Rechtzetting feiten stookkostenvergoeding gemeente Venray foorstel Samenwerking valt verkeerd bij PvdA reen skatebaan aan de Lathyrus Horecaconventant ondertekend 'T VENROJS LAEVE GETAEKEND WITTE VENNEN Rotonde-aanbieding: een week lang ronde prijzen! Van 24 t/m 30 oktober ronden wij alle artikelen boven ƒ10,-naar beneden af op hele guldens! Jjufèe* -<S>n Replika mantelspeld VENRAY WANSSUi OOSTRUM Opbrengst collecte Spierziekten VW in brief aan commissie algemene zaken "UITSPRAKEN HARD AANGEKOMEN" DE BERGHAAG NU EN BEREIKBAAR VIA IN DE TOEKOMST DE ROTONDE Nu ook bij de Berghaag betalen met pincode. DE BERGHAAG Dierenpension en dierenspeciaalzaak Vennenweg 5, Oostrum 0478 -582 512 Afspraken met collegeleden Venray niet meer via spreekuur ■Pa, eel en maas Donderdag 24 oktober 1996 - Pagina 5 JAARGETIJ DEN mui) notii vloei eet eer IECU eggeni reringe enunl rtfprif I. legtI eert eernjUeet djeewot iHtenêewi "Cottage" grenen meubelen woondecoraties De enige echte Gottage dealer Kerkstraat 47. Tegelen. tel.: 077-3731573 erka jj Een publicatie in Dagblad De inburger, vorige week donder- g. over de vergoeding van nkkosten roept ons inziens Dgelijk een aantal misverstan- n op bij lezers. Om aan deze ^duidelijkheden een eind te sken hecht de gemeente eraan Tbij de juiste feiten nog eens •liciet op een rij te zetten. )p initiatief van dc fractie PvdA nnen inwoners van de gemeente nray in verband met de afgelopen pnge winter dit jaar in aanmer- 'g komen voor een vergoeding de stookkosten. Hierbij wordt ieken naar de meerkosten van de "Tekening van MEGA 1995/1996 l opzichte van die van verleden ir. Wanneer uit de afrekeningen n de MEGA blijkt dat er meerkos- 1 zijn, kan tot een vergoeding rden overgegaan. Aanvragen >r vergoeding kunnen pas worden laan en in behandeling genomen Ira bewoners de afrekening van -GA in huis hebben. Tot I oktober heeft de gemeente "tay 183 aanvragen voor vergoe den binnen gekregen. Tijdens de jdvraag ...van de commissie piaso va?f3 oktober jl. heeft bur gemeester Waals (en niet de heer Zeelen. zoals abusievelijk in het commissieverslag staat vermeld) op een vraag van de heer Heidens geantwoord dat naar schatting maxi maal 400 mensen een vergoeding zullen aanvragen. Dit cijfer was gebaseerd op basis van het aantal totdantoe ontvangen aanvragen en rekening houdend met het feit dat de aanvraagtermijn nog doorloopt tot en met januari 1997. Zodra de afhandeling van de aan vragen is afgerond, zal de gemeente de eindgegevens bekend maken over o.a. de gehanteerde criteria, het aan tal toegekende aanvragen en het totaal uitgekeerde bedrag. Armband gestolen In een onbewaakt ogenblik heeft een onbekende kans gezien om uit een portemonnee, die in een kamer van een instituut lag, een gouden armband weg te nemen. De arm band heeft een waarde van ƒ200,-. De benadeelde is een 29-jarige Venrayse. De diefstal heeft plaatsge vonden in de nacht van donderdag op vrijdag. Juwelier Verlindcn uit Venray gaal een replika maken van de gouden mantelspeld die gevonden is tijdens het archeologisch onderzoek in Antoniusveld. Verlinden gaat de mantelspeld in Amersfoort, waar dc kostbare vondst zich nu bevindt, bestuderen en vervolgens een repli ka vervaardigen Hel resultaat stelt Verlinden gratis beschikbaar aan de Venrayse gemeenschap en krijgt te zijner tijd een plaatsje in 't Freule- keshuus waar in hel voorjaar een expositie plaatsvindt met de vond sten van de opgravingen rond Venray. Wijze van werken 'voorbarig en zeer ongebruikelijk' PVoorbarig en zeer ongebruike- ]k". Zo reageert fractievoorzitter fuus Kemmelings van de Partij In de Arbeid op het plan van Imenwerking Venray om tijdens algemene beschouw ingen van blgende week een raadsbreed porstel te lanceren voor een bur- Jronderzoek en een buurtatlas. 