Venray's Mannenkoor Aostrumse zang- kompeneej Ars Musica Harmonie orkest Noord- Limburg Koor Chrisko De Bandelieren Tomorrow People Ouderenkoor Crescendo MMSK St. Petrus Banden Venray's Gregoriaans koor Koninklijke Harmonie Euterpe Zangvereniging Venrode Zangers van St. Frans De Hakkespits Informatie avond Alliance Fran^aise KSV Venray eo De Vogelvriend Jeugd Rode Kruis Venray Fractieberaad Samenwerking Katholiek Vrouwen Gilde Jongerengroep Venray KBO Jeugdnatuur wacht Vogelvereniging De Huisvriend Succes voor First Choice Diabetes vereniging AFV Venray OVB Oostrum LVB Oostrum Rincón Espanol Computerclub Regio Venray Seniorservice Venray JUM Merselo Jeugdvereniging De Springplank Wijkgebouw Op 't Nipperke '9,na|>EEL EN MAAS Donderdag 24 oktober 1996 - Pagina 11 )onderdag 24 okt.: Open repetitie; 9.3U uur voor allen (denk aan de utodueés). [ondag 27 okt.: Extra repetitie van 1,00 tot 13.00 uur. Jonderdag 31 okt.; Repetitie voor Hen om 19.30 uur: vanaf 21.00 uur ezamenlijke repetitie met 'Euterpe' nzaal In den Engel. )onderdag 7 nov.: Repetitie voor Hen om 19.30 uur; vanaf 21.00 uur ezamenlijke repetitie met 'Euterpe' de schouwburgzaal van het 'incent van Gogh Instituur. ioordsingel. frijdag 8 nov.: Generale repetitie oor Proms-coneert van 20.00 lot 1.00 uur in De Wetteling. laterdag 9 nov.; Proms-concert bij luterpe in sporthal De Wetleling. Programma: 6 nov.: Feestavond. 7 nov.: Eucharistieviering te 'enray. 9 nov. Receptie 25-jarig dienstjubi- :unv 5 dcc.: Deume-Walsberg Concert. I dec Kerst-in in foyer schouw- ure en kerstconcert met Russisch oor 5dec.: PI. H. Mis i.v.m. Kerstmis. Oud papier kunt u afleveren bij de 'MK-container aan de Molenhof- Afmelden bij Justien Janssen, tel. 12610 tussen 18.30 en 19.00 uur Mannenkoor de Aostrumse angkompeneej is naarstig op zoek aar versterking van het koor. Wij jQ| ïbben de meeste behoefte aan hoge "noren) stemmen. Eenieder die ilangstelling heeft kan vrijblijvend 7 crepetitie bezoeken. Wij repeteren Ike woensdagavond in de zaal van t Allemanscafé in Oostrum. •enover de kerk. aanvang 21.00 C [en( Sprogramma: Skv.; Deume. fttom Schuttersveld. Stichtingen of afmeldingen bij - rak Ritmeyer. tel. 584565 sproot Vocaal Ensemble qj insdag 29 okt. Repetitie voor het n :le koor van 20.00-22.15 uur in de 3 ornaat. Oostsingel 37. Z Indien u verhinderd bent dan 5 ïlievc u zich af te melden bij: Riet 2 insen. Adelbertweg I. tel. 584227 C )Jo v.d Markt. Matterhomlaan 52. 580892. -.Oud papier kunt u deponeren in ïrontainer bij De la Roy, Gasstraat Zingt u graag? Wilt u eens mee- fjngen7 Informatie geeft u eraag Lia °|lostdam, tel. 514214. penbare repetities: woensdag 30 kt., 6. 13. 20 en 27 nov. in zaal 't |y{ ruuspunt. Amcricaanseweg 105 in lorst-Meterik. Aanvang 20.00 uur. ondag I dec. repetitie om 14.00 r in 'de Bije' Hegelsom; Zaterdag dec. generale rep. in zaal 't hiuspunt; zondag 8 dec. inspelen 1.00 uur. Afmelden bi j het bestuur, [ledereen die belangstelling heeft ns een repetitie bij te wonen irdt hiervoor van harte uitgeno- |d. •stuursvergadcring: 12 nov b-Merlostraat te Horst in ideafé Coenders. Concert: Zondag 8 dcc Advents- Wcert in Horst, aanvang 20.00 uur. pnze donateurs hebben gratis toe- rog tot al onze concerten. Ook