DIRKX VAN SOEST m '9 wet milieubeheer t4r Tl B woningwet I wet ruimtelijke ordening Raads vergadering Aanvraag uitkering ^RATTINGEN bt Kapvergunning verleend Foster Parents Plan Reiki en chakra's TAXATIES Uitreiking L prijzen kerstboom vernietiging 2000 Peelwerkers op zoek naar veenputten donderdag 20 januari 2000 - Pagina 11 Vergunningaanvragen Een groot aantal bedrijven en irichtingen is verplicht om krachtens eWet milieubeheer een milieuver- unning aan te vragen. In de milieuver- unning worden milieuvoorschriften pgenomen in het belang van de escherming van het milieu. De procedure kent 2 fasen: de fase van het opstellen van het ontwerp van het besluit; de fase van het opstellen van het besluit; Bij iedere fase wordt de beslissing p een aanvraag ingevolge de Wet lilieubeheer en de Algemene Wet I lestuursrecht bekendgemaakt loofdstuk 13 Wet milieubeheer en deling 3.5 van de Algemene Wet ;tuursrecht). in let ontwerp van het besluit Burgemeester en wethouders van e gemeente Venray maken bekend at zjj voornemens zijn een vergun- ng krachtens de Wet milieubeheer verlenen aan: ILoverhoeve CV, Timmermanns- eg I28 teYsselsteyn voor een revi- evergunning op grond van artikel 8.4 in de Wet milieubeheer voor een dsinget eesvarkenshouderij, gelegen aan de r76~58i immermannsweg I35 teYsselsteyn. Dit onder oplegging van voorschrif- in het belang van de bescherming het milieu. Het ontwerp van het besluit en alle irige op de aanvraag betrekking tbende stukken liggen ter inzage 20 januari 2000 tot en met 17 iruari 2000 in het gemeentehuis, .dhuisstraat I te Venray, op maan- van 09.00 uur tot 17.30 uur en op overige werkdagen van 09.00 uur 13.00 uur (balie Publieksdiensten), telefonische afspraak (0478- 13630) kunnen de stukken ook op in ander tijdstip worden ingezien, edurende bovengenoemde periode in een ieder schriftelijk gemotiveer- i bedenkingen indienen bij het colle- van burgemeester en wethouders bedenkingentermijn). Deze kan irbij verzoeken zijn persoonlijke [evens niet bekend te maken. Een r wordt, na telefonische afspraak, lurende de bedenkingentermijn in gelegenheid gesteld met betrek- ig tot het ontwerp van het besluit gedachten te wisselen hetzij tot mondeling inbrengen van beden- igen daartegen. Alleen degenen die lenkingen hebben ingebracht op de ivenomschreven wijze en degenen aantonen daartoe redelijkerwijs in staat te zijn geweest, zijn later het instellen van beroep gerech- tigd. Besluiten Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray maken bekend dat zij vergunningen krachtens de Wet milieubeheer hebben verleend aan: 1. Uniklus Venray, Raadhuisstraat 36a te Venray voor een oprichtings vergunning op grond van artikel 8.1 lid I onder a en c van de Wet milieu beheer voor het oprichten en in wer king hebben van een detailhandel in doe-het-zelf artikelen met opslag en verkoop van vuurwerk, gelegen aan de Raadhuisstraat 36a te Venray; 2. Profnorm Venray, Nieuwhuisweg 2 te Venray voor een oprichtingsver gunning op grond van artikel 8.I lid I onder a en c van de Wet milieubeheer voor een ijzerwarengroothandel als mede opslag en verkoop van vuur werk, gelegen aan de Nieuwhuisweg 2 te Ven ray; 3. Enorm Leo Hendriks, Hofstraat 6 te Venray voor een oprichtingsvergun ning op grond van artikel 8.1 lid I onder a en c van de Wet milieubeheer voor een detailhandel alsmede opslag en verkoop van vuurwerk, gelegen aan de Hofstraat 6 te Venray; 4. R. Poels, Loobeek 3 en 3b te Smakt voor een revisievergunning op grond van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een fokzeugen- en vleesvarkensbedrijf met brijvoerin- stallatie, gelegen aan de Loobeek 3 en 3b te Smakt; 5. J. van Rijswijck, Hansenberg 2 te Merselo voor een revisievergunning op grond van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een vleeskuiken- en