NOTITIES EN MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE VENRAY Venray werkt aan veiligere spoorwegovergangen Vragen??? wendt U tot de gemeentelijke voorlichter woningwet wet ruimtelijke ordening Verkeers maatregelen wegens griepspuit telefoon 0478-512772 GS: groen licht bestemmings plan De Diepeling Verkoop eerste groenstroken kan binnenkort van start wet milieubeheer - wet milieubeheer 12 PEEL EN MAAS PEEL EN MAAS Donderdag 24 oktober 1996 - Pagina PEEL Op om doe Wij JAN Jam wee Jacco Sylvü Silves 5801 peetta Smits peetoi Wism Voor beller GEMEENTEHUIS VENRAY Raadhuisstraat 1 Tel: 0478-523333 Fax: 0478-523222 Correspondentie-adres: Postbus 500 5800 AM VENRAY Openingstijden: Publieksbalie en Vakbalie Burgerzaken: maandag van 09.00 tot 17.30 uur. Dinsdag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur. Vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Vakbalie Sociale zaken: maandag van 09.00-17.30 uur. Dinsdag tot en met vrij dag van 09.00 tot 13.00 uur. Raadsvergadering Elke laatste dinsdag van de maand, aanvang 19.00 uur. Vorige week hebben wij per abuis de verkeerde data gepubliceerd over werkzaamheden aan een aantal spoorwegovergangen. Hieronder volgt de correcte informatie. De beveiliging van de overwegen Pelgrimslaan. Meerloseweg en Roland in de gemeente Venray zal worden verbeterd. De bestaande knipperlichtinstallaties worden beveiligd met automatische installa ties met halve overwegbomen. Tevens worden de overwegen aan de Pelgrimslaan en Roland verbreed. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het verbreden van de Pelgrimslaan en Roland (naar 5 meter, ter hoogte van de overweg), het plaatsen van lichtmasten, het vervangen van de bestaande instal latie en het aanbrengen van belij ning. De werkzaamheden zullen plaats vinden van maandag 28 tot en met woensdag 30 oktober. Tijdens de werkzaamheden geldt dat de wegen op de genoemde tijden zijn afgesloten voor alle verkeer. Geprobeerd wordt de overlast tot een minimum te beperken. Het ver keer zal gedurende deze periode zonodig worden omgeleid. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer R. Boereboom. lel. 523589. Ingekomen bouwaanvragen Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet treft u onderstaand aan een overzicht van de in de afgelopen week bij burge meester en wethouders van Venray ingekomen bouwaanvragen. het bouwen van een berging en serre aan de Sleutelbloem 9 te Venray tnv G.J.A.M.Janssen, Sleutelbloem 9; het wijzigen van de ramen aan de voorgevel aan Schoolstraat 7 te Venray tnv L.C.Aquarius, Henseniusplein 3; het uitbreiden van een bedrijfspand aan de Hoofdstraat 37 te Oirlo tnv Electro Gommans V.O.F., Hoofdstraat 37; het aanbouwen van een keuken en bijkeuken aan de Kamperfoelie 70 te Venray tnv G.J.J.M.Sijmons. Kamperfoelie 70: hel plaatsen van een erfafscheiding aan de Doormanstraat 31 te Venray tnv TJJ.de Haart. Doormanstraat 31; het bouwen van een tuinhuisje aan de Smakterveldweg 16 te Venray tnv J.P.A.van Lin. Smakterveldweg 16; hel bouwen van een carport aan de Kempweg 11 te Venray tnv W.F.van Els, Kempweg 11 Bouwvergunning verleend Burgemeester en wethouders heb ben in de afgelopen week voor onderstaande bouwplannen bouw vergunning verleend. @gptab:- het bouwen van een serre aan het Nassauplein 4 te Venray tnv J.Haumann, Nassauplein 4; het bouwen van een gara ge/berging aan de Scheiweg 6 te Leunen tnv T.A.G.Swinkels, Scheiweg 6; het bouwen van een fiet senberging aan de Hoenderstraat 40 te Venray tnv L.J.M.Troisfontaine, Hoenderstraat 40; het plaatsen van een erfaf scheiding aan de Zuidsingel 6 te Venray tnv B.W.F.Seuren, Hoofdstraat 47 te Lottum; het vergroten van de woning en gedeeltelijk slopen gara ge aan het Grootdorp 73 te Merselo tnv Feestzaal 't Anker. Grootdorp 73; het bouwen van een woning aan de Horsterweg 54a te Castenray tnv M.L.W.Thielen- Tacken, Horsterweg 27; het veranderen van de gevelpui aan de Langstraat 