Harold St LENSSEN Strenger coffeeshopbeleid in Venray De Wereld volgens....Groot- Britannië officieel open Probst Award voor Hotelschool Uitleg hoe met huisvuil om te gaan Geen duidelijk beleid gemeente bij rampen Gemeente brengt kwaliteit dienstverlening in kaart Bak pleit voor provinciehuis in Noord-Limburg Integraal horecabeleid Dorpsraad Castenray compleet Dorpsplein in Leunen is te saai Opening entree begraafplaats UW OBER OF SERVEERSTER PEEL EN MAAS donderdag 20 januari 2000 - Pagina 7 Het Venrayse politiekorps gaat dit jaar extra inspanningen leve ren om het coffeeshopbeleid van de gemeente te handhaven. Dit zei korpschef B. de Leeuw van de basiseenheid Venray in de com missie Algemene Zaken. Daarin werd het werkplan 20ÖÖ van de basiseenheid behandeld. "We zul len daarbij niet schromen om de burgemeester het advies te geven horecagelegenheden voor kortere of langere duur te sluiten", aldus De Leeuw. Volgens De Leeuw zullen ook bij grotere evenementen als de kennis, carnaval en Powerman meer politie agenten toezicht houden om (hore- ca-)overlast tegen te gaan. "We wil len daar zijn waar het te doen is in Venray", zo zei De Leeuw. Bovendien is een eerste aanzet gegeven voor een strengere controle in de winkelcentra. Met name het houden van toezicht en het bekeuren van berijders van scooters, maar ook fietsers en automobilisten, heeft een hoge prioriteit. De politie Venray gaat daarnaast in beeld brengen waar in de gemeente vreemdelingen verblijven. Daartoe is inmiddels een eerste aan zet gegeven, aldus De Leeuw. Hij doelde met name op seizoenarbei ders die verblijven op campings en kampeerboerderijen in de regio Venray. "De controles moeten beslist niet worden gezien als een heksenjacht of razzia", aldus De Leeuw, "Maar meer als een inventa risatie waar vreemdelingen in Venray wonen." Zo moeten de con troles uitsluitsel geven over hoeveel vreemdelingen zich binnen de gemeentegrenzen van Venray bevin den. "Maar dat niet alleen", aldus De Leeuw, "We willen juist weten wie waar verblijft en of dat de vreemdelingen over de juiste ver gunningsvoorwaarden beschikken. "Verder willen we controleren of de vreemdelingen op hun verblijfplaats in goede hygiënische omstandighe den leven", aldus De Leeuw. F. van 't Hooft (VVD) vroeg zich lachend af of "De politie alleen maar naar het EK voetbal kijkt. Wij moeten tijdens het EK ook werken". Hij doelde daarmee op de passage in het werkplan 2000 van de basiseen heid Venray waarin staat dat de capaciteit van het korps tijdens het EK voetbal komende zomer sterk onder druk komt te staan. Korpschef De Leeuw had geen moeite om de bal terug te spelen: "Natuurlijk wer ken wij ook, maar we hebben van de overheid de verplichting gekregen om mensen af te staan tijdens het EK voetbal." Volgens De Leeuw gaat het om 'platte petten' en leden van de Mobiele Eenheid die ingezet worden in de speelsteden van het EK. maar ook op plaatsen waar de deelnemende landen zijn onderge bracht. Venray beschikt niet eerder dan in het jaar 2001 over een integraal horecabeleid. Dit zei burgemees ter Waals in de commissie Algemene Zaken op een vraag van commissielid T. Kemmelings (PvdA). Volgens Waals is de capaciteit om te komen tot een dergelijk beleid in 2000 onvoldoende en is er dit jaar alleen sprake van 'incident-oplossin gen'. Waais doelde daarmee onder andere op horecacontroles, uit- gaansbeleid en drugsbeleid, zaken die wel passen binnen een integrale visie van horecabeleid. Hij legde daarbij nadrukkelijk de bal neer bij de horeca-ondernemers in Venray. "Die hebben in een eigen enquête bijvoorbeeld hun voorkeur kunnen uitspreken over de sluitingstijden. Tot op heden hebben we daar niets meer van vernomen. Voordat hier duidelijkheid over bestaat, kunnen wij niet aan de slag", aldus Waals. De openbare dorpsraadvergade ring maandagavond in Castenray kende twee hoofdpunten. Het eerste punt was natuurlijk