Zondag 24e Vlakwatercross Spintercollectie bibliotheek Ruitersport St. Jan Merseio PC St. Joris Wanssum- Geysteren Triathlon Vereniging Regio Venray Kynologenclub Venray Jeugdnatuur wacht Rincón Espanol EVV De Huisvriend Jeugd Rode Kruis Lourdescomité afd. Venray Lourdeswerk Heil der Zieken Katholieke Vrouwen Vereniging Scouting De Peelspeurders KBO De Bandelieren Tomorrow People Confetti Ars Musica Seniorenkoor Crescendo Chrisko Aostrumse zangkompeneej OVB Oostrum Venray's Mannenkoor Venrode Zangers van St. Frans Gemengd zangkoor 't Zonnelied Koninklijke Harmonie Euterpe Jeugdvereniging De Springplank Activiteiten de Kemphaan Wijkcentrum de Kiosk Wijk Zuid Vereniging Wijkgebouw Op 't Nipperke GS stellen 'Kinjer Kultuurpries Limburg' in Oud papier Vacaturebank vrijwilligers- centrale Synthese UW 18 PEEL EN MAAS donderdag 27 januari 2000 - Pagina 19 Ton Arts grijpt wederom naast titel LK Ton Arts, een van onze 2 geselecteer de ruiters voor de LK dressuur in Asenray, werd voor de tweede keer in zijn ruiterloopbaan op een kampioen schap tweede, met een gelijk aantal pun ten als de eerste plaats, nl. 172-176. Als 16e gestarte ruiter van een groep van 24 deelnemers, zette Ton met Ludo D ene goede proef neer in de kl. M. Vol span ning wachtte men de uitslag af. Toen bleek dat hij bij een van de prijswin naars zat, was Ton al supertevreden, maar dat je achteraf dan wederom een kampioenschap verliest, met evenveel punten als de nummer 1, dat is even slikken. Door deze mooie overwinning mag Ton met Ludo D op 26/27 februari in Wanroy starten bij de Nationale Kampioenschappen indoor. Ook in Alverna werd door de spring- ponyruiters een wedstrijd bvezocht. Rick Janssen reed hier met 2 pony's in de prijzen: in de klasse DM met James Bond 4e en in de kl. DL met Money Penney 7e. Aankomend weekend worden in Roggel de Limburgse Kampioenschappen springen voor pony- ruiters verreden. Van onze vereniging hebben zich geplaatst: Ingrid Willems met Dutch Boy kl. DB; Rick Janssen met James Bond kl. DM en Kathelijne Maessen met Nicol kl. DZ en met Esperance kl. EZ. Uitslagen nationale springwedstrijd in Alveren: Katja Jeurissen met Vera J. 2e met 47 p. voor stijl cat. AB; Iris Jeurissen cat. BI met Nimphey J. Ie. Kim v. Schijndel behaalde 14/15 jan. in Weert een le pr. Cal. DB. Zwemmen op zondag Zoals jullie allemaal weten wordt er naast de dinsdagavond ook op zondag gezwommen, en wel om 9.00 uur in De Sprank. Helaas valt de opkomst een beetje tegen, daarom hierbij een oproep om ook op zondag te komen zwemmen! Op zondag is het niet zo druk. De voor delen hiervan zijn is dat een betere per soonlijke begeleiding mogelijk is en je meer zwemwater per persoon hebt. Aangezien het zwemmen 's morgens is, kun je daarna gaan lopen of fietsen en de rest van de dag vrijhouden voor ande re zaken. Reden genoeg om weer te komen zwemmen op deze gezellige trai ning! Vlakwaterloop Venray Zondag a.s. vindt de Vlakwaterloop in Venray plaats. Gekozen kan worden uit 2, 4, 6 of 8km lopen. Inschrijving in het clubgebouw van Jong Nederland aan de Kempweg, de start is om 11.00 uur. Programma zaterdag 14.30- 15.30 mountainbiken; 15.30 - 17.15 lopen in schadijker bos sen zondag 09.00 - 10.00 zwemmen in de Sprank dinsdag f9.00 - 20.15 zwemmen in de Sprank woensdag 19.00-20.45 baantraining in Venray Wandeling en aanvang cursus ring training voor rashonden Op zondagmiddag 30 januari a.s. organiseert KC Venray e.o. weer haar jaarlijkse wandeling, dit keer een 'veld' wandeling. Vanaf 13.30 uur kunt u zich hiervoor inschrijven bij het startpunt: café-zaal het Brugeind, Hoofdstraat 74 te Meerlo, ingang aan de zijkant. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en het inschrijfgeld is ƒ2,50. Voor infor matie: tel. 077-3822124 of b.g.g. 077- 3072855. Op maandagavond 31 jan. a.s. start KV Venray e.o. de cursus ringtraining voor rashonden, ook in zaal het Brugeind in Meerlo. Deze cursus duurt 10 lessen en is bedoeld als voorberei ding voor het deelnemen aan tentoon stellingen. Wekelijks wordt er onder deskundige leiding van twee instruc teurs aandacht besteed aan het 'voor brengen' en het zo mooi mogelijk showen van uw hond. De aanvang is 19.15 uur voorde kleine rassen en 20.30 uur voor de grote rassen. Ook de aller jongste hondjes zijn al welkom. Voor meer informatie kunt u zich wenden tol: 077-4673198, 0478-691169 of b.g.g. 077-3072855. Hallo Jeugdnatuurwachters. We kun nen onze hyacint-actie zo langzaam aan wel af gaan sluiten. We gaan er van uit, dat de bloem bij de meesten van jullie nu wel op zijn grootst is of inmiddels al is uitgebloeid. Het was dus de bedoeling dat je de bloem liet keuren door je onderwijzer of onderwijzeres op school. Je kon vervolgens 12 of 3 stempels ver dienen in je stempelboekje. Binnenkort gaan we van start met de nestkastjes- actie. Daarover volgende week meer in Peel en Maas. Tot dan. El pasado lunes dia 24 se celebró en La Haya ante la Embajada, una manife- stación en contra de los atentados de Eta en Espaha En Utrecht F.A.E.E.H. cele bró el domingo 23 su reunion para el reparto de las tareas dentro de la junta directiva, quedando la permanente como estaba anteriormente. El miercoles 26 y como ya se habi'a comunicado anterior mente, tendra/ha tenido, lugar la Excursion a la segunda camara en la Haya organizada por la MCP) Plataforma Multi-Cultural de Venray, Dicha plataforma en su ultima reunion ha comenzado los preparativos para la Manifestación Multi-Cultural Que se celebrara en el centro de Venray ,el dia 3 de Junio, en adelante les informaremos mas al respecto. Un saludo de HACE. Het bestuur van EVV de Huisvriend nodigt de leden uit voor de ledenverga dering van maandag 31 januari a.s. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in café In den Engel te Venray. Agenda: Opening; notulen vorige ver gadering; ingekomen stukken; bestuur smededelingen; Ringen uitgifte en rin- genbestelling; contributie; wat verder ter tafel komt; rondvraag; sluiting. Bij verhindering graag afmelden bij de secretaris, Sjaak Verkoeijen, tel. 0478-581742. Maandag 31 jan. is er les. Kennen: brede das mitella, lezen hoofdstuk 7 8. S.v.p. ouderbijdrage betalen. Er zijn foto's te bestellen a ƒ1,- van het uitstapje en de kerstviering. De officieel door de Nederlandse bis schoppen erkende bedevaart-organisa ties verzorgen ook in het Jubeljaar 2000 een aantal geheel verzorgde reizen naar Lourdes. Voor deze bedevaarten kunt u zieken en gehandicapten opgeven bij het Lourdescomité afd. Venray. Pelgrims kunnen zich opgeven voor de bedevaar ten van 3-10 juni treinreis; de bus 3-10 juni, vliegreis van 4-9 juni, 4-daagse vliegreis van 9-12 juni, en in de maand september van 5-12 september de trein, van 4-12 september de bus en van 6-11 september onze vliegreis. U kunt over deze pelgrimsreizen inl. Verkrijgen bij dhr. G. Philipsen, Goudsmidstraat 42, tel. 583575 b.g.g. mw. A. van Stiphout, Clovishof 1, tel. 586721. In het jaar 1999 hebben meerder pel grims via VNB Lourdes bezocht ook van heil der zieken zijn 37 pelgrims ter bedevaart gegaan. Door uw medewer king met het verzamelen van oud papier hebben we 14 zieken een reis aan kun nen bieden. Ook voor het jaar 