berden Nieuwe commandant GGW De Peel "Een donderslag bij heldere hemel" OPRUIMING DMDMM gratis Verboimings- opruiming ALLES NU: HALVE PRIJS Opnieuw ontslag horecamanager De Artiest ©kijli: Feest, NU FeXice/ RE 20x30 cm WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Bandoetere .ongen dè specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken.' Parkeer problemen in Venray Oude Oostrumseweg 19a Tel.: 0478 - 569666 ^^«vanaf Brand in gymzaal DE 1 HYPOTHEEK SHOP Janssén AUTOLEASE vergroting het wild gaat als een haas... de graaf DONDERDAG 13 JANUARI 2000 Nr. 2 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG wwi C&*t4U*KeHt CK grotestraat 68 tel. 0478-582727 PEEL EN MAAS Grotestraat 68 - Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 email adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.tref nl/peel&maas/tpkrant PATERSSTRAAT19a VENRAY TEL M7S 565958 Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar 35.00 Abonnementsprijs buiten de regio ƒ50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) m o Grotestraat 23, Venray Tel. 0478-581526 wintercollectie dameskleding herenkleding kinderkleding Kop er af Je struikelt inmiddels weer over de prinsen carnaval, als krokussen schieten ze uit de grond. Hel hele circus paradeert weer in de rondte: raden van elf. prinsen en prinses sen, dan komen de boeren en boe rinnen opdraven en overhandigt de burgemeester de sleutels van de stad. Waar die sleutels in passen weet niemand, van hel gemeente huis zeker niet. Toch is deze gewoonte niet uit de lucht komen vallen. Nog voor de tijd dat de Kaninefaten en Batavieren ons land bevolkten werd de leider bij de stammen, de 'vorst', voor slechts één jaar benoemd. Na dat jaar werd hij na een weekje feesten vrolijk aan de goden geofferd. Natuurlijk kwam op een gegeven moment bij zo'n stamleider op dat hij toch iets lan ger de baas wilde blijven. Maar ja, je kunt niet zomaar een goede gewoonte waar (bijna) iedereen plezier aan heeft afschaffen. De oplossing bleek gewoon voor een tijdje af te treden. Met veel bom barie overhandigde dus de stam leider al zijn toeters en bellen, waaruit bleek dat hij de baas was, aan een plaatsvervanger. Meestal waren dat ter dood veroordeelden of krijgsgevangenen, die zodoen de, in plaats van één galgenmaal, feestend en zuipend hun laatste dagen doorbrachten. Het eind van het liedje was dat dan de plaatsvervan- eer, de 'prins', op Vr. het hoogtepunt van het feest geofferd werd. De volgende dag kreeg de slimmerik zijn 'sleutels' van de nacht weer terug en hij leefde nog lang en gelukkig. Gerrit J officieel Opel Dealer voor Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen OPEL GHÏELErT Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 Personeel verwijt bestuur en directie gebrekkige communicatie Paul Franssen, horecamanager van theatercafé De Artiest is met ingang van 1 maart ontslagen. Dat heeft Charles de Vilder, interim voorzitter van 'het bestuur van cultureel centrum De Beejekurf desgevraagd bevestigd. Volgens De Vilder ligt een zake lijk verschil tussen Franssen en het bestuur ten grondslag aan het ont slag. Het gaat daarbij om de juridi sche en financiële scheiding tussen de stichting cultureel centrum De Beejekurf en de horeca-bv waaron der De Artiest valt. Nadat het ont slag bekend werd heeft een aanmer kelijk deel van het personeel zich ziek gemeld als steunbetuiging voor Franssen. Volgens het personeel ligt ook een gebrek aan communicatie ten grondslag aan het ontslag van Paul Franssen. "Het bestuur is van mening dat die zaken inderdaad gescheiden moeten zijn maar dat er wel meer geïnte greerd geopereerd moet worden." Volgens De Vilder liggen Franssen en het bestuur hier niet op een lijn. Opvallend is dat De Vilder over het functioneren van Paul Franssen wel tevreden is. "Wij hebben geconsta teerd dat veel zaken veel beter zijn gaan lopen sinds zijn aanstelling maar als je tegen twee visies aan loopt dan moet je je afvragen of je wel met-Franssen door moet gaan" Afgelopen zaterdag is het perso neel ingelicht over het ontslag. Na die mededeling hebben dertien medewerkers zich ziek gemeld. "Wij hebben daarbij een grote mate van steun voor Paul geconstateerd. Dat pleit niet tegen hem", aldus De Vilder. Over het feit dat in een jaar tijd twee horecamanagers de bons hebben gekregen wil De Vilder alleen kwijt dat er geen verband staat tussen beide gevallen. Ilse Hendriks laat namens de medewerkers