Ook belastingverhogingen op de agenda Venrays paar middelpunt eerste huwelijk in de Aren A in zicht en geen idee? Neem een WereldWinkelbon mee! Speelgoedmarkt Speel- o-theek Venrayse top- scheidsrechters gesponsord Andere regels voor wintersmog Inschrijftijden peuterspeelzalen Venray Er is weer werk aan de Peel! Cursus Zicht op Woordblind Politie Basiseenheid Venray Amnesty International peel en maas Donderdag 24 oktober 1996 - Pagina 7 ïrik De Commissaris der Koningin zal "":p komende winter afzien van het wen van gedragsadviezen aan iepen burgers wanneer er sprake ran smog. Tot deze wijziging van |toi dusverre gevolgde koers heelt Provinciaal Bestuur besloten at er niet langer wordt uitge- van de effecten op de volksge- heid bij piekperioden van ver- de luchtverontreiniging en dan name fijn stof. Uit onderzoek Wijkt namelijk dat deze effecten veeleer gerelateerd dienen te wor den aan de gemiddelde concentra ties over langere termijn. Het instel- cn wintersportperioden en de laarmee samenhangende maatrege- en. zijn daarom met meer zinvol, lel is zelfs denkbaar dat grote groc- ;n minder gevoelige personen op ind van deze adviezen onnodig tun activiteiten gaan wijzigen. Uit recent onderzoek komt naar oren dat door inademing van fijn tof in concentraties zoals die nomenteel in Nederland voorko- nen. effecten op de volksgezond- teid mogen worden verwacht. Het onderzoek geeft bovendien aan dut er geen drempelwaarde is aan te geven waarbij helemaal geen effec ten meer optreden. In de winter wor den de concentraties zwaveldioxide en fijn stof als indicatoren voor de luchtkwaliteit gehanteerd. Met fijn stof worden in de lucht zwevende ijne stofdeeltjes aangeduid, die bij inademing in de luchtwegen en lon gen kunnen doordringen. In Nederland komen regelmatig smogepisoden voor. Dit verschijnsel doet zich voor tijdens perioden met weinig wind en een zogenaamde ibiele weerssitualie. Bij ernstige smogsituaties in de zomer kan wel gevaar voor de volksgezondheid iptreden. Wanneer dan de concen tratie van verontreinigende stoffen in de onderste luchtlagen te hoog wordt, kan de Commissaris der Koningin gedragsadviezen aan de bevolking geven. GEDRAGSADVIEZEN De Commissaris der Koning gaf voorheen algemene gedragsadvie zen bij een overschrijding van bepaalde concentraties zwaveldioxi de en fijn stof. de zogenaamde smogfasen. In het licht van de nieu we gegevens kunnen gedragsadvie zen aan mensen met gezondheids klachten tijdens smogperiodes het best door deskundigen, zoals huis artsen en GGD-artsen worden gege ven. Zij zijn in staat om - indien nodig - meer gerichte adviezen te geven. De inspanningen van de overheid ter voorkoming en beperking van gezondheidsschade, zullen in de toekomst gericht worden aangepakt. Daarbij dienen structurele maatrege len te worden getroffen om de jaar gemiddelde concentratie fijn slof in de lucht nog verder te verlagen. Incidentele beperking van de uit worp ervan tijdens perioden van verhoogde concentraties draagt daar - zoals nu blijkt - weinig of niets aan bij. Er loopt op rijksniveau nog onder zoek naar de relatie tussen fijn stof en de winlersmogproblematiek, Dat wordt naar verwachting eind 1996 afgerond. De Minister van Volksgezondheid. Ruimtelijke Ordening en Milieu wil daarna haar definitieve beleidsstandpunt bekendmaken. Het is daarom moge lijk dat nog verdere aanpassingen van het smogbcleid zullen