de première van de film over Castenray op vrijdag 21 januari. Zoals bekend worden er die dag drie voorstellingen gehouden, op het grote scherm van drie bij vier meter, in het gemeenschapshuis De Wis. De dorpsraad nam het draai boek nog even door en zette de laat ste puntjes op de i. Tweede hoofd punt was de verwelkoming van een aantal nieuwe leden in de dorpsraad. Tijdens deze eerste vergadering konden ze alvast wat van de sfeer proeven, het echte inwerken start pas nadat het hele filmgebeuren afgerond is. Tinie Claessens van de dorpsraad is blij met de nieuwe mensen: "De nieuwe ploeg staat al in de startblokken om het over te nemen, dat is heel prettig". Tot slot werd nog een aanvaardiging naar het Jeugddebat eind januari gekozen en werd het verzoek aan de gemeen te om renovatie van het dorpsplein doorgesproken. Tijdens de openbare dorpsraad vergadering van Leunen maan dagavond bleek de absolute saai heid van het plaatselijke dorpsplein hoog op de lijst van prioriteiten voor het jaar 2000 te staan. Dorpsraadvoorzitter Wim Jennis- kens bevestigt dat er nu een werk groep benoemd is die wat aan het dorpsplein gaat doen. "Zij gaan alles op een rijtje zetten wat nodig is om het Dorpsplein in Leunen weer uit nodigend te maken. Het idee is dat mensen op een zondagmiddag het weer leuk vinden om -op een terrasje te kunnen zitten." De werkgroep zal zich volgende week voor de eerste keer over de toekomst van het plein buigen. Verder boog de vergadering zich over de afvaardiging van de dorps raad naar het Jeugddebat wat op 28 januari in Leunen zal worden gehouden en over de kerstboomver branding die weer terug is. "We hebben de gemeente Venray heel veel geld bespaard met die verbran ding," lacht Jenniskens, "Mooie tra dities mogen weer terugkomen en schoon hout is echt niet milieuver vuilend." Op 8 januari waren de kerstbomen uit het dorp onder veel publieke belangstelling, vooral van de enthousiaste jeugd, in de fik gestoken najaren versnipperen. Rosemary Jane Spencer, ambassadeur voor Groot- Britannië, verrichtte afgelopen zondag de opening van de ten toonstelling De Wereld volgens Groot-Brittannië in het Theehuis van het Odapark. Na België is het de tweede deeltentoonstelling in het Theehuis. De manifestatie waarin Groot- Brittannië centraal staat bestaat uit drie deeltentoonstellingen. In de expositieruimte is een installatie te zien van Elizabeth Ogilvie waarin de kunstenares gebruik maakt van water. In het Theehuis exposeren drie kunstenaars. Te zien is werk van John Kirby, die bekend staat om zijn surrealistisch getinte portretten in olieverf, Tim Lewis en Peter Burke. In de foyer toont Patrick Hughes olieverfpanelen. De binnen tuin wordt ingericht met werken van Sophie Ryder en Rod Summers. Ryder vormt met staaldraad en brons reusachtige, tot de verbeel ding sprekende dierfiguren. Summers houdt zich als artiest bezig met poëzie en geluid. Hij installeert in de binnentuin een geluidinstallatie die het Odapark van vertrouwde en vreemde klanken zal voorzien. IMBO Venray begon in 1988 met horeca-opleidingen Tijdens de nieuwjaarsbijeen komst van de Kamer van Koophandel voor Noord- en Midden-Limburg, afgelopen vrij dag in de Venrayse schouwburg, nam Ber Soree namens de Hotelschool Venlo de Probst Award 2000 in ontvangst. "Een groot doorzettingsvermogen, uit stekende samenwerking van alle partijen en door echt onderne merschap is het na meer dan tien jaar gelukt om de officiële erken ning als hotelschool te krijgen." Dat waren de woorden waarmee Antoine Wintels, directeur van de Kamer van Koophandel, de Hotelschool Venlo prees. In 1988 werd in Venray binnen het toenmalige IMBO begonnen met horeca-opleidingen. Met de horeca ondernemers, Koninklijke Horeca Nederland en de Kamer van Koophandel werd begonnen aan de uitbouw. In oktober 1989 werd gestart met volwasseneducatie. Eind 1999 werd door de toenmalige hore- ca-onderwijsraad