FRANSOL Eendagslenzen! Dingus vindt jongerenplatform belangrijk Horeca- controle Venray Een stukje Afrika in Leunen Kerstboomverbrandingen in meerdere kerkdorpen Project ouderenadviseur in Venray van start HET KOST EEN PAAR CENTEN, MAAR DAN HER JE OOK WAT! CONTACTLENZEN Huurders in de prijzen ZONWERINGEN UW Lezing Genealogie Vereniging U MOET DEZE ADVERTENTIE EIGENLIJK IN KLEUR ZIEN gina< PEEL EN MAAS donderdag 20 januari 2000 - Pagina 5 Jongeren Veltum niet geïnteresseerd in jeugddebat Het feit dat het jeugddebat in Veltum afgelopen dinsdag geen doorgang kon vinden vanwege de geringe animo onder de jongeren, is nou niet bepaald het gespreks onderwerp van de dag in de Venrayse wijk. De meeste jongens en meisjes die we dinsdagmiddag aan de tand voelen over de afge lasting van het jeugddebat, waar in enkele jongeren uit de wijk in discussie gaan met de gemeente en de wijkraad over wat er in hun wijk te doen is op het gebied van vrije tijd, interesseert het in ieder geval bar weinig. "Zo'n debat is niets voor mij", vertelt Laura, terwijl ze haar scooter bij de flat gebouwen aan de Haammakerstraat parkeerd. "Ik heb de uitnodiging wel gezien, maar ik vraag me af wat zo'n jeugdebat voor zin heeft. Ik vul mijn eigen vrije tijd we! op mijn eigen manier in. Daar heb ik nie mand voor nodig." Vorige week kwam slechts één belangstellende bij de korte voorbij eenkomst in Veltum opdagen. "We waren zelf ook erg verbaasd over de geringe opkomst", vertelt Vera Hendrix, jongerenmedewerkster van Synthese, "zeker omdat in Oostrum 19 en in Leunen 30 jongeren bij de voorbijeenkomst waren." Hendrix vindt het moeilijk om een reden voor de minimale animo in Veltum te noemen. "Misschien is het te kort na de kerstvakantie en zijn de jongeren nog met andere dingen bezig. Of is het vertrouwen er niet. We weten het niet, maar de overi ge jeugddebatten gaan gewoon door." JONGERENDEBAT De discussieavonden gelden als voorloper van een groot, centraal jongerendebat, dat waarschijnlijk in april plaatsvindt. Tijdens dat debat wordt een permanent jeugdplatform gevormd, dat namens alle Venrayse jongeren gaat optreden als vaste gesprekspartner van de gemeente Venray en welzijnsinstelling Synthese. Tijdens het debat zal hel met name gaan over wat er te doen is voor de jeugd, wat hierin gemist wordt en wat er verbeterd of veran derd moet worden. Dat kan zijn op het gebied van sportverenigingen, de jeugdsoos, maar ook ontmoe tingsplekken, een skateban, basket balveld of een jaarlijks jongeren- overleg. NUT "Ik zie het nut van zo'n jeugdplat form niet in", vertelt de negentienja rige Leon Clutjens, "want als puntje bij paaltje komt doet de gemeente toch weer wat ze wil. Ik heb er geen vertrouwen in." Toch vindt zijn vriendin Marjo (17) dat er misschien ook wel iets positiefs uit de jeugddebatten kan groeien. "Het kan natuurlijk ook een eerste stap zijn naar een goed jeugd beleid. Maar zelf voel ik me niet geroepen om aan zo'n jeugddebat deel te nemen. Ik heb er gewoon geen tijd voor, of eigenlijk geen zin in." Ook René en Jasper zijn niet erg onder de indruk. "We hoorden op school dat het jeugddebat niet door ging, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik de uitnodiging niet eens gele zen heb. Politiek interesseert me gewoon niet", zegt Jasper. René is het helemaal met zijn boezemvriend eens. "Dat is niets voor mij", klinkt het kort maar krachtig. BIJEENKOMSTEN De eerste bijeenkomst vindt don derdagavond vanaf 20.00 uur plaats in jongerencentrum Iduna te Oostrum. De bijeenkomsten kennen dezelfde opzet als het proefdebat dat vorig jaar maart plaatsvond in Ysselsteyn. Voorafhad Synthese bij de jongeren geïnventariseerd welke onderwerpen zij wilden aansnijden. Op de avond zelf ging een panel van zes jongeren uit het dorp in dis cussie met voorzitter Sieb Nijssen van de dorpsraad en welzijnsambte- naar G. Last van de gemeente Venray. "Omdat die formule in onze ogen goed heeft gewerkt hoefden we voor de komende debatten het wiel dan ook niet opnieuw uit te vinden", stelt jongerenwerkster