weten dat zij voorals nog niet aan de slag gaan. "Wij wachten de ontwikkelingen af. Een deel heeft in ieder geval te kennen gegeven niet terug te komen als het ontslag van Paul definitief is." Volgens Hendriks zit er meer ach ter dan alleen een zakelijk menings verschil. Volgens haar is met name de communicatie vanuit de directie en het bestuur heel slecht. Ook stelt zij de rol van bestuurslid Gerrie Swinkels, die vanuit het bestuur de opdracht heeft om de onderlinge samenwerking tussen de verschil lende afdelingen binnen het cultu reel centrum te verbeteren, ter dis cussie. Swinkels zou de rest van het bestuur niet volledig hebben inge licht over de gang van zaken. Franssen bevestigt dat hij een ont slagbrief heeft gehad maar onthoudt zich verder van commentaar. Afgelopen dinsdag heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen het gemeentebestuur en het bestuur van de schouwburg. "De gemeente is dit gesprek aangegaan vanuit haar maatschappelijke verantwoording en de zorg voor de cultuur. Het is een goed gesprek geweest maar ver der heeft het college niet de behoef te om nader op het besprokene in te gaan", zo laat een woordvoerster van de gemeente desgevraagd weten. Verbazing bij politiek over ontslag horecamanager De Artiest Voor velen kwam het ontslag van horecamanager Paul Franssen van De Artiest als een volslagen verrassing. Ook binnen de Venrayse politiek was er verba zing alom. Wij vroegen de fractie voorzitters om een reactie. "Het ontslag van Franssen is hoogst merkwaardig. Er schijnt een zakelijk conflict te zijn gerezen tus sen hem en het bestuur", laat Truus Kemmelings van de PvdA weten. "Maar ik begrijp niet dat daarover destijds geen duidelijke afspraken zijn gemaakt. Dat zo'n dingen nu kunnen spelen dat verbaast me. Ik TKGKLS SANITAIR TKGKLWKRKKN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze nieuwe showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray (0478) 55 04 10 vind dat het college daarover een gesprek moet aangaan met het schouwburgbestuur (dat dinsdag inmiddels heeft plaatsgevonden, red.) Want er zijn nog veel vragen. Het is ook jammer voor hun imago want dat was heel positief. Ik kom zelf ook wel eens in De Artiest en ik dacht dat het goed draaide." Ike Busser van Samenwerking was verrast toen hij het nieuws uit de media vernam. "Maar ik vind dit primair een zaak tussen het bestuur en betrokkene. Het is een geschil tussen werkgever en werknemer dus ik wil daar inhoudelijk niets over kwijt. Het is politiek gezien nu ook niet aan de orde om daar uitspraken over te doen." "Een donderslag bij heldere hemel. Wij snappen hier helemaal niets van. De schouwburg en De Artiest draaiden goed en dat kon ook iedereen zien. Daarom verbaast me dit. Het is een intern conflict tus sen Franssen en het bestuur. Maar dat moet toch op te lossen zijn te meer omdat Paul Franssen goed functioneerde. Zij hadden dit, even tueel met externe hulp, als volwas sen mensen samen aan tafel kunnen uitpraten, lijkt mij", zegt Lei Heidens, nu nog fractievoorzitter van het CDA. INTERN PROBLEEM "Betreurenswaardig dat binnen een jaar tijd nu al de tweede horeca manager vertrekt", vindt Frans van Hooft van de VVD. "Vooral jammer voor het theatercafé en de mensen die het betreft. Maar inhoudelijk kan ik deze zaak niet beoordelen omdat ik noch het schouwburgbestuur noch Paul Franssen gesproken heb." Hans Theunissen (D'66) vernam het nieuws met gefronste wenkbrau wen. "Deze kwestie roept bij mij vraagtekens op. Want het is al de tweede keer dat een manager bij De Artiest wordt ontslagen. In.het geval van Paul Franssen vind ik het raar dat hij weg moet omdat hij goed functioneerde. Maar misschien is er wel meer aan de hand. En dat is pri mair een zaak van het schouwburg bestuur. Het is een intern probleem tussen werkgever en werknemer." "De reden van het vertrek van Paul Franssen begrijp ik niet", laat Gerrit Lemmens (fractie v.d. Vorle) weten. "Want het schouwburgbe stuur heeft er destijds duidelijk voor gekozen dat de horeca helemaal los van het 'hoofdgebeuren' moest gaan draaien. Daarnaast heeft Franssen goed voldaan en werd hij door het personeel op handen gedragen. Hij heeft er toch een goed draaiende tent van gemaakt. Indien hij dit ont slag juridisch aanvecht dan zal hij zeker het gelijk aan zijn zijde krij gen. Ik vrees dat het bestuur de ver keerde argumenten heeft gebruikt om Franssen te ontslaan." Luitenant-kolonel T. Rikken