akkerbouwbedrijf, gelegen aan de Hansenberg 2 te Merselo. De vergunningen worden onder oplegging van voorschriften en/of beperkingen in het belang van de bescherming van het milieu verleend. Het besluit en alle overige op de aanvraag betrekking hebbende stuk ken liggen ter inzage van 20 januari 2000 tot en met 2 maart 2000 (6 weken) in het gemeentehuis, Raadhuisstraat I te Venray, op maan dag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op de overige werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur (balie Publieksdiensten). Op telefonische afspraak (0478- 523630) kunnen de stukken ook op een ander tijdstip worden ingezien. Gedurende bovengenoemde perio de kan bij de afdeling Bestuurs-recht- spraak van de Raad van State een beroepschrift worden ingediend door: a. diegenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. diegenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelij kerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben inge bracht tegen het ontwerp van het besluit. Het beroepschrift moet (in twee voud) worden gericht aan de Raad van State, afdeling Bestuursrecht spraak, postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage. Na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder een schor- singsverzoek) is ingediend. Het ver zoek tot het treffen van een voorlopi ge voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Melding Wanneer voor een inrichting reeds een vergunning is verleend kan voor veranderingen van die inrichting en van de werking daarvan in bepaalde gevallen worden volstaan met een melding krachtens artikel 8.I9 van de Wet milieubeheer.Voorwaarde hierbij is dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de veranderingen geen gevolgen hebben voor de aard en omvang, dan wel uitsluitend gunsti ge gevolgen hebben voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt. Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat er een mel ding is binnengekomen van: I. maatschap Derikx-van Rengs, Begijnhofweg 5 te Heide voor het bij bouwen van een opslagruimte/afhang - aan de Begijnhofweg 5 te Heide De melding kan worden ingezien van 20 januari 2000 tot en met 3 februari 2000 (2 weken) in het gemeentehuis, Raadhuisstraat I te Venray, op maandag van 09.00 uur tot 17.30 en op de overige werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur (balie Publieksdiensten). Op telefonische afspraak (0478-523630) kunnen de stukken ook op een ander tijdstip worden ingezien. A.M.v.B.-meldingen Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (artikel 8.40 Wm) is bij Algemene Maatregel van Bestuur (A.M.v.B.) een aantal categorieën van bedrijven vrijgesteld van de vergun ningplicht. In deze algemene maatre gel van bestuur zijn voor die inrichtin gen algemene regels gesteld welke nodig zijn in het belang van de bescherming van het milieu. Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat er A.M.V.B.- meldingen zijn binnengekomen van: 1.J.G.M. Classens, Moostdijk 4 te Ysselsteyn voor het oprichten van een mestbassin ingevolge het Besluit mestbassins milieubeheer aan de Moostdijk 4 teYsselsteyn; 2. Mega Limburg, Postbus 30200 te Landgraaf voor het verwijderen van een regelinstallatie ingevolge het Besluit gasdrukregel- en meetstations milieubeheer aan de Smakterweg 27 te Venray; 3. Mega Limburg, Postbus 30200 te Landgraaf voor het verwijderen van een regelinstallatie ingevolge het Besluit gasdrukregel- en meetstations milieubeheer aan de Energieweg 20 te Venray. De meldingen kunnen worden inge zien van 20 januari 2000 tot en met 3 februari 2000 (2 weken) in het gemeentehuis, Raadhuisstraat I te Venray, op maandag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op de overige werkda gen van 09.00 uur tot 13.00 uur (balie Publieksdiensten). Op telefonische afspraak (0478-523630) kunnen de stukken ook op een ander tijdstip worden ingezien. Bovengenoemde meldingen moeten nog worden beoordeeld. Venray, 20 januari 2000 Burgemeester en wethouders van Venray, namens dezen, hoofd afdeling Bouwen en Milieu, C.Th. van Velzen. Wet Milieubeheer en de wet verotreiniging oppervlaktewateren Kennisgeving besluiten Het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg en het colle ge van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray maken, gelet op artikel 7b tweede lid van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren juncto artikel 14.3 tweede lid sub d van de Wet milieubeheer juncto arti kel 3:44 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bekend dat zij positief hebben beschikt op een aanvraag van: - Inalfa Industries B.V., Maasheseweg 83 5804 AB Venray voor een vergun ning op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren voor het lozen van verontreinigd grondwater in het oppervlaktewater genaamd de afwateringssloot, gelegen aan de Maasheseweg 83 te Venray; - Inalfa Industries B.V., Maasheseweg 83 5804 AB Venray voor een uitbrei- dings-/wijzigingsvergunning op grond van artikel 8.1 lid I onder b van de Wet milieubeheer voor het plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie t.b.v. de bodemsanering, gelegen aan de Maasheseweg 83 te Venray. De vergunningen zijn verleend onder oplegging van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. De besluiten en alle overige op de aanvraag betrekking hebbende stuk ken liggen ter inzage van 20 januari 2000 tot en met 2 maart 2000 (6 weken) en wel: - op het kantoor van genoemd Zuiveringschap, Maria Theresialaan 99 te Roermond op de werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur (afdeling vergunnin gen en handhaving); in het gemeentehuis. Raadhuisstraat I te Venray, op maan dag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op de overige werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur (balie Publieksdiensten), of na telefonische afspraak (0478- 523630), op een ander tijdstip. Gedurende deze periode kan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroepschrift worden ingediend door: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzich te van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelij kerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben inge bracht tegen het ontwerp van het besluit. Het beroepschrift moet (in twee voud) worden gericht aan de Raad van State, afdeling Bestuurs-recht- spraak, postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage. Na afloop van de beroepstermijn worden de besluiten van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder een schor- singsverzoek) is ingediend. Het ver zoek tot het treffen van een voorlopi ge voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage. De besluiten worden niet van kracht voordat op dat ver zoek is beslist. Venray, 20 januari 2000 Burgemeester en Wethouders van Venray, namens dezen, Hoofd afdeling Bouwen en Milieu C.Th.Van Velzen Ingekomen bouwaanvragen Ter voldoening aan het bepaalde in tikel 41 van de Woningwet treft u iderstaand aan een overzicht van de de afgelopen week bij burgemees- ren wethouders van Venray ingeko- en bouwaanvragen. de aanbouw van opslagruimte aan Begijnhofweg 5 te Heide tnv ïatschap Derikx Van Rengs, gijnhofweg 5; het veranderen van bergruimte winkel aan de Nieuwlandstraat 18 Venray tnv E.W.H.Berden, euwlandstraat 18; het vergroten van de woning aan Albionstraat 9a te Leunen tnv P.H.Loenen.Albionstraat 9a; het vergroten van de woning aan Adelbertweg 2 te Venray tnv Huizer.Adelbertweg 2; het bouwen van een tuinkamer de Oude Oostrumseweg 29 te nray tnv M.J.M.M.Derks, Öude Dstrumseweg 29; het veranderen van de garage tot eelruimte cq bergruimte aan de xtrotstraat 