HENDRICX OKTOBER PEEL EN MAAS Negentig jaar geleden kreeg Venray telefoon EEN FLES WIJN KADO Rozemarijn I Thijm I y<** Uit de raad van Vierlingsbeek Sticker moet tot bezinning leiden Venrays oudste wordt 102 jaar LECITHINE 98% uw korting f2,- Grotestraat 11 Venray bij elk paar schoenen Griep vaccinatie Venray 1996 VZO Ysselsteyn en omstreken deelt prijzen uit In 1876 vond een spraakleraar uit Boston in de Verenigde Staten de telefoon uit. Zijn naam was Alexander Graham Bell (1847- 1922). Hij was al enkele jaren aan iet experimenteren met zijn primi tieve lelefoonapparaat dat maar niet wilde werken en hij had bijna de moed opgegeven toen het toeval hem te hulp kwam. Per ongeluk stootte hij een flesje met zuur om dat op zijn werktafel stond. Hij had dubbele pech want iet zuur kwam op zijn kleding terecht. In een reflex riep hij toen zijn assistent Watson te hulp die in een ander deel van het huis bezig was wat buiten het gehoorbereik lag. Tot Bell's stomme verbazing itond Watson een paar seconden later in zijn kamer: de laatste versie van zijn experimentele telefoon had kennelijk toch gewerkt. Watson had door zijn apparaat duidelijk de stem van Bell gehoord. Onafhankelijk van elkaar waren er echter meerdere personen bezig teweest een telefoon (vérspreker) te èonstrueren waardoor het gesproken woord kon worden overgebracht. Ook zij slaagden erin. zij het met afwijkende principes, de telefoon uit e vinden. Bell was echter de eerste die octrooi aanvroeg op zijn vin ding, waardoor hij de officiële' uit vinder van de telefoon wordt genoemd. NEDERLAND ln ons land deed de telefoon zijn intrede in 1881. In de begintijd wer- jen de telefoonnetten door particu- ieren geëxploiteerd, maar bij de tomst van de Telegraaf- en Felefoonwet in 1904 gingen de nel len geleidelijk over in staatsexploi tatie. In de begintijd moesten alle tesprekken via een telefoniste tot .tand worden gebracht. Iedere tele foniste had op haar bedienplaats de oproeplampjes van 100 abonnees. Amsterdam dat in 1915 al 10.800 abonnees telde, had 108 telefonistes in dienst. In 1924 kreeg Haarlem in plaats van een handbediende centrale een lutomatische centrale. De opzet van de PTT was het gehele Nederlandse :elefoonnet voor 1945 geautomati seerd te hebben. De oorlog 1940- 1945 gooide echter roet in het eten. De bouw van nieuwe centrales kwam stil te liggen, de Duitsers sta len een gedeelte van de apparatuur in tenslotte werden een aantal cen- iles door de bezetter voor de igtocht opgeblazen. I Pas in 1962 werd het Groningse p Warffum als laatste aangeslo- op een elektro-mechanische cen- TELEFOON IN VENRAY Nadat er op 20 juli 1872 een Rijkskantoor was gevestigd in Venray. kreeg het op 11 september 1906 een rijkstelefoonkantoor met aansluiting op Venlo. Bij de aanvang van dat jaar telde Venray (de «meente) 3497 inwoners. Het tcle- oonkuntoor was gevestigd in het Postkantoor in de Patersstraat. waar van J. Eggink toen directeur was. Begonnen werd met twintig aan sluitingen die af te lezen waren op een handgeschreven telefoonlijst. Op deze lijst kwamen voor: G.F. Acrts en Zonen, sigarenfabrikant; Broeders van Liefde. Krankzinnigengesticht. P. Camps- Gezondheidswinkels Venlo Kiaasstmat 38 - Venray Grote makt 20 Verhoogt het prestatie vermogen (350 gram) 795 van £95 voor j Geldig fot 2 Nov. '96 Rijkstelefoondienst te 74* J NAAMLIJST van do auiigeslotrn prrsoiirn pk firma*. matisering van de Venrayse tele fooncentrale tot stand (systeem Siemens F.). Het aantal aansluitin gen bedroeg toen 298. Men had toen al de behuizing in het Postkantoor verruild voor een nieuw onderko men aan de Pr. Bernhardstraat. De telefonistes waren toen overbodig geworden Alle verbindingen waren toen nog bovengronds, waardoor regen en wind invloed hadden op de lijnen en waardoor nogal eens sto ringen