Vera Hendrix van Synthese. UITNODIGING Alle jongeren tussen 12 en 21 jaar hebben een persoonlijke uitnodiging voor het debat in hun buurt ontvan gen. De bijeenkomsten vinden ach tereenvolgens plaats in Oostrum, Brukske, Leunen (ook voor Veulen en Heide), Landweert, Oirlo (ook voor Castenray-, Venray-centrum en Merselo (ook voor Vredepeel en Smakt). Een apart debat is speciaal bedoeld voor allochtone meiden. Hendrix:"Zij zijn uiteraard ook wel kom op de andere bijeenkomsten, maar we weten dat veel allochtone meiden 's avonds de deur niet uit mogen of niet samen met jongens in één zaal mogen zitten. Om hen toch de kans te geven hun zegje te doen, houden we voor hen op een middag (30 januari om 15.00 uur in De Springplank) een aparte bijeen komst." DINGUS Het bestuur van OJC Dingus heeft Synthese per brief laten weten graag, positief en constructief mee te willen werken bij de opzet, en als dat lukt, het instandhouden van een jongerenplatform in Venray. Dingus is als organisatie gevraagd voor het debat op 9 februari voor Venray- centrum. Bestuurslid Remco van Rossum zal Dingus bij dal debat vertegenwoordigen. Omdat het open jongerencentrum een bovenwijkse en regionale functie heeft, zegt het bestuur van Dingus het te betreuren dat zij niet meer bij de debatten betrokken is. Dingus is een zelfstandige onaf hankelijke instelling, waarin het eigen bestuur de zeggenschap heeft en de vrijwilligers zo veel als maar mogelijk is de programmering en de huishoudelijke gang van zaken (mee)bepalen... Invloed van buiten af, adviezen daargelaten, worden door Dingus niet getolereerd. 'Het jongerenplatform mag dus geen medezeggenschapsorgaan van Dingus gaan worden of iets wat daar op lijkt', zo schrijft het bestuur in een brief aan Eewout Wiedemeyer van Synthese. 'Wij (Dingus, red.) en gelukkig kennelijk ook jij (Wiedemeyer, red.) vinden dat de huidige problemen die nog een rol spelen tussen Dingus aan de ene- en de gemeente Venray en Synthese aan de andere kant, absoluut geen rol mogen spelen in en bij de opzet van het jongerenplatform'. Het bestuur van Dingus roept zijn achterban en vrijwilligers onder de 21 jaar in een brief op de jeugdde batten bij te wonen. "Maar er is bij de jongeren van Dingus erg weinig animo om de jeugddebatten bij te wonen", vertelt voorzitter Pieler Gijsbers. "Ze hebben totaal geen vertrouwen in de gemeente Venray. Daarvoor is in het verleden teveel gebeurd." Toch acht het bestuur van Dingus het erg belangrijk dat er in Venray een jongerenplatform komt, zo blijkt uit de brief. 'Je krijgt nu eindelijk de kans om in ieder geval mee te kunnen praten. Het is zaak om contacten te hebben en te hou den met andere organisaties en men sen uit de doelgroepen.' STATIONSWEG 13 VENRAY 0478 515010 De gemeente Venray heeft na de proef bij drie horecabedrijven in januari 1999, het afgelopen jaar nog 38 bedrijven bezocht. Daarbij is gecontroleerd op brandveilig heid, Drank- en Horecawetv- ergunning, exploitatievergunning (APV), terrasvergunning en speel automaatvergunning. Bij 18 van de gecontroleerde bedrijven werd alles (op de hiervoor vermelde aspecten) in orde bevon den. Niettemin zullen bij het daar voor bestemde weer toch nog (eens) alle terrasvergunningen worden gecontroleerd. Bij 20 bedrijven schortte het aan de brandveiligheid, in die zin dat nood- en/of transpa rantverlichting, (kleine) blusmidde len en/of nooduitgangen niet in orde waren. Bij vier van deze bedrijven was er bovendien onvoldoende brandwerende afscheiding tussen horeca- en woongedeelte. Betrokkenen zijn inmiddels geïn formeerd over het resultaat van de controles. Daarbij is gevraagd de onvolkomenheden binnen één maand te verhelpen. In de gevallen dat de brandwerende afscheiding onvoldoende is, zal de afdeling Bouwen en Milieu contact met de betrokkenen opnemen om te bezien hoe dit het beste verholpen kan wor den. Overigens werd bij alle contro les alle medewerking van de exploi tant ondervonden. Omdat de controles als nuttig zijn ervaren, zullen ze in 2000 en 2001 worden voortgezet. Dat betekent