2000 heb ben we meer inschrijvingen van zieken en ook deze hebben we weer tevreden kunnen stellen. Door het papier in de container bij Hubenhof te deponeren zullen er in het jaar 2001 ook weer meerder zieken Lourdes kunnen bezoeken. De mei- bedevaart is dit jaar van 19-26 mei. Hier kunnen ook gezonde pelgrims mee ter bedevaart. De eerste inschrijvingen zijn al gedaan; er gaat begeleiding vanuit Venray mee. Hebt u interesse, neem contact op of vraag inlichtingen bij: P. Willemse, Kruidenlaan 44, tel. 0478- 510262. Dinsdag 1 feb. a.s. gaat de busreis naar de wolfabriek NIET door i.v.m. te weinig aantal deelnemers. Jammer voor de deelnemers die zich wel opgegeven hadden. Misschien een volgende keer. Op vrijdag 11 feb. a.s. houdt Scouting de Peelspeurders haar jaarlijks Algemene Leden Vergadering (ALV) in haar clubgebouw 't Peppelshuus aan de Oostsingel 41 te Venray, aanvang 19.30 uur. Hierbij worden alle jeugdleden, ouders van jeugdleden, kaderleden en buitengewone leden van harte uitgeno digd voor het bijwonen van deze AVL. Onderwerpen voor de ALV zijn o.a.: heropening grote speelruimte; verkie zing voorzitter en secretaris; financiële verantwoording over 1999; presentatie toekomstvisie scouting De Peelspeurders; rondvraag. Gezellig koffiedrinken in de Kemphaan Zondag 30 januari 2000: tussen 10.45 uur en 12.30 uur gezellig koffiedrinken met leeftijdgenoten in De Kemphaan aan het Kennedyplein. U hoeft geen lid te zijn van een ouderenvereniging. Bijzondere KBO-voorstelling pas siespelen Op Zondag 9 juli a.s. is er een bijzon dere voorstelling van de Passiespelen in Tegelen. De Passiespelen hebben en nieuwe vorm gekregen: er werken 500 acteurs en 100 zangers aan mee en de kostuums zijn geheel vernieuwd. Na Oberammergau zijn het de grootste Passiespelen in Europa. Bij voldoende deelname organiseren wij op 9 juli een extra bustocht vanaf Venray rechtstreeks naar Tegelen. De kosten zijn f. 100 per persoon en hierin zijn begrepen: vervoer Venray-Tegelen en terug in een luxe touringcar, toegang tot de Passiespelen, koffie en gebak en een driegangen diner. Spoedige aanmel ding en nadere informatie bij mevrouw B. V.d. Voort, telefoon 58 86 91 Lidmaatschap van de KBO Voor inlichtingen over het lidmaat schap van de KBO en de daaraan ver bonden voordelen kunt u contact opne men met de heer G. van Meijel; telefoonnummer 586389. Activiteiten 30 januari: van 10.45 uur tot 12.30 uur: koffiedrinken in De Kemphaan. 3 februari: Kienen in Het Schuttersveld; aanvang 19.00 uur. 9 juli: Bustocht naar Passiespelen in Tegelen. Kinderkoor Zondag 30 jan.: Gezinsmis Grote Kerk om 11.00 uur. Maandag 31 jan.: koorrepetitie van 15.30-16.30 uur. Zondag 26 mrt.: KIM kinderkoorin- structiemiddag. Ons kinderkoor heeft op dit moment een ledenstop, er is een kleine wachtlijst. Kinderen die na de zomervakantie lid willen worden kunnen zich nu alvast opgeven om teleurstelling te voorko men. Voor informatie over ons kinderkoor: Joke Halmans, tel. 583806. Jeugdkoor Dinsdag 1 en 8 feb.: koorrepetitie van 19.00-20.30 uur. Zondag 6 feb.: we zingen op Saamvliet. Zondag 19 feb.: viering voor jongeren in de Grote Kerk 19.00 uur. Nieuwe jongelui zijn welkom bij ons koor. We repeteren op dinsdagavond in het zaaltje onder de Grote Kerk. Je bent welkom vanaf 11 jaar, ofwel groep 8. Tot ongeveer 25 jaar. Voor informatie over ons jeugdkoor: José Kusters, tel. 511707. Close Harmony Group Woensdag 2 en 9 feb.: Repetitie om 20.15 uur. Zaterdag 15 april: Lustrumconcert. Afmelden bij Gerti: tel. 631306. Voor informatie: Nelly Steegh, tel. 586821. Groot Vocaal Ensemble Agenda: 29 februari: Ledeniaarvergadering. 