c halve prijzen shop Geen Straatmaat in Venray Commissie verwerpt bezwaren tegen internetcafé Provinciale Raad Volksgezondheid geïnstalleerd ^8ty 3 Afscheid van ervaren krachten WINTERFINALE Binnenkomer van de week D STOMERIJ Afscheid van Raayland College PEEL EN MAAS BEZORGEN? 'De Artiest' Rongen voortaan erkend leerbedrijf Omroep Venray Lezing over hersenletsel Engelsman onder invloed VAN OORSCHOT MODE Overweldigende belangstelling publieksdagen TBS-kliniek Venray PEEL EN MAAS donderdag 20 januari 2000 - Pagina 9 Venlo kent het al een tijdje, Roermond is er mee bezig. 'Lik op stuk heette het vroeger: bij een overtreding wordt je meteen op de bon geslingerd. Tegenwoordig heet dat 'Straatmaat'. Het idee is om de 'normen en waarden weer terug in het straatbeeld' te krij gen. Is Venray en omgeving zo verloederd dat dit project ook hier nodig is? Het lijstje van meest voorkomen- jde overtredingen in Venlo lijkt :igenlijk wel aardig in Venray te [passen: bromfietsen en scooters racen door het voetgangersgebied, fietsen idem dito, fout parkeren, bromfietsen en fietsen zonder ver lichting, wildplassen, hinderlijk jdrankgebruik en door rood licht rij den. Daarbij kwamen tijdens het pro ject in Venlo ook nog belediging van een ambtenaar in functie, het niet jdragen van helmen en autogordels en het niet in bezit hebben van het juiste bromfietscertificaat bij. In Venlo liep het aantal bekeuringen na !de waarschuwingsfase in rap tempo op. Binnen de kortste keren waren jer duizenden prenten uitgeschre ven. In de week van 13 tot en met 20 lecémber maar liefst 850 stuks, 'andaar natuurlijk ook die beledi- igingen van 'ambtenaren in functie'. ROER JE MOND 178-58 In Roermond is eind vorige week het veiligheidsproject 'Roer je mond' van start gegaan. Onder deze J f paraplu worden zowel preventieve j als repressieve projecten en acties gestart. Ook hier eerst een waar schuwingsfase, nu in de vorm van gele kaarten waarop een waarschu wing staat plus de aankondiging van de lik-op-stuk, de repressieve fase. Het blijkt echter niet zo te zijn dat I de politie in deze periode geen i bekeuringen uitdeelt, dat gaat gewoon door. Hiema. vanaf 21 janu ari. gaat er massaal bekeurd worden. Het streven is er op gericht dat op 1 juli het massaal negeren van ge- en verboden sterk is verminderd. Op die datum moet de doelstelling van het project, herstel van normen en waarden, 'geborgd zijn in de norma le politiezorg'. NOODZAAK? De winkeliers in De Bleek en Grotestraat zijn wel voor een derge lijke actie. Met name de fietsers en de brommers die tijdens de ope ningsuren door het voetgangersge bied racen zijn ze liever kwijt dan rijk. Het bekeuringsbeleid wordt nu nog als weinig consequent gezien. Bij het feit dat veel voetgangers schijnen te denken dat ook de Schoolstraat voetgangersgebied is en dus de fietsers in de klem komen zet men ook vraagtekens. De Bleek wordt vooral gezien als snelle door gang naar het centrum. "Zo'n actie is de enige manier om mij van de fiets af te krijgen", bevestigt een fietser op De Bleek, "maar ik fiets hier alleen als het stil is. Als. er markt is dan fiets ik gewoon om. Met zo'n bekeuringeactie heb ik geen problemen, maar ik denk dat het meer een mentaliteitskwestie is. De politie als opvoeder." Een wandelende oma met klein kind in de Grotestraat ziet meer in een korte actie: "Dat maakt de men sen wel bewust dat ze kleine over tredingen maken. De meesten doen het volgens mij niet expres. Een weekje is prima, dan weten de men sen weer waar het om gaat." Bekeuringen na zes uur als het overal in het centrum stil is vinden de winkeliers overbodig. En als er bekeurd gaat worden dan wel graag heel erg consequent. Gemeenteraadslid Joost van de Vorle ziet het niet zo somber: "Het valt wel mee in Venray. Ik erger me ook wel aan fietsers op de markt, maar men moet ook niet te kleinzie lig zijn." Van de Vorle ontkent niet dat er soms wel opgetreden moet worden tegen uitwassen, vooral de overlast in