u int donateur worden voor slechts 5,00 per jaar. ierdag 26 okt. Opluistering H. is Vredeskerk om 19.15 uur; lag uiterlijk 19.00 uur aanwezig, laandag 28 okt.: Repetitie van L30 tot 21.00 uur. landag 4 nov.: Optreden Vincent in Gogh Instituut, 't Kempke om Ü5 uur. Eventuele afmeldingen pig doorgeven aan Marly of orma. Ons koor Chisko bestaat uit een «ine enthousiaste groep jonge «mes. We zingen in zowel Vredes- ls Paterskerk en af en toe bij instel den. We hebben een afwisselend toire en een gezellige koffiep- te. Wie heeft er tijd en zin om op maandagavond van 19.30 tot uur met ons mee te repeteren. Pc oefenen in het parochiezaaltje ■an de Vredeskerk aan de Phistlerstraat la. Voor meer infor matie: Marly Driessen, tel. 0478- ■88176 of Norma Ansinger, tel. 1*78-585234. Kinderkoor Maandag 28 okt.: koorrepetitie van 15.30-16.30 uur. Denk aan de Gezinsviering 27 okt.. zorg datje op tijd aanwezig bent. Afmelden bij Joke, tel. 583806. Jeugdkoor Dinsdag 29 okt.: repetitie van 19.00-20.30 uur. Afmelden bij Patrick, tel. 586496 of Gonnie tel. 585653. Zaterdag 2 nov.: 18.00 uur Allerziclendienst in de Paterskerk. Zaterdag 9 nov.: 18.00 H. Mis in de paterskerk, tot intentie van leven de en overleden leden van Crescendo. Woensdag 20 nov.: Ceciliaviering m café-zaal Oud Meerlo te Meerlo. Meer informatie in het (K)wartaal- tje. Eind deze week of begin volgende week verschijnt hel nieuwe (K)war- taallje Op donderdag 12 december zal Crescendo medewerking verlenen aan de kerstvoorbereiding in Het Schuttersveld, aanvang 19.30 uur. Het aantal leden van ons koor groeit gestaag. De ledenlijst telt nu 49 leden, maar de magische grens van 50 leden zal spoedig gepasseerd worden. Crescendo is niet alleen kwantita tief groter geworden, maar vooral kwalitatief is hel koor mee gegroeid. Repetities iedere woensdag van 17.30 tot 19.00 uur in de kapel van Het Schuttersveld. Belangstellenden kunnen aldaar vrijblijvend kennis maken met het Venrayse ouderen- koor. Afmelden: mevr. A. v.d. Bckerom. tel. 580409 of mevr. M. v. Hooren. tel. 580378. Algemene informatie: secretariaat, tel. 583428. Opleidingsorkcst Leerlingen groepsrepetitie woens dagavond van 18.45 lot 19.45 uur. Na de vakantie zijn we weer begon nen met nieuwe lessen, opgave en inlichtingen voor nieuwe leden tij dens genoemde repetitietijden, bij bestuursleden en korpsbegelciding. Majorettes Er is nog plaats voor nieuwe majo rettes. indien u geïnteresseerd bent neem dan contact op met de korps- begeleiding, tel. 511647. In de eer ste week van september is gestart met een nieuwe groep majoretten. woensdag van 16.30 tot 18.00 uur. Muzikanten Repetities muzikanten woensdag avond van 19.30 tot 21.30 uur en zondagochtend van 10.30 tot 12.00 uur in De Opmaat Korpsactiviteiten Extra algemene ledenvergadering: zondag 27 okt. om 11.45 uur. Geplande optredens: Zaterdag 16 nov.: Pietendag in hel centrum van Vcnray; voor het oplei dingsorkest. Zondag 17 nov.: Intocht Sint Nicolaas, voor korps cn opleidings orkest. Zaterdag 21 dec.: Kerst-in schouw burg in samenwerking met het Mannenkoor Venray. 