20.00 uur. 9 april: Passieconcert - Meterik, 15.00 uur. 16 april: Passieconcert - Overloon, 19.00 uur. Afmelden: Margreet Gröniger, tel.: 0478-582590 (bij voorkeur tussen 18.00 uur en 19.00 uur). De oudpapiercontainer van Ars Musica aan de Gasstraat 6 is onlangs twee keer in brand gestoken. De vereniging beschikt derhalve op dit moment niet over een locatie voor de papiercontainer maar hoopt binnenkort een nieuwe loca tie te vinden. Zou u ook wel eens willen zingen in een koor? Wij kunnen in alle partijen ver sterking gebruiken. U bent van harte welkom om een keer mee te komen zin gen, de sfeer te proeven en kennis te maken met onze manier van werken. Informatie over het koor geeft u graag Marjo Kuypers-Mater, tel.: 0478- 513191. De algemene vergadering wordt gehou den op donderdag 27 januari (van- avondja.s. om 18.00 uur in zaal Thielen aan het Kennedyplein. Zaterdag jl. jaar vergadering Rebo Limburg in de Schakel te Reuver. Crescendo Venray heeft tijdens deze bijeenkomst het voor nemen bekend gemaakt om in septem ber 2001 een zangersdag in Venray te willen organiseren. Dit in verband met het 35-jarig bestaan van het koor. Afmeldingen bij: mw. A. v.d. Bekerom, tel. 580409 of mw. van. Hooren, tel. 580378. Algemene informatie: secretari aat, tel. 583428. Zaterdag 29 jan.: opluistering H.Mis Vredeskerk 19.15. Maandag 29 jan.: repetitie van 19.30- 21.00. S.v.p. een kwartier voor iedere uitvoe ring aanwezig. Bij verhindering s.v.p. tijdig afmelden. Ons koor Chrisko bestaat uit een klei ne enthousiaste groep jonge dames. We zingen in zowel Vredes- als Paterskerk en af en toe bij instellingen. We hebben een afwisselend repertoire en een gezel lige koffiepauze. Wie heeft er zin en tijd om op de maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur met ons mee te repeteren? We oefenen in het parochiezaaltje aan de Whistlerstraat la. Voor meer informatie: Marly Driessen, tel. 0478-588176 of Norma Ansinger, tel. 0478-585234. De Aostrumse zangkompeneej is een gezellig maar serieus repeterend man nenkoor. Wij repeteren elke dinsdag avond vanaf 21.00 uur in de zaal van het Allemanscafé in Oostrum. Optredens: 18 feb.: serenade bij een van onze koor leden. 23 feb.: Beukenrode; 25 mrt.: Lenteconcert samen met het Venrays Mannenkoor en de Sevensanghers uit Sevenum. 7 apr.: concert in Oostrum samen met het Russisch solistenkollektief koor uit St. Petersburg. 4 juni: concert in Son en Breugel. Inlichtingen en of afmeldingen bij Frank Ritmeyer, tel. 584565. Dames van de O.V.B. en andere belangstellenden Dinsdag 1 februari a.s. wordt een lezing verzorgd door 'n medewerker van apotheek De Monnikskap. Deze mede werker komt ons het een en ander vertel len over medicijnen en het gebruik ervan. Iedereen gebruikt wel eens medi cijnen. U kunt een leerzame avond ver wachten. De avond begint om 20.00 uur in het gemeenschapshuis. Introducés zijn van harte welkom. Zij betalen voor deze avond fl. 5-, dit is inclusief 1 kop koffie. Repetitie: Donderdag 27 jan. 19.30 uur: Repetitie Tenor 1 en Tenor 2. 20.00 uur: Repetitie voor het gehele koor Donderdag 3 Febr. 19.30 uur: Repetitie Bas en Bariton 20.00 uur: Repetitie voor het gehele koor. Donderdag Febr. 19.30 uur: Repetitie Tenor 1 en Tenor 2. 