het weekend is hem een doom in het oog. "Optreden - daar is de politie voor, daar heb ik geen problemen mee." Maar bijvoorbeeld overdag controleren van een fiets- licht vind hij een beetje onzin. ONDERZOEK Vorig jaar mei is er een uitgebreid onderzoek door Synthese uitgevoerd naar het wel en wee in het centrum van Venray. Daaruit bleek onder andere dat van de bewoners van de gebieden rond het Schouwburgplein en de Gouden Leeuw respectievelijk 38 en 44 procent last heeft van hore- ca-lawaai, 60 en 61 procent de ver- keerssistuatie in het centrum onvei lig vinden en 45 procent voelt zich in deze gebieden vaak niet veilig op straat. Volgens het onderzoek willen de bewoners meer veiligheid op straat door middel van meer verlich ting, inmiddels gerealiseerd, en meer politie. Op de vraag op welke punten men meer bij het beleid zou willen worden betrokken antwoord 43 procent de verkeersveiligheid en 46 procent de criminaliteitspreven tie. Het district Noord-Limburg van de politie heeft de afgelopen periode gekeken naar de plekken in Venray waar eventueel extra inzet van de politie nodig zou kunnen zijn, bevestigt woordvoerdster Angela van Mersbergen van het district. In overleg met districtschef Weiten is besloten om af te zien van een grootschalig project als het Venlose 'Straatmaat'. "Er is geen aanleiding voor, gelukkig maar", aldus Angela van Mersbergen. Op lokaal niveau zal wel, waar nodig, extra aandacht aan bepaalde overtredingen geschonken worden. Binnen de gemeente wordt wel over dit onder werp gesproken. "Maar dat moet nog uitgewerkt worden." aldus gemeentevoorlichtster Thea Koot, "Het zal nog minimaal een half jaar duren voor een actie gestalte krijgt". De commissie voor beroep-, [bezwaar- en klachtschriften van Ide gemeente Venray heeft het col lege van burgemeester en wethou- flders het advies gegeven het waarschrift tegen het intemet- jcafe De Toekomst ongegrond te verklaren. Volgens I gemeentewoordvoerder Thea gKoot ligt dit advies nu bij burge- neester Waals voor een besluit in ideze en zal de burgemeester het advies van de commissie volgen. I In september vorig jaar vond de behandeling van deze zaak plaats en de bezwaarmakers richtten met name hun pijlen op de vermeende drugsverkoop in het internet-cafe. De bezwaarmakers twijfelden aan de levensvatbaarheid van het cafe, ze verwachtten overlast van de bezoekers en ze poneerden de stel ling dat het keihard om een coffee shop ging. Bezwaarmaker Rini van der Leur onthoudt zich van com mentaar op de uitspraak "Zij moeten zich aan de wet houden, net als wij, zo simpel ligt dat" na. Woensdag is de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid (PRV) geïnstalleerd door gedeputeerde Martin Eurlings tijdens een bijzon dere vergadering van de raad in het Gouvernement. De PRV adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Gedeputeerde Staten over zaken op het brede terrein van de zorg. Daarnaast kan de PRV een advise rende taak vervullen voor andere partijen in de zorg (ziekenhuizen, instellingen, zorgverzekeraars). In de afgelopen periode is vorm- igegeven aan een nieuwe werkwijze en positionering van de PRV. Zo is er per 1 augustus een samenwer kingsovereenkomst gesloten tussen jde PRV, de Universiteit van Maastricht en de Provincie. Met leze overeenkomst kan de advise- ing van de PRV aan het college van GS meer gewicht krijgen door een relatie met het wetenschappelijk inderzoek. De provincie heeft aan- jegeven dat, in het kader van de egiovisie Zorg, de PRV zal worden [ingeschakeld bij zogenoemde 'zware' adviezen, waarvoor weten schappelijk onderzoek nodig kan zijn. De PRV bestaat uit minimaal twaalf en maximaal zestien onaf- tankelijke en deskundige leden, Snel Betrouwbaar l REINIGING VAN: kleding (vloer-)kleden dekens dekbedden (vitrage-) gordijnen trouwjaponnen etc. KLEDINGREPARATIES FOURNITUREN FEU3] Julianasingel 3 5802 AS Venray Tel. 0478-557200 afkomstig uit de kringen van de gezondheidszorg. De bestaande PRV heeft