2c Kerstdag: Kerstviering in de Grote Kerk. Overige activiteiten: Helpen met kienen: Maandag 28 okt.: I. Beerkens; woensdag 30 okt.: fam. De Bruin; maandag 4 nov.: fam. Ballissen: woensdag 6 nov.: 'fam. Buddiger; maandag" 11 nov.: M. Ewals; woensdag 13 nov.: fam. Claessens. Indien men de geplande dag verhinderd is dient men zelf voor vervanging te zorgen. Afmelden: Alle majorettes, leerlingen en korpsleden bij voorkeur mondeling afmelden bij de korpsbegeleiding of telefonisch in De Opmaat, tel 513593, gaarne uiterlijk een half'uur voor aanvang repetitie. Vrijdag I nov.: Om 19.00 uur H. Mis in de Paterskerk. Om 18.30 uur aanwezig zijn in hel zaaltje in offi ciële kleding. Vrijdag 8 nov.: Om 14.00 uur H. Mis in de Grote kerk b.g.v. een gou den huwelijksfeest; officiële kle ding. Zondag 24 nov.: Om 11.00 uur repe titie in de St. Annakapel van het VvGI, Noordsingel. Inlichtingen en afmelden: W. Snijders, tel. 582975, Venray. Harmonieorkest Donderdag 24 okt.: 20.00 uur Re petitie. Zaterdag 26 okt.: 18.00-20.00 uur Repetitie Vincent van Gogh Insti tuut. Stationsweg. Donderdag 31 okt.: 19.30-20.45 uur Repetitie Perdsta; 21.15-22.30 uur D n Engel. Afmelden: H. v.d. Steeg. tel. 582539. Agenda: Zaterdag 2 nov.: extra repetitie van 17.30 tot 19.30 uur Perdstal. Donderdag 7 nov.: Try out Vincent van Gogh Instituut, Noordsingel. Vrijdag 8 nov.: Generale repetitie Proms in De Wettel ing. 9 nov.: Proms, 19.00 uur Wetteling. 23 nov.: Cecilia, 20.00 uur Perdstal. 12 dec.: ALV. 21.00 uur Perdstal. Jeugdorkest Donderdag 24 okt 18.45 uur repe titie. Donderdag 31 okt.: 18.45 uur repe titie- Agenda: Afmelden: P. Noten, tel. 587858. Drumband Maandag 28 okt.: 20.00 uur repeti tie. Maandag 4 nov.: 20.00 uur repetitie. Afmelden: J. Jegen. tel. 512449. Agenda: Donderdag 7 nov.: Try out Vincent van Gogh Instituut, Noordsingel. Vrijdag 8 nov.: Generale repetitie Proms in De Wetleling. 9 nov.: Proms. 19.00 uur Wetteling. 23 nov.: Cecilia. 20.00 uur Perdstal. 12 dec.: ALV, 21.00 uur Perdstal Jeugdopleiding: Les volgens afspraak. Bestuur 28 okt. 18.30 uur Promscommissie; 18 nov. ab, 12 dec. ALV. Woensdag 30 okt.: Repetitie voor hel hele koor. aanvang 20.00 uur. Bij verhindering graag uw afmel ding doorgeven aan Jeanny Jenniskens. tel. 584794. Agenda: 23 nov.: Cecila-avond. Vrijdag 25 okt.: Om 19.00 uur repe titie sopranen en alten; om 19.30 uur repetitie voor het hele koor. Zaterdag 26 okt. Tussen 10.00 tot 12.00 uur inleveren oud papier bij de papiercontainer bij Eurodump aan de Nieuwhuisweg. Maandag 28 okt.: Om 19.00 uur repetitie alten. Dinsdag 29 okt.: Om 19.00 uur repetitie sopranen. Folkloristische dansgroep Maandag 28 okt.: Oefenavond in de Kiosk, aanvang 20.30 uur. Maandag 11 nov.: Oefenavond in de Kiosk, aanvang 20.30 uur. Informatie omtrent de dansgroep i.v.m. optredens, verzorgen van een .klederdrachtenshow anno 1900 of het aanmelden van nieuwe leden, kunt u krijgen via ons contactadres: dhr. O. Pijpkcr. tel. 0478-586260. Op donderdag 31 oktober a.s. is dhr. Laurent Dupont. architect en tevens lid van de 'Direction des Musées de France', uitgenodigd door de Alliance Fran^aise te Asten. Dhr. Laurent Dupont zal spreken over het werk van Le Corbusier. Pierre Chareau en Gerrit Thomas Rietveld. Deze drie architecten hiel den zich niet alleen bezig met het ontwerp van gebouwen e.d. maar ook met hun indeling en inrichting. Le Corbusier