20.00 uur: Repetitie voor het gehele koor Optredens/Evenementen 27 Febr. Opstoekmatinee Afmelden bij Hans Arts (tel. 584023) (Bij voorkeur tussen 18.30 en 19.00 uur) Oud papier: kunt u afleveren bij de VMK-container aan de Molenhofweg. (De weg tegenover de voormalige zuivelfa briek) (Staat aangegeven!) Bij voorbaat dank voor uw medewer king! De eerstvolgende repetitie is woens dag 2 febryuari a.s. bij zaal Thielen. In verband met de extra repetities voor het opstoekmatinee begint deze repetitie om 19.30 uur. Afmeldingen bij Jeanny Jenniskens, telefoon 516877. Agenda 27 feb.:opstoekmatinee Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons koor en willen graag nieuwe sopra nen, mezzo's en alten verwelkomen. Heb je zin in zingen en denk je datje het bij ons koor wel naar je zin zult hebben dan nodigen we je van harte uit geheel vrijblijvend enkele repetities bij te wonen. Bel voor verdere informatie even met onze voorzitter, Jeanny Jenniskens, telefoon 516877. Vrijdag 28 jan.: 19.00 uur repetitie jon gens; 19.45 uur inzingen mannen; 20.00 uur repetitie hele koor. Zaterdag 29 jan.: Tussen 10.00 - 12.00 uur oud papier inleveren in de papier- container bij Eurodump aan de Nieuwhuisweg; Optreden Promo-koor Prinsenproklamatie Dinsdag 1 feb.: 19.00 uur repetitie sop ranen en alten Repetities: 's maandags om 20.00 u. Locatie: Parochiehuis Paterskerk, Leunseweg 5, Venray. Maandag 31 januari jaarvergadering na de repetitie. Zondag 30 januarizingen om 10.30 u. Zondag 13 februari zingen om 10.30 u. Bij ieder optreden gelieve een kwar tier voor aanvang aanwezig te zijn. U bent welkom op onze repetities voor een kennismaking.Voor meer informatie/aanmelding-/afmelding kunt u bellen: mw. T. Douwes tel.no.0478- 584494 of mw. T. v.d. Heuvel tel.no.0478-583884. Harmonieorkest 27 jan. en 3 feb.: 20.00 uur repetitie. Afmelden: H. v.d. Steeg, tel. 582539. Agenda: 6 febr.: Joekskapellenfestival. 6 mrt.: carnavalsoptocht. 30 april: aubade. Jeugdorkest Donderdag 27 jan. en 3 feb.: 18.45 uur repetitie. Afmelden: P. Noten, tel. 587858. Agenda: 6 feb.: Joekskapellenfestival. 6 mrt.: carnavalsoptocht. 30 april Koninginnedag; 6-7 mei solistenconcours; 14 mei. ZOC met Horst. Drumband Dinsdag 25 jan. en 1 feb.: 20.00 uur repetitie. Afmelden: Dorien van der Giessen, tel. 589317. Agenda: 6 febr.: Joekskapellenfestival. 6 mrt.: carnavalsoptocht. 30 april: Aubade. Bestuur 31 jan. 20.00 ab Coninxhof; 16 feb.: 20.00 db Perdstal; 27 mrt. 20.00 ab Coninxhof. Donderdag 27 jan. (vanavond) 'Achterwerk in de kast' voor de kinderen van de groepen 5 en 6. Van 18.30-20.00 uur krijgt iedereen de gelegenheid iets voer zichzelf te vertellen. Anders over school, vakantie, huisdieren, hobby of nog iets anders. Maandag 31 jan.; van 18.30-20.00 uur, schimmenspel voor de kleintjes van de groepen 3 en 4. Het schimmenspel vindt plaats achter en groot laken. Met behulp van een sterke lamp, worden de spelers op het laken geprojecteerd. Zo kan men heel eenvoudig een stuk opvoeren. Dinsdag 1 feb., clubavond voor de jeugd van de groepen 7 en 8 plus de schoolver laters. Van 18.30-20.00 uur wordt ieder een uitgenodigd voor een sportieve avond. Een soort volleybal, maar dan met een rubberen ring. Donderag 3 feb. fluitjestocht in de bos sen voor de kinderen van de groepen 5 en 6. Fiets en zaklamp meebrengen. JONGELUI: willen jullie snel reageren op onze vraag wie er mee doet aan de kinderoptocht met carnaval. Daar heb ben jullie een brief over meegekregen. Weet je nog? Niet alleen tijdens de openingstijden gratis internetten in De Kemphaan voor ouderen, maar tot 1 maart elke donder dagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur ook gratis begeleiding daarbij van een terza ke deskundige. Atletiekvereniging Venray-regio organiseert aanstaande zondag, 30 januari, voor de 24e keer de bekende Vlakwatercross. De veldloop die gehouden wordt in het fraaie Vlakwatergebied, is