13 te Venray tnv M.Smits, Foxtrotstraat 13; het bouwen van een serre aan de [r.Hanssenstraat 47 te Oostrum tnv C.G.A.van Helmond, [r.Hanssenstraat 45; het vergroten van de woning aan Kamperfoelie 76 te Venray tnv A.J.de Wit, Kamperfoelie 76; het vergroten van de woning aan Castenrayseweg 28 te Oirlo tnv V.M.Manders, Casten rayseweg 28; het vergroten van de woning aan Tatralaan 13 te Venray tnv RJ.M.Poels,Tatralaan 13; het vergroten van de woning aan Dakdekkerstraat 16 te Venray tnv iM.J.Janssen, Dakdekkerstraat 16; het bouwen van een dakkapel aan Morenahof 6 te Venray tnv .M.de Krom, Morenahof 6; het vergroten van de woning aan Kulutweg 4 te Venray tnv AJansen, Kulutweg 4; Bouwvergunning verleend Burgemeester en wethouders heb- n in de afgelopen week voor iderstaande bouwplannen bouwver- nning verleend. :de bouw van een noodlokaal aan Boterbloem 47 te Venray tnv ichting Katholiek Onderwijs, idstraat 42; de bouw van een woning met rage aan deVoerleberg 16 te Veulen i RJ.Arts, Pastoor Gerardsstraat 24 Oirlo; het vergroten van de woning aan Kamperfoelie 69 te Venray tnv LH.M.Ewals, Kamperfoelie 69; het bouwen van een muziekins trumentenshowroom aan het Keizersveld 63 te Venray tnv Muziekcentrum Best V.O.F., Postbus 138 te Best; - het vergroten van de woning aan de Annie Romeinstraat 9 te Venray tnv M.B.M.P.Schmeitz,Annie Romeinstraat 9; - het vergroten van de woning aan de Annie Romeinstraat I I te Venray tnv B.Vinke,Annie Romeinstraat 11; - het plaatsen van hekwerken en niet-afsluitbare poorten aan De Gouden Leeuw II8-I80 te Venray tnv Vereniging van Eigenaren De Gouden Leeuw, De Gouden Leeuw I46; - het veranderen en vernieuwen van de woning aan de Twistweg I te Vredepeel tnv M.P.A.M.Botden, Twistweg I; - het bouwen van een garage/stal ling aan de Kiekweg 14 te Venray tnv H.J.A.M.Tielen, Kiekweg 14; Zij die menen door de afgifte van een of meer van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht daarte gen bij het college van burgemeester en wethouders van Venray een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen en wel binnen 6 weken na de dag, waar op de beschikking is toegezonden of uitgereikt. Die termijn wordt in ieder geval in acht genomen, wanneer een bezwaar schrift binnen 5 weken na dagtekening van deze publicatie wordt ingediend. Bouwtoestemming op bouwmeldingen Burgemeester en wethouders heb ben in de afgelopen week voor onderstaande bouwmeldingen bouw toestemming afgegeven. - :het bouwen van een berging aan de Vogezenlaan 7 te Venray tnv F.J.M.van der Waarden, Vogezenlaan 7; - het bouwen van een schuurtje aan de Dopheide 23 te Ysselsteyn tnv J.G.Smits, Dopheide 23; Zij die menen door de afgifte van een of meer van deze bouwtoestem- mingen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht daarte gen bij het college van burgemeester en wethouders van Venray een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen en wel binnen 6 weken nadat de beschik king is toegezonden of uitgereikt. Die termijn wordt in ieder geval in acht genomen, wanneer een bezwaar schrift binnen 5 weken na dagtekening van deze publicatie wordt ingediend. Bouwvergunning aangevraagd Burgemeester en wethouders zijn voornemens aan de volgende bouw aanvragen medewerking te verlenen. - het vergroten van de woning aan de Laurahof 18 te Venray tnv J.H.Poessé, Laurahof 18; - het vergroten van de woning aan de Wasbloem 9 te Venray tnv E.L.J.Engels,Wasbloem 9; - het vergroten van de woning aan de Albionstraat 9a te Leunen tnv H.P.H.Loenen.Albionstraat 9a; - het vergroten van de garage en de bouw van een tuinhuisje aan de Campagnestraat 4 te Casten ray tnv G.J.van Knippenberg, Campagnestraat 4; - het veranderen van bergruimte tot winkel aan de Nieuwlandstraat 18 te Venray tnv E.W.H.Berden, Nieuwlandstraat 18; - het bouwen van een garage