optraden. SNELLE GROEI NA DE TWEEDE WERELDOORLOG In 1961 kwam de 1000e aanslui ting tot stand en in 1964 kon de 1500e abonnee worden genoteerd. Na de oorlog bleef hel aantal aan sluitingen. met de groei van Venray gestaag groeien. De telefoon begon gemeengoed te worden; .steeds meer particulieren gingen er gebruik van maken. Hoeveel aansluitingen er thans in de gemeente Venray bestaan is (ons) niet bekend. Waarschijnlijk zal het aantal ergens tussen de 13.000 en 14.000 liggen. Literatuur: Peel en Maas Nieuwe Limburger Dagblad voor Noord-Limburg PTT Museum, Den Haag W.J.M. Willemsen Telefoonlijst uil 1906 (bovenste gedeelte) Dclhougne. koopman: V. Fonck, koopman. de Gasfabriek; Gemeentebestuur: Hotel de Gouden Leeuw; Firma Minten-Esser. siga renfabriek; Pensionaat Jerusalem; Hendrik Poels, koopman en cafc: weduwe M. Poels. Hotel de Zwaan; J.C. Raedts, koopman; Th. Slits, fabrikant; Station Staatsspoorwegen; E. Struben, arts; H. Trynes. industrieel; Venlosche Handelsbank; J. Verheugen, confis- sur en F. Vcrkleij, directeur Stoomzuivelfabriek Venray Pas in 1915 verscheen de eerste gedrukte landelijke telefoongids. In een deel waren toen alle Nederlandse abonnees daarin ver meld. Zoals men ziet. waren het uit sluitend handelaren/kooplieden, bedrijven en instellingen die waren aangesloten. Bijna niemand had in die tijd telefoon voor particuliere doeleinden. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam het bellen voor particulieren in zwang. In november 1921 kwam er in Venray, dat toen ongeveer 5000 inwoners lijk was. een lokaal tele foonnet tot stand Toen bedroeg hel aantal aansluitingen 52. In 1927 toen ook Oirlo en Castenray op het telefoonnet werden aangesloten, waren er al 99 abonnees. In 1931 was het aantal gestegen tot 154. Op 18 juni 1940 kwam de auto- '7 J te Pfi 1/ Het fraaie in 1904 door de Venrayse aannemer Louis Wijnhoven gebouw de postkantoor, dat in 1950 werd afgebroken om plaats te maken voor het tegenwoordige postkantoor V/r<- 7 /J>\ De goede voorbereiding voor de vaststelling van het bestemmings plan Kom-Maashees. miste zijn uit werking niet. De raad had geen bedenkingen. Datzelfde kan ook worden gezegd over het voorstel 'herziening' van de bebouwde kom men van Vierlingsbeek, Groeningen, Holthecs, Maashees en Overloon. Ook had de raad geen moeite met het voorstel de externe verzelfstan diging van de afdeling techniek van de dienst VROM. De raad stemde in met de te verstrekken afnamegaran- lie van in totaal 115.800 mensuren GGD Fel was de heer Koopmans van de PK-fractie over de behandeling van een nagezonden agendastuk. Het ging om het voorstel om de medi sche advisering voor de GGD in Oss stop te zetten. 'Waarom moet nu, voor een jaar de gemeente Vicrlingsbeck dat dienstverband verbreken', zo vroeg de heer Koopmans zich af. Voorzitter Dinner wees de heer Koopmans en daarmee ook de andere raadsleden erop dat die opzegging een 'pro forma opzegging' betekende. Aan de hand van offertes zal een defini tief besluit genomen worden. VOLHARDING Een ander teer punt dat aan de orde kwam was de aanbieding van een geschenk van het college aan de voetbalvereniging Volharding. Voor de nieuwe tribune werd een kunst werk in glas-in-lood aangeboden. Ook hier was de heer Koopmans van de PK-fractie het niet mee eens. Een deel van die gelden werd uit de pot kunstaankopen betaald. Uit die pot was al eerder een bedrag van ƒ5.000,- beschikbaar gesteld. Dat bedrag bleek onvoldoende te zijn. Nu ging het over een overschrijding met een bedrag van ƒ9.802,-. De meerderheid van de raad had geen moeite met die overschrijding. BLAUW OP STRAAT... De heer Bouten van de Maaskantfractie wilde over de hoof den van de raad heen zijn bezorgd heid uitspreken over het ontbreken (vooral in de nachtelijke uren) van politie. Volgens de heer Bouten is bijna in iedere straat al een inbraak gepleegd. 