Jaarlijks Muziekspektakel van Venray voor Venray Overzicht gegevens woning de deur uit Patty wint lampjeswedstrijd Grote interesse voor opening TBS-kliniek Bezwaren tegen bouw woningen Venray uitbundig opengebroken Van de Vorle bezorgd over voortgang diftar Jeugd debatten in Venray Wat als ik een tatoeage neem? SB: Zwemmen voor water Ruim twee ton voor restauratie kerk Pastoor N Jenniskens CAESAR-BROUWER HERENKLEDING Wilhelminastraat 1c te Venray CAESAR-BROUWER HERENKLEDING GEBUNDELDE DIENSTEN GEVEN KRACHT A&A GROEP Schade aan schooldeur SLA??f?Va?,ïift5S ïV&*e*aZCOPer S «s»®* "S® PEEL EN MAAS donderdag 13 januari 2000 - Pagina 7 Wie niet waagt Op 13 januari start de inschrij ving voor een groot Venrays Muziekspektakel op zaterdag 1 juli aanstaande op het Schouwburgplein in Venray. Vanaf 20.00 uur zullen dan optre den Gerard Joling, Anita Meyer, Lee Towers, Timeless, Marianne Weber en Geert Pelzer. Ze worden begeleid door de First Showband. De presentatie doet Manon Thomas. Het concert gaat door als er vóór 1 maart voldoende, maar maximaal circa 3500 sympathi santen zich aansluiten bij de Stichting Venrays Muziek spektakel. Het bestuur van de Stichting Venrays Muziekspektakel bestaat uit Louis Moers, Frank Verschuren, Wendy Achten, Paul Jansen en Paul Hulsman. Paul Jansen, publiciteits- man van de stichting: "We willen van het Venrays Muziekspektakel een traditie maken. De formule is dat sympathisanten ons machtigen jaarlijks f 32,50 van hun giro- of bankrekening af te schrijven. Daarmee verzekeren zij zich van een jaarlijks muziekspektakel zoals het concert van René Froger ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Rabobank. 4000 Mensen genoten van een fantastisch gezellige avond. Toen was dat open baar, nu gaat het om een besloten concert op een speciaal daarvoor ingericht Schouwburgplein." Venraynaren voor Venray Paul Jansen: "Venray verdient het vaker zo'n daverend feest te vieren. Wij willen daar als Stichting Venrays Muziekspektakel samen met organisaties en individuele bewoners van Venray een stevige basis voor leggen. Die moet komen van Venraynaren die bereid zijn jaarlijks f 32,50 bij te dragen. Ze krijgen daarvoor een mooi feest en zorgen tegelijkertijd voor de promo tie van Venray. Alleen als wij er zeker van zijn dat jaarlijks voldoen de mensen het concert willen bezoe ken, kunnen wij het risico nemen het te organiseren. Als we dat aantal niet halen, dan is dat jammer. Maar dan zijn we er ook zeker van dat Venray de komende jaren geen behoefte heeft aan een dergelijk groots feest. Het is nu alles of niets. Wat de Stichting Venrays Muziekspektakel betreft wordt het alles. Ook de VVV/ANWB is enthousiast. Volgens directeur Betty Bradley laat je met zo'n concert goed zien dat je als gemeente stevig aan de weg timmert." Hoe komt u aan toegangspassen? SV Venray neemt onder leiding van Stephan Keyzers, bij de voetbal club verantwoordelijk voor sponsor activiteiten, het voortouw in de ver koop van toegangspassen. De komende weken zal de vereniging allerlei organisaties en particulieren benaderen met de vraag zich als sympathisant van de stichting te laten registreren. Dat kan met behulp van een inschrijfcoupon. Daarvan zullen er vanaf 13 april via SV Venray en het VVV/ANWB- kantoor aan het Henseniusplein ongeveer 10.000 via een folder in de gemeente Venray verspreid worden. Ook Peel Maas werkt eraan mee om van het Venrays Muziekspektakel een succes te maken. Het