heeft afgelopen dinsdag kolonel F. Meulman opgevolgd als comman dant van Groep Geleide Wapens De Peel. Meulman, die vanaf 29t juli 1998 het commando voerde over De Peel, wordt hoofd militair strategi sche aangelegenheden bij het Ressort Internationale Plannen en Samenwerking in Den Haag. Zijn opvolger T. Rikken was voorheen plaatsvervangend commandant Operatiën op De Peel. Rikken werd bij zijn aanstelling als nieuwe com mandant van GGW De Peel bevor derd tot kolonel. Tijdens de Commissie Stedelijk Beheer maandagavond bleken er nogal wat parkeerperikelen bin nen Venray te bestaan. Bij voorbeeld op de binnensingels van Venray. Teveel automobilisten parkeren op de fiets-suggestie- stroken om het geld van de par keerautomaten uit te sparen en zo komt de veiligheid van de fietsers in het gedrang. Wethouder Driessen wil met een parkeerverbod op de binnensingels niet wachten tot de herinrichting klaar is. "We zullen dit binnenkort bestuderen en snel maatregelen nemen." De parkeerproblemen bij het nieuwe Turks-Marokkaanse Ontmoetingscentrum moeten ook snel afgelopen zijn. sprak wethou der Driessen dreigend. "Zo zijn we niet getrouwd, iedereen moet zich aan de wet houden." Driessen gaat binnenkort overleggen met het bestuur avn het centrum en zal ook kijken waar en hoe het aantal par keerplaatsen in de buurt, bijvoor beeld Berkenstraat, uitgebreid kan worden. Tot slot van alle parkeerel- lende kwam het gebrek aan parkeer ruimte bij het NS-station en de gang van zaken rond de vrachtwagenpar keerplaats aan bod. De gemeente Venray gaat met de Nederlandse Spoorwegen rond de tafel zitten over uitbreiding van het aantal par keerplaatsen, maar men vindt eigen lijk dat de NS hier wel aan mee kan betalen. Vooral het aantal kort-par- keerplaatsen blijkt te weinig te zijn. Joost van de Vorle van de gelijkna mige fractie wees zijn mede commi- sieleden er op dat parkeren op het vrachtwagenterrein voor sommige chauffeurs en ondernemingen te duur is. Hij vreesde dat dat voor sommige chauffeurs verlies van hun baan zou kunnen betekenen, omdat ze te duur worden voor hun baas. Wethouder Driessen meldde dat het parkeerterrein inmiddels geasfal teerd is en dat er op 28 januari weer een overleg op de rol staat. Het ter rein is nog niet verlicht, maar dat komt er aan. Wat er ook aan komt is een pasjessysteem om toegang te krijgen. De prijs van een en ander is afgestemd op het gebruik. Hoe lan ger je parkeert hoe duurder het is. ongeveer f 1500 voor twee jaar con tinu gebruik. "Daar kunnen wij als gemeente niets aan doen", ant woordde wethouder Driessen. Computers Printers CD-ROM's Hotel Restaurant ASTERIA nodigt u uit voor... Kp-BRlMa, ,ed«ï zondag vananj CA^-mZTUL"f32'™ "ze ui, 4 ™UZ£-M£NV 3- keuze ui, 4 4 hoofd (iedere vrijdag, Hotel Asteria Venray MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY INL. EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-51 1466 vóórd® §jpo[]lh®l?{j)(!)®é] Sm cU@@m§ WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 Maandagmorgen nam de politie op grond van een melding pools hoogte bij een gymzaal aan de St. Jozefweg. Melders meldden een rode gloed nabij de gymzaal. Terplaatse bleek dat in en om het aanzuigkanaal van de verwarmings ketel van de gymzaal brand woedde. De brand is vermoedelijk in de nacht van zondag op maandag gesticht. Door de verwarmingsin stallatie is de brand naar binnen gezogen. De brandweer heeft nabluswerkzaamheden verricht. Het schadebedrag is op dit moment nog onbekend. Patersstraat 3 3801 AT Venray (naast Postkantoor) Tel. (0478) 51 57 55 BISTRO* tel.: 0478-581869 Dt gezelligste en meest sfeervolle accommodatie ia de omgeving. Voer brailoften, partijen, bedrijfsfeesten, etc. dans alle gezelligheid onder een dak! Tel. 0478-510500 op maat GEZELLENBAAN 8 58134 EA YSSELSTEYN TEL. 0478-541945 EAX 0478-541876 EMAIL-adres: GOMMANS@TREF.NL bij ontwikkelen en afdrukken SCHOOLSTRAAT 5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 12567 p C ooK es tam ram t Langstraat 16, Venray 0478-501342 w\ KLEINE PRIJSJES BRASSERIE Met een/ Ualuuum' knipoogjes Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 E E T c f E Stationsweg 1 0478 511 330 Rühl Haegens van Aar Uw onafhankelijke adviseur en hegeleider voor al uw automatiseringszaken I Noorderhof 8. Postbus 68. 5800 AB Venray Telefoon (0478) 58 43 33. hx (0478) 58 46 24 I E-mail: info@rha.nl Internee www rhauil

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1