volgen. PEEL EN MAAS 'n abonnement waard Mooi, Wonen Goed Slapen ka-1 imerJ FRANS LEMMERS DE GARANTIE NACHTRUST apng uufl Volgende week begrotingsbehandeling Volgende week dinsdag en woensdag behandelt de Venrayse gemeenteraad weer de jaarlijkse begroting. Of er dit jaar "vuur werk" te verwachten valt, valt te betwijfelen. De commissieverga deringen, waarin de vragen van de politieke partijen werden beantwoord, wekten niet echt die verwachting. Wat wel aan de orde zal komen zijn de tariefverhogin gen cq. verlaging die de gemeente gaat doorvoeren. Behalve de ozb zullen alle bekende belastingen voor de burgers, maar ook zaken als marktgelden, leges etc. stijgen. Hieronder een overzicht. OZB De onroerend zaak belasting is de enige gemeentelijke heffing die in I997 zal gaan dalen en wel met 1,2%. Betaalde een huiseigenaar in 1996 nog 12,62 per 5000,- waarde, in 1997 wordt dat ƒ12,47. Voor de woninggebruikers daalt het tarief van ƒ10,10 naar ƒ9,98. Toch levert de ozb per saldo de gemeente ten opzichte van dit jaar ƒ98.000,- meer op. AFVALSTOFFENHEFFING De afvalstoffenheffing is een heffing die kostendekkend moet zijn. De gemeente Venray heeft ech ter in het verleden de afspraak gemaakt dat deze heffing maximaal 10per jaar mag stijgen. Dit jaar betaalde een eenpersoonshuishou den ƒ234,-. een meerpersoonshuis- houden ƒ334,-. De nieuwe bedragen worden 258,- resp. 369,-. Met deze heffing werd dit jaar 92% van de werkelijke kosten gedekt, voor 1997 is dat al 95%. Dat betekent dat de gemeente Venray over twee jaar de afval stoffenheffing kostendekkend heeft. Hoe hoog de heffing daarna zal wor den is nog niet duidelijk. RIOOLRECHT Ook voor het rioolrecht geldt dat deze heffing op termijn kostendek kend moet zijn en ook hier is de gemeente nog bezig met een inhaal slag. Met de heffing werd in 1996 nog 83% van de werkelijke kosten gedekt. Met een stijging van 10% hoopt de gemeente in 1997 tol een dekking van 88% te komen. Het rioolrecht bestaat uit een eigenaars heffing en een gebruikersheffing. Voor bedrijven gelden andere tarie ven. afhankelijk van het waterge bruik. Een woningeigenaar die dit jaar nog ƒ66.75 betaalde, gaat volgend jaar ƒ73,20 betalen. De gebruikers van een woning betalen, bij een een persoonshuishouden, in 1997 ƒ53,40 (was ƒ48,60). Meer- persoonshuishoudens gaan in 1997 ƒ106,80 betalen (was ƒ97,20). OVERIGE LASTEN Voor de overige gemeentelijke lasten wordt in de meeste gevallen een inflatiecorrectie van 1,25% toe gepast. Hondenbezitters gaan in 1997 ƒ73,20 betalen voor de eerste hond en ƒ109,80 voor elke volgende hond. Per kennel wordt 292,80 betaald. In Venray verblijven naar schatting 3000 honden. Voor de marktgelden en de diver se leges geldt dezelfde inflatiecor rectie. Trouwen wordt wel relatief duurder. Per huwelijk wordt ƒ8,- meer berekend in verband met de kosten van aanpassing van de trouwzaal. Ongewijzigd blijft de toeristenbe lasting, op het niveau van 1,- per overnachting per persoon. Hetzelfde geld voor de parkeerbelastingen, waarvan de opbrengst de kosten nog steeds volledig dekken. Verwacht wordt dat de gemeente hier in 1997 ƒ150.000,- aan overhoudt. \|tear*ViNKEL eEN qOEDE ZAtt Wereldwinkel Venray Henseniusstraat 3a Kom eens Wereldwinkelen Geld voor schoolprojekt De Stichting Synthese heeft vrijdag voor 3500 gulden aan gereedschap gekregen voor liet project 'Verlengde schooldag' op basisschool De Flierefluit. Het