publiceert wekelijks, naast een persbericht over de optredende artiesten, de inschrijf coupon (zie elders in dit blad). De ingevulde coupons kunnen wórden ingeleverd bij het VVV/ANWB- kantoor en bij SV Venray (Postbus 110, 5800 AC Venray). Daar zijn ook extra coupons te verkrijgen. SV Venray is te bereiken via Stephan Keyzers: 0478 58 67 70 (zakelijk) of 0478 51 35 10 (privé). Definitieve beslissing in maart Stichting Venrays Muziek spektakel heeft met Ludo Voeten van Rocket Productions, de organi satie die de artiesten vertegenwoor digt, afgesproken dat begin maart de definitieve beslissing over het al of niet doorgaan van het concert valt. Louis Moers: "Dan moeten de Venraynaren, door zich als sympat hisant aan te sluiten, laten zien dat ze écht zin hebben in een jaarlijks feestje waar louter topartiesten optreden. Dat is ook alleen maar mogelijk als het draagvlak daarvoor groot is. Ik denk dat we een unieke formule bieden. We zullen voortaan elk jaar in november bekend maken welk programma we het volgende jaar aanbieden. Mensen kunnen dan voor 1 januari van dat volgende jaar besluiten of ze sympathisant blijven. Eventueel vrijkomende toegangs passen brengt de stichting natuurlijk weer in omloop. Het jaarlijkse con cert is opgezet als hét Venrayse feestje waar je leuk je vakantie mee kunt beginnen." PEEL EN MAAS 'n abonnement waard De werkgroep Restauratie Kerk Leunen heeft in totaal een bedrag van 212.150 gulden ingezameld voor de restauratie van de Catharinakerk in Leunen. De ver koop van 690 loten ter waarde van 150 gulden bracht 103.500 gulden in het laatje. De kosten van de loterij bedroegen 40.550 gulden en sponsoren droegen in de vorm van geld (13.100 gulden) en goede ren (1800 gulden) een bedrag van 14.900 gulden bij. De loterij lever de uiteindelijk het lieve sommetje van 77.850 gulden op. Voor, tijdens en na de loterij is er een totaal bedrag aan schenkingen binnengekomen van 90.125 gulden. Door St. Katholieke Noden is een subsidie toegezegd van 30.000 gul den en het St. Bouwcultuurfonds Zuid-Nederland heeft 25.000 gulden toegezegd, onder voorwaarde dat de gemeente Venray ook 25.000 gulden subsidieert. Met de gemeente Venray is de werkgroep nog in onderhandeling. Verder zijn enkele restauratiewerkzaamheden 'geadop teerd' voor een bedrag van 14.175 gulden. Van een gedeelte van de meeropbrengst, gesteld op 165.000 gulden, is reeds extra verlichting aangeschaft. Als de exacte kosten van de restauratie bekend zijn, wordt bekeken wat er eventueel ver der nog van de meeropbrengst gere aliseerd kan worden. in het oudejaarsnummer keken we aan de hand van een aantal bekende en minder bekende men sen met Peel en Maas vooruit op hèt jaar 2000. Alhoewel pastoor Jenniskens van Ysselsteyn. die eveneens zijn licht liet schijnen op het eerste jaar van het nieuwe mil lennium, bij de redactie geen onbekende is, werd abusievelijk toch een verkeerde foto bij zijn artikel geplaatst. Onze excuses ^hiervoor, redactie Peel en Maas^/ In de kerstdecoratie van het Venrayse bedrijf Inalfa waren liefst 39.712 lampjes verwerkt. Uit de vele ingezonden reacties zijn drie prijswinnaars getrokkn die dit aantal het dichtst wisten te benaderden. Winnares werd de dertienjarige Patty Smits uit Venray die dacht dat er 39.999 lampjes in de kerstversiering verwerkt waren. De afdeling ver koop van Inalfa (38.250 lampjes) won de tweede prijs en Tiny Hekrens uit Venray (41.697 lampjes) werd derde. De afgelopen