'De burgers voelen zich niet veilig meer en het is toch een primaire taak van de politie bescher ming aan de burgers te bieden". Het antwoord van de voorzitter was echter meer een loftrompet aan het adres van de politie die volgens hen hun uiterste best doet, ook met het tekort aan mankracht, hun werk binnen hun mogelijkheden uit te voeren. 'Ik heb', aldus Dittner 'groot respect voor de inzet van de politie' Hij zegde wel toe om in het periodieke overleg de zorg nog eens te benadrukken. Reebok slachtoffer van het verkeer Woensdagmorgen kreeg de politie een melding binnen dat langs de Beekweg, ter hoogte van de Endepoel een gewonde reebok zou liggen. Die werd door de politie aan getroffen. De reebok bleek slacht offer te zijn van het verkeer en had een gebroken rug. Hij werd naar de slachtplaats in Leunen gebracht waar het grofwild uit zijn lijden werd verlost. Snel Betrouwbaar REINIGING VAN KLEDING EN WONINGTEXTIEL KLEDINGREPARATIES Julianasingel 3. 5802 AS Venray Tel. 0478-582025 DONDERDAG 24 OKTOBER 1996 Nr. 43 HONDERD ZEVENTIENDE JAARGANG WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Aktie voor meer verdraagzaamheid in verkeer Voor het tiende achtereenvol gende jaar zullen een groot aantal Venrayse huisartsen samen met de apothekers een gezamenlijke griep vaccinatie organiseren in de foyer van de Venrayse schouwburg. Uitsluitend voor de bezoekers die deelnemen aan de griepvaccinatie mag er geparkeerd worden op het Schouwburgplein. Het Schouwburgplein is bereikbaar vanaf de Kempweg Deze griepvaccinatie zal plaats vinden op: dinsdag 29 oktober 1996 van 13.30 tot 18.00 uur. De patiënten van de verschillende artsenpraktijken worden op afzon derlijke tijden in de schouwburg verwacht: dkt. Schraven en Van Tiel tussen 13.30 en 14.30 uur dkt. Gabeler lussen 14.30 en 14.50 uur dkt. Henkes tussen 14.50 en 15.20 uur dkt. Lankveld. Wittgen en Van Casteren tussen 15.20 en 16.20 uur dkt. Corver tussen 16.20 en 16.50 uur dkt. De Vocht tussen 16.50 en 17.30 mening dat alle beetjes helpen. Van Haren is overgens zeer aktief op het gebied van veilig verkeer. Zo probeert hij in december de zg. Alcohol simulator naar Venray halen. Bestuurders kunnen dan op een veilige manier ervaren hoe onveilig het is om achter het stuur te zitten met een of meerdere glaasjes op. FILEBOEK Verder heeft Koos van Haren een fileboek samengesteld. In dat boek stelt hij het fileprobleem, waar we in Venray nog niet echt last van heb ben, aan de orde. Behalve dat Koos van Haren de problematiek aanstipt, komt hij ook met oplossingen. "Het huidige waarschuwingssysteem komt pas in werking als er al een file staat. Mijn oplossing gaat uit naar een systeem wat meteen gaat werken als een file wordt gevormd. Dat zou dan moeten gebeuren met blauwe waarschu wingslampen op de auto's waardoor het verkeer eerder op files en ook ongevallen geattendeerd kunnen worden. "Het verkeer zou dan ver plicht moeten ritsen zodat files snel- uur dkt. Schmeetz en V.d. Acker tussen 17.30 en 18.00 uur Voor de groepsvaccinatie in de schouwburg ontvangen de patiënten van hun huisarts een oproepkaart die tevens dienst doet als recept en dus voor de vaccinatie moet worden ingeleverd. Indien u geen oproep kaart ontvangt en toch een griep- spuit wilt hebben, moet u zich in verbinding stellen met uw huisarts. Voor verdere vragen of informatie over de griepvaccinatie kunt u zich wenden tot uw huisarts of tot uw apotheek. Voor bejaardencentrum Het Schuttersveld wordt een aparte groepsvaccinatie georganiseerd, ook op dinsdag 29 oktober. Van 10.30 tot 11.15 uur worden de bewoners van de verdiepingen van het verzor gingstehuis gevaccineerd. Vanaf 11.15 uur zijn de bewoners van de benedenverdieping, de aanleunwo ningen en de flat welkom