ook dit jaar weer opgenomen in de gemeentelijke eve nementenkalender als een evenement dat bijdraagt aan de promotie van Venray. Nieuw is dit jaar de korte cross voor mannen over 4000 meter. De Vlakwatercross is uitgegroeid tot de grootste veldloop van Limburg en maakt deel uit van het LimBra-cross circuit. De veldloop staat bekend om zijn mooie en afwisselende parcours. Daarom verwacht de organisatie ook dit jaar weer ongeveer 1000 deelne mers. De wedstrijden voor de verschillende categoriën zulen worden geopend door de scholieren van de basisscholen uit de gemeente Venray en omliggende gemeenten die zullen strijden voor de Jo van Oers Trofee. Omdat basisschool de Flierefluit in 1999 deze trofee voor het derde opeenvolgende jaar had gewonnen en dus definitief in het bezit kwam van deze herinnering aan de overleden wet houder van sportzaken, dhr. Jo van Oers, is door Harry van Nunen, werkzaam als ontwerper bij Peterink Partners, een prachtige nieuwe trofee ontworpen. Ook dit jaar is voor de basisscholen met pro centueel de meeste deelnemers, weer een aparte ereprijs. Hierdoor hebben ook de kleinere scholen een kans op een prijs. Voor de trimmers wordt om 11.00 uur de Rabobank trimloop gehouden over de afstanden 2,4, 6 of 8 km. Inmiddels is de veldloop voor de ver standelijk gehandicapten al bijna een begrip geworden. Voor de derde keer wordt deze loop over 615 meter gehou den. Om 12.00, uur starten de KNAU- atleten in de verschillende categoriën en gelet op de tussenstanden in het LimBra cross circuit, waarvan een zevental gerenommeerde veldlopen in Limburg en Brabant deel uitmaken, beloofd ook dit jaar weer een mooie en spannende wedstrijd op te leveren. Het parcours voert de deelnemers over een afwisse lend parcours met goede bospaden, die geheel met spikes kunnen worden gelo pen. De organisatie heeft ook dit jaar weer enkele aanpassingen aan het par cours gedaan. Dankzij de steun van vele sponsoren en begunstigers en met behulp van ongeveer 80 vrijwilligers zal al het mogelijke gedaan worden om de organisatie van deze veldloop weer goed te laten verlopen voor de atleten en de vele toeschouwers. Start en finish zijn gesitueerd nabij het gebouw van Jong Nederland aan de Kempweg, dat op de wedstrijddag bereikbaar is onder tel. nr. 0478-511458. Aldaar is ook het wed strijdsecretariaat gevestigd en zijn kleedlokalen, douches en koffiekamer beschikbaar. De route naar het parcours is bewegwijzerd. Herinnering en prijzen Alle deelnemers ontvangen een herin nering en verder zijn in de diverse cate goriën ereprijzen beschikbaar. Onder de deelnemers aan de Rabobank trimloop worden tevens prijzen in natura verloot, terwijl bij de KNAU-lopen ook geldprij zen beschikbaar zijn voor de categoriën mannen/vrouwen/veteranen en bij de korte cross voor mannen. Inschrijving Scholieren kunnen zich inschrijven via hun basisschool. Trimmers op de op de wedstrijddag van 10.00-10.45 uur, KNAU-atleten via hun vereniging en op de wedstrijddag tot een half uur voor aanvang van het betreffende onderdeel. Het volledige programma 09.45 scholierenloop over 1050 m.; 11.00 Rabobank trimloop over 2000, 4000, 6000 of 8000 m. KNAU-program- ma: 11.50 verstandelijk gehandicapten 615 m.; 12.00 mini-pupillen 615 m, pup. B/A 1050 m. 12.55 prijsuitreiking pupil len; 13.00 meisjes D 1575 m. 13.10 jon gens D 2000 m. 13.20 meisjes C 2000 m. 13.35 jongens C 2625 m. 13.50 meis jes B 2625 m. 14.05 jongens B 4000 m. 14.25 prijsuitreiking junioren BCD. 14.30 meisjes A 3575 m. 14.30 vrouwen veteranen 5575 m. 14.30 vrouwen 5575 m. 15.00 jongens A 6000 m. 15.00 mannen korte cross 4000 m. 15.00 man nen veteranen 10.000 m. 15.00 mannen 10.000 m. 16.00 prijsuitreiking jun. A/senioren en veteranen. Informatie: 0478-584449, 631452 en 582842. Donderdag 27 jan.: 20.00 sjoelclub Magnifïque; 19.15 computercursus. 