0 werkt dat niet in de politiek", eent Kemmelings. imenwerking heeft de Venrayse adsfracties gepolst om steun or het voorstel. Met een burger- derzoek kan de gemeente leidsinformatie vergaren en de trokkenheid van de burger bij (lokaal bestuur vergroten, (emmelings is verbaasd over de inier waarop en het moment aarop Samenwerking het voorstel rsenteert "We bespreken volgen- week de begroting. Wannneer 1 fractie een voorstel wil doen. dient dat tijdens de algemene schouw ingen te gebeuren. En dan moet je afwachten hoe de politiek daarop reageert". Op het 'voorko ken' van een voorstel is regelmatig kritiek en Kemmelings vindt hel dan ook vreemd dat het nu juist gebeurt. "Het doet me denken aan iemand die zich alleen verkiesbaar stelt als hij of zij zeker is te worden geko zen", aldus de PvdA-fractievoorzit- ter. Inhoudelijk laat de fractie zich over het voorstel niet uit vóór de algemene beschouwingen. INFORMEREN EN AFSTEMMEN In een burgeronderzoek krijgt een representatief aantal burgers een uit gebreide vragenlijst onder de neus. De vragen hebben voor het meren deel betrekking op de situatie in de eigen wijk of dorp. Bijvoorbeeld over de (verkeers)veiligheid, drugs overlast. afval en de huisvesting. De enquête heeft enerzijds lot doel om het gemeentebestuur te informeren, anderzijds geeft hel de burger de mogelijkheid om invloed uit te oefe nen op het lokaal bestuur. In pakweg 40 Nederlandse gemeenten, waaron der Heerlen, wordt het instrument inmiddels toegepast. De fractie Samenwerking vindt hel voor Venray. zeker nu de gemeente weer op eigen benen wil staan, belangrijk dal goed naar de burgers wordt geluisterd en dat geld goed besteed wordt. "We kunnen het maar één keer uitgeven", stelt fractievoorzit ter Ike Busscr. TAAK POLITIEK De rest van politiek Venray reageert uiteenlopend op het voor stel van Samenwerking. 'Is het niet de eerste verantwoordelijkheid van de politiek zelf om te zorgen dat ze weet wat er leeft in de samenle ving.'" luidt vrij vertaald de princi piële vraag van zowel CDA als VVD. Met andere woorden: gaat de gemeente niet op de stoel van de politiek zitten. Voor hel overige houdt politiek Venray zich op de vlakte tot volgen de week. "Het kan in het algemeen nooit kwaad dat een gemeente pro beert haar burgers goed te informe ren en tracht ze bij het beleid te betrekken zegt fractievoorzitter Cees van de Ven van het CDA. Hans Theunissen van D"66 staat er 'in principe' niet afwijzend tegenover, maar is wel benieuwd naar een dek- kingsvoorstel. Woordvoerder Joost van de Vorle van de gelijknamige fractie waarschuwt alvast voor de kosten van een dergelijk onderzoek. Summiere cijfers van Samenwerking geven aan dat een eerste burgeronderzoek voor Venray tussen 80.000 en 90.000 gulden zou gaan kosten. Alle fracties komen pas tijdens de algemene beschouwin gen. in eerste of tweede termijn, op hel plan van Samenwerking terug. De algemene beschouwingen over de begroting 1997 vinden dinsdag 29 en woensdag 30 oktober plaats. Nieuwe locaties worden onderzocht De gemeente Venray gaat geen atebaan aanleggen op het plein svan de Lathyrus in Land weert, it is het gevolg van een spreksavond met de omwonen- eind september. De omwo- iden maakten teveel bezwaren, (omenteel bekijkt de gemeente, pien met Synthese, twee nieuwe taties. let college van b. en w hebben in iruari van dit jaar. tijdens het :k aan de wijk Landweert. de igeing gedaan om in de wijk i19*i (roiler)skatebaan te realiseren, larvoor werd zelfs een bedrag schikbaar gesteld van 25.000 gul- n. Aansluitend daarop zijn een ntal locaties bekeken. Het plein n de Lathyrus had daarbij de eer ste voorkeur. Het plein is al geasfal teerd en kan met weinig kosten aan gepast worden. Bovendien wordt het plein nu al door veel skeelers en skaters gebruikt. Tijdens de voorlichtingsavond, eind september, bleken de plannen echter op nogal wat bezwaren te stuiten. De omwonenden waren nogal bang voor vandalisme cq. overlast. "Wij hebben dat gevoel helaas niet kunnen wegnemen tij dens die avond" aldus Bert Verstappen van Stichting Synthese. Verstappen is nauw betrokken bij de realisatie van speelvoorzieningen voor oudere jeugd en dus ook bij de skatebaan. Voor de gemeente was dit aanlei ding om het plein als locatie te laten varen. NIEUWE LOCATIE '"We zijn nu bezig met twee nieu we locaties", vervolgt Verslappen. Het gaat daarbij om het terrein ach ter de basisschool Landweert. wat nu al ingericht wordt als speelterrein voor oudere jeugd en om een terrein achter de Zilverschoon nabij- de A73. Bij de skatebaan gaat het om een zg. funbox. een skatebaan waar men van alle zijden op cq. in kan. De baanhoogte is ongeveer 