veertien leden voorge dragen. Daarnaast is als onafhanke lijk voorzitter voorgedragen prof. dr. W.J.N. de Groot, wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinsti tuut HEALTH, alsmede voorzitter van de capaciteitsgroep Beleid, Economie en Organisatie van de Zorg (BEOZ) van de Faculteit der Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht. De voorzit ter maakt zelf geen deel uit van de PRV. Normaliter vindt de installatie van een nieuwe PRV plaats uiterlijk drie maanden na de installatie van de Provinciale Staten. Echter, gezien de herpositionering van de werkwij ze was besloten te wachten met het benaderen van nieuwe kandidaten tot het hele proces was afgerond. Nu dit het geval is, kan worden overge gaan tot installatie van de nieuwe PRV. De zittingstermijn van de raad loopt tot voorjaar 2003. Gebruikte auto ramkraak aangetroffen De politie heeft woensdag o de A73 het hoogte van de afrit Vierlingsbeek een auto aangetroffen die waarschijnlijk gebruikt is bij de ramkraak op een kledingzaak in Cuijk in de nacht van maandag op dinsdag. De auto, een rode Mercedes bleek gestolen te zijn in Duitsland. Bij de'auto werden spul len aangetroffen die afkomstig waren uit de betreffende winkel. De politie is op zoek naar getuigen van de inbraak en naar getuigen die gezien hebben dat de auto werd achtergelaten danwel personen bij de vindplaats van de auto hebben gezien. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie Land van Cuijk. tel. 0485-355555. PEEL EN MAAS 'n abonnement waard 'Toen de leerlingen tegen mij zeiden: Juffrouw Thissen, u gaat weg en nu gaat u genieten..., was mijn antwoord: maar ik heb ook altijd van jullie genoten'. Dit is één van de haar typerende uitspraken van Marie Thissen, docent Geschiedenis, die op don derdag 27 januari het Raayland College gaat verlaten. Het is haar wens om in een besloten vorm samen met haar collega's en leer lingen haar loopbaan af te sluiten. Marie Thissen, geboren Asselberghs in 'het huis met de zeven zussen' te Smakt, volgde haar opleiding bij de Ursulinen in Grubbenvorst en de kweekschool in Echt. waar haar bijzondere belang stelling voor kunst en literatuur werd gekweekt. Zij startte haar loopbaan als onderwijzeres in 1960 aan de St.Franciscusschool te Venray en daarna gaf zij enkele jaren les in Eindhoven. In 1967 werd zij benoemd aan de RK Mavo de Kolk. Samen met de nog bij vele oud-leerlingen bekende juffrouw Camps vormde zij toen het vrouwe lijk duo in het docentencorps en ver zorgde zij de lessen Geschiedenis en Maatschappijleer. 'Geschiedenis heeft me altijd geboeid en mijn streven is er vooral op gericht de leerling enthousiast te maken voor mijn vak. Dat heb ik proberen te bereiken door middel van verhalen over grote gebeurtenis sen. Ook mijn eigen reiservaringen komen daarbij goed van pas. Maar tevens vind ik het leven van iedere dag belangrijk, de actualiteit. Wanneer ik 's morgens belangrijk 'historisch' nieuws lees, dan neem ik dat mee naar de klas.' Marie Thissen heeft een zonnige natuur, is altijd opgewekt en laat zich goed en duidelijk horen. Ze stelt haar eisen aan haar leerlingen en kan goed met hen opschieten. Ze bereidt hen terdege voor op het eindexamen en ordeproblemen heeft zij nooit gekend. 'Momenteel zijn er veel ingrijpende veranderingen in onderwijsland. Er moet rust komen, juist voor mijn collega's. Wanneer zij met plezier werken en goed in hun vel zitten, dan gaat het allemaal goed. Ook de leerling heeft recht op gemotiveerde en geëngageerde lera ren'. Zij vindt dat ze altijd met fijne collega's heeft kunnen samenwer ken. Direct na de fusie in 1995 was de overgang naar de brede scholen gemeenschap wel even wennen, maar geleidelijk aan staat de trein goed op de rails. Marie Thissen heeft ook haar spo ren verdiend bij de zogenaamde buitenschoolse activiteiten. Bij vele revues, musicals en cabaret is zij opgetreden. Wil jij of andere bladen zoals E3 JOURNAAL WEEKENDLOOP DE TELEGRAAF Neem dan contact