in het Klöske voor een griepprik. De patiënten van de Groepspraktijk Patersstraat (dkt. De Muinck Keizer, Van Loon en Coenen) worden evenals voorgaan de jaren voor de griepvaccinatie ver wacht in de eigen praktijk, nl. op woensdag 30 oktober van 14.00 tot 16.00 uur of donderdag 31 oktober van 14.00 tot 16.00 uur. Zij zullen daarvoor ook oproepkaarten van hun huisarts ontvangen. A.s. zondag zal de oudste inwoner van Venray 102 jaar oud worden. Het gaat om mevrouw van Soest- van Gerven die op 27 oktober 1894 werd geboren. Mevrouw van Soest woont momenteel in Beukenrode en zal het feest in besloten kring vieren met haar zeven kinderen, 18 kleinkinderen, 28 achterkleinkinderen en twee achter-ach ter kleinkinderen. Op de foto mevr. van Soest met haar jongste achterklein kind. De Venrayse garagehouder Koos van Haren van AMV heeft zelfstandig een stickeraktie opge start om zo meer verdraagzaam heid te kweken in het verkeer. De aktie staat tevens in het kader van het 12,5 jarig Rover-dealerschap van AMV. Behalve het terugdrin gen van verdraagzaamheid wil van Haren zich ook inzetten voor minder files in Nederland. Een door hem vervaardigd ideeënboek belandde zelfs op het bureau van minister Jorritsma. "Met de stickers wil ik meer ver draagzaamheid in het verkeer reali seren" laat Koos van Haren weten. Met teksten zoals "Hallo, door vriendelijkheid en verdraagzaam heid werkt U mee aan een veilig verkeer" en "Vriendelijkheid kost bij ons geen cent" wil hij de wegge bruiker dusdanig beïnvloeden dat het rijgedrag wordt aangepast. "Ik zit veel op de weg en erger mij steeds meer aan het agressieve gedrag van veel weggebruikers. Voor mij aanleiding om daar iets aan te doen." Alhoewel het geen grote aktie is, is Koos van Haren van Ier opgelost worden". Het systeem voorziet verder in een radiomeldsys teem zodat chauffeurs al kunnen anticiperen op de file. Verder ziet Koos van Haren wel wat in een "botsschakelaar" op vrachtauto's. MINISTERIëLE REAKTIE Na gesprekken met enkele top ambtenaren van Verkeer en Waterstaat over dit boek. werd van Haren geadviseerd het boekwerk naar de minister persoonlijk te stu ren. Die stelt in haar reaktie dat de ideeën van Koos van Haren een ori ginele kijk geven op de problema tiek die verrassende gezichtspunten kan opleveren. De minister stelt ver der dat momenteel nationaal en internationaal naar oplossingen voor de fileproblematiek wordt gezocht en dat hel da3rom ook lastig is aan te geven in hoevere de ideeën van Van Haren in verdere beleidsont wikkeling kan worden ingepast. Afgelopen maandag bood Koos van Haren de eerste sticker aan. aan de wet houder van verkeer Jan Driessen en werd het fileboek bekeken Diefstal handelskente kenplaten Een 30-jarige inwoner van St. Anthonis deed aangifte van diefstal van twee handelskentekenplaten van zijn aan de Haammakerstraat gepar keerde personenauto. De diefstal heeft dinsdagavond plaats gevonden tussen 19.00 en 24.00 uur. Dinsdagavond, 22 oktober werd door de VZO Ysselsteyn, vrede- peel, Veulen, Leunen, Merselo en Heide de opbrengst van de succes volle fietstocht van september jl. overhandigd aan het Gehandicapten Platform Venray. Deze stichting mocht het mooie bedrag van ƒ1.200,- in ontvangst nemen. Tijdens dezelfde bijeenkomst werden ook de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de ballonnenwed strijd. die georganiseerd werd in het kader van 75 jaar Ysselsteyn.D e ballon van Roel Sanders uil Ysselsteyn landde maar liefst 496 km ver weg. De tweede prijs was voor Harm de Wit met 476 km. de derde prijs voor Marleen Alders. 473 km. De vierde prijs was voor de ballonnen, die allen 350 km verder landden en wel die van Chantal Tillemans, Sanne Gommers, Sander Maessen. Kevin v.d. Sanden. Niels van Osch en Sandra Bouwman.

Peel en Maas | 1996 | | pagina 13