6 te Venray tnv I.Emekli, Imkerstraat 8; het bouwen van een woning aan de Witte Vrouwenstraat 6 "te Oostrum tnv J.C.M.Schelbergen, Matterhomlaan II: het verbouwen van het pand aan het Bergkwartier 18 te Venray tnv K.M.J.Beerkens, Whistlerstraat 16; Zij die menen door de afgifte van een of meer van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wei Bestuursrecht daar tegen bij het college van burgemees ter en wethouders van Venray een gemotiveerd bezwaarschrift indie nen en wel binnen 6 weken na de dag, waarop de beschikking is toe gezonden of uitgereikt. Die termijn wordt in ieder geval in acht genomen, wanneer een. bezwaarschrift binnen 5 weken na dagtekening van deze publikatie wordt ingediend. Bouwtoestemming op bouwmeldingen Burgemeester en wethouders heb ben in de afgelopen week voor onderstaande bouwmeldingen bouwtoestemming afgegeven. het bouwen van een tuinhuisje aan de Nieuwlandstraat 10 te Venray tnv W.H.G.VoIlenberg. Nieuwlandstraat 10; het bouwen van een duivenhok aan de Kempweg 14 te Venray tnv J.W.H.M.Voesten. Kempweg 14; hel bouwen van een tuinhuisje aan de Muurpeper 12 te Venray tnv RJ.P.van Kessel, Muurpeper 12; Zij die menen door de afgifte van een of meer van deze bouwtoestem- mingen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht daartegen bij het college van burge meester en wethouders van Venray een gemotiveerd bezwaarschrift indienen en wel binnen 6 weken nadat de beschikking is toegezon den of uitgereikt. Die termijn wordt in ieder geval in acht genomen, wanneer een bezwaarschrift binnen 5 weken na dagtekening van deze publikatie wordt ingediend. Bouwvergunning aangevraagd Burgemeester en wethouders zijn voornemens aan de volgende bouw aanvragen medewerking te verle nen. het aanbouwen aan de woning aan het Zandakker 13 te Venray tnv A J.W.B.van der Weiden, Zandakker 13: het plaatsen van een erfafscheiding aan de Doormanstraat 31 te Venray tnv TJJ.de Haart. Doormanstraat 31: het bouwen van een carport aan de Kempweg 11 te Venray tnv W.F.van Els, Kempweg 11 het plaatsen van acht betonnen kolommen aan het Penningkruid te Venray tnv Gemeente Venray. Raadhuisstraat 1; De op de bouwaanvragen betrek king hebbende stukken liggen met ingang van 24 oktober 1996 gedu rende 2 weken voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie. Gedurende deze termijn kunnen eventuele bedenkingen bij burge meester en wethouders worden ingediend. Procedurestart artikel 18a WRO t.b.v. bouwmelding Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het ter plaatse gelden de dan wel van de in voorbereiding zijnde herziening bestemmingsplan ten behoeve van de volgende bouw melding. het bouwen van een garage aan de Florishof I te Venray tnv Y. Nicolaidis. Florishof I; iDe op de bouwmelding betrekking 'hebbende stukken liggen met ingang van 25 oktober 1996 gedu rende 2 weken voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie. Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk bedenkingen bij burge meester en wethouders worden ingediend. Venray, 24 oktober 1996 Burgemeester en wethouders van 'Venray, namens dezen, Ichef onderafdeling bouwbeheer Op dinsdag 29 oktober wordt in de foyer van de schouwburg de jaarlijkse griepvaccinatie gehou den. In verband daarmee geldt op die dag van 13.00-18.00 uur een aantal tijdelijke verkeersmaatre gelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten deelne mers aan deze vaccinatie ontheffing te verlenen van het inrijverbod en enkele tijdelijke maatregelen te tref fen. Daardoor kunnen deelnemers aan de vaccinatie inrijden lot op het plein voor de schouwburg, waarna op dit plein tijdens de vaccinatie kort geparkeerd mag worden. Tot ontheffing in dit geval is besloten omdat het een eenmalige specifieke gebeurtenis betreft die beperkt blijft tot de aangegeven uren. Ook is het voor een aantal deelnemers wenselijk dat de loopaf stand beperkt blijft. Hel Schouwburgplein zal met hekken zodanig worden afgezet dat de deelnemers kunnen inrijden vanaf de Kempweg en hel centrum meteen na de vaccinatie via de Merseloseweg weer kunnen verla ten. Ter plaatse zal toezicht worden gehouden en zullen aanwijzingen worden gegeven. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken, tel. 523589 of 523563. SNELLE SERVICE PROFESSIONELE VERWERKING EN UITERAARD DE VOORDELIGSTE TARIEVEN 'BEL VOOR MEER INFORMATIE Diefstal kentekenplaat Een 60-jarige inwoner van Houten had zijn personenauto geparkeerd op de parkeerplaats aan de Hoenderstraat. Bij terugkeer ont dekte hij dat een kentekenplaat van zijn auto was gestolen. WIJ ZOEKEN regelmatig nieuwe bezorgers voor Peel en Maas. Aanmelden in onze boekhandel Grotestraat 68 of telefonisch 582727 Min. leeftijd 14 jaar Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28. lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat Gedeputeerde Staten van Limburg bij besluit van 17 sep tember 1996. nr. 96/34493M, het door de gemeenteraad van Venray op 28 mei 1996 vastgestelde bestemmingsplan 'De Diepeling' hebben goedgekeurd. Het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg en het goedge keurde bestemmingsplan liggen met ingang van 28 oktober 1996 gedu rende zes w eken voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in hel gemeentehuis. Raadhuisstraat 1 te Venray. Gedurende die termijn van zes weken kan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten inzake goed keuring beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019. 2500 EA 's- Gravenhage. Aangezien echter niemand zich tij dig met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten heeft gewend, kan dit beroep alleen worden inge steld door een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijker wijs niet in staat is geweest. Het besluit van Gedeputeerde Staten inzake goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voor zitter van de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week de uitgiftekaarten groen- en Teststroken voor de wijken Veltum, Molenklef en voor Merselo definitief vastge steld. Op de kaarten staat aangege ven welke stroken in aanmerking komen voor aankoop. De gemeente zal inwoners die in aanmerking komen voor de aankoop van een groen- of reststrook hier over binnen enkele weken per brief informeren. De kaarten liggen ter inzage bij de publieksbalie van hel gemeentehuis. U kunt hier terecht op maandag van 9.00-17.30 uur, van dinsdag t/m donderdag van 9.00-17.00 uur en op vrijdag van 9.00-13.00 uur. U kunt voor informatie ook bellen met de publieksbalie, tel. 523536. Venray, oktober 1996. Burgemeester en wethouders voor noemd, drs. J.F.H.A.B. Waals, burgemeester drs. A.W.M. de Bever, secretaris Tijdens partij... Maandagmiddag waren een zevental vrienden en vriendinnen op bezoek bij een vriendin in een woning aan de Handelstraat. Allen hadden de leeftijd tussen 13 en 16 jaar. Toen het gezelschap omstreeks 16.00 uur de woning hadden verla ten, werd een portemonnee vermist. Later werd die in de afvalbak in de wc teruggevonden maar een bank biljet van ƒ100,- ontbrak. Het zevental werd door de politie ver hoord maar iedereen ontkende de diefstal te hebben gepleegd. Tegen taxi geschopt Een 38-jarige taxichauffeur uit Broekhuizen deed namens het taxi bedrijf van zijn werkgever in Horst aangifte van vernieling van de taxi, zondagavond bij een uitgaanscen trum in Leunen. Hij had zijn taxi vol maar er stond nog een 'klant' te wachten. Die kon niet mee. Dat zinde de jongeman niet en hij koelde zijn woede door tegen de taxi te schoppen waardoor een deur bij het portier ontstond. De schopper is bij de politie bekend en er zal proces-verbaal inzake vernie ling worden opgemaakt. Diefstal uit bedrijf Een 30-jarige inwoner van Venray deed aangifte van diefstal van een aansteker uit een bedrijf aan de Maasheseweg. De waarde van de aansteker bedraagt ƒ500,-. Zo, bijz mat THO Vergunningaanvragen Een groot aantal bedrijven en inrichtingen is verplicht om krach tens de Wet milieubeheer een milieuvergunning aan te vragen. In de milieuvergunning worden milieuvoorschriften opgenomen in het belang van de bescherming van het milieu. De procedure kent 2 fasen: 1de fase van het opstellen van het ont werp van het besluit; 2. de fase van het opstellen van het besluit; Bij iedere fase wordt de beslissing op een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer en de Algemene Wet Bestuursrecht bekendgemaakt (hoofdstuk 13 Wet milieubeheer en afdeling 3.