had als grote voor beeld de Piramiden van Gezeh. En wellicht kent u de naam Rietveld, deze Nederlander, geboren in 1888 die het van meubelmaker tot archi tect en ontwerper bracht. Zoals alle lezingen van de Alliance Fran^aise kunt u ook deze gratis bijwonen. Uiteraard zijn ook niet-leden van harte welkom! De lezing wordt deze keer gehou den in het gemeenschapshuis Unitas, Pastoor Arnoldstraat 2 in Asten-Heusden. De aanvangstijd is 20.15 uur. Kleindieren Sport- fokkers Vereniging Tijdens het weekend van 11 t/m 13 okt. namen 15 leden, waarvan vier jeugdleden van KSV deel aan de Open tentoonstelling te Horst met 91 dieren. De inzenders waren over de dier- groepen hoenders, dwerghoenders, sierduiven. siervogels en watervo gels verdeeld. Met deze dieren wer den bijzonder goede predikaten behaald. Hier heeft het predikaatgeld zijn intrede gedaan, maar jammer is dat je niet meer kunt zien wie het beste is geworden van het ras. Terwijl toch veel inzenders er naar streven om kampioen, oftewel beste van het ras te worden. Toch kunnen wij nu ook weer kampioenen vermelden en wel ons jeugdlid Tom Bonants (algemeen kampioen bij de niet gedomesticeer de watervogels en tevens jeugdkam pioen watervogels van deze show) met een Hawaï-eend als predikaat uitmuntend. Verder wisten nog diverse leden een keurmeestersprijs en NHDB- prijs te winnen. Ook op deze tentoonstelling werd door de examencommissie van de NHDB examen afgenomen voor de uitbreiding van de bevoegdheid. Ons lid J. Swinkels deed een afron dend examen van de siervogels en is hiervoor geslaagd, waarmee hij de A-status kreeg toegewezen. Ook het afgelopen weekend van 18 t/m 20 okt. namen twaalf leden, waarvan twee jeugdleden van KSV deel aan de Peellandshow te Asten. Door deze leden werden 50 dieren met bijzonder goede predikaten ingeschreven. Op deze tentoonstel ling werden ook verenigingsprijzen ingezet. KSV Venray e.o. wist de tweede prijs te winnen door met veertien aangewezen dieren 48 punten te behalen. De leden gingen met zes tien prijzen naar huis. waarvan jeugdlid Johan Engels jeugdkam pioen met een Hollander zwart pr. Fraai. Toch weer een mooie aanzei naar onze eigen clubtentoonstelling van 9 en 10 nov. in de Tuinbouwloods aan de Haag in Merselo. Voor inlichtingen: tel. 580258. Volière Vereniging Uitslagen Nationale Vogelshow. A-stammen kanaries: Hfdgr. 6: kampioen H. Donders. Venray 366p: le prijs J. Dechnar. Venray 366p; 2e prijs H Donders 366p: Hfdgr. 20 21: kampioen W. v. Osch, Venray 368p. Enkelingen kanaries: Hfdgr. 6: kam pioen J. v. Bakel 91le J. Dechnar 90; 2e J. v. Bakel 90; Hfdgr. 15: 2e G. Kosman, Milsbeek 91; Hfdgr. 20 21: kampioen P. Vloet, Overloon 91; le W. v. Osch. Leunen 90; Hfdgr. 22: le G. Jansen, Overloon 91. Postuur kanaries: Hfdgr. 28 30 31: kampioen M. de Rijck, Heijen 90. Cultuur bastaarden: Hfdgr. 33 34 35: kampioen Th. Versleijen. Oostrum 90. A-stammen Tropen: Hfdgr. 43: kampioen G. v. Oosterhout. Liesel 356; Hfdgr 44 45: kampioen J. Dechnar 362; le J. Dechnar 359: 2e W. Smedts, Leunen 358. Enkelingen Tropen: Hfdgr. 42 43: kampioen H. Verbakei, Venray 90; le J. Dechnar 89; Hfdgr. 44 45: kampioen J. v. Bakel 91; le mevr. Denissen. Venray 90; Hfdgr. 46 47: le H. Denissen, Venray 91. Grasparkieten: Hfdgr. 