Speelgoedmakerij M'ART in gerestaureerd monument Enkele gedachten bij het Vormsel Spreukenkalender Bond Zonder Naam Deense Lindon dagen in Venray Heksenketel in de Bibliotheek UW Platform Gehandicapten Maasdorpen Christus onder de toren St.-Petrus'Bandenkerk Herfstmystiek Samenstelling priesterteam PEEL EN MAAS Donderdag 24 oktober 1996 - Pagina 9 De stofwolken zijn opgetrokken. Hel bouwlawaai is verstomd. De verf is droog. Venray is weer een gerestaureerd pand rijker. Op de gevel van Speelgoedmakerij "TART aan de Langstraat 32 prijkt met gepaste trots het gemeentelijk monumentenschildje. Vier jaar lang heeft Mart Hanssen bijna al zijn vrije tijd gestoken in de verbouwing en restauratie van de beeldbepalend winkel/woonhuis. Het huis. ontworpen door Piet van Bergen, is in 1932 gebouwd door fotograaf en kunstschilder Sjang van Bergen. Midden vijftiger jaren werd het verbouwd om dienst te doen als winkel/woonhuis voor de familie Muyses die er een dierenspeciaal zaak in vestigde. In de tachtiger jaren lag het een poos leeg. In 1992 kwam het in bezit van Mart Hanssen die er een speelgoedmakerij in ves tigde. Eindelijk is de langgekoesterde wens van Mart Hanssen in vervul ling gegaan: vanaf nu kan de aan dacht meer en meer gericht worden op het ontwerpen en maken van houten speelgoed, speel-leermate- rialen. kindermeubeltjes en interi eurobjecten. Door de jarenlange onderwijser varing. eerst in het speciaal onder wijs, daarna in het technisch onder wijs en nu als leraar Nederlands, handvaardigheid en Remedial Teaching aan een scholengemeen schap. heeft Mart Hanssen heel wat speel-leermateriaal onder ogen gezien, in handen gehad en ook zelf ontworpen en gemaakt. Immers, elke handicap, geestelijk of licha melijk. elk probleem, vraagt om een Specifieke benadering. Zo heeft hij, met zijn grote liefde iroor en interesse in houtbewerking ten onderlegde en pedagogisch- jjidactisch verantwoorde kijk ont- Iwikkeld. die wordt vorm gegeven in ten aantrekkelijk-eigenzinnig. doch jfcgelijk en veilig ontwerp. Uiteraard kan de klant ook terecht bet eigen ideeën en ontwerpen. [Juist deze mogelijkheden geven het bijzondere karakter aan M'ART Bpeelgoedmakcrij: op wens, op pat, persoonlijk tintje, anders dan aders, iets unieks, alles is tspreckbaaren meestal te maken Samen met zijn vrouw Nelleke leuterleidster. onderwijzeres) kan zij garant voor een juist advies en een goed product. Service en onderhoud staan bij M'ART hoog in het vaandel. Hun klantenkring zoeken zij, naast particulieren, ook uitdrukke lijk in het onderwijs, de gezond heidszorg en het bedrijfsleven. Hierbij kan men denken aan kinder dagverblijven, peuterspeelzalen, speel-o-theken, scholen, ziekenhui zen. bejaardenzorg, verpleeghuizen, wachtkamers, cq. speelhoekjes in bedrijven, winkels en instellingen. In hun winkel annex showroom kan men zich een beeld vormen van de vele mogelijkheden en de kwali teit op het gebied van speelgoed, kindermeubels en interieurobjecten. De meeste artikelen worden in opdracht gemaakt. Dat betekent dat er rekening moet worden gehouden met een levertijd van I tot 4 weken. Indien men voor de komende feestdagen verzekerd wil zijn van tijdige levering, moet men nu zijn bestelling komen plaatsen. De openingstijden van de win kel/showroom zijn op vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Uiteraard is men na telefonische afspraak (0478- 587874) altijd welkom. Van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 