aan de Pastoor Van der Gaetstraat 26 te Venray tnv W.P.J.van Loon, Pastoor Van der Gaetstraat 26: - het aanbouwen van opslagruimte aan de stal aan de St.Jozeflaan 2 te Smakt tnv Goumans Hermus V.O.F., St.Jozeflaan 2; De op de bouwaanvragen betrek king hebbende stukken liggen met ingang van 21 januari 2000 gedurende 2 weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling Publieksdiensten. Gedurende deze termijn kunnen eventuele bedenkingen bij burge meester en wethouders worden inge diend. Procedurestart artikel l8aWRO t.b.v. Bouwmelding Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel I8a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende dan wel van de in voorbereiding zijn de herziening bestemmingsplan ten behoeve van de volgende bouwmel ding. - het bouwen van een berging aan de Vogezenlaan 7 te Venray tnv F.J.M.van der Waarden, Vogezenlaan 7; De op de bouwmelding betrekking hebbende stukken liggen met ingapg van 21 januari 2000 gedurende 2 weken voor een ieder ter inzage bij de balie Publieksdiensten. Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk bedenkingen bij burge meester en wethouders worden inge diend. Venray, 20 januari 2000. Burgemeester en Wethouders van Venray, namens dezen, hoofd afdeling Bouwen en Milieu, C.Th. van Velzen PEEL EN MAAS 'n abonnement waard De gemeenteraad van de gemeente Venray vergadert op dinsdag 25 januari 2000 om 19.00 uur in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. De agenda luidt als volgt: Onderdeel A: I. Opening; 2. Mededelingen; 3. Spreekrecht publiek; 4.Vaststelling agenda; 5. Notulen van de openba re vergadering van de raad der gemeente Venray, gehouden op dinsdag 21 december I999; 6. Ingekomen stukken. Onderdeel B: 7. Instelling Regionale Programmaraad; 8. Opheffen van woningbouwbelemmerende hin- dercirkels in Oostrum conform gesloten overeenkomst met dhr. Th.A.H.M.Verheijen en dhr. H.J.M. Verheijen te Oostrum; 9. Aanvullend krediet nieuwbouw jeugdhuis Merselo; 10.Voorziening in de vacature van wethouder Janssen. Onderdeel C: IIGarantstelling Gewest Noord- Limburg t.b.v. de Stichting Regionaal Indicatie Orgaan Noord-Limburg; 12. Garantstelling Stichting Woon-Zorgpalet; 13. Aankoop grond, gelegen aan Broekweg en Laagheidseweg van V.O.F. Bouwbedrijf Fleuren in Venray t.b.v. de uitvoering van het plan Brabander; 14. Aangaan grondruil met dhr. H.E.M. Rutten, Vennenweg I in Oostrum t.b.v. de uivoering van uitbreidingsplan Oostrum; 15. Nemen van een voorbereidingsbesluit t.b.v. de ves tiging van een kapsalon bij de woning Penningkruid 80a t.n.v. mevr. P. Cornelissen-Maessen; 16. Nemen van een voorberei dingsbesluit t.b.v. het plan St. Jozefklooster; 17. Nemen van een voorbereidingsbesluit t.b.v. het uit breidingsplan Oostrum; 18. Beschikbaar stellen van een kre diet t.b.v. het ontwikkelen van het Handhavingsbeleid. Onderdeel D: 19.Afscheid van dhr. F.Janssen als wet houder van de gemeente Venray; 20. Sluiting. ledereen die een (nieuwe) uitkering bij de gemeente Venray wil aanvragen, kan vanaf 31 januari nog enkel tussen 09.00 en 12.00 uur bij de medewer kers van sociale zaken terecht. U wordt dan wel meteen geholpen zon der dat u eerst een afspraak hoeft te maken. VENRAY (.008-582579 KANTOOR HENRI DUNANTSTRAAT 37 5807 ES OOSTRUM-VENRAY TELEFOON 0478-582579 FAX 0478-584210 AFVALOVERSLAG METAALWEG 7 VENRAY TELEFOON 0478-585002 Van het begin tot het einde kunnen wij u hulp bieden bij bouw- of verbouwwerkzaamheden: Mobiele kranen en machines voor graafwerkzaamheden Vrachtauto's voor aan- en afvoer materialen Puin en afval containers van 6 mJ tot 35 m3 open en gesloten Magazijn containers voor tijdelijke opslag Stratenmakers voor de nette binnenkomst Tevens kunnen wij diverse materialen leveren zoals zand, grind, rode en grijze split en in eigen compostering