een zogenaamd spreidingsadvies afgegeven: Zuidoost-Nederland vormt een witte vlek in het horeca-onderwijs. In dit officiële advies kwam Noord- Limburg als plaats van vestiging in beeld. Nadat eind 1998 de officiële goedkeuring werd verkregen, gaat de 12e middelbare hotelschool van Nederland in Venlo van start. "Een prachtige impuls voor de regio, met name omdat deze regio zich ken merkte door een tekort aan goed opgeleide vaklieden en een beperkt opleidingsaanbod enerzijds en eco nomische groei anderzijds", zo vond de organisatie van de Probst Award. SMAAKVOLSTE De hotelschool heeft vervolgens goede resultaten geboekt zoals het behalen van de eerste plaats met het regiokookteam met betrekking tot "Smaakvolste regio van Limburg'. Deze gebeurtenis heeft ertoe geleid dat de Europese kampioenschappen in 2000 in Limburg gehouden gaan worden. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst nam Bert Soree, directeur van de Hotelschool Venlo en één van de voorvechters vanaf het prilste begin, de Probst Award 2000 van de Kamer van Koophandel in ontvangst. "De conclusie mag getrokken worden, dat Limburg-Noord niet alleen eco nomisch, maar ook in culinair gezicht de achterstand heeft weg gewerkt. Na tien jaar vechten heb ben we eindelijk de officiële erken ning als hotelschool gekregen. Dit geeft de horeca, toerisme en recre atie in ons gebied een belangrijke kwaliteitsimpuls", aldus de organi satie. Ber Soree nam vrijdag in de Venrayse schouwburg namens de Hotelschool Venlo de Probst Award in ontvangst. De Probst Award wordt sinds 1996 jaarlijks toegekend aan een organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor het beroepsonderwijs in Noord-en Midden-Limburg. De award is genoemd naar de Tegelse modelma ker Anton Probst. Extra voorlichting bewoners Brukske Venray gaat de bewoners van de wijk Brukske binnenkort uitleg gen hoe zij niet hun huisvuil moe ten omgaan. Vooral rond de ondergrondse inzamelcontainers, die alleen met een speciaal pasje gebruikt kunnen worden, dumpen bewoners van de wijk veelvuldig illegaal hun afval. Dit zei burge meester Waals in de commissie Algemene Zaken. "Het is een structureel probleem in Brukske", aldus Waals. Het colle ge presenteert over enkele weken een 'educatief handhavingsprogram- ma', waarin de wijk wordt gewezen op haar plichten en waarbij ook de bewoners worden betrokken. "Misschien is onze voorlichting over diftar op sommige punten tekortgeschoten. Zonder te willen discrimineren: in de wijk wonen nogal wat mensen die er een afwij kend afvalgedrag op nahouden. Bovendien is de sociale controle tussen buurtbewoners onderling minder dan elders in Venray", aldus Waals. Het opruimen van illegaal afval kost de gemeente Venray jaar lijks 80.000 gulden. "Dat geld kun nen we beter gebruiken voor een educatief programma, waarmee het probleem wellicht verminderd kan worden", meende burgemeester Waals. Commissielid F. van 't Hooft meende dat zeker vanwege de pro blemen rond diftar de commissie vergadering Agrarische Economie en Milieu vorige week doorgang had moeten vinden. Volgens Van 't Hooft is het niet juist dat in deze periode, waarin besluiten rond het diftarproject dienen te worden geno men, zo'n lange periode geen infor matie wordt gegeven. "Diftar is nu een heikel punt en al was de com missie maar met een beperkte agen da doorgegaan, dan al waren we tevreden geweest", zo vatte Van 't Hooft zijn kritiek samen. F. Janssen, die afscheid heeft genomen als wet houder, liet de commissie Agrarische Economie en Milieu vanwege een gebrek aan voldoende agendapunten niet doorgaan. "En dat besluit hebben wij als college gerespecteerd", zo zei burgemeester Waals. KEUKENINRICHTING (0478)539020 rj op afspraak, ook 's avonds Stayerhofweg 2b Wanssum Zondag 16 april vindt de offi ciële opening van de vernieuwde entree van begraafplaats Boschhuizen, gelegen aan de Spurkterdijk in Venray, plaats. De