oktober biedt Van Opbergen aan de Grotestraat 56, in samenwerking met de Deense kledingfabrikant Lindon, haar klanten een aantal bijzondere activiteiten aan. Niet alleen haar klanten, maar alle vrouwen die zich in mode interesseren, zijn van harte welkom op deze Lindon dagen. De nieuwe Lindon najaars- colleclie De sfeervolle Lindon najaarscollectie kan worden bekeken bij Van Opbergen. Wie meer van de collectie en de allerlaatste modenieuwtjes te weten wil konten bezoekt Van Opbergen op zaterdag 26 oktober. Op deze dag is Lidewij de Jong van Lindon aanwezig die, pnder het gehot van een hapje en een drankje, alles over de najaarscollectie, en het milieuvriendelij ke concept van Lindon vertelt. Ook zijn er interessante aanbiedingen van Lindon. Een wedstrijd en een gratis verrassing Voor een ieder die één van de Lindon dagen bezoekt ligt een heerlijk gra tis geurmonstertje van de geur Vanilla Fields klaar. Bezoeksters kunnen tevens deelnemeh aan de Lindon wedstrijd. De gelukkige winnares mag voor ƒ300,- aan Lindon kleding uitzoeken, geheel naar eigen smaak. De tweede prijs is een heerlijk verwenpakket van Vanilla Fields"ter waarde van ruim ƒ80,-. Respect voor de natuur Lindon is een Deens damesmodemerk, die met respect voor natuur en milieu haar collecties ift Denemarken produceert. Niet voor niets noemt Lindon haar collectie: Art of Nature: van de handgeplukte katoen, het inverven volgens een vriendelijk procédé, en het verwerken tot een hoog waardig kledingstuk. Lindon staat garant voor kwaliteit, optimale pasvorm en uitstekende was- en draageigenschappen. De collectie spreekt een brede groep van veeleisende en actieve vrouwen aan. Succesvolle Lindon dagen Lidewij de Jong verwacht zeer veel van de Lindon dagen bij Van Opbergen, die al met veel succes in het vooijaar hebben plaats gevonden. 'Het is voor de klanten altijd een genoegen om in een prettige omgeving, ongedwongen te kijken, te voelen en te proberen, en wij willen onze klan ten graag deze gelegenheid geven', aldus Lidewij de Jong. Gewapende overval opgelost Op zaterdag 6 mei 1996, omst reeks 17.25 uur had er een gewapen de overval plaatsgevonden op een sigarettenwinkelier op de Langstraat te Venray. Begin oktober werden in verband hiermee door de Venrayse politie twee inwoners van Venray, resp. 22 en 23 jaar oud aangehouden. De beide knapen bekenden hun betrokkenheid bij deze zaak. Ontvreemd werd een hoeveelheid sigaretten. Bede personen zullen worden ver volgd voor het door hen gepleegde strafbare feit. Mishandeling Een 37-jarige in Venray wonende vrouw kwam bij de politie aangifte doen omdat haar 14-jarige zoon woensdagmiddag omstreeks 15.30 uur in de Aubadestraat was mishan deld door een 19-jarige plaatsge noot. Het onderzoek loopt nog omdat de motieven onduidelijk zijn. Op donderdag 17 oktober vond in de ontvangstruimte van de Openbare Bibliotheek Venray de afsluiting van het Sprookjesproject 'Heksenketel' plaats. Op initiatief van de Jeugdbibliotheek en in samenwerking met het Literair Café Venray is dit leesbevorderingspro ject aan basisschool De Fiierefluit aangeboden. Gedurende vier weken werd in klasseverband volop (voor)gelezen, geschreven, getekend en geknutseld. De keuze voor 'heksen' werd bepaald door het thema van de Kinderboekenweek 1996: 'Het is hier een heksenketel'. Als feestelijke afsluiting was de jeugdboekenschrijfster Simone Kramer uitgenodigd. De ontvangst ruimte was versierd met o.a. zelfge maakte heksen, tekeningen, verha len en heksenmaskers. Geboeid luisterden de leerlingen van de groe pen 3. 