50: kampioen J. v.d. Heuvel. Venray 89; le P. Verdellen. Veulen 88: Hfdgr. 51: kampioen J. v.d. Heuvel89; le B Zweden. Oosirum 89: Hfdgr. 52: kampioen J. v.d. Heuvel 89. Grote parkieten: Hfdgr. 53 54 55 56: kampioen J. Jansen, Venlo 92; le J. Mennen, Deurne 91 Algemeen kampioen: J. Jansen Venlo 92. Clubkampioen: Volière Vereniging Vogelvriend Venray 908p. Op maandag 28 okt. staat weer in het teken van het thema: gehandi capt zijn. S.v.p. meebrengen, alles wat met het project gehandicapt zijn te maken heeft aan plaatjes en tek sten voor het maken van collages e.d. Op dinsdag 29 okt. is er herhaling EHBO voor iedereen met een een heidsdiploma. Op maandag 21 okt. hebben wij allemaal een briefje ontvangen met een naam van een mede-groepslid of begeleider. Het is de bedoeling een surprise te maken met een cadeau van ƒ5,- en een gedichtje. Leden van Samenwerking Venray worden uitgenodigd voor het bijwo nen van het fractieberaad op don derdag 24 okt. om 20.00 uur in de fractieruimte van het gemeentehuis. De fractieruimte is bereikbaar via de zijdeur rechts. Agenda: I. Opening; 2. Voor bereiding raadsvergadering van dinsdag 29 okt.; 3. Mededelingen uit fractie en bestuur; 4. Rondvraag; 5. Sluiting. Ledenavond Op dinsdag 29 oktober geven wij alle aandacht aan ons jaarthema: 'Is de toekomst vrouwelijk?' Deze ledenavond is in de zaal van In den Engel, Poststraat I en begint om 19.45 uur. Voortaan zullen alle gewone ledenavonden op dit tijdstip starten, zoals u ook al in de convo catie hebt kunnen lezen. Op deze komende avond zal mevr. Groenewegen, verbonden aan de Vrouwen Alliantie een lezing houden. De Vrouwen Alliantie is een koepel van 39 landelijke organi saties, die streeft naar een samenle ving waarin iedereen economisch zelfstandig is. d.m.v. betaald werk of een individuele, volwaardige uit kering in eigen onderhoud kan voor zien en dit kan combineren met zorgverantwoordelijkheid. Over dit thema zal mevr. Groenewegen dan ook spreken. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Wij hopen veel leden op deze avond te mogen begroeten. Ons jaarthema gaat over een ontwikkeling die, eenmaal in gang gezet, niet meer is te stoppen. Het is bovendien niet alleen van belang voor uzelf, maar ook voor uw zonen en dochters. Het is belangrijk voor de toekomst van ons allen. Daarom: Tot ziens op 29 okto ber. Programmaboekje Op 15 oktober jl. was de feest middag voor de heer Harrie Schellekens. Wegens de grote belangstelling waren er toen enkele boekjes te weinig. Indien u nog zo'n boekje wenst kunt u contact opne men met Diny van de Venne, tel. 583159. Zij zal zorgen dal u er dan nog een krijgt. Jongerengroep Venray organiseert vrijdagavond a.s. een gespreks- avond over 'De Heiligen'. Wil jij meepraten, luisteren of gewoon eens zien wal de Jongerengroep doet, kom dan langs. We verzamelen om 20.15 uur bij de Gfote Kerk voor een gebedsdienst. Aansluitend is de gespreksavond bij deken Koenen op Eindstraat 6. Wil je meer weten? Bel Gert-Jan v. Dierendonck. tel. 0493-314082 of Els v.d. Oever. tel. 030-2513957. Agenda activiteiten Kienen in het Schuttersveld: 5 en 19 nov., 3 en 17 dec. Aanvang steeds om 14.00 uur. 25, 26 en 27 okt.: Welfare-tentoon stelling in Het Schuttersveld. Openingslijden: vrijdag van 19.30 tot 21.30 uur; zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur: zondag van 10.