maanden hebben taxateurs van Taxatiebureau Kafi voor de gemeente Venray wonin gen en bedrijfspanden die in 1998 en 1999 verkocht of verhuurd zijn, bezocht en getaxeerd en gecontroleerd. Op basis van deze taxaties heeft de gemeente een referentiekader opgesteld. Met dit referentiekader in de hand kan de gemeente de waarde van alle pan den in Venray vaststellen. "De eigenaren en gebruikers van panden die als referentiepand gebruikt worden, krijgen hierover in de maand januari schriftelijk bericht", vertelde wethouder Houba maandagavond in de commissiever gadering Financiën. GEGEVENS De gemeente Venray stuurt deze week naar alle gebruikers en eigena ren van woningen in Venray een overzicht van de gegevens van hun woning zoals die bij de gemeente geregistreerd staat. Zij kunnen dan deze informatie controleren en aan de gemeente doorgeven wat er even tueel niet klopt. "Aan de eind van deze week hebben alle huiseigena ren het overzicht in huis", aldus wethouder Houba. WAARDE De waarde van een koopwoning in Nederland is de afgelopen jaren is tijdelijk verhuisd naar de naast bloemsierkunst Sante-craem. Hier vindt u de gehele wintercollectie nu met spectaculaire kortingen tot wel 75%! Als extra geven wij de komende twee weken nog eens 10% korting op de reeds afgeprijsde artikelen. JialMyik: Tot ziens bij Tijdelijk gevestigd in de Wilhelminastraat 1c flink gestegen. Ook in Venray moe ten huiseigenaren en gebruikers van huizen rekening houden met een stijging. De gemiddelde waarde van vrijstaande woningen steeg in Venray van 225.000 gulden op 1 januari 1992 naar 480.000 op 1 januari 1999. De waardestijging van een gemiddelde 2-onderl-kap woning steeg in Venray van 150.000 gulden (1992) naar 250.000 gulden (1999) en flats/ appartementen ste gen in waarde van 75.000 gulden in 1992 naar 210.000 gulden in 1999. De twee open dagen die de TBS- kliniek Venray in verband met haar feestelijke opening op zater dag 29 en zondag 30 januari houdt, mag zich in een grote publieke belangstelling verheu gen. "We hebben een capaciteit van 2500 bezoekers als grens gesteld", vertelt woordvoerder Gé Peterink, "maar als ik de stapel met schriftelijke aanmeldingen bekijk krijg ik indruk dat veel meer mensen een kijkje in de tbs- kliniek willen nemen. We bezin nen ons nog op een oplossing." Naast het bezichtigen van de nieuwbouw, krijgt iedere belangstel lende de kans om kennis te maken met wat zich binnen de muren van een tbs-kliniek afspeelt, Aan de hand van het centrale openingsthe ma 'Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens?', naar een regel uit het gelijk namige gedicht van Okke Jager, worden groepen rondgeleid door het gebouw. Tijdens deze rondgang kan het publiek de dagelijkse praktijk in een tbs-kliniek aanschouwen en,vooral ook. beleven. Daarbij zul len medewerkers tekst en uitleg geven over bijvoorbeeld de huisves ting en de behandeling van de toe komstige bewoners. In de week van 8-12 november 1999 werd de landelijke actie Zwemmen voor Water gehouden. Deze actie werd georganiseerd door Foster Parentsplan. De regio Noord- Limburg deed voor het eerst mee aan deze actie. De opbrengst zou ten goede komen aan het Afrikaanse Senegal, waar 40 waterputten zouden wor den geslagen. Na maandenlange voorbereiding werd op 10 november het startschot gegeven door de bekende zwemmers waaronder Mark Veens (in zwembad de Sprank te Venray). In totaal doken 500 kinderen in het water om baantjes te zwemmen. De