berden 0.79 5995,- RJ HERFST aanbiedingen kinderafdeling 25% tot 50% korting Aanpassing wegen Landweert pas in 1997 Perfect game" voor Venrayse bowler pSrkhof FOTO'S VAN DIA'S JatbumSf Nieuw kruis in Oirlo 1 MENU MAKr-",AR'®!'SfG WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Hotel Restaurant ASTERIA ONBEPERKT^ mosselen^ Waarom met minder genoegen nemen? Tel. 510211 Natuurlijke verontreiniging bij Oostrumse Beek Vers vlees van de boerenhof lini v.d. Leur Wit DONDERDAG 24 OKTOBER 1996 Nr. 43 HONDERD ZEVENTIENDE JAARGANG j(Veh ray's [Wijnhuis too \\v*x Tel. 0478-511510 PEEL EN MAAS UITGAVE: VAN DEN MUNCKHOF B.V. - DRUKKERIJ/UITGEVERIJ Grotestraat 68 - Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 IPATERSSTRAAT 19a VENRAY 'TEL. 0478 585958 Advertentieprijs: 0,39 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar 32,00 Abonnementsprijs buiten de regio ƒ46,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) festij n). MODEHUIS VENRAY 7 25 In oktober 1944 werd de kerk in Jirlo verwoest. Een H. Mis kon laar niet meer worden gehouden. )e familie Martinus Classens aan iet Boddenbroek bood een nood- ;erk aan. Het was een kuikenhok. lat dankbaar werd geaccepteerd, eker omdat deze ruimte verwarmd ton worden. Ook de lessen van de agere school werden hier gegeven. )e noodruimte heeft dienst gedaan 'an december 1944 tot november 945. Daarna werd een onderkomen tevonden nabij de verwoeste kerk. Als herinnering aan deze nood- terk werd in 1946 een kruis met ironzen corpus geplaatst. Zoals wel neer gebruikelijk, werd dit kruis ezet op een aantal ruwe stenen om et op een aa calvariebei eberg te suggereren. i ngemetseld werd ook een steen met ie tekst: 'Naar luin haardsteden ■ruggekeerd vonden Oirlo's bewo ners de eeuwenoude kerk verwoest. Van 8 december 1944 tot 18 novem- er 1945 werd alhier het H. Misoffer opgedragen. Helaas sneuvelde hel kruis door 'en storm. Om deze herinnering toch niet verloren te laten gaan werd iel corpus op de muur van de leircffende schuur bevestigd. De ledcnksteen werd hierbij ingemet- eld. In april 1994 werden door de lichting 'Kruisen en Kapellen in de emeente Venray' alle eigenaren van Tuis of kapel benaderd in verband net een te plaatsen informatiebord- e De familie Classens reageerde ierop met de mededeling dal dit in iun situatie weinig zin zou hebben. )e betreffende schuur zou binnen kort namelijk worden afgebroken. Dit bracht de Stichting Kruisen en kipellen ertoe om actie te onderne- Inbraak in loods 'n de nacht van zondag op maan- agwas door het uitnemen van een mt toegang verkregen tot een bij en bedrijf aan de Deurneseweg taande loods. Opmerkelijk is dat "een maar een doppendoos is ont remd. De andere gereedschappen leven onaangeroerd. Het is ook ^Qgelijk dat de dader in zijn werk is iftoord. men. In een gesprek met de familie Classens werd duidelijk, dat ieder een de voorkeur gaf aan het terug brengen tot de oorspronkelijke situ atie. Originele foto's werden opgezocht om het nieuwe kruis zo goed moge lijk op het oude te laten lijken. Ook werd de nieuwe plaats gekozen: op de hoek van de straatweg en de inrit. Via de heer