dat in die twee jaren nog ongeveer 100 bedrijven worden bezocht. PEEL EN MAAS WEEKBLAD Tam Tam is een bedrijf waarvan de eigenaars zeggen dat het al bijna drie jaar in de opstartfase zit. Dat komt omdat er sprake is van een hele bewuste, weloverwo gen opbouw waarbij het 'goede gevoel' eerder voorop staat dan het 'grote geld'. Job Claessens en Wiljo Fleurkens runnen samen Tam Tam in Leunen en Ghana. In de showroom aan de Engesteeg 6 in Leunen, het geboortehuis van Job Claessens, leggen beiden uit dat. voordatje gaat samenwerken in Afrika, het eerst een hele tijd duurt om de goede mensen te vinden. "Die tijd moetje nemen. Als je men sen in vertrouwen kunt nemen in een andere cultuur, als je \yaarde hecht aan eikaars gedachtengang omdat je elkaar kent, dan kun je wegen inslaan om samen aan pro jecten te werken," licht Wiljo De Nederlandse Genealogie Vereniging, afdeling Overkwartier van Gelre, organiseert een lezing op maandag 24 januari in Hotel Asteria, Maasheseweg 80a in Venray. De lezing start om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). Als spreker is dhr. M. Verheijen, kada straal medewerker te Roermond, uitgenodigd. Het thema is: 'Het nut van de Kadastrale archieven t.b.v. genealogisch onderzoek'. De entree is gratis. De volgende onderwerpen wor den door dhr. Verheijen behandeld: de activiteiten van het huidige kadaster; de afwijkende historie van het Kadaster van Limburg ten opzichte van de rest van Nederland; de historische opbouw van de archieven; de toegang tot de archie ven; het belang van deze archieven voor de onderzoeker. Voor meer informatie en/of aan melding kunt u contact opnemen met de secretaris Lucien Pijper, tel. 077-4722068. "Ze maken er gewoon mooi spul", zeggen Wiljo en Job in koor. Fleurkens toe. "Nu na vier jaar. heb je de juiste mensen gevonden en zo kunnen mooie dingen ontstaan." Tam Tam Cross Culture is een bedrijf dat met twee basisgedachten werkt. Aan de ene kant is er de showroom in Leunen, het uithang bord van wat er is en wat gewoon voor normale prijzen verkocht wordt. Daar staan meubels, lampen, kunst, gebruiksvoorwerpen zoals mandenden je kunt er terecht voor cross-culture geschenkenpakketten. De andere basispoot van het bedrijf wordt gevormd door de opbouwpro- jecten in Ghana. EERLIJKE MEERWAARDE Wiljo: "De extra ruimte die er in de verkoopprijs zit geeft je de ruim te voor projectmatige alternatièven, iets tastbaars om te laten zien wkar je mee bezig bent." Job Claessens, vult aan: "We zijn commercieel bezig maar daarin moet je op een verantwoorde manier bezig zijn. Zo wordt je weliswaar geen mega-con- cern, maar je bent wel eerlijk." Wiljo: "Het is wel een bedrijf, maar het is ook een visie van leven. Ik ben, samen met Job, het bedrijf begonnen om te leven op de manier dat ik me het beste voel. En Europa is daarbij nodig om het financieel haalbaar te maken". Belangrijk voor beiden is dat Tam Tam alleen iets op de markt brengt dat verantwoord is. "Je moet er wel achter staan, het moet conform zijn met hoe je je bedrijf runt en hoe je met mensen omgaat. Dat betekent bijvoorbeeld een mandenmaker een eerlijke prijs betalen en rekening houden met zijn omgeving, zijn familieomstandighe den." TROMMELS Een mooi voorbeeld van de manier van werken. Tam Tam ver koopt ook Afrikaanse trommels en die zijn erg gewild. Dus zou je den ken dat je er gewoon een paar meer besteld. Dan heb je een probleem want eigenlijk worden de trommels alleen maar gemaakt uit dode bomen of bomen die net omgevallen zijn. Komt er meer vraag dan zullen de trommelmakers bomen gaan omhakken om aan de vraag te vol doen, en dat omhakken is illegaal. Wiljo Fleurkens: "Dat doen we dus niet meer. Onze benadering is dat er nu alleen nog bomen worden gebruikt die al omliggen. Dat is eer lijk met de omgeving omgaan. En omdat je de tijd hebt besteed om in twee culturen te leven, kom je' elkaar tegen en kun je oplossingen zoeken." Een van de projecten in Ghana is dus houtaanplant en een ander is een project met kalebassen. Job Claessens: "Wij houden ook