opening' wordt zonder veel poespas verricht, zo vertelde bur gemeester Wattis vorige week woensdagavond aan de leden van de commissie Algemene Zaken. "Dat zou niet gepast zijn. Maar er komt wél een expositie "Begraven in andere culturen"', aldus Waals. "Waarom geeft Venray wel steun aan de ene ramp in de wereld en niet aan de andere. Bij de grootste ramp van het zojuist afgelopen jaar, de overstromingen in Venezuela, hebben we niks gehoord." F van 't Hooft (VVD) vroeg in de commissie Algemene Zaken om een duidelijk gemeentelijk beleid als het gaat om (financiële) hulp bij rampen in de wereld. Volgens burgemeester Waals is het ontzettend moeilijk om hier gemeentelijke kaders voor vast te leggen. "Het al dan niet financieel steunen van een ramp is meestal een reactie op emoties die een dergelijke gebeurtenis losmaakt. In het geval van Venezuela is dat duidelijk niet gebeurd, in tegenstelling tot bijvoor beeld de aardbeving in Turkije. Emoties zijn dan ook niet te rege len." In diezelfde commissie vroeg T. Kemmelings (PvdA) zich af of de commissieleden niet een bezoek konden brengen aan de volgende week te openen TBS-kliniek. Burgemeester Waals was daarop nogal ontstemd over de houding van het TBS-bestuur ten opzichte van de gemeente Venray. Met ingehouden woede zei hij: "Met moeite hebben we het rondgekregen dat we als col lege een kijkje in de TBS-kliniek kunnen nemen." Volgens Waals is het niet meer dan normaal dat het collége die mogelijkheid heeft gekregen (afgelopen dinsdag is het bezoek geweest, red.): "We zijn geïnteresseerd in datgene wat bin nen onze gemeenschap gebeurt. Zo zijn we ook op werkbezoek geweest in de schouwburg en het kunsten centrum." Waals zei niets te begrij pen van de houding van de TBS-kli niek: "We hebben er zelf om moeten vragen. Dat bevreemdt ons omdat we toch in een goede verstandhou ding de komst van de TBS-kliniek naar Venray hebben gerealiseerd." G. Lemmens (Fractie Vd. Vorle) wilde aandacht voor de zwervers in Venray: "Kunnen we in deze koude tijden als gemeente niet iets extra's doen voor zwervers. Het kan toch niet zo zijn dat zij in Venray op straat doodvriezen." Hij werd op zijn wenken bediend door burge meester Waals die stelde dat het RIAGG sinds 1 januari een mede werker speciaal heeft belast met daklozenzorg. Met onder andere een financiële bijdrage van de gemeente Venray belast die RIAGG-medewer- ker zich in de regio met de daklo zenzorg. Zo is er ook speciale aan dacht voor de huisvesting van zwervers. Volgens Waals zijn er inmiddels vergevorderde plannen voor een permanente huisvesting en opvang van daklozen. De gemeente Venray gaat in het voorjaar een kwaliteitsmeting verrichten waarin de dienstverle ning richting de Venrayse burgers centraal staat. De kwaliteitsmoni tor, die wordt uitgevoerd door de B&A-groep uit Den Haag, brengt in kaart wat de burger verwacht van de dienstverlening die door de gemeente Venray wordt geleverd en hoe men die dienstverlening heeft ervaren. Ook moet het onderzoek informatie verschaffen omtrent de in de toekomst te han teren openingstijden van de afde ling Publieksdiensten. In 1994 heeft er reeds een derge lijk kwaliteitsonderzoek plaatsge vonden. Hierbij was sprake van een zogeheten nulmeting, waaruit enke le concrete verbeterpunten volgden. Tevens werd destijds afgesproken een tweede organisatiebreed kwali teitsonderzoek te laten uitvoeren nadat aan een aantal verbeteracties gestalte was gegeven. Als moment van onderzoek werd in eerste instan tie gekozen voor het moment waar op de nieuwe centrale publiekshal zou zijn gerealiseerd. Dit moment wordt nu losgelaten omdat de reali satie van de nieuwe hal langer op zich laat wachten dan in eerste instantie voorzien was. KLANTGROEPEN Voor de meting wordt gebruik gemaakt van een standaard vragen lijst. Daarnaast biedt de B&A-groep de gemeente de mogelijkheid om de klanten tien extra vragen