4. 5, 6 hoe Simone Kramer vertelde dat zij als kind al dol op sprookjes was. Zij las aan iedere groep een sprookje van Grimm voor en vertelde ook nog over haar eigen boeken. Op de door de kinderen PEEL EN MAAS WEEKBLAD gesteide vragen werd bereidwillig antwoord gegeven. De titel van haar nieuwste boek verklapte Simone Kramer echter niet! Als herinnering aan dit geslaagde boekpromotieproject kregen de kin deren een kleurplaat of een boeken legger mee, voorzien van de handte kening van Simone Kramer. Vernielers meldden zich Vorig weekend werden in de kom van Merselo vijf bloembak ken omvergegooid. Uit zeven bloembakken waren de bloemen eruit getrokken en weggegooid. De bloembakken waren geplaatst met medewerking van de inwo ners van Merselo, bedoeld als ver- keersremmende maatregelen. Vrijdagavond kwamen zes jon geren uit Merselo, in de leeftijd van 19 en 20 jaar, zich melden op het politiebureau. Zij hadden het boetekleed aangetrokken en bekenden de vernielingen te heb ben gepleegd. Als er schade zou zijn ontstaan zouden ze daar geza menlijk voor opkomen. De politie had wel waardering voor de 'schuldbekentenis' maar kon het zestal niet anders mede delen, dat er toch proces-verbaal inzake vandalisme zal worden opgemaakt Het Platform Gehandicapten Maasdorpen heeft na de vakanties de draad weer opgepakt met een interessante en geanimeerde bij eenkomst 30 september jl. in 't Dörp in Broekhuizenvorst. Daar hield mw. L. Willems van de BOSK (Bond van Ouders van Gehandicapte Kinderen) een inte ressante inleiding over het thema hoe om te gaan met lichamelijk gehandicapte kinderen. Waar loop je tegen aan? Waar haal je welke hulp? Enz. Zij ondersteun de haar betoog met een verhelde rende videoband met enkele gezinssituaties, waarbij ouders en gehandicapte kinderen zelf aan het woord komen. Dit alles lever de vele vragen en een geanimeer de discussie op met de aanwezige ouders. Ook zijn verdere contac ten gelegd. Hebt u suggesties over belangrijke problemen of andere thema's waar we volgens u aandacht aan zouden moeten besteden, aarzel niet en meldt het ons! Het Platform heeft ook met een stand deelgenomen aan de Informatie - Voorlichtingsdag voor ouderen van de Zonnehof in Tienray op 1 oktober. Een zeer druk bezoch te dag door belangstellenden van de omliggende dorpen. Een volgende activiteit van het Platform is een onderzoek naar knelpunten met betrekking tot de toegankelijkheid van diverse voor zieningen. Voorzieningen zoals de huisarts, het gemeentehuis, postkan toor. bibliotheek, horecagelegenhe den, enz. Via de intergemeentelijke sociale dienst in Broekhuizen ont vangen gehandicapten en ouderen een dezer dagen - voor zover bij deze instantie bekend - een vragen lijst. Verzocht wordt deze in te vul len en terug te sturen. Voor het Platform zeer belangrijke informa tie! Het is van belang deze informatie zo breed mogelijk te verzamelen. Daarom roepen wij iedereen op kri tiek, opmerkingen, suggesties over de toegankelijkheid van openbare gebouwen en andere voorzieningen bij het Platform te melden. Hebt u geen vragenlijst, bel een van beide onderstaande telefoonnummers en er wordt er u direct een toegestuurd. Ook als u suggesties hebt over te behandelen thema's kunt u bij hen terecht. Voor verdere informatie en vra genlijsten: Fien Lemmen. tel. 077- 4632475 Broekhuizenvorst of Truus Knoops, tel. 0478-691662 Tienray. Al 2 maanden verzorgen enkele leden van de Evangelisatie-groep van ons dekenaal Venray een stand onder de toren in de St.