baantjes werden gesponsord door ouders oma's en opa's, ooms en tantes en door zeer vele bekenden. De kinderen hadden vele tekeningen gemaakt over het onderwerp 'schoon drinkwater voor Senegal'. Hiermee werden de beide zwembaden versierd zodat er een gezellige sfeer heerste. Het was een echte happening. De kinderen waren heel enthousiast om zoveel mogelijk baantjes te kunnen zwemmen. Na elk gezwommen baantje kreeg elk kind een elastiekje om de arm, zodat na afloop gelijk geteld kon worden hoeveel baantjes elk kind had gezwommen. Er was één kind bij dat in een korte tijd 62 baantjes zwom. Dit record kostte zijn spon sors) een aardig bedrag. De belang stelling van het publiek en van de media heeft ertoe bijgedragen dat de vrijwilligers het hebben ervaren als een geslaagd evenement wat zeker voor herhaling vatbaar is. Er werd voor een bedrag van ƒ14.029,85 bij elkaar gezwommen. Een geweldig resultaat. Met dit artikel wordt uiting gegeven van onze dank aan de schoolkinderen die aan deze actie mee hebben gedaan, de leerkrachten die fantastisch werk hebben gele verd, de media die aan deze actie veel aandacht heeft gegeven, de zwembaden die het bad gratis ter beschikking hebben gesteld en alle bedrijven die gesponsord hebben. Zonder al deze medewerking was deze opbrengst niet mogelijk geweest. In het najaar van 2001 zal deze actie weer worden georganiseerd. Wanneer de landelijke opbrengst van deze actie bekend is zal dit in de media gepubliceerd worden. ACCOUNTANCY ADVIEZEN FISCAAL/JURIDISCHE ADVIEZEN BEDRIJFSKUNDIGE ADVIEZEN AUTOMATISERINGS ADVIEZEN LOONSERVICE en PZ-CONSULTANCY ACCOUNTANTS EN ADVISEURS REGIOKANTOOR: Leunseweg 51 5802 CG Venray tel.:(0478)582 556 OVERIGE KANTOREN: HEERLEN. HORST, MAASTRICHT, PANNING EN, ROERMOND, SfTTARD, VALKENBURG. VENLO en WEERT De commissie voor bezwaar-, beroep- en klachtschriften behandelde maandag het bezwaarschrift van de heren Oostveen en Stiphout tegen het besluit van het college van burge meester en wethouders om aan het Sittardse bouwbedrijf BBOM onder vrijstelling van het ter plaatse geldende bestemmings plan 'St. Antoniusveld' een bouw vergunning te verlenen voor de bouw van een negental woningen aan respectievelijk de Anna Blamanstraat, Clara YVichmann- straat en St. Servatiusweg. De heer Oostveen. die woont in de Anna Blamanstraat, vindt dat de (doodlopende) weg te smal is aan gelegd waardoor er gevaarlijke situ aties kunnen ontstaan voor onder andere kinderen. "Er is geen. trottoir en de auto's staan geparkeerd op de weg. Het is wenselijk dat de straat verbreed wordt. Alle bewoners zijn van mening dat de straat te smal is. De maten kloppen gewoon niet." WOONGEBIED Een doorn in het oog bij de heer Oostveen is verder dat er in plaats van zes negen woningen worden gebouwd, die ook nog eens dich terbij de weg komen te staan. Volgens hem zou op verzoek van de bewoners de weg verbreed worden naar 5,5 meter, "In het bouwteke ning staat dat de weg 5,5 meter breed zou worden, maar de weg is toch maar vijf meter (3 meter weg, 1.5 meter parkeerstrook en 50 centi meter goot, red.) breed", aldus Oostveen. 