op met Verspreidingsburo "PERIODIEK" Tel. 582877 Noorderhof 6 Venray Ons gevoel en betrokkenheid heeft ons gedwongen te reageren op de ontwikkelingen zoals die zich thans voordoen rondom het Grand Café 'de Artiest' in Venray. Tot onze 'vreugde' vernamen wij dat onze ex-collega Paul Franssen mogelijk noodgedwongen zijn oude werk misschien weer moet hervat ten.... Ondanks het feit dat wij, indien hij terugkomt, hem met open armen zullen ontvangen, rijst bij ons de vraag hoe het mogelijk is dat een spontane, creatieve kerel binnen zo'n korte tijd waarin hij een keurig en goed lopende zaak heeft opge bouwd weer moet vertrekken? Heeft hij wel de kans eekregen die hij ver dient???? Het ontslag zal niet aan zijn medewerkers hebben gelegen want deze dragen hem op handen. Uiteraard waren wij, zoals ons bet aamd, erg nieuwsgierig naar de ware reden van dit op komst zijnde vertrek. Na een zeer beperkt onder zoekje kwamen we al gauw tot het redelijke vermoeden dat alleen iemand met invloed in de 'bestuurlij ke' omgeving van Paul, een dergelij ke voor ons onbegrijpelijke beslis sing kan nemen. Is het niet voor heel Venray en ook daarbuiten duidelijk dat 'de Artiest' onder leiding van Paul is geworden tot wat het nu is en wel een gezellig, goed bezocht Grand Café. Het is daar goed toeven met een vriendelijke, spontane bediening en een uitstekende kaart. De volgende vragen zijn bij ons opgekomen: - Is het waar dat in een democratisch Nederland (en Venray) mogelijk dat door 1 persoon een heel bestuur wordt beïnvloed. - Is het waar dat de overige bestuursleden geen vuist durven te maken zodat hardwerkende mensen niet de dupe worden van een derge lijke 1 man/vrouw-actie. Paul, op ons kun je rekenen: Henk, Jos, Ilse, Maurice, Evelien, Harry, Frans en nog een groot aantal andere oud-collega's c.q. vrienden. PEEL EN MAAS 'n abonnement waard De bouwnijverheid is gebaat bij goed opgeleide vaklieden. Met hun vakmanschap kunnen zij voldoen aan de steeds strengere eisen die aan de uitvoering van bouwprojecten worden gesteld. Om de kwaliteit van de opleiding van de vaklieden te waarborgen, mogen alleen erkende bouwbedrijven leerlingen opleiden. Afgelopen zaterdag kreeg tegelzet- tersbedrijf Rongen het gevelbordje 'Erkend Leerbedrijf, daUverd uitge reikt door dhr. Dreesen, opleidings adviseur van Bouwradius. Om aankomende vaklieden op te leiden, moeten bouwbedrijven die leerlingen willen opleiden aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen gelden ook voor samenwerkingsver banden van aannemers, waarin leer lingen worden opgeleid voor de gezamenlijke bouwbedrijven in de regio. De belangrijkste eis die aan erkende leerbedrijven wordt gesteld, is dat een bedrijf beschikt over vol doende opgeleide leermeesters die verantwoordelijk zijn voor de oplei ding van de leerling of stagiair. Daarnaast heeft het bedrijf de plicht om de leermeesters regelmatig te laten bijscholen. De criteria waar opleidingsbedrij- ven aan moeten voldoen zijn opge steld door Bouwradius, het landelij ke opleidingsorgaan voor de burgerlijke en utiliteitsbouw. Bouwradius heeft de wettelijke taak bedrijven als leerbedrijf te erken nen. Tegelzettersbedrijf Rongen bestaat sinds 1985. Er werd toender- tijd gestart met 1 tegelzetter. Wegens gebrek aan jonge instroom vanuit de reguliere opleidingen, werd een uitgebreidere selectie voor aanstelling en opleiding gehanteerd. Het personeelsbestand is nu uitge groeid tot 20 personen, waarvan twee leermeesters tegelzetter, tien tegelzetters, enkele loodgieters, administratief- en verkoopperso neel. Sinds mei 1999 is er op Keizersveld 22 een showroom van tegels en sanitair geopend. <8 'n wandeling dur 't Rooise land Donderdag 20 januari laten we weer enkele nieuwe onderwerpen die vorig jaar aan bod kwamen de revu passeren. Zo bestond Staatsbosbeheer 100 jaar en dat was een reden om naar de Groote Peel te gaan. Bij de Boshuizen, aan de Maasheseweg, werd een stuk grond afgegraven om zo een nat gebied