- Petrus Bandenkerk. Ook in het laatste weekend van oktober staan ze er weer. De bedoeling is dan de stand aan te vullen en met nieuwe boeken te komen. Nieuwe boeken dus, die onder andere betrekking hebben op het in november toe te dienen vorm sel..Ook zal onze aandacht uitgaan naar de advent. Zelf zullen we pro beren al lectuur rondom Kerstmis in onze stand te hebben. Naar kalen ders en evt. agenda's wordt uitgeke ken. Andere boeken mogen niet aan uw aandacht ontgaan. Een keur van boeken hebben we voor U. Er zijn boeken die we van het bisdom betrekken. Ook hebben we in zeer goede staat verkerende boeken van de Winkel van Sinkel. Speciaal wil ik b.v. noemen de "Katechismus van de Katholieke Kerk", die een volle dig beeld geeft van wat ons Katholiek geloof is en hoe dat te beleven. Het is de vertaling van de "wereld "katechismus en door "Rome" aan de gehele Kerk aanbe volen Deze katechismus, meer een naslagwerk dan een leesboek, kreeg zowel landelijk als internationaal een zeer lovende pers. Het is uitge geven onder verantwoordelijkheid van de Duitse resp. Belgische bis schoppen. (ven. in het Nederlands). Wat betreft de boeken van het bis dom Roermond hebben we een cata logus in de boekenstand. Het is mogelijk daaruit bestellingen op te geven die we dan voor u zullen ver zorgen. Berichten van onze kerkgemeenschap 1996-9 De Spreukenkalender 1997 van de Bond Zonder Naam is weer verschenen.Deze keer in een nieuwe, kleurrijke uitvoering, met voor elk seizoen een passende ansichtkaart met spreuk, die eruit gehaald en naar bekenden verstuurd kan worden. Deze kalender verschijnt al ruim twintig jaar en uiteraard hebben de spreuken van de (bijna) zestig jaar oude Bond een prominente plaats gekregen. De uitvoering is zodanig dat de kalender aan de muur gehangen, maar ook op het bureau gezet kan worden. Elke week heelt een aparte bladzijde. De prijs bedraagt f.15,inclusief verpakkings- en verzendkos ten. De opbrengst komt ten goede aan de fonds "Mensen in Nood", waarmee mensen in Nederland gesteund worden die niet meer bij de officiële instanties terecht kunnen. De kalender is te bestellen door overmaking van het bedrag naar gironummer 4432932 of via bankrekening 155007157 van de Bond Zonder Naam te Voorschoten onder vermelding van "kalender". Bereikbaarheid van de geestelijkheid van de Grote Kerk in zeer dringende gevallen In zeer dringende gevallen, wan neer geen geestelijke direkt bereik baar is. kunt u gebruik maken van een oproepsysteem: u kunt deken Coenen. danwel Kapelaan Bouman bereiken door de receptie van het ziekenhuis te bellen (522222). Vanuit de receptie wordt dan via een oproepsysteem een der geestelijken benaderd. Deken J. Coenen, Eindstraat 6, tel. 581275 Kapelaan H. de Wit OFM. Whistlerstraal I, tel. 582385 Kapelaan R. Woutering. Horsterweg 57. Castcnray. tel. 571215 Kapelaan H. Bouman, Dr. Poelsstraat 4. lel. 511664 sacra ment van hel Vormsel heeft alles te maken met je wordt groter je verandert, óók lichamelijk. Persoonlijk krijg je ook steeds meer "vorm". Je wordt ook "gevormd"door anderen; je geeft zelf vorm aan dingen, situaties en aan je omgeving. Je vormt óók jezelf. Maar laat je je ook vormen Er zijn vele spreekwoorden en gezegden, waarin het woord "vorm"of "vormen"voorkomt: In topvorm zijn: vormloos; vormings- lessen. Ik ben in het geloof gevormd, door mijn ouders, 't lezen van de Bijbel, gezinsmissen, kinderneven- diensten, door T horen praten over God. 