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. 31 okt.: Muziek: de Heidense Troubadour in Het Schuttersveld, aanvang 19.30 uur. 7 nov.: Kienen in Het Schuttersveld, aanvang 19.30 uur. 13 nov.: Bezoek aan het thermaal- bad in Arcen. Het vorige bezoek aan Arcen was een succes en daarom verwachten wij weer vee! deelne mers. 17 dec.: Adventsviering. Kienen in 1997: 7 en 21 jan.. 5 en 18 febr,. 4 en 18 maart, 115 en 29 april. Voor inlichtingen over activiteiten en/of over het lidmaatschap van de KBO kunt u contact opnemen met een van de volgende personen: mw. I. Claessens, Handelstraat 55. tel. 585123; dhr. A.C. Hoogeveen, Den Aldenweg 18. tel. 583592; mw. P. v.d. Kerkhof. Helfrichstraat 80. tel. 583122; dhr. J. Lipman, Isabellahof 17. tel. 584897; mw. A. Noy, Rooseveltstraat 5, tel. 583494. Hallo Jeugdnatuurwachters. Deze week hebben we geen actie te mel den. Dat wil echter niet zeggen, dat je niets zou kunnen doen. Geef je ogen in deze tijd van hel jaar maar eens goed de kost. Je zult aan de natuur zien, dat deze zich opmaakt voor de komende winter. De bomen staan nu in prachtige kleuren voor dat de bladeren gaan vallen. De typische herfstbloemen staan nu volop in bloei zoals bijv. de chry santen. Probeer maar eens van deze mooie herftsbladeren met de ver schillende kleuren een mooi boeket te maken. Een mooi boeket maken is een aparte kunst, maar al doende leer je het wel. Veel succes ermee. Tot volgende week in Peel en Maas. Hierbij nodigt het bestuur de leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op maandag 28 oktober in In den Engel, aanvang 20.00 uur. Agenda IOpening door de voor zitter; 2. Notulen vorige vergade ring; 3. Ingekomen stukken; 4. Bestuursmededelingen; 5 Kringmededelingen; 6. TT medede lingen: 7. Ringenbestelling; en regi stratie 1997; 8. Contributie-inning; 9. Kandidaatstelling bestuur; 10. Rondvraag. Zondag 20 okt. hebben de meiden van Twirlvereniging First Choice deelgenomen aan de twirlwedstrijd te Apeldoorn. Omdat er op het moment zoveel wedstrijden zijn. hebben de meisjes niet deelgeno men aan alle onderdelen waaraan ze normaal wel deelnemen, dus de uit slagenlijst is iets korter. Nieke van Gestel werd weer eer ste in het onderdeel strutting prima ry. Petra Neuvel werd derde in het onderdeel strutting juvenile en tweede in het onderdeel danstwirl juvenile. Ilse v.d. Ven werd eerste in het onderdeel 2-baton juvenile. Lisanne Willebrand werd tweede in het onderdeel strutting juvenile. Danielle Neuvel werd vierde in het onderdeel strutting junioren. Shirley Siebers werd derde in het onderdeel strutting junioren, derde in het onderdeel 2-baton junioren en samen met Danielle werd ze eerste in het onderdeel duo danstwirl juni oren. Het team van First Choice vero verde de eerste plaats in het onder deel teams danstwirl juvenile. Gaarne maken wij u attent op onze eerstvolgende bijeenkomst op dinsdag 29 oktober in het perso- neelsrestaurant van het St. Elisabeth ziekenhuis, te bereiken via de hoofdingang. Merseloseweg te Venray (dus niet in De Volle Maan). Aanvang 20.00 uur. Thema van deze avond is: 'Hypo en Hyper...'