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht). Het ontwerp van het besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray maken bekend dat zij voornemens zijn vergunnin gen krachtens de Wet milieubeheer te verlenen aan 1W. Peelers. Zuivelweg 3, 5809 EA te Leunen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning op grond van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een fokzeugen- houderij, gelegen aan de Zuivelweg 3 te Leunen; 2. Asmopak BV. Lollebeekweg 54. 5811 AL te Castenray voor een ver gunning op grond van artikel 8 1 lid I van de Wet milieubeheer, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de productie van verzorgings-, reinigings- en medi sche producten, gelegen aan de Keizersveld te Venray. Dit onder oplegging van voorschrif ten in het belang van de bescher ming van het milieu. Het ontwerp van het besluit en alle overige op de aanvraag betrekking hebbende stukken liggen ter inzage van 24 oktober 1996 tot hel einde van de beroepstermijn in het gemeentehuis. Raadhuisstraat 1 te Venray. op maandag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op de overige werk dagen van 09.00 uur tot 13.00 uur (publieksbalie). Tot 21 november 1996 kunnen de stukken ook, na telefonische afspraak (0478- 523630) op elke donderdag van 16.30 uur tot 19.30 uur worden ingezien. Gedurende een periode van vier weken met ingang van de dag na de dag waarop het ontwerp van het besluit ter inzage is gelegd, kan een ieder schriftelijk gemotiveerde bedenkingen indienen bij het colle ge van burgemeester en wethouders bedenkingentermijn). Deze kan hierbij verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een ieder wordt, na telefonische afspraak, gedurende de bedenkin gentermijn in de gelegenheid gesteld met betrekking tot het ont werp van het besluit van gedachten te wisselen hetzij tot het mondeling inbrengen van bedenkingen daarte gen. Alleen degenen die bedenkingen hebben ingebracht op de bovenom schreven wijze en degenen die aan tonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, zijn later tot het instellen van beroep gerechtigd. all-mag-inspr:Burgemeester en wet houders van de gemeente Venray maken bekend dat zij een vergun ning krachtens de Wet milieubeheer hebben verleend aan: 1. V.O.F. Willems, Timmermannsweg 128, 5813 AR te Ysselstcyn vooreen nieuwe, de gehele inrichting omvat tende vergunning op grond van arti kel 8.4 van de Wel milieubeheer voor een varkens- en rundveebedrijf, gelegen aan de Timmermannsweg 128 te Ysselsteyn. De vergunning wordt onder opleg ging van voorschriften en/of beper kingen in het belang van de bescher ming van het milieu verleend. Het besluit en alle overige op de aanvraag betrekking hebbende stuk ken liggen ter inzage van 24 oktober tot 5 december 1996 in het gemeen tehuis, Raadhuisstraat I te Venray. op maandag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op de overige werkdagen van 09.00 uur lol 13.00 uur (publieksba lie). De stukken kunnen ook. na telefonische afspraak (0478- 523630), op elke donderdag van 16.30 uur tot 19.30 uur worden ingezien. Gedurende een periode van zes weken met ingang van de dag na de dag van de terinzagelegging beroepstermijn) kan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroepschrift worden ingediend door: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit: b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben legen wijzigingen die bij het nemen van hei besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht: d. belanghebbenden aan wie redelij kerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben inge bracht tegen hei ontwerp van het besluit. Het beroepschrift moet (in twee voud) worden gericht aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek tot het tref fen van een voorlopige voorziening (waaronder een schorsingsverzoek) is ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie ning moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019. 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Meldingen Wanneer voor een inrichting reeds een vergunning is verleend kan voor veranderingen van die inrichting en van de werking daarvan in bepaalde gevallen worden volstaan met een melding krachtens artikel 8.19 van de Wet milieubeheer. Voorwaarde hierbij is dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de veran deringen geen gevolgen hebben voor de aard en omvang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen heb ben voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt. Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat er een melding is binnengekomen van: I. A.C.RM. Bosgoed. Lorbaan 6. 5814 AE te Veulen voor hei bouwen van een machineloods, gelegen aan de Lorbaan 6 te Veulen. De melding kan worden ingezien van 24 oktober tot 7 november 1996 in het gemeentehuis. Raadhuisstraat 1 te Venray. op maandag van 09.00 uur tot 17.30 en op de overige werk dagen van 09.00 uur tot 13.00 uur (publieksbalie) De stukken kunnen gedurende genoemde weken ook. na telefoni sche afspraak (0478-523630). wor den ingezien op elke donderdag van 16.30 uur tot 19.30 uur. A.M.v.B.-mcldingen Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (artikel 8.40 Wm) is bij Algemene Maatregel van Bestuur (A.M.v B.) een aantal cate gorieën van bedrijven vrijgesteld van de vergunningplicht. In deze algemene maatregel van bestuur zijn voor die inrichtingen algemene regels gesteld welke nodig zijn in het belang van de bescherming van het milieu. Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat er een A.M.v.B.-melding is binnengeko men van: I. Interieur Bouw V.O.F. Cornelissen- Van den Boom, 't Leucker 15, 5831 DB te Boxmeer voor het oprichten van een houtbewerkend bedrijf in hel kader van het Besluit houtbewer- kende bedrijven milieubeheer, gele gen aan de Keizersveld te Venray. De melding kan worden ingezien van 24 oktober tot 7 november 1996 in het gemeentehuis. Raadhuisstraat I te Venray. op maandag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op de overige werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur (publieksbalie). De stukken kunnen gedurende deze weken ook. na telefonische afspraak (0478-523630). worden ingezien op elke donderdag van 16.30 uur t zoo 19.30 uur. John Smits Verzoek tot intrekking van de milieuvergunning Besluiten Burgemeester en Wethouders va de gemeente Venray maken beker dat zij in belang van de bescherm» van het milieu de milieuvergunnit gedeeltelijk intrekken van: IM. Ewals. Heidseschoolweg 6, 581 AK te Heide voor de milieuvergu ning nr. 9111541 voor een mestva kenshouderij en een loonwerkers!* drijf, gelegen aan Heidseschoolweg 6 te Heide. D intrekking geldt len behoeve van uitbreiding van de inrichting aan Timmermannsweg 128 Ysselsteyn. Het besluit en alle relevante stukke c.q. gegevens liggen ter inzage va 24 oktober 1996 tot 5 decembt 1996 in het gemeentehui Raadhuisstraat 1 te Venray. o maandag van 09.00 uur tot 17.3 uur en op de overige werkdage van 09.00 uur tot 13.00 uu (publieksbalie). De stukken kunne ook. na telefonische afspraak (0478 523630). op elke donderdag va 16.30 uur tot 19.30 uur worde ingezien. Gedurende een periode van weken met ingang van de dag nad dag van de terinzagelegging beroepstermijn) kan hij de afdelin Bestuursrechtspraak van de Raa van State