de consument een spiegel voor, 'dit doen we niet'. Je krijgt ook toch steeds meer vragen of iets wel ver antwoord is." TOEKOMST Bij een bezoek aan de showroom boerderij aan de Engesteeg kun je je vergapen aan de indrukwekkende meubelen die er staan. Een glazen tafel met een houten lijst met daarin lopende olifanten uitgesneden, of een metershoge lamp met Afrikaanse motieven, een vitrine kast met locomotieven er in. In feite kan ïedere^Tuimte zo ingericht en ingevuld worden dat er een Afrikaanse sfeer ontstaat. "Ze maken gewoon mooi spul", zeggen beide heren er van, "Eigenlijk ben je meer een spreekbuis vanuit de pro jecten daar, in plaats van de spreek buis van de wat de consumenten hier willen hebben." Dit betekent wel dat er een maand of vier op een bestelde tafel gewacht moet worden. De toekomst is in feite een kwes tie van rustig verder bouwen, aan de verkoop van gebruiksvoorwerpen als manden en kalebassen, de ver koop van meubelen en van de cross- culture geschenkenpakketten. Daar zijn ze in de zomer van 1999 mee begonnen. In zo'n pakket zit een met de hand gevlochten mand uit Ghana, twee kalebassen met grasringen, Afrikaans bier en streekproducten uit Noord-Limburg. Wie even langs wil gaan in Leunen moet eigenlijk eerst een afspraak maken: tel. (0478)515527, anders is de deur dicht. Job Claessens: "Jezelf blijven, gewoon werken aan waar je mee bezig bent, uitwerken van je plan nen. Het is als een boom die. als hij rustig doorgroeit eindigt in duizend takken." SPECIAAL VOOR SPORT EN VRIJE TIJD K U R S T J E N S VENRAY NOORDERHOF 20 - TEL. 0478 - 550630 ,c.t^ss«c,ftU5TEN'l Mogelijk worden volgend jaar in meerdere kerkdorpen en wij ken in het Venrayse centrum kerstboomverbrandingen gehou den. Dit zei Harrie HoltaCkers van het Dorpsradenoverleg Venray maandagmiddag in het Venrayse gemeentehuis. Daar werden de prij zen uitgereikt van de loterij, verbon den aan het verbranden of versnip peren in de gemeente Venray. Dit jaar werden in Veulen en Leunen al kerstboomverbrandingen gehouden. In alle andere kerkdorpen en de Venrayse wijken werden kerstbo men voor de versnippering opge haald. "Voor jullie kinderen is het ver branden van kerstbomen veel leuker. En het is zeker niet schadelijker dan het versnipperen van bomen", aldus Holtackers. In totaal waren er in de loterij 50 prijzen weggelegd voor de kinderen. Bij het uitreiken van de 50 VVV-bonnen ter waarde van tien gulden kreeg Holtackers assistentie van Cor Bijl, voorzitter van het Wijkradenoverleg Venray. De kinde- Michel Hendrikx uil Leunen ontving een VW bon uit handen van Harrie Holtackers van het Dorpsradenoverleg. ren die niet aanwezig waren maar wel gewonnen hebben, kunnen hun prijs alsnog afhalen bij de afdeling Publieksdiensten van de gemeente. Het project ouderenadviseur gaat van start. De officiële ope ning vindt plaats op vrijdag 28 januari om 14.00 uur in de Kemphaan in Venray. De heer Driessen, wethouder van de Gemeente Venray, de heer de Waal, directeur Synthese en de voorzitter van de Seniorenraad, de heer de Vilder zullen gezamen lijk het startsein geven. De zestien ouderenconsulenten zullen daarna alle ouderen in de Gemeente Venray, die daar behoefte aan hebben, gaan bezoeken. Het project ouderenadviseur is een ini tiatief van de Seniorenraad, de gemeente Venray en Synthese. Het aanbod van voorzieningen, rege lingen, activiteiten op het gebied van zorg, welzijn en wonen is groot. Informatie kan onduidelijk en inge wikkeld zijn. Veel ouderen en hun naaste omgeving hebben behoefte aan hulp bij het verkrijgen van de juiste informatie. Hierdoor kan men beter een keuze maken uit het aan bod dat er is. De ouderenadviseurs en de ouderenconsulenten die Het zal maar weinig bewoners van een huurwoning gebeuren dat hun woningbouwvereniging 'zom aar' geld teruggeeft. Tien huur ders maakten dit echter dinsdag middag wel mee. Dankzij een actie om meer automatische huur- afschrijvingen te krijgen verdien den zij ieder f. 250. Bijna 70 procent van de huurders van Wonen Noord-Limburg betaalt de huur via