. Mevrouw Mieke Loonen tracht aan de hand van videobanden o.a. antwoord te geven op de vragen: Hoe herken je een hypo of hyper? Wat zijn de klachten die hierop wij zen? Wat te doen als het uit de hand loop? Enz. Verder komt die avond de heer Jaap Meijer hoofd fondsenwerving van het DFN praten over: de jaar lijkse collecte, waarom, wat wordt er zoal met deze opbrengsten gedaan? Wij hopen weer velen op deze avond te mogen begroeten (de kof fie of thee staat klaar). De vorige clubavond. 10 oktober, hebben we in het dorp doorgebracht, gewapend met een diafilm. Vervreemdende onderwerpen heb ben we genoeg gezien, nu nog de resultaten! Hierover volgt "nog bericht. Vanavond, 24 oktober, hebben we een gastspreekster namelijk mevrouw Luus v.d. Pauw. Zij publi ceerde in o.a. het blad Foto en het Eindhovens Dagblad en heeft de BMK (Bondsmeesterklasse) ge haald. Verder exposeerde zij in ver schillende galerieën in Nederland. Ze is begonnen met zwart/wit foto grafie, om daarna op een subtiele manier over te gaan naar kleur. Ze zoekt naar evenwicht lussen licht en schaduw en vlakverdeling. Hoewel ze veel overlaat aan de interpretatie en fantasie van de kijker blijven haar werken toch goed herkenbaar. Voor deze avond zijn ook de clubs van Deurne. Asten, Heeze, Rank Xerox en Horst uitgeno digd. Op dinsdag 29 okt. geeft mevr. Beijers-Ngiudi een lezing over bui tenlandse vrouwen in Nederland. Aanvang 20.00 uur in het gemeen schapshuis. Van Goch Reizen organiseert een aantal dagtochten naar Kreadoe (Internationale Hobbybeurs) in de Jaarbeurs te Utrecht. Data: donder dag 31 okt., vrijdag 1zaterdag 2 en dinsdag 5 nov. Meer dan 200 deel nemers uit Nederland. België en Engeland zullen u de nieuwste snuf jes op kreatief gebied tonen. o.a. ori gami. textielverven, pergamano, filigrain. calligrafie, scribbels, patchwork, appliceren. dozen maken etc. De kosten van deze dag tocht (busreis en entree) bedragen 32,- per persoon. Vertrek om 07.40 uur in Deuren. Van Goch, Fabrieksstraat 40. Aankomst ca. 10.00 uur. Om 17.00 uur vertrek in Utrecht en u bent lussen 19.00 en 19.30 uur weer thuis. Vindt u het leuk om mee te gaan kun je je zo spoedig mogelijk opgeven bij Van Goch Reizen, tel. 0493-312375. Donderdag 31 oktober, 20.00 uur gemeenschapshuis: 'Wat is chiro- praktie?' Ondanks dat veel mensen door een chiropraktor worden behandeld, bestaat er nog veel onduidelijkheid over deze therapie. Mevr. Fisch en mevr. Nielsen van de praktijk chiro- praktie uit Vlierden leggen uit wat deze therapie inhoudt. Ook de partners van onze leden zijn van harte welkom (gratis). Introducé's die kennis willen maken met de activiteiten van onze vereni ging mogen deze avond bijwonen. Zij betalen ƒ5.- incl. een kopje kof fie. El Ayuntamiento de Venray esta realizando unos encuentros entre los Allochtonen en Venray, para que, por medio de preguntas, e informa- ción, sobre. vivienda. seguridad social, ayudas asistenciales, etc. poder tener una idea exacta de Ia estancia nuestra aqui en Venray; Algunas nacionalidades ya han par- licipado y ha pregunta es si los espanoles tambien participaremos, en breve sladra una notificación para todos los espanoles de Venray, la que deseamos sea tomada en con- sideración. Para la Fiesta del sabado 26 sie- mpre se agradecen los voluntarios, por lo lanto hasta el sabado. Un saludo de HACE. Vrijdag 25 okt. is er weer een bij eenkomst van de Venrayse Computerclub. De bijeenkomst vindt plaats in de Coninxhof aan de Tinnegieterstraat te Veltum en begint om 19.