'n gebedje, kerkbezoek, kerk- verhaal, de Eerste communie, door "t bijwonen van 'n doop, enz Ik wil en moet me vooral laten vormen naar het model van Jezus van Nazareth. Over geest gesproken Het woord geest"treffen we o.a. aan in de woorden: geestdrift, geest dodend. een geestelijke, begeesterde mensen, goede geestin de club. enz.. Als we spreken over de "geest", dan bedoelen wij vaak de sfeer, de mentaliteit, de spirit. Een bepaalde geest werkt op ons soms aansteke lijk. maar ook wel eens verlam mend. Personen en situaties kunnen n.l. een goede of kwade geest uits tralen. De geest van Jezus van Nazareth. Van Jezus kun je zeggen: zo Vader, zo Zoon Hij was hele maal bezield van de Geest, Zijn Hemelse Vader. De geest van God. De goede Geest van God. die Jezus bezielde en ook veel andere mensen, wordt in de Bijbel vaak symbolisch voorge steld b.v. als DUIF (vrede), ADEM (leven). WIND. STORM (beweging, kracht). VUUR (liefde) Jezus geeft zijn geest aan ons, zoals ook eens aan Zijn volgelingen, zoals aan de Apostelen bij het Pinksterfeest. De geest is als een lopend vuur! Zó verspreidde zich óók de blijde boodschap van Jezus als een lopend vuurtje dank zij Gods Geest. Ik ben gedoopt. Toen werd ik opgenomen in de geloofs- en kerkgemeenschap: de mensen, die bij Jezus willen horen, in de beweging van Jezus. Wanneer wij het sacrament van het Vormsel ont vangen, geven wij te kennen, dat wij ons willen aansluiten bij de mensen, die in de Geest van Jezus willen leven. Wij willen ons immers door de Geest van Jezus laten "vormen". De bisschoppen doen nu nog wal vroeger de Apostelen deden: de geest van Jezus dóórgeven. Zij komen hiervoor zelf naar de parochies. Zo belangrijk vinden ze dat. Ten teken, dat de Bisschop de geest gaat overdragen, legt hij de hand op iedere vormeling. Handoplegging Spreekwoorden en gezegden met het woord "hand"erin: De hand boven het hoofd houden, Be"hand"elen, Op handen dragen, De hand erop. Ge"hand"icapt zijn. Bij deze spreekwoorden gaat het bijna altijd om beschermen-verzor- gen-bemoedigen-grijpen-vasthou- den-geven-troosten-weg/wijzen- macht overreiken-vertrouwen schenken-bevestigen. Handoplegging in de Bijbel: In de Bijbel is vaak sprake van een handoplegging. Het gaat altijd over het overdragen van macht, over ver geving enz.... Mijn ouders hebben mij vaak let terlijk én figuurlijk de hand boven het hoofd gehouden. De bisschop komt nu die handoplegging onder steunen. Als hij mij bij de toedie ning van het Vormsel de hand op legt. Wil hij daarmee zeggen, dat ook de Kerk jou de hand "in de rug"houdt. De bisschop zegt als hij ons voor hoofd zalft; "ontvang het zegel van de H. Geest, de gave Gods". "ZEGEL" betekent teken van eigen dom. Je behoort voortaan aan God toe. De zalving Olie en zalf wordt voor verschil lende doeleinden gebruikt. Zij heb ben een sterke" symboolkracht. Koningen werden vroeger gezalfd, aangesteld voor 't leven. Olie gaat er niet"meer uit. dat is ook 't geval met 't vormsel, eens gevormd, blijft gevormd. In de Bijbel staan ver schillende verhalen over het zalven van personen en dingen. Daarmee waren ze heilig en behoorden voor taan aan God toe. Bij het Vormsel gebruikt de Bisschop CHRISMA (Christus-olie), gemaakt van olijfo- De