een automatische afschrijving. "Wij willen dat percen tage graag hoger maken," legt Ger Verstegen van Wonen Venray uit, "Ten eerste betekent dat natuurlijk minder rompslomp voor ons, en dus goedkoper, maar het is ook makke lijker voor de mensen zelf." Allerlei belacties in het verleden bleken ech ter niet het gewenste effect te heb ben en dus besloot men zelf de zaak aan te pakken. Dat leidde er toe dat huurders in plaats van uit twee afschrijvingsdata nu uit drie kunnen kiezen, de le, 15e en 25e van de maand. Ger Verstegen: "Veel oudere huurders krijgen hun geld aan het einde van de maand, voor hen is die derde keuzemogelijkheid heel belangrijk." Wie de huur elke maand zelf overschrijft heeft die keuzemo gelijkheid niet en moet bovendien voor de le van de maand de huur vooruit voldoen. Alle huurders werden aangeschre ven en dat resulteerde-in maar liefst 150 nieuwe aanmeldingen voor automatische afschrijving. "Een mooie stijging", bevestigt Verstegen, "En we wilden het ook aantrekkelijk maken en iedereen belonen voor deze stap door middel van een lote rij. Iedereen die het afgelopen jaar automatisch de huur liet afschrijven deed mee." BLIJE GEZICHTEN De trekking werd gedaan door politie-medewerker Pijnappels, dat leidde tot tien winnaars van elk 250 gulden en daarvan zater er vijf, met aanhang, dinsdagmiddag al veel te vroeg voor de prijsuitreiking in de hal van Wonen Venray. In totaal 125 huurjaren waren er verzameld, waarvan de familie Willems de kroon spande met 45 jaar. Goede tweede was de familie Pingen uit Oostrum met maar liefst 38 huurja ren. Truus Janssen en Leon Kappel van de huuradministratie van Wonen Venray mochten hun project tijdens de prijsuitreiking afronden met de overhandiging van de prijzen. In grote enveloppen zaten grote che ques met een fraai paars bankbiljet. Na de vlaai en de koffie werd er nog even geposeerd voor de Peel en Maas fotograaf. betrokken zijn bij dit project kunnen mensen hierbij helpen. De ouderen consulenten zijn deskundige vrijwil ligers bij wie ouderen terecht kun nen met allerlei vragen en problemen. De ouderenconsulenten werken nauw samen met twee pro fessionele ouderenadviseur. Deze ouderenadviseurs bieden ondersteu ning aan de ouderenconsulenten en zijn werkzaam bij Synthese. HUISBEZOEK Met welke problemen kan men terecht? De hulp van een ouderen- consulent kan ingeschakeld worden bij vragen rondom allerlei voorzie ningen en regelingen. U kunt hierbij denken aan vragen rondom de Wet Voorzieningen Gehandicapten, allerlei financile regelingen zoals huursubsidie en bijzondere bijstand. Maar ook zaken als vervoer, wonen, dagopvang, maaltijdvoorziening, alarmering en activiteiten voor ouderen kunnen in een persoonlijk gesprek aan de orde komen. De ouderenconsulenten geven onafhankelijk van dienstverlenende instanties ondersteuning bij het tref fen van de nodige maatregelen en verwijzen mensen zonodig door. Ouderen kunnen gratis gebruik maken van deze diensten. Synthese wil zoveel mogelijk ouderen berei ken in een persoonlijk contact. Alle mensen van 65 jaar en ouder zullen door de Gemeente Venray worden aangeschreven. In deze brief wordt er uitleg gegeven over het project ouderenadviseur en wordt het voor stel gedaan van een huisbezoek. Wanneer er behoefte is zal een ouderenconsulent op huisbezoek gaan. In dit gesprek kunnen vragen met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen aan de orde komen. In overleg met de ouderenverenigingen en andere betrokken organisaties zullen er in de toekomst themabij eenkomsten voor ouderen in de Gemeente Venray worden georgani seerd. Wilt u meer weten over dit project of wilt u zich opgeven als ouderenconsulent dan kunt u con tact opnemen met de ouderenadvi seurs van Synthese: mevrouw Trudy van den Berg of mevrouw Anja Damhuis. Telefoonnummer (0478-) 517317. Binnenschilderwerk met oog voor kwaliteit en budget. Met gratis kleuradvies. Natuurlijk met 100% kwaliteitsgarantie. Meer informatie: bel 0478 - 63 20 44 ■M tiid voor CreemersCreatief

Peel en Maas | 2000 | | pagina 5