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze secretaris: Frans, tel. 0478-586198. Het hobby creativiteiten centrum presenteert op vrijdag 25 oktober van 18.00 tot 21.00 uur en op zater dag 26 oktober van 11.00 tot 16.00 uur creatieve houtbewerking, hout modelbouw boerenwagen, gereed schappen en kleinmeubelen, met veel informatie over gereedschap pen en materiaalkeuze. Iedereen, van jong tot oud, mag gerust bij ons binnen lopen voor een kennismaking met al onze activitei ten. Tevens kunt u daar een afspraak maken om ergens aan deel te nemen, hetgeen ook in de avondu ren mogelijk is. Dit alles is te doen bij Seniorservice, Marktstraat 8 te Venray. Vrijdag 25 okt.: Bowlen voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar. Voor dege nen die zich opgegeven hebben: vertrek 19.15 uur per fiets; terug ongeveer 21.30 uur. Zaterdag 26 okt.: Geopend vanaf 20.30 uur voor 15 jaar en ouder. Zondag 27 okt.: Geopend vanaf 15.00 uur voor 15 jaar en ouder. Donderdag 24 okt. (vanavond) ondanks de herfstvakantie, toch club voor de kinderen van de groepen 5 en 6. Van 18.30 tot 20.00 uur spelen we 'Levend ganzebord'. Denken jullie aan het grote herfst blad dat we volgende week nodig hebben. Ook op 24 okt. is de cursus grime ren. Deze door de VJL (Verenigde Jeugdclubs Limburg) gehouden cur sus, begint om 19.30 uur in ons eigen gebouw. De cursisten worden verzocht een grote spiegel plus handdoek en zeep mee te brengen. Zaterdag 26 okt.: Clubavond voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar. De avond duurt van 19.30 tot 22.30 uur. De toegang is alleen toegankelijk voor belalende leden. Maandag 28 okt.: Club voor de kinderen van de groepen 3 en 4 van 18.30 tot 20.00 uur. We gaan kokke rellen. Eet thuis niet te veel, want de eigen gemaakte hapjes gaan we natuurlijk ook proeven. Eveneens op maandag, redactie vergadering van In de Piste. 20.00 uur bij Sjang. Dinsdag 29 okt.: Casino-avond voor de jeugd van de groepen 7 en 8 plus de schoolverlaters. Van 18.30 tot 20.00 uur is ons clubgebouw een gokpaleis. Black Jack. roulette, dob belen, enz. Super croupier is Ruud. Als toetje is dan de tweemaande lijkse teamvergadering. Deze begint om 20.15 uur. Verwacht worden de leden van het bestuur en de leiding. Ouders: Nog niet iedereen heeft de contributie betaald. Zou u dit zo snel mogelijk willen doen. Maandag 28 okt.: 10.30 uur Volksdansen. Biljartclub Op 't Nipperke, aanvang 19.00 uur. 20.00 uur: Vergadering Amnesty Inte-rna- tional. Dinsdag 29 okt.: 14.00-17.00 uur Vereniging voor Ouderen Ons Genoegen. Kaarten en biljarten. Country- en dansgroep Green River met de country-dansles, aanvang 20.00 uur. Woensdag 30 okt.: 9.00 uur Beter bewegen, daarna koersbal. Country- en dansgroep Green River, 20.00 uur. Donderdag 31 okt.: Kaarten en bil jarten van 19.00-23.00 uur. Zaterdagavond 2 nov.: 20.00 uur Kienen, zaal open om 19.00 uur.

Peel en Maas | 1996 | | pagina 11