gewonnen groen-compost. Op 30 november I999 is door het college van burgemeester en wethou ders kapvergunning verleend voor een paardekastanje in de Engelse tuin aan de Raadhuisstraat. De betreffende boom is in ernstige mate aangetast door verwelkingsziek- te, een schimmelziekte die zich snel over de gehele boom verspreid en onvermijdelijk de dood tot gevolg heeft. De boom is op borsthoogte voor meer dan de helft afgestorven, waardoor de overlevingskansen nihil zijn.Aangezien de verspreidingsziekte voornamelijk ondergronds plaats vindt, is het noodzakelijk zowel bovengronds en zoveel als mogelijk ondergronds te verwijderen. In ver band met besmettingsgevaar zal er geen directe herplant plaatsvinden. De werkzaamheden zullen gedu rende de winterperiode worden uit gevoerd en in verband met versprei ding van de ziekte, in elk gevel voordat de boom opnieuw gaat uilo pen. Voor nadere informatie kunt u con tact opnemen met de afdeling Publieksdiensten via telefoonnummer 523333, die bereikbaar is van maan dag tot en met donderdag van 09.00- 17.00 uur en op vrijdag van 09.00- 13.00 uur. Bezwaren tegen verleende vergun ning kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethou ders tot uiterlijk zes weken na publi catie. Taxaties Advies Gerbrandystraat - Venray Halfvrijstaande hoekwoning met aanbouw, ondergrond en tuin, staande en gelegen op loopafstand van het centrum van Venray. Perc. opp. 131 nf. Aanvaarding spoedig. Vraagprijs f279.000,-. Info via kantoor Venray Teunisbloem - Landweert Luxe halfvrijstaand woonhuis met aanbouw, garage, ondergrond en tuin, gelegen aan kindvriendelijke woonstraat, op fietsafstand van het centrum van Venray Perc. opp. 202 nf. Aanvaarding: medio juni 2000. Vraagprijs f425.000,- VENLO VENRAY Vrijwilligers van Foster Parents Plan Noors-Limburg zijn vanaf april 1999 zeer actief bezig contacten te onderhouden met de Foster Parents in de regio. Verleden jaar werd gestart met het opzetten van infostands en wel op vier locaties. Aangezien deze infostands druk bezocht werden heb ben wij gemeend de locaties te moe ten uitbreiden. Eerst is gezocht naar een aantal vrijwilligers die zich bereid hebben verklaard om twee uur in de maand voor Foster Parents Plan zich te willen inzetten. Daarna zijn we op zoek gegaan naar nieuwe locaties. Omdat er vele mensen in de omgeving Helden-Panningen, Beringe. Grashoek, Egchel, Baarlo, Maasbree en Kessel een Foster Parents Plan kind geadopteerd hebben is als locatie gekozen de bibliotheek Helden. Ook in de omgeving van Tegelen en Belfeld zitten veel Foster Parents zodat ij daar ook willen starten met een infostand en wel in de Openbare Bibliotheek. In Venray is Foster Parents Plan elke eerste dinsdag van de maand aanwezig in de bibliotheek, Merseloseweg 59 van 11.00-13.00 uur. Dit is dus p I feb. U kunt bij de infostands terecht voor: algehele informatie over het Foster Parents Werk; post of een cadeautje afgeven voor het Foster Parents kind; informa tie over ons vrijwilligerswerk; zo maar eens langs komen met o.a. foto's van het Foster Parents kind; sinds kort een Foster Parents kind aan onze info stand adopteren. Mocht u nog vragen of inlichtingen over ons werk hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de coördinator Ans Pijpers, H. van Gelrestraat te Baarlo, tel. 077- 4772216 of PR-medewerkster Mariet Bontenbal, Molenveld 15 te Grubbenvorsl, tel. 077-3662438. De vrijwilligers van de infostands hopen dat u de eerst volgende keer hen eens komt bezoeken. - 7-X Icarus de blauwe vlinder, is een cen trum waarbinnen mensen kunnen wer ken aan hun ontwikkeling, ieder op zijn eigen niveau. Wil je vrij zijn, zoek je de diepere zin van je leven, wil je je eigen mogelijkheden verkennen, wil je gelijkgestemden ontmoeten of zoek je verdieping in je werk? Al onze cursus