te laten ontstaan. Gerard Evenhuis van het Limburgs Landschap wist hier meer over te vertellen. In september werd het eerste zestal Venrayse monumenten voorzien van een informatiebord, hierover vertelt Gérard Lucassen u meer. Na al deze groene en historische informatie is er natuurlijk ook weer een Venrods Ketierke. Donderdag 19.00 - 20.00 uur, her haling maandag 18.00 - 19.00 uur. "Waar zijn de Troubadours gebleven" Op 20 januari zullen enkele leden van Lunatic Jump uit Venray e.o. te gast zijn van 21.00 tot 22.00 uur. Zij zullen op een nader te bepalen tijd stip hun eerste CD presenteren. Lunatic Jump bestaat uit Nelleke Rijs, Fer Lucassen, Roy Bisterveldts, Jan Fleurkens en Jan Engels. In de maand januari zullen van Lunatic Jump opnames gemaakt worden bij Gaer Gedoan TV. Weekendprogrammering Zaterdag 10.00 - 11.00 uur Als het maar Duits klinkt 11.00 - 12.00 uur Rock 'n Ballads 12.00 - 14.00 uur Weekendkalender 14.00 - 15.00 uur Sport op zater dag 15.00 - 17.00 uur Prime Time 17.00 - 18.00 uur Klojo Radio 18.00 - 19.00 uur Venrayse Top 10 19.00 - 20.00 uur Alternative Pop Zondag 10.00 - 11.00 uur Bluegrass of Country Gospel 11.00 - 12.00 uur Peelgrass 12.00 - 13.00 uur Praatcafe Rond de tafel Vrouwen op weg naar 2000 13.00 - 14.00 uur Herhaling "Waar zijn de troubadours gebleven?" 14.00 - 17.00 uur Stopwatch Iedereen kan er mee te maken krijgen, een ongeluk waardoor men enige tijd in coma ligt, een hersenin farct of hersentumor enz. waardoor men plotseling geconfronteerd wordt met Niet Aangeboren Hersenletsel. Vaak ontstaan er na ziekenhuis en eventueel revalidatie centrum bij thuiskomst problemen op diverse terreinen; door het niet meer werken van bepaalde hersen cellen of gedeelten van hersenen is het geheugen aangetast, het concen tratievermogen vermindert, soms de spraak of het gehoor; het karakter kan veranderd zijn en de kan op her stel hiervan is minimaal. Men wordt afhankelijk van zijn partner, het tempo van de dingen van het dage lijks leven wordt gehalveerd, sociale contacten vervallen etc. Dit vergt een lang proces van aanvaarding en acceptatie zowel voor de persoon zelf als ook voor de partner/ouders. De patiëntenvereniging Cerebraal wil hierbij helpen, enerzijds door voorlichting over NAH zodat de 'buitenwereld' de niet zichtbare han dicaps begrijpt en anderzijds door het organiseren van contacten met getroffenen en partners/ouders, geven van informatie etc. Cerebraal afd. Limburg houdt voor zijn leden en alle belangstel lenden op woensdag 26 januari van 19.30-21.30 uur in de 'Huiskamer' van -het St. Elisabethziekenhuis, Merseloseweg 130 te Venray een ontmoetings/voorlichtingsavond. Op deze avond zal een videofilm vertoond worden over het leven met NAH, voorlichting worden gegeven over de activiteiten van de vereni ging Cerebraal, o.a. gespreksgroe pen voor getroffenen en partners in Venlo, gelegenheid tot het aanschaf fen van brochures en boeken en ont moetingen met getroffenen en part ners. De toegang is gratis en we hopen velen van u te mogen ontvan gen bij een kopje koffie. In verband met de ruimte en de koffie/thee gaarne vooraf telefo nisch aanmelden bij: Hans Hessels, tel. 046-4494518 of Diny Dilweg, tel. 043-3623410. Cerebraal afd. Limburg nodigt u uit! Lieve An, Ik wil ow wat vraoge, wilde mit mej trouwe? 'n knoevelke van Petran. Een 20-jarige man uit het Engelse Hebbom werd op zaterdag 15 janu ari aangehouden in Venray op ver denking van rijden onder invloed. De man reed omstreeks midder nacht met zijn auto over de Henseniusstraat toen hij werd aan gehouden. Een ademanalyse wees uit dat hij teveel had gedronken. Hij kreeg een rijverbod voor vier uur en een boete van 390 gulden die hij meteen betaalde. Op de nieuwjaarsborrel van de Springplank, die op 16 januari gehouden werd, is afscheid van een aantal oude getrouwen. De verjon ging, binnen het leiders- en bestuursapparaat, slaat toe. Nog nooit namen zoveel vrijwilligers tegelijkertijd afscheid van de jeugd