1.5 meter en in hel midden komt een plateau. "We hopen zo spoedig mogelijk duidelijkheid te krijgen over de uit eindelijke lokalie zodat het geld. dat daarvoor beschikbaar is gesteld, niet verloren gaat" aldus Verstappen. Aan de Lathyrus komt geen skate baan. Prinses Beatrixfonds Bij deze willen wij alle gulle gevers en natuurlijk de contactper sonen in de kerkdorpen en alle col lectanten van harte bedanken voor hun inzet. De opbrengst was ƒ14.604,11. ƒ571.89 minder dan in 1995. De 200.00 mensen die hiervan afhankelijk zijn. als ook hun fami lie, zullen u heel dankbaar zijn. De opbrengst van centrum en de kerkdorpen is als volgt: Centrum ƒ8.516,76: Castenray 295,65: Heide ƒ444,20; Leunen ƒ978.70; Merselo ƒ697,45: Oirlo 660,95; Oostrum ƒ966,35; Smakt ƒ89,10: Veulen ƒ302,50; Vredepeel ƒ172,-; Ysselsteyn ƒ1.480,25: totaal ƒ14.604,11 Bij leven en welzijn tot volgend jaar. Voor opgave van nieuwe col lectanten (m/v) bij Lies van Bavcl- van Nieuwenhoven, Albionstraat 9. 5809 AB Leunen, tel. 0478-582193. Rotonde tussen Brukske en Antoniusveld Terwijl de rotonde bij Oostrum deze week al in gebruik werd genomen, werd ook bekend dat Venray alweer een vierde rotonde krijgt, tussen Brukske en Antoniusveld. De rotonde zal op de Henri Dunantstraat komen, ter hoogte van de ontsluiting van de wijk Brukske. Op die plek zal ook Antoniusveld ontsloten worden. "Hoewel de rotonde dicht bij het verlaagde viaduct onder de A73 ligt, zal dat volgens verkeersdeskundigen niet leiden tot verkeersonveilige situaties" aldus wethouder Jan Driessen van "verkeer". Volgens Driessen zal in de tweede helft van 1997 gestart worden met de aanleg. De aanleg van de rotonde bij de Deurneseweg-Langstraat zal volgend voorjaar plaatsvinden. Overigens zijn de werkzaamheden bij Oostrum zeer voortvarend verlopen. De rotonde was drie weken eerder klaar dan oorspronkelijk gepland. De gemeente Venray en Horeca Venray hebben hun afspraken vastgelegd in een convenant. Dat convenant werd vorige week don derdag ondertekend en regelt met name de inrichting van de open bare ruimte. Het document werd door burgemeester Waals en Erik Peters, voorzitter van Horeca Venray, ondertekend. Belangrijkste geschilpunt tussen Horeca en gemeente was. en is bij sommige ondernemers nog. het te gebruiken straatmeubilair. Uiterlijk 1 januari 2000 moet dit meubilair bestaan uit "rotan" tafels en stoelen. Kunststof stoelen zijn dan niet meer toegestaan terwijl die voor de hore- ca-ondernemers meer mogelijkhe den biedt (gemakkelijkere opslag, goedkoper). In het convenant zijn verder zaken geregeld als reclame-uitingen, muziek op terrassen en de terrasver goeding die de gemeente gebruikt. Ook is o.a. bepaald dat met voetgan gers en hulpverleners i.v.m. de ruimte rekening gehouden^lient te worden. Rondom het terrasjjebruik tijdens marktdagen en kermis wordt het gebruik apart geregeld. Burgemeester Waals en Erik Peters tijdens de ondertekening van het con venant. Het college van burgemeester en wethouders van Venray heeft beslo ten om afspraken van burgers met de collegeleden anders te regelen. Tot nu toe kon dat via het vaste wekelijkse spreekuur van de colle geleden op maandag van 10.00 tot 11.00 uur. Het college heeft beslo ten dit vaste spreekuur te laten ver vallen en afspraken voortaan gewoon door dc week te plannen. Daarmee worden de mogelijkheden voor het maken van een afspraak, via het bcstuurssecreiariaat, agenda- technisch verruimd. Men is immers niet meer gebonden aan één vast tijdstip per week. Dat wil overigens niet zeggen dat elk verzoek om een afspraak ook zonder meer gehonoreerd wordt. De ervaring heeft geleerd dat mensen niet altijd naar de juiste portefeuille houder vragen of veel beter (eerst) ambtelijk kunnen worden geholpen, danwel door een niet-gemeentelijke instantie. Hel bestuurssecretariaat helpt de klant bij het vinden van de meest geëigende plek om zijn vra gen te stellen. Het doel daarvan is de klant zo snel mogelijk naar de juiste plek te brengen. Blijkt hij inderdaad bij de burgemeester of bij één van de wethouders te moeten zijn. dan wordt daarvoor gewoon een afspraak in de agenda gemaakt, maar een apart spreekuur is daar voor niet meer nodig.

Peel en Maas | 1996 | | pagina 5