sen zijn daarop gericht. Iedere keer wel iswaar in een ander jasje. De ene keer een chakracursus, de ander keer een tarotcursus dan weer Reiki, regressie- en reïncarnatie therapie of Inner Child en ga zo maar door. In februari starten wij in Venray-Leunen een Reiki-cursus. Deze zal bestaan uit: een inwijding in de eerste graad van Reiki op zondag 13 februari van 20.00-22.30 uur. Daarna volgen acht wekelijkse bijeenkomsten, te beginnen op maandag 14 februari, waarin we zullen oefenen met Reiki in combinatie met de verschillende chakra- energieën. Je krijgt informatie over de energieën en de fysieke werking van de chakra's. De kosten van de Reiki-inwij- ding, inclusief de cursus zijn 350,-. Voor opgave en informatie kun je bellen met Gerda Keijsers, tel. 0478-581216 of met Pauline van Gassel, tel. 077- 398452. Synthese Vrijwilligers De vrijwilligerscentrale van Synthese is regelmatig op zoek naar vrijwilligers voor diverse activiteiten. In Peel en Maas zal regelmatig een oproep hier voor geplaatst worden. Synthese zoekt voor Soos van het Voortgezet Speciaal Onderwijs Landweert iemand die ont spanning kan bieden aan kinderen van het Speciaal Voortgezet Onderwijs in de leeftijd van 12-16 jaar uit de regio Noord-Limburg. De werkzaamheden vinden plaats in Wijkcentrum Landweert in Venray. U moet enthou siast en iniatiefrijk zijn en goed met kin deren uit deze leeftijdscategorie kunnen omgaan. De werkzaamheden vinden elke tweede vrijdagavond in de maand plaats. Meer informatie: Vrijwilligers centrale, Merselosewee 59, 5800 GA Venray. tel. 0478-516995. E SERVICE SSIONELE RKING DE VOORDELIGSTE TARIEVEN Zandakker 24 5801 DV Venray Tel. 0478-512772 Fax 0478-512768 Op maandag 17 januari jl. is de prijsuitreiking van de loterij, verbon den aan het verbranden of versnippe ren van de kerstbomen binnen de gemeente Venray gehouden door de voorzitter van de dorpsraden, dhr. H. Holtakkers en de voorzitter van de wijkplatforms, dhr. C. Bijl. Een gedeel te van de prijzen, net als voorgaande jaren VW-bonnen ter waarde van 10,- per stuk, is echter niet opge-T haald. De resterende winnende nummers zijn van: Poule 10764, 30510,0759, 3659, 7517, 7572. Poule 2: 0936, 5046, 8701, 4408. Poule 3: I264. 5328,615160914756,8489. Poule 4: I538, 8679, 7556, 3705. Poule 5: 6005, 1410,0937,3505,5186, 1468. Onthou zelf even in welke poule je lot gevallen is, dit is gemakkelijker met het terugzoeken van de lotnummers. Deze resterende loten kunnen gedurende de gehele maand januari nog ingewisseld worden bij de afde ling publieksdiensten van de gemeen te. Deze afdeling is van maandag totL en met donderdag geopend van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur. Werkgroep Behoud de Peel De trouwe vrijwilligers van Werkgroep Behoud de Peel trek ken deze keer naar de Liesselse Peel, een gebied beroemd om zijn historische boerderijkuilen enr berucht om zijn ontoegankelijk heid. Het is een laatste rest van eeuwen oud peellandschap dat een toevluchts oord is voor zeer zeldzame veenplan- ten als veenbes en lavendelheide. Omdat deze veenputten langzaam ten onder dreigen te gaan aan de over al opgroeiende berkebomen, staat de vrijwilligers, zoals gebruikelijk, veel kap- en zaagwerk te wachten. Het is deze keer de bedoeling dat we in een afgelegen en jarenlang wat verwaarloosd uithoekje een aantal fraaie putten uitzoeken die de moeite van het redden nog waard zijn. Tegelijkertijd lelten we erop, dat dit gebied daarbij zoveel mogelijk van zijn huidige intieme karakter kan behouden. Vertrek: a.s. Zaterdag 22 jan. 2000 om 09.00 uur bij de kerk van Liessel. Hel werk duurt tot een uur of twee. Laarzen aandoen is absoluut nood zakelijk. Nieuwe deelnemers vragen wij zich te melden op tel. nr. 0492-515883 of 0493-319610.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 11