'Een vergissing van de gemeente', erkende Jan Zanders van de gemeente Venray, "er is een fout gemaakt tijdens de metingen." Volgens Zanders zijn echter ook duidelijke verbeteringen in het bouwplan te noemen. "De huidige patiowoningen zijn maar 5,40 meter hoog in plaats van tien meter. Ze krijgen twee bouwlagen met een plat dak in plaats van een kap. De afwijking ten opzichte van het geldende bestemmingsplan is erg beperkt." Zanders vindt" de Anna Blamanstraat niet te smal. "Ter plaatse geldt de bestemming woon- doeleinden. Het is dus bedoeld als woon- of verblijfsgebied. Er is geen doorgaand verkeer omdat het een doodlopende straat is en verder is er een keerpunt gemaakt voor de vuil niswagen. Auto's kunnen elkaar probleemloos stapvoets passeren en staan er auto geparkeerd op de weg, dan dienen automobilisten maar even te wachten. De aanleg is con form de landelijke aanbevelingen en het gemeentelijke verkeersplan. De rijbaan is bestemd voor alle verkeer, waarbij de auto te gast is." De adviescommissie doet binnenkort uitspraak. Ambitieus onderhoudsplan voor 2000 De stand van zaken van de pro jectorganisatie infrastructurele werken 1999, wegen, riolering en dergelijke, kreeg maandagavond de goedkeuring van de leden van de commissie Stedelijk Beheer. De hoeveelheid werk dat klaar is en wat er in de zogenaamde 'over loop' naar dit jaar doorloopt kon de goedkeuring van de commissieleden wel wegdragen. Ook bij de plannen voor 2000 waren er weinig opmer kingen. Samenwerking Venray zag bij het aanbrengen van nieuwe toplagen op het wegdek graag eerst onderzoek of het overal ook werke lijk nodig is. De VVD wilde meer ruimte voor nieuwe aannemers bij aanbestedingen 'omdat het er op lijkt dat we steeds dezelfde namen zien'. De PvdA was juist van mening dat als aannemers goed gewerkt hebben het voor de hand ligt dat ze ook het vervolgtraject doen. Linskens wees ook op het 'ambitieniveau' van de plannen in het kader van PIW 2000. "Is het allemaal wel te realiseren, blijf je niet achter de feiten aanhollen?", vroeg hij wethouder Driessen. Het CDA sloot zich bij zijn opmerkin gen aan en wilde in het vervolg graag de aanbestedingen al in de herfst laten doen. Verkoeijen zag de brug in de Loonseweg gepland op eind 2000 en werd daar niet blij van: "Als dat zo is dan moeten we ons schamen!". Dat hoefde niet van wet houder Driessen. want de brug blijk al in de eerste maanden van 2000 in de planning te staan. Ambtenaar Beijers bevestigde dat aanbestedin gen tegenwoordig steeds vroeger gedaan worden. Dit jaar werd PIW al twee maanden eerder gepresen teerd dan vorig jaar en dat wil hij nog verder opschuiven. De fractie Van de Vorle maakt zich zorgen over de voortgang van het diftarproject in Venray. De fractie uit haar bezorgdheid in een brief aan het college van B&W en de gemeenteraadsleden van Venray. De fractie vraagt zich af hoe het nu verder moet als het contract met AVL-Sturing, de hoofduitvoerder, inderdaad binnenkort afloopt. Dc fractie wil van het college van B&W weten op welke wijze na januari het voortbestaan van het ledigen van de huisvuilcontainers is geregeld. Van de Vorle wijst in dit verband op de extra problemen zoals het terugtre den van milieuwethouder Janssen en het vertrek van projectleider Bakx van diftar. Wat is hiervan de invloed op het toch al niet vlekkeloos verlo pen diftartraject, zo vraagt de fractie zich in de brief af. Het niet doorgaan van de commissie Agrarische Economie en Milieu van woensdag (gisteren), vanwege onvoldoende agendapunten, komt hoogst onge legen, zo vindt de fractie Van de Vorle. In het belang van de Venrayse gemeenschap dient over de voort gang van diftar snel zekerheid te komen en niet pas na het benoemen van een nieuwe wethouder. Jongeren uit Venray gaan de komende weken in negen bijeen komsten