geld is geschonken door Speciaal Werk Venray en was bij elkaar gebracht door relaties, vrienden en bekenden tijdens het afscheid van directeur Driessen. In het project 'Verlengde schooldag'hebben kinderen de mogelijkheid na schooltijd buitenschoolse activiteiten te ontplooien op het gebied van techniek en handvaardigheid. Op zaterdag 26 oktober houdt de Speel-o-theek haar jaarlijkse Speelgoedmarkt, in wijkgebouw 't Schöpke Veltumse Kleffen Venray. De verkoop is 13.00 t/m 14.30 uur. Verkocht wordt alleen tweede hands speelgoed. U kunt het speelgoed inleveren bij de Speel-o-lheck ingang biblio theek) aan de Merseloseweg op zaterdag 19 oktober van 11.00 t/m 14.00 uur, en op donderdag 24 okto ber van 14.00 t/m 17.00 uur. Van de opbrengst is 2/3 deel voor u en 1/3 deel voor de SOT. Als u speelgoed te koop aanbiedt, vragen wij u vriendelijk om zelf een lijst te maken met de naam van het speelgoed en de prijs die u er voor wilt ontvangen. Als u niet weet welke prijs u moet vragen, zet dan een vraagteken achter de naam van het speelgoed, er zal dan door ons en prijs worden vastgesteld. De SOT houdt het recht om speel goed dat vuil of kapot is te weige ren, ook nemen wij geen knuffeldie ren aan voor de verkoop. De opbrengst en het niet verkoch te speelgoed kan opgehaald worden zaterdag 26 oktober tussen 15.15 en 15.45 uur in wijkgebouw 't Schöpke Veltumse Kleffen 63b Venray. De speelgoedmarkt is open voor iedereen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar de SOT tijdens de uit leenuren op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur. tel. 0478-580615. U kunt ook bellen naar Annemie tel. 0478-510138 of naar Paula tel. 0478-510402. De laatste week van de niaand is er op de peuterspeelzalen gelegen heid uw peuter in te schrijven. U kunt uw peuter inschrijven vanaf de leeftijd van 2 jaar. De inschrijf kosten bedragen ƒ15,-, s.v.p. gepast. Vanaf 2,5 jaar worden de peuters geplaatst. Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrij ving. Er is een wachtlijst. Donderdag 31 oktober kunt u van 15.30 tot 16.30 uur inschrijven op: peuterspeelzaal De Paddestoel, Beükenlaan 6a. tel. 586498 en peu terspeelzaal De Blokkendoos, Kruidcnlaan 161, tel. 510585, van 16.00 tot 17.00 uur op peuterspeel zaal De Mierenhoop. Hubenhof 67, tel. 586446 en van 18.00 tot 19.00 uur: peuterspeelzaal De Hummeltjeshoek. Bachslraat 14a. 1leL 583077. De vrijwilligers van Werkgroep Behoud de Peel gaan deze keer op hun tweewekelijkse werkdag hele maal het hart van de Peel in. De ongebaande wildernis achter het Deurnese Kanaal, voorbij de 'ver lengde eikenlaan' krijgt door noeste arbeid met de 'bosduvel' langzaam maar zeker weer iets van de in de Peel eens zo grootse weidsheid terug. Het is dankbaar werk: van het afzagen van de vaak in rijen of smalle bosjes staande berken zie je al snel een imposant effect. De kie kendief. de rietgans en het wollegras varen er wel bij. Verzamelen: zaterdag l6okt. om 09.00 uur bij de kerk van Liessel. Gewerkt wordt van 09.00 tot 14.00 uur. Voor meer informatie: bel. 0492- 515683 of 0493-319610. Herkennen en overwinnen van leerproblemen met behulp van Educatieve Kinesiologie. Een methode om te werken met kinderen en volwassenen die kampen met leermoeilijkheden. We horen het steeds vaker: mijn kinderen hebben leermoeilijkheden..., ik kan me niet meer concentreren..... als ik even gelezen heb vallen mijn