20.00 Jeugddebat. Maandag 31 jan.: 09.00 naailes; 19.15 computercursus: 19.30 Wijkraad over leg; 19.30 postzegelvereniging. Dinsdag 25 jan.: 19.00 lijncursus Balans: 19.00 Pedicurecursus; 19.30 bridgeclub Pelgrims; 19.30 bridgeclub Niet Rokes; 19.30 Sacred Dance. Woensdag 26 jan.: 20.00 sjoelclub de Schuivers; 19.30 Bridgeclub Doublet. Vrijdag 28 jan. kienen in het Wijkgebouw aan de Beukenlaan. Aanvang 20.00 uur. Er zijn prachtige prijzen en een superkien. Ook kunt u terecht voor kaarten en bil jarten op de vrijdagen 4, 11 en 18 feb., aanvang 20.00 uur. I PEEL EN MAAS I "nabmnHnatfw^rdJ Maandag 31 jan.: 10.30 Volksdansen; 19.00 biljartclub op 't Nipperke; 19.00 Nederlandse les. Dinsdag 1 feb.: 14.00-17.00 Vereniging voor oudere Ons Genoegen, kaarten en biljarten. 19.30 Country-dansgroep Green River, met countrydansles. Woensdag 2 feb.: 09.00 Beter bewegen, daarna koersbal; 19.30 Country-dans groep Green River, met countrydansles. Donderdag 3 feb.: 19.00-23.00 kaarten en biljarten; 19.00 Nederlandse les. Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten tot de instelling van de 'Kinjer Kultuurpries Limburg'; een unieke wedstrijd en televisieserie voor het primaire onderwijs. Alle Limburgse scholen krijgen als uitda ging: bedenk als groep samen met een Limburgse kunstenaar of groep van artiesten een zo origineel mogelijk cultureel project op het gebied van muziek, dans, literatuur, dialect, heemkunde, archeologie, architec tuur. beeldende kunst, theater en der gelijke. Natuurlijk gaan die scholen deze ideeën zelf vormgeven en uitvoe ren. De 25 schoolprojecten die worden geselecteerd voor de 'Kinjer Kultuurpries Limburg' krijgen een oor konde en een beeldje. Alle voorbereidin gen, extra inspanningen en het resultaat van de deelnemers worden voor televisie opgenomen. Iedere tweeweken zal een onderwerp worden uitgezonden door LI televisie in een zeer goed bekeken jeugdprogramma De KinjeKraom. Als afsluiting van de wedstrijd volgt er een grote finale waar alle genomineerde scholen een gooi doen naar de titel van 'Kinjer Kultuurpries Limburg'. Voor de winnende groep is er een cul- tuurreis per bus naar een of meerdere steden in de Euregio Maas-Rijn. Bovendien krijgt de winnaar een bedrag van 2500,- om te kunnen besteden aan cultuur op school. De school die tweede wordt in deze finale kan ƒ1500,- winnen en voor nummer drie ligt er ƒ1000,- klaar. Natuurlijk wordt deze finale uit gezonden via LI televisie in het pro gamma KinjerKraom. Organisatie en coördinatie van de 'Kinjer Kultuurpries Limburg' is in handen van Buro Bult en de provincie Limburg, die daarin wordt bijgestaan door PJP-producties. Volgens GS is cultuur belangrijk, vooral voor jonge mensen. Cultuureducatie is daar om één van de speerpunten van het cul tuurbeleid van de Provincie Limburg. De 'Kinjer Kultuurpries Limburg' is een goede praktische invulling van dit stre- De geregelde bezoeker van de biblio theek Venray is ongetwijfeld op de hoogte van de Sprinter-collectie. Deze collectie bestaat uit zeer actuele, zojuist verschenen boeken. Deze titels kunnen natuurlijk direct worden geleend. De titels worden in een groot aantal exem plaren aangeschaft, zodat veel mensen plezier kunnen hebben van dit actuele collectie-onderdeel. De Sprinters bestaan uit diverse genres: literaire boe ken. detectives of romantische