werd met een verdieping ver hoogd. Sommige bouwdetails gingen bij de herstelwerkzaamheden verlo ren. Zo werden jammer genoeg de oorspronkelijke speksteenlagen weg gekapt. Maar ondanks dat is het een gebouw van uitzonderlijke allure en Stichting Stadspark Venray hoopt samen met u op een passende herbe stemming. Heeft u ideeën, vragen, opmerkingen, suggesties of wat dan ook, laat het ons weten. U kunt de Stichting bereiken via het secretariaat: Engelenstraat 8, 5801 RT Venray. Telefoon 581191. Ook kunt u ons uw reactie via e-mail toesturen. Het adres is: tw.els@wxs.nl Boven: Een recente foto van het Zustershuis. Het verpleegstershuis van Sint Anna werd tijdens de oorlog in okto ber 1944 door brandbommen getroffen en bijna geheel vernield. Hardrijders op de bon Bij een snelheidscontrole op de Langstraat in Venray zijn vorige week dinsdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur 35 automobilisten bekeurd. Van de 351 gecontroleerde voorbijgangers was de hoogst gemeten snelheid 72 km per uur, terwijl 50 km per uur is toegestaan. Bij een radarcontrole op de Julianasingel in Venray heeft de politie vorige week dinsdagavond 67 bekeuringen opgemaakt onder de 4S4 passanten. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 82 km per uur terwijl de limiet 50 km per uur betreft. Taxaties Advies Gerbrandystraat Venray Halfvrijstaande hoekwoning met aanbouw, ondergrond en tuin, staande en gelegen op loopafstand van het centrum van Venray. Perc. opp. 131 rrf. Aanvaarding spoedig. Vraagprijs f279.000,-. Info via kantoor Venray Teunisbloem - Landweert Luxe halfvrijstaand woonhuis met aanbouw, garage, ondergrond en tuin, gelegen aan kindvriendelijke woonstraat, op fietsafstand van het centrum van Venray. Perc. opp. 202 rrf. Aanvaarding: medio juni 2000. Vraagprijs VENLO Deken van Oppensingel 45a 5911 AB, 077-3513301 www.dirkx-vansoest.nl VENRAY

Peel en Maas | 2000 | | pagina 20