ogen dicht..., of: ik kan wel schrijven maar het is voor anderen onleesbaar en soms zelfs voor mijzelf..., ik kan wel lezen maar vraag me niet waar het over gaat. Aan deze problemen worden ver schillende namen gegeven; concen- tratiestoomissen. lees- en leermoei lijkheden, woordblindheid, dyslexie en: het niet kunnen omgaan met spanningen. Hoewel edukinesiologie niet op al deze verschijnselen een antwoord heeft, leert de ervaring toch dat zeer veel mensen baat hebben gevonden bij de oefeningen en testmethodes zoals die in de edukinesiologie wor den gehanteerd. Deze workshop wordt gegeven in het weekend van 8, 9 en 10 novem ber te Venray. Diegenen die bekend zijn met spiertesten kunen de vrij dagmiddag overslaan. Info/aanmelding: Giel Terwijn. tel. 0478-586807. van den Munckhof ook toonaangevend in de zaal De twee Venrayse top zaalvoetbalscheidsrechters. Peter Weefels en Math van den Bekerom, hebben voor het nieuwe zaalvoetbalseizoen een kledingsponsor gevonden. Het duo zal voor en na de wedstrijden te bewonderen zijn in een outfit, beschikbaar gesteld door drukkerij, boek en kantoorboekhandel van den Munckhof. Zaalvoetbal is een sport die in de lift zit. Venrayse ploegen manifesteren zich op een steeds hoger niveau. Maar al enige tijd kent Venray ook twee top- scheidsrechters in de zaal: Peter Weefels en Math v.d. Bekerom. Laatsgenoemde is bovendien FIFA scheidsrechter en zal als enige Nederlandse scheidsrechter eind november op het WK in Spanje aktief zijn. Een toonaangevende prestatie. Het Venrayse bedrijf van den Munckhof bv. Grotestrat 68 te Venray is in de regio ook toonaangevend. "Alles voor uw bedrijf ondereen dak" is het motto van van den Munckhof. Als boek- en kantoorboekhandel, drukkerij en uitge verij van het weekblad Peel en Maas en Kabelkrant Venray kunt U inderdaad voor nagenoeg alle bedrijfsbenodigdheden bij van den Munckhof terecht. Kwaliteit en service staan daarbij voorop. "Zaalvoetbal leeft binnen ons bedrijf. Scheidsrechters van niveau en een bedrijf van niveau passen daarom goed bij elkaar" meent directeur John v.d. Munckhof. "Wij hebben daarom niet lang hoeven te aarzelen om deze twee top-arbiters te steunen". Op de foto v.l.n.r. Christ v.d. Munckhof, John v.d. Munckhof, Peter Weefels en Math v.d. Bekerom. Tip van de week Verlichting Zoals u gemerkt heeft, worden de dagen een stuk korter. Als komend weekend de wintertijd ingaat, dan is het weer echt vroeg donker. Daar moet u even rekening mee houden. Herinnert u zich nog de TIP VAN DE WEEK in het begin van het jaar. Bekijk uw woning wederom kritisch. Hoe ziet uw woning er uit in het dón ker. Ziet uw woning er donker en verlaten uit, dan wordt het tijd dat u de nodige maatregelen neemt. De inbreker maakt eerst een selectie. Als eerste zal hij de woning pakken, die de indruk wekt verlaten en donker te zijn. indien u 's avonds laat thuis komt, of 's avonds weg bent, zorg dan dat er altijd verlichting in uw woning brandt. Een tijdschakelaar en energiezuinige lampen, kunnen u helpen om ook nog verantwoord met energie om te geen Weet u nog? Laat zien dat u thuis bent, zeker als dat NIET zo is. Voorkoming misdrijven: een zaak van de politie en U! Politie Basiseenheid Venray Leunse.weg 4 Postbus 525 5800 AM Venray Telefoon: 0478-531111 Ja. wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe actieve leden. Daarom staan wij op zaterdag 26 oktober weer met