verhalen. Kortom: Voor elk wat wils. Indien u een Sprinter wilt lenen, betaalt u daarvoor Fl. 2,50. U kunt het boek dan gedurende twee weken lenen. De Sprinter-collectie is steeds in beweging. Er komen zeer regelmatig nieuwe titels bij en na een aantal maanden worden titels weer uit de collectie gehaald. Op het moment bestaat de Sprinter- collectie uit de volgende titels: Rene Appel; De echtbreker; David Baldacci. Onderdruk; J. Bemlef. Boy: J.M. Coetzee, In ongenade; Mo Hayder. De vogelman: Henning Mankell: De witte leeuwin: Deborah Moggach, Tulpenkoorts; Thomas Rosenboom, Publieke werken; Danielle Steel. De lange weg naar huis; Lulu Wang, Het tedere kind. Sinds enige tijd kunt u in de bibliotheek Venray ook deelnemen aan een Introductie Internet. Deze introduc tie is bestemd voor beginnende compu tergebruikers. Op speelse wijze wordt gedurende twee uren kennis gemaakt met het fenomeen Internet. Aan het eind van de introductie bent u in staat zelf standig te surfen over het net Deze succesvolle introducties, ruim 150 mensen gingen u vóór, worden het komende jaar voortgezet op de volgende dinsdagochtenden van 09.00-11.00 uur: 29 februari, 4 april en 2 mei. De kosten, inclusief praktische reader, bedragen Fl. 12,50. Daarnaast start de bibliotheek binnenkort een Voortgezette Introductie Internet. Deze voortzetting is bestemd voor mensen die al enigzins vertrouwd zijn met Internet. Gedurende twee uren wordt aandacht besteed aan e-mailen, nieuwsgroepen en het zoeken naar informatie op het Internet via zoekma chines. Ook voor de voortgezette intro ductie betaalt u Fl. 12,50. De voortge zette introductie Internet vindt plaats op 14 maart, 18 april en 16 mei. Natuurlijk treft u nadere informatie over de intro ducties aan in de bibliotheek. De mede werkers staan u graag te woord! U vindt de bibliotheek Venray aan de Merseloseweg 59. De openingstijden zijn als volgt: dinsdag tot en met don derdag 11.00-18.00 uur; vrijdag 11.00-21.00 uur; zaterdag 11.00-14.00 uur. VELTUM Vrijdag 28 jan. a.s. wordt er door leden van DOS Venray wederom het oud papier opgehaald in de wijk Veltum (gedeelte omsloten door de straten Westsingel, Langstraat. Weg in den Berg en Kempweg). Verzocht wordt om het papier vóór 13.00 uur gebundeld aan de straatkant gereed te zetten. 'T DESSELKE Vrijdag 28 jan. wordt er papier opge haald in de route 't Desselke. Aanvang 18.00 uur. Wilt u het oud papier goed gebundeld aan de straat plaatsen. De container op de parkeerplaats Hubenhof is elke zaterdag open van 08.30 tot 17.00 uur. Hier kan iedereen papier deponeren ten bate van Heil der Zieken. VREDESKERK Woensdag 2 feb. wordt er papier opgehaald route Vredeskerk. Aanvang 18.00 uur. Wilt u het papier goed gebun deld aan de straat plaatsen. De container aan de Westsingel, par keerplaats Hubenhof is elke zaterdag open van 08.30 tot 17.00 uur. Hier kan iedereen papier deponeren ten bate van Heil der Zieken. De vrijwilligerscentrale van Synthese is regelmatig op zoek naar vrijwilligers voor diverse activiteiten. In Peel en Maas zal regelmatig een oproep hier voor geplaatst worden. VROUW/MAN Synthese zoekt voor Basisschool de Meent in Leunen een vrijwilliger die het overblijven van schoolgaande kinderen gedurende de middagpauze gaat rege len. De werkzaamheden vinden plaats in Leunen. U moet consequent zijn en goed met kinderen om kunnen gaan. De werktijden zijn op maandagen van 11.30-13.00 en van 12.00-13.00 uur. Meer informatie: Vrijwilligerscentrale, Merseloseweg 59, 5800 GA Venray, tel. 0478-516995. PEEL EN MAAS WEEKBLAD

Peel en Maas | 2000 | | pagina 19