een beroepschrift worde ingediend door: a. degenen die bedenkingen hebbe ingebracht tegen het ontwerp van h besluit. b. de adviseurs die gebruik hebbe gemaakt van de gelegenheid advij uit te brengen over het ontwerp het besluit: c. degenen die bedenkingen hebt tegen wijzigingen die bij het nen van het besluit ten opzichte van Vendi 5801 tel. 0< Thom Moni en Lii ontwerp daarvan zijn aangebracht; Do wij on; ANO Petrc 16 Irma d. Morg 5803 16 We VER Dc Ron Zeeg Joffe 5807 tel. 0 Petel Dolii Da STU Hem 18 Geei van Timr 5813 tel. C Stijn Hem S.AF Beri Ellie Mei. IS Hon 580: lde belanghebbenden aan wie redel- kerwijs niet kan worden verwet» geen bedenkingen te hebben inge bracht tegen het ontwerp van he besluit. Het beroepschrift moet (in twee voud) worden gericht aan dc Raat van State, afdeling Bestuursrechtspraak. posthui 20019. 2500 EA 's-Gravenhage Na afloop van deze termijn wordt <k vergunning van kracht, tenzij vóói deze datum beroep is ingesteld et een verzoek tot het treffen van eet voorlopige voorziening (waarondei een schorsingsverzoek) is inge diend. Het verzoek tot het treffei van een voorlopige voorzieninf moet worden gericht aan de voorzit ter van de afdclinj Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019. 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit word! niet eerder van kracht dan nadat op dat verzoek is beslist. Venray, 24 oktober 1996 Burgemeester en Wethouder voor noemd. namens dezen, chef onderafdeling milieubeheer. Bommelding Het gebouw 't Anker van het Vincent van Gogh Instituut is don derdagavond om 20.00 uur ont ruimd als gevolg van een bommel ding. Het instituut kreeg rond 18.00 uur een telefoontje dat diezelfde nacht om 01.00 uur een bom zou ontploffen in 't Anker. De melder werd aan de stem herkend als een patiënt van die afdeling. Om geen risico's te nemen werd het calamitei tenplan in werking gesteld en de politie op de hoogte gesteld van de bommelding. De 24 patiënten van 't Anker wer den voor enkele uren naar een ande re afdeling in het instituut overge bracht. De patiënt die verantwoorde lijk was voor de bommelding kwam rond 01.30 uur op de afdeling terug. Hij gaf toe dat het loos alarm was. Om geen enkel risico te nemen wer den de patiënten pas om 02.00 uur naar 't Anker teruggebracht. "De gehele operatie verliep zonder pro blemen. Van paniek was geen enkel moment sprake", aldus directielid Rieky Boom. Opvallend genoeg trad het Vincent van Gogh Instituut zelf met het voorval naar buiten. Dit in tegenstelling tot eerdere soortgelijke voorvallen, waarbij de directie van het Vincent van Gogh Instituut angstvallig zweeg. Rieky Boom: "Het nieuwe beleid is om opener te zijn ten opzichte van de media en de juiste feiten naar buiten te brengen. In het verleden werden dergelijke voorvallen inderdaad verzwegen. Lekte het dan toch uit, dan kwamen al snel indianenverhalen in de wereld." elke week nieuws WAO VAN SOEST B.v Taxaties Advies Onafhankelijk rustpunt bij onroerend goed transakties Kruitweg 13, 5801 XR Venray Telefoon 0478-586408 Geen voorrang Vrijdagmorgen omstreeks lO.Of uur wilde een 40-jarige bestuurstei van een personenauto uit America, vanaf de Heidseschoolweg dt Deurneseweg oversteken. Ze ver leende geen voorrang aan een van links komende personenauto bestuurd door een 61-jarige inwonei van Voorburg. Bii de botsing scho ven beide auto's door en kwamen een bermsloot tot stilstand. De bestuurster uit America moest voor behandeling van diverse ver wondingen naar het ziekenhuis wor den vervoerd en ter observatie wor den opgenomen. De bestuurder uit Voorburg en een inzittende ui! Antwerpen moesten eveneens naai het ziekenhuis worden vervoerd maar konden na behandeling weet naar huis. Diefstal jas Een 14-jarige jongedame deed aangifte van diefstal van haar jas uil de garderobe van een onderwijsitv stelling aan de Mgr. Nolensstraat De waarde van de jas bedraap ƒ299,-.

Peel en Maas | 1996 | | pagina 18