onze stand in het dorp. Ervaren groepsleden geven u daar graag informatie over het werk van en voor Amnesty. Bijvoorbeeld over het schrijven van brieven naar rege ringen die mensenrechten schenden. Nog steeds is het de belangrijkste taak van Amnesty om druk uit te oefenen op regeringen die* het men sen onmogelijk maakt hun (geweld loze) politieke mening te uiten. Met behulp van uw brieven is het bijvoorbeeld mogelijk een gevange ne een eerlijk proces te geven of Grote verhuizing De ongeveer 250 leerlingen van basisschool Si. Petrus Banden hadden vrijdag dolle pret. De duffe schoolboeken bleven die dag dicht, in plaats daarvan stond een ingrijpende verhuizing plaats naar de voormalige leslo kalen van Jerusalem. In verband met de renovatie van de Petrus Bandenschool zullen de kinderen de komende tijd aldaar de lessen volgen. Het is overigens niet de eerste keer dat de leerlingen van de St. Petrus Bandenschool moeten verhuizen. Ruim 26 jaar geleden was dat ook al het geval. Toen verbleven de leerlingen enkele maanden in de noodgebouwen van een andere school uit het verleden, nl. het Lyceum aan de Leunseweg. betere medische voorzieningen. Wilt u elke maand een paar uur tjes schrijfwerk verrichten voor een goede zaak. kom dan op zaterdag 26 oktober naar onze stand en geef u op als schrijver. Kijk dan ook eens in een dossier, lees de goede berichten over vrijla ting van gevangenen en neem een voorbeeldbrief mee om thuis over te schrijven en op te sturen. U zult merken dat het niet moei lijk is maar wel heel nuttig. Alvast bedankt! WIJ ZOEKEN regelmatig nieuwe bezorgers voor Peel en Maas. Aanmelden in onze boekhandel Grotestraat 68 of telefonisch 582727 Min. leeftijd 14 jaar Bejaarde gewond door steentjes Dinsdagavond omstreeks 21.00 uur liep een 69-jarige Venraynaar op de Eikenlaan toen hij met steentjes werd bekogeld en 'pijnlijk' werd getroffen. De steentjesgooier was naar schatting 14 jaar oud. De man deed hiervan aangifte bij de politie en hoewel hij een signale ment kon doorgeven lukte het hen niet de jongen aan te houden. Mogelijk zijn er getuigen en die worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie. Diefstal uit tuin Een 39-jarige Venrayse deed aan gifte van diefstal van een aarden pot met daarin een cactusboom, uit de voortuin van haar woning aan de Claudiahof. De pot heeft een door snede van 20 cm en is 40 cm hoog. Gaas rond perceel kerstdennen vernield Een inwoner van Smakt deed mededeling aan de politie dat het afgelopen weekend de afrastering van gaas rond zijn perceel kerstden nen in Smakt was vernield. Hij wenste geen aangifte te doen van deze vernieling. iodi oba nbei CVI 'xfri arifr ee« Op 19 september 1996 werd het huwelijk gesloten tussen Roger Verberkt Carly Kessels. Op zich natuurlijk al een geweldige felicita tie waard, maar dit huwelijk was ook nog eens het eerste huwelijk dal "j gesloten werd in de Amsterdam ArenA. Op de middenstip van de thuishaven van Ajax zeiden Roger en Carly ja' tegen elkaar. Roger en Carly zijn echte Ajax-fans in hart en nieren. Dat moet ook wel al men weet hoeveel moeite en energie het heeft gekost om een wens als deze in vervulling te laten gaan. Het huwelijk was voor de hele familie maar zeker voor het bruidspaar een onvergetelijke dag. De kerkelijke inzegening vond een dag later plaats in de Sl. Jozefkapel te Smakt. (foto: B. v. Zuijlen)

Peel en Maas | 1996 | | pagina 7