bomen langs de singel slaan ingetogen stil geborgen in hun eigen wezen ze lezen in hun spiegelbeeld dat in het water staat geschreven: oeroud is het verhaal van ster\'en en weer leven Het beeld verrimpelt door het vallend blad symbool van afscheid nemen Behoedzaam lees ik mee en zie verrast de knoppen reeds gespeld verlicht weet ik: als straks de winter dood en leegte preekt wil ik hieraan blijven denken aan de knoppen die reeds zijn gespeld. Oeke Kruvthof Bereikbaarheid dekenale pastorie Het opgeven van misintenties kunt u van maandag t/m vrijdag van 9.30-10.30 u., behalve op don derdag. Wilt u de deken zelf spre ken, bel dan gerust op. Is hij niet thuis, geef dan uw telefoonnum mer: hij belt u zo spoedig mogelijk terug. lie en balsem. Deze zalf-olie wordt op Witte Donderdag door de Bisschop gewijd in de kathedrale kerk te Roermond. Iemand wordt gezalfd, als hij een bijzondere roeping (opdracht) van God krijgt, zoals een koning, een priester of profeet. Bekend is de zalving van David tot koning. Wij kunnen zo'n zalving vergelij ken met een installatie. Jezus, de gezalfde, de Messias. Als iemand"gezalfd wordt, bete kent dal een teken van Gods uit verkiezing; een teken, datje hele maal doortrokken moet zijn van de goede Geest van God; dat je een speciale opdracht krijgt om te leven in Gods Geest (priester-bis schopswijding). De voornaamste GEZALFDE DES HEREN was Jezus van Nazareth. In het Hebreeuws: MESSIAS, in het Grieks, CHRISTUS. Dit betekent. GEZALFDE. Naar dié Christus noemen wij ons CHRISTEN. Bij het Vormsel worden wij ook gezalfd. Dat betekent dus dat wij evenals CHRISTUS willen leven IN GODS GEEST. Het Vormsel wordt in de St.- Petrus Bandenkerk toeeediend op: VRIJDAG 22 NOVEMBER a.s. OM 19.00 UUR door de bisschop van Roermond, Mgr. F. Wiertz. Gingen ons door de dood voor naar het eeuwig Vaderhuis Theo Derks 48 jaar; Piet van Noort 63 jaar; Peter Creemers 38 jaar; Maria Pouwels-Wismans 93 jaar; Koos Hanssen-Boots 76 jaar; Jan Bastiaans 73 jaar; Jo Broers- Swinkels 69 jaar: Jo Naus 88 jaar; Marie Truijen-Jansen 90 jaar. God riep ons in het bestaan. Hij geeft ons het leven. Bij ons sterven ontmoeten wij het echte leven; leven bij God. leven met God. Wat wij op aarde zijn begonnen - leven met God - wordt dan ten volle zichtbaar en voltooid: God heeft hart voor ons! Moge dat onze troost zijn nu wij van dierbaren afscheid moeten nemen. Wensen we elkaar toe: A dieu, tot ziens bij God thuis! Werden door het Doopsel kind van God en lid van onze kerkgemeenschap Carlijn van Meijel, Olivier en Guido Pop, Luuk Voesten, Firmin Jeurissen. Koen Mulders, Annabel Sevenheck, Michael Jansen. Collin Verwoert en Yvonne Mommen. Een feest, jullie Doopsel! Jullie ouders hebben zelf ervaren dat hel goed is te kiezen voor God binnen een geloofsgemeenschap. Ze heb ben er kracht geput, troost en moed, ze hebben Iemand bij wie we terecht kunnen met al hun vreugde en ver driet. Dit grote goed - het geloof - willen ze jullie doorgeven, vandaar je doopsel. Met al je levensvragen kun je dan ook bij je (peet-) ouders èn bij de geloofsgemeenschap terecht. En bovenal: je leert je Vader - God kennen die ongekend veel van je houdt. Proficiat! COLOFON INFO OVER DE ST. PETRUS BANDENKERK EN HET DEKE NAAT VERSCHIJNT OM DE VIER WEKEN. REDAKTIE-ADRES NIESSEN- STRAAT 9, 5801 RN VENRAY OF DEKEN COENEN. EIND- STRAAT 6 VENRAY OPDRACHTGEVER KERKBE STUUR ST. PETRUS BANDEN

Peel en Maas | 1996 | | pagina 9