in debat met vertegen woordigers van de gemeente en de plaatselijke dorps- of wijkraad. Tijdens de bijeenkomsten staan de (on)mogelijkheden voor de jongeren om hun vrije tijd te besteden in de eigen omgeving centraal. Waarschijnlijk vindt in april een groot, centraal jongerendebat plaats. Tijdens dat debat wordt een perma nent jeugdplatform gevormd, dat namens alle Venrayse jeugd gaat optreden als vaste gesprekspartner van de gemeente Venray en wel- zijnsinstelling Synthese. De negen bijeenkomsten tussen half januari en begin februari ken nen dezelfde opzet als het porefde- bat dat voriog jaar maart plaatsvond in Ysselsteyn. Vooraf had Synthese bij de jongeren geïnventariseerd welke onderwerpen zij wilden aan snijden. Op de avond zelf ging een panel van zes jongeren uit het dorp in discussie met voorzitter S. Nijssen van de gemeenteraad en welzijnsambtenaar G. Last van de gemeente Venray. Alle jongeren tussen 12 en 21 jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging voor het debat in hun buurt. Jongeren Infotheek Venray Als je met een vraag rond loopt en je durft het aan niemand te vragen, ga dan even langs bij de Jongeren Infotheek. Natuurlijk kun je ook bellen of een fax sturen (je hoeft je naam niet te noemen). Vorige week kwam er per fax een vraag binnen: Waar moet ik aan denken als ik een tatoeage neem? Een vlindertje net onder de bikini- lijn. Een naam van een vriendin op de linkerbil. Of de hele rug vol. Tatoeages hebben een bepaalde aan trekkingskracht. Er zijn verschillen de manieren om met een naald inkt aan te brengen in huidcellen. Laatje dit door een prutser doen, dan is het risico van ontstekingen, abcessen en allergische reacties niet uitgesloten. Ga je naar een goede tatoeëerder, dan zijn de risico's te overzien. Die werkt namelijk hygiënisch en steri liseert zijn materiaal met speciale apparatuur, zodat het gevaar op besmetting met bacteriën, schim mels of zelfs het HIV-virus (dit ver oorzaakt aids) tot een minimum beperkt wordt. Als de tatoeage gezet is. moet je een tijd lang extra oplet ten en niet te veel in de zon lopen of gaan zwemmen. Bedenk van tevoren wel heel goed of je echt een 'tattoo' wilt laten zet ten, en stap niet zomaar in een dron ken bui een tattooshop binnen. Een tatoeage is namelijk voor je hele leven en je kan hem niet zom aar afwassen. Het is tegenwoordig mogelijk om met lasertechniek tatoeages weg te laten halen, maar dit is zeer duur en heel ingewikkeld. Dus houd er rekening mee dat als je straks ouder bent, je nog steeds met bijvoorbeeld de naam van je vriend in op je linkerbil rondloopt. Tegenwoordig kan je ook kiezen voor bijvoorbeeld een henna-tatoe- age en deze gaat er na verloop van tijd af. Jongeren Infotheek Openingstijden: Schoolstraat 16 5801 BP Venray 0478-588147 Maandag t/m Donder dag 14.00 tot 17.00 uur Vrijdags 14.00 tot 21.00 uur. In de wintertijd tot 20.00 uur In het weekend van 8 en 9 januari hebben onbekenden een geringe hoeveelheid terpentine over de rui ten en de entreedeur van eèn school aan de Boterbloem gesprenkeld. De terpentine is .vervolgens aangesto ken en heeft kort gebrand. Hierdoor ontstond lichte schade aan het verf- werk. Twee ruiten knapten door de hitte. De totale schade wordt geschat op 1000 gulden. „omenta ook bij u op de markt t,oiteolM>4sJaa5,ooi J slanke ptijM»- maandags: I1.00-16.00 u. markt voor Schouwburg, vrijdag»; OQ.iO-H.OO u. op htt Henseniusplein

Peel en Maas | 2000 | | pagina 7