club, die zetelt in de Beukenlaan. Liefst vijf kaderleden, die in de loop van 1999 hun taak overdroegen, werden bedankt voor hun bewezen diensten. Jeugdclub de Springplank, houdt zich bezig met jeugdwerk voor de kinderen van de basisschool. Op drie avonden wordt een programma geboden, dat zo breed mogelijk is. Behalve de wekelijkse clubavonden, zijn er nog een aantal speciale acti viteiten. We denken hierbij onder andere aan het kamp en de jaarlijks terugkerende Rollebol, de grote spellendag met vijf andere jeugd clubs uit Noord-Limburg. Om het leiderskorps op peil te houden, is de Springplank steeds bezig met het zoeken naar nieuwe leiding. Kandidaten, die zin hebben om per week, een paar uurtjes bezig te zijn met kinderen, kunnen voor inlichtingen terecht op het nummer 580217. Op de foto het vijftal 'afzwaaiers'. Tesamen vertegenwoordigen zij zo'n 70 jaar Springplank. Van links naar rechts: Twan van den Wijngaard, leider en bestuurslid. Jan Bonten, secretaris. Monique Ingepas, leid ster van verschillende groepen. Annemarie van den Wijngaard- Winants, leidster. Frank Ingepas, leider en Rollebolspecialist. Grotestraat 73, Venray Helmond, Breda, Roosendaal, Boxmeer, Oss Op zaterdag 29 en zondag 30 januari vinden de publieksdagen plaats van de TBS-kliniek Venray in het kader van de officiële ope ning van de kliniek. Uit de grote hoeveelheid ingezonden aanmel dingen blijkt dat de belangstelling groot is. Zelfs zo groot, dat op 29 en 30 januari niet aan alle verzoe ken om rondleidingen kan worden voldaan. De ontvangstcapaciteit van de kli niek tijdens de twee publieksdagen bedraagt 2500 personen. Bij sluiting van de inschrijftermijn waren ruim 6000 aanmeldingen geregistreerd. Momenteel onderzoekt de kliniek de mogelijkheden om op korte ter mijn toch alle belangstellenden de mogelijkheid te bieden tot een bezoek aan de TBS-kliniek. Deze week ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld middels een volledig ingevulde bon, een reactie. Voor de eerste 2500 aanmelders is dat de mededeling op welk moment zij welkom zijn voor een rondlei ding. Voor de overigen is dat het bericht dat ze op korte termijn zul len horen hun hoe hun belangstel ling gehonoreerd zal worden. Daarbij ligt de eerste prioriteit bij de directe buren en de bewoners van de direct omliggende dorpen, zoals steeds is beloofd. In het weekend van 29 en 30 januari ontvangen bezoekers met een bevestigingsbrief op naam en een geldig legitimatie bewijs een toegangskaart. Alleen daarmee wordt toegang tot de kli niek verkregen. Directie en management van de TBS-kliniek hebben tijdens een overleg vastgesteld, dat het uit gangspunt dat de eerste patiënten in het eerste kwartaal van dit jaar bin nen zullen komen, nog steeds van kracht is. Het exacte tijdstip kon nu nog niet worden vastgesteld. Hoewel het Ministerie van Justitie positief is ten opzichte van de voor gelegde beleidsstukken die nodig zijn om de erkenning te verkrijgen, wil de kliniek zich namelijk op een aantal punten nog beter voorberei den. Deze aandachtspunten zijn tij dens het proefdraaien naar voren gekomen. Op woensdag 26 januari wordt de TBS-kliniek Venray officieel geo pend doro de minister van Justitie, de heer mr. A.H. Korthals. Hij zal dan op een speciale manier de nieu we naam en huisstijl van de kliniek onthullen. Tot en met zondag 30 januari zal de kliniek geheel in het teken staan van een gevarieerd ope ningsprogramma met speciale aan dacht voor verschillende groepen. T Voor de Lionsveiling in maart waarvan de opbrengst bestemd is voor een vakantie van een groep ernstig gehandicapte kinderen, stromen de goede ren gestaag binnen. Tér ondersteuning van dit goede doel publiceren wij wekelijks een foto van één interessant artikel dat is ingebracht. U kunt ook zelf iets inbrengen, bel dan tel. 551640. De binnenkomer van deze week is een antieke Canadese steekwagen bascule, gebruikt voor het wegen van graan.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 9