over een specifiek onderwerp voor te leggen. De bezoekers van de gemeente aan de balie, de bellers naar de gemeen te en de schrijvers aan de gemeente worden ondervraagd. Naast de kwa liteitsmeting vanuit de burger vindt er tevens een reflextiebijeenkomst plaats om de uitkomsten van het onderzoek te verklaren en mogelijk actiepunten op te stellen. Voor het bijwonen van de reflectiebijeen komst wordt een groep van 25 per sonen uitgenodigd. De B&A Groep stelt voor om ook collegeleden en een afvaardiging vanuit de politiek aan de reflectiebijeenkomst te laten deelnemen. Dit omdat de kwaliteit van de dienstverlening een geza menlijke verantwoordelijkheid is van zowel het ambtelijke apparaat, het bestuur als de politiek. De kosten van de kwaliteitsmoni tor bedragen bijna 68.000 gulden. Nieuwjaarsbijeenkomst Kamer van Koophandel in Venray In zijn laatste jaarrede blikte Harrie Bak afgelopen vrijdag in de Venrayse schouwburg terug op vier jaar voorzitterschap van de Kamer van Koophandel voor Noord- en Midden-Limburg. Maar bovenal pleitte hij ervoor een fors deel van het provincie huis te verplaatsen naar Roermond. Kenmerkend voor de tijd noemde Bak de dynamiek in de samenle ving. Onder invloed van een lang zaam in beeld komende Europa van morgen, waarin economisch samen hangende gebieden gaan ontstaan en onder leiding van een paars kabinet met forse investeringsplannen, met marktbewerking, flexibilisering en economische groei, moet iedereen die werkt in die markt zich voortdu rend ontwikkelen en aanpassen. SAMENHANG Met Limburg-Noord verwees Bak naar de regio Noord- en Midden- Limburg. "Noord en Midden ken nen economisch een samenhang in mentaliteit, in structuur van de ondernemingen, in zakelijk verkeer, georiënteerd op Eindhoven en gaan een essentieel onderdeel uitmaken van de regio Zuidoost-Brabant. De A73 is nu, en nog meer in de toe komst, de economische ruggen graat. Als gevolg daarvan ontstaat de Randstad Venlo-Roermond met uitstraling naar Venray en Echt", aldus Bak. De provincie moet daar volgens hem als goede partner van de gemeenten en van de Kamer van Koophandel bij zijn. Zij moet met een forse dependance in Roermond leven en werken om haar regio-rol adequaat uit te voeren. Zo'n depen dance past bovendien in de ontwik keling van deze stad. PROJECTEN Succesvolle projecten waarop kamervoorzitter Bak kan terugzien zijn de geslaagde acties voor de A73/A74/A68. de komst van een dependance van de Universiteit Maastricht in Venlo, het TOC Venray. het Logistiek Facilitair Centrum en de vorming van één gewest Limburg-Noord. Tot slot Voorzitter Harrie Bak nam vrij dag na vier jaar afscheid van de Kamer van Koophandel. Hij wordt opgevolgd door Bert Haf/mans. stond Bak vrijdag stil bij de Kamer voor Noord- en Midden-Limburg zelf. De Kamer voor Noord-en Midden-Limburg heeft zich na een vergaande reorganisatie ontwikkeld tot een service-instituut voor het bedrijfsleven in Noord en Midden- Limburg. Aansluitend aan de jaarrede heeft Harrie Bak het voorzitterschap offi cieel overgedragen aan Bert Haffmans. In zijn welkomstwoord maakt Haffmans duidelijk dat meer kwaliteit van onderwijs, van ruimte en van de relatie met Duitsland de kern van zijn activiteiten voor de Kamer zal vormen. "Het gaat erom te werken aan nog meer kwaliteit in onze regio, op alle gebieden. Dit is nodig om gekwalificeerde mensen en bedrijven aan te trekken en om onze eigen mensen aan onze regio te binden. Kwaliteit zal nodig zijn om de economische groei te handhaven die nodig is voor een duurzame wel vaart en een duurzaam welzijn", aldus de heer Haffmans. PEEL EN MAAS WEEKBLAD Lunchroom-Brasserie IIOf"! u Of Schoolstraat 42 Wegens toenemende drukte zijn wij op zoek naar een enthousiaste: Ben je in de leeftijd tussen de 20 en 25 jaar en heb je enige ervaring maak dan een afspraak. Contactpersoon Peter Stoks Tel.: 0478-582630

Peel en Maas | 2000 | | pagina 7