berden 'Charme dorpskarakter handhaven' Venray stopt 20,7 miljoen in de grond 'In den Engel' sluit zaaldeuren Felice/ Feest, HALVE PRIJS HALVE PRIJS PRIJZENCIRCUS Heidens krijgt vertrouwen raad GpelghTelen7) WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING DE HELFT VAN DE Bandoetere &pngen dè specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! Onbekenden slaan fietser Oud- burgemeester Schols overleden Oude Oostrumseweg 19a Tel.: 0478 - 569666 Asteria graaft en gij zult eten... de graaf DE HYPOTHEEK SHOP AUTOLEASE anssen DONDERDAG 27 JANUARI 2000 Nr. 4 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG ff/eetqijdty voer munckhof drukkerij f T uitgeverij p boek- en ka eel en maas intoorboekhi an del grotestraat i 68 tel 0478-582727 PEEL EN MAAS Grotestraat 68 - Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 email adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.tref,nl/peel&maas/tpkrant PATERSSTRAAT 19a 1 VENRAY TEL 0478 585959 Advertentieprijs: 0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar 35,00 Abonnementsprijs buiten de regio ƒ50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) in shopafdeling bij Berden, zij-ingang Wilhelminastraat herenkleding dameskleding kinderkleding ALLE KLEDING VAN GERENOMMEERDE MERKEN HET RESTANT WINTERKLEDING OP DE OVERIGE AFDELINGEN Grotestraat 23 5801 BE Venray Gezamenlijke aanpak centrum Venray De oprichtingsacte ligt nog bij de notaris maar toch is de Stichting Centrum Management Venray al aan het werk. Doel is om het winkelcentrum van Venray 'bij de tijd' te houden door middel van het structureel uitwerken van een aantal actie punten. Het initiatief voor de stichting komt van de Kamer van Koophandel in Venlo. Zij wil dat de vier stedelij ke gebieden in hun werkregio publiekstrekkers blijven. Een verge lijkbare stichting ging in Weert vorig jaar van start, Roermond volg de al snel en Venray en Venlo zijn nu net gestart. De andere partijen in de stichting zijn de Horeca-onderne- mers, de Limburgse ondernemers van het LOZO, en het Winkelcentrum Venray. Met de gemeente Venray wordt een conve nant afgesloten over de samenwer king. Samen met de ondernemers in het centrum en de gemeente worden de actiepunten zoals gevelfonds, bewegwijzering, opertstellingstij- den, handhaving orde, fietsenstal ling en winkel- en huisafval bekeken. Ger Boots van de Kamer van Koophandel is voorzitter van de nieuwe stichting: "De actiepunten zijn de eerste gedachten. Die gaan we nu nader verkennen maar we hebben nog geen volgorde van wat er eerst moet gebeuren. We willen eerst kijken wat voor succesje er uit kunt halen, met wie, en wat het kost." De verschillende projecten wor den in werkgroepen ondergebracht, waarbij een persoon uit de stichting de leiding op zich neemt en de ver dere leden Venrayse ondernemers zijn. Het is volgens Ger Boots abso luut niet de bedoeling dat de stichting zelf van alles en nog wat ophoest: "Het moet echt een draag vlak naar het bedrijfsleven in het centrum toe hebben. We proberen gaandeweg terug te koppelen naar de ondersteunende organisaties toe om zo een groot mogelijk draagvlak te creeëren. Daar moet je ook hard aan werken, je moet goed communi ceren en goed naar elkaar luisteren." Laarzen Het gebeurt zelden, maar het gebeurt. Ik zit zonder column en het is woensdag laat in de morgen. Soms ontbreekt de inspiratie, soms valt het onderwerp ineens weg en soms kan ik het niet maken om over te schrijven. Met dat laatste zat ik deze week. Eerst wilde ik schrijven over de volgen de wethouder die opstapt, omdat hij burgemeester wordt, maar ja, krijg dat maar eens in een vroeg stadium bevestigd. Vervolgens had ik een leuk stukje klaar over de tierlantijnen in de Grote Kerk, zo van: 'het kan me niet vol genoeg zijn en als je dat niet bevalt ga dan maar naar een Gereformeerde Kerk, die zijn ten minste lekker kaal'. Alleen het idee al oogstte teveel opgetrokken wenkbrauwen. In mijn pre-Peel en Maas tijd werkte ik ooit bij de grootste krant van wakker Nederland en daar hadden ze kant-en-klare oplossin gen voor dit probleem. Dat waren standaardverhalen die gewoon om de zoveel tijd een gal konden vul len, één met foto en één zonder. Met foto was altijd heel fraai: een lange man met vuilniszakken om zijn voeten gebonden, vishengel in de hand en een ongelukkige uit drukking op het gezicht. 'Visser heeft te grote voeten' luidde dan de kop en het verhaal was dan dat de arme man in zijn maat geen rubber laarzen kon vinden. Steevast hadden we een dag later zes brieven binnen van winkeliers en fabrikanten die die maat natuurlijk wel konden leveren. Het tweede verhaal had de kop 'Zigeunerin spuit moedermelk'. Waarschijnlijk was het ooit echt gebeurd dat een bedelende vrouw met kind aan de borst opgepakt werd door de politie. In haar boos heid zou ze dan de agenten met moedermelk hebben bespoten. Het verhaal was lang apart genoeg om voor herhaling vatbaar te zijn. We hebben inmiddels een bod op het copyright van beide verhalen gedaan, omdat men ze in Amsterdam blijk baar niet meer gebruikt. Het is maar dat u het als lezer weet als de laar zen en de melk in ons blad opdui ken. Gerrit Minister Korthals van Justitie heeft woensdagmiddag 'samen met "buurvrouw" Creemers officieel de nieuwe tbs-kli niek in Oostrum geopend. Bij die gelegenheid onthulde hij tevens de nieuwe naam van de instelling: Forensisch Psychiatrisch Instituut de Rooyse Wissel. Een kijkje in de keuken van de Rooyse Wissel vindt U op pagina 7. Wethouder Jan Driessen pre senteerde woensdag morgen hetambiteuze plan 'Sanering ongezuiverde lozingen Venray'. Het is de bedoeling dat binnen begin april dit jaar en eind 2005 maar liefst 1212 rioolaansluitin gen in het buitengebied gereali seerd worden. Het is nu nog een concept-nota en die gaat binnenkort in twee commis sievergaderingen en bij twee voor lichtingsavonden besproken wor den. Eventuele aanpassingen worden dan 13 maart weer terug in de commissies gebracht zodat 28 maart een behandeling in de gemeenteraad kan plaatsvinden. VERPLICHT Voor deze hele operatie wil de gemeente Venray een nieuwe 'Aansluitverordening' in het leven SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze nieuwe showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN roepen. Daarin wordt onder andere bepaald dat de kosten voor de aan sluiting geen belasting zijn maar gewoon een betaling. Per aanslui ting is de eigen bijdrage f 7000. onafhankelijk van het soort pand, woning of bedrijf. De gemeente biedt de mogelijkheid dit bedrag ook in zes maandelijkse termijnen te betalen. Naast deze eigen bijdrage moet iedereen ook rekening houden met de kosten van aanleg op het eigen terrein. Gemiddeld schat de gemeente dat dat f 4500 per aanslui ting kost. Natuurlijk afhankelijk van de afstand naar het aansluitpunt en afhankelijk van het feit of men veel of weinig zelf doet. Voor aansluitin gen die verder weg liggen dan vier meter is er subsidie beschikbaar, benadrukt wethouder Driessen. NIET DUURDER Dankzij de eigen bijdragen en het feit dat iedereen meedoet met aan sluiten is het mogelijk om de riool rechten voor de gehele, Venrayse bevolking niet te laten stijgen. Voor het jaar 2000 bedraagt dat f 226. Pas Een 17-jarige fietser uit Venray is zondagavond rond 21.30 uur op de Maasheseweg door twee onbeken den van zijn fiets geslagen, waarna hij ten val is gekomen. Hij liep hier door kneuzingen op aan zijn oor, neus en heup. De overval zou gepleegd zijn door twee onbekende blanke mannen in een witte Opel. Er werd niet gesproken en de jongen raakte geen spullen kwijt. De politie is op zoek naar getuigen. Zij kunnen zich melden bij de politie in Venray: 0478 53 11 II. in 2005 volgt een verhoging naar f 326, en in 2008 schat men dat dat f 374 kost. Als de raad eind maart accoord gaat met de ambitieuze plannen dan zal begin april begonnen worden met de voorbereiding van het eerste project. Merselo krijgt de primeur als eerste overhoop gegraven te wor den, omdat dit een zogenaamd 'kwetsbaar' gebied is. Wethouder Driessen wees er tijdens de perscon ferentie met nadruk op dat vooral het maximale milieurendement van dit mammoetplan de doorslag heb ben gegeven, "We gaan verder dan we van de provincie moeten." stelde hij tevreden vast. CHARME Het zijn niet de grote projecten waar mee begonnen wordt, via het gevel fonds bijvoorbeeld probeert men te bevorderen dat het centrum weer levendiger wordt. Het wonen boven de winkels wordt gestimu leerd en er wordt geprobeerd de winkeliers te overtuigen van de noodzaak om historische gevels te behouden. Boots: "De charme van Venray is het behoorlijk dorpse karakter, dat is een winstpunt dat je moet vasthouden." Hij wijst er wel op dat de realisatie van elk project ook financieel onderzocht moet worden op haalbaarheid. De komende weken zal onderzocht worden waar de stichting verder mee aan de gang gaat. "Je moet continu vernieuwend bezig blijven," vervolgt Ger Boots, "En heel veel zaken zitten op het kruisvlak van wat het bedrijfsleven of de overheid zou moeten doen. Het is nu nog vaak "van wie is dat?' en daar biedt deze nieuwe stichting het organisatorische kader om de belangen uit verschillende invals hoeken te bundelen. Het is een geza menlijke verantwoordelijkheid, niet alleen van gemeente, of winkels of politie. Op dat kruisvlak wil je aan de slag, gewoon in gezamenlijkheid. Dit jaar moeten er kant en klare voorstellen richting Venray Centrum klaarliggen. Daarna moeten de zaken snel in uitvoering worden genomen." Op 74-jarige leefijd is deze week oud-burgemeester drs. Frans Schols van Venray in zijn woon plaats Den Haag overleden. Schols (CDA) wasteerste burger van Venray van 1969 tot 1975. Daaraan voorafgaand was hij bur gemeester van de gemeente Maasbree. Schols was na zijn periode in Venray van 1975 tot 1985 burgemeester van Den Haag. Frans Schols is ereburger van Den Haag en Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Schols heeft wezenlijk bijgedragen aan de ont wikkeling van Venray, met name de industriële ontwikkeling. Tussen 1970 en 1975 werden er mede dankzij zijn inspanningen 4000 nieuwe arbeidsplaatsen in Venray gerealiseerd. Zijn lobby in Den Haag leverde veel goeds op voor Venray. Hij ontving daar naast regelmatig ministers, staatssecretarissen en leden van het koninklijk huis. Zie ook elders in Peel en Maas het artikel Tn het Venray van burgemeester Schols werd je alleen maar moe CDA-Raadslid Lei Heidens is blij dat hij tot wethouder gekozen is. Met 22 stemmen voor hem, 1 blanco en 1 voor fractiegenoot Michiels kreeg hij duidelijk het vertrouwen van de raad. In zijn maiden-speech als wethouder stipte hij zijn ideaal beeld van een moderne organisatie aan. Dat bleek in te houden weinig vergaderen, korte notitie's, collegi aal en oplossingsgericht samenwer ken. Naar de gemeente toe vertaalde hij zijn voornemens met: "Gemeente Venray, richt je nog meer op je burgers, zet ramen en deuren wijd open en kijk meer bui tenskamers dan binnenskamers!". Heidens wees nog op de goede en stabiele coalitie waarin hij nu gaat werken, "Er zit een ambitieus colle ge en een constructieve raad. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst." Hotel Restaurant nodigt u uit voor... Hotel Asteria Venray maasheseweg 80a, 5804 ad venray inl. en reserveringen: tel. 0478-51 1466 Per 1 juni 2001 sluit Café In den Engel op de hoek van de Grotestraat de deuren van het zaalgedeelte. Deze aankondiging zo ver van te voren is vooral gedaan om de verenigingen en clubs die van de zaal gebruik maken, ruim de tijd te geven ver vangende ruimte te zoeken. Op de plek waar Café In den Engel nu staat huist waarschijnlijk al in ieder geval sinds 1541 een her berg. Begin vorige eeuw, rond 1900, nam grootvader P. van den Munckhof van de huidige eigenaren het café over van zijn oom. En die had het weer van zijn ouders over genomen. In september 1944 werd In den Engel met de rest van Venray platgebombardeerd, maar na de oor log werd het weer ter plekke her bouwd. Bij een van de uitbreidingen werd er een zaal aan het café gebouwd. DERTIG JAAR "Het dak van de zaal moet eigen lijk vernieuwd worden", legt Carla Kleeven uit "maar als het dak ver nieuwd wordt moet je ook aan de eisen voor het geluid voldoen. We hebben weliswaar nog nooit een klacht uit de buurt gehad, maar zo is gewoon de wet." Nadeel is alleen dat uitvoering van die wet zoveel investeringen vergt dat het eigenlijk niet rendabel is om de verbouwing op te pakken. De stap om de zaal te sluiten was niet makkelijk, omdat sommige verenigingen al dertig jaar hun activiteiten daar organiseren. Carla Kleeven: "Je hebt er een per soonlijke band mee opgebouwd, maar daarom snappen ze het ook wel als je het uitlegt. Sommigen dachten dat we zaalhuur kwamen vragen." Van zaalhuur was voor de dansvereniging, de damesclubs en het kienen al die jaren geen sprake: "Als we dat hadden gevraagd had den de meeste clubs niet eens kun nen bestaan." BRASSERIE Met ee*v CtaUacufifr hnCpoo^je- Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel 0478-585777 E E T G x F E Stationsweg 1 0478 511 330 -BISTRO- tel.: 0478-581869 Vanaf 1 februari zijn wij ook op woensdag geopend Voor de verenigingen zal het ech ter niet makkelijk zijn om andere zaalruimte te vinden, zeker niet in het centrum, want er zijn al zo wei nig zalen. Gelukkig hebben ze tot juni 2001 de tijd om te zoeken. Wat er met de zaal gaat gebeuren na juni 2001 is nog niet bekend. Carla Kleeven: "We gaan nu naden ken over wat we met de ruimte gaan doen, we denken eigenlijk aan win kelruimte. Het café blijft gewoon bestaan en blijft in de familie. Het is tenslotte een oud familiebedrijf." Patersstraat 3 5801 AT Venray (naast Postkantoor) Tel. (0478) 51 57 55 op maat GEZELLENBAAN 8 58134 EA YSSELSTEYN TEL. 0478-541945 FAX 0478-541876 EMAIL-adres: GOMMANS@TREF.NL 0» gmlligste en meest sfservalfê aeeoramedatie in de omgeving. Veer bruiloften, partijen, bedrijfsfeesten, etc. dansf^fmrt-y JC Em U M alle gezelligheid onder een dak! Tel. 0478-510500 officieel Opel Dealer voor Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 estamramt en Langstraat 16, Venray "ff 0478-501342 Rühl Haegens van Aar Accountants 6 e I as t i nga dviseurs Mahagementconsultants A u to m a tise rings a dviseurs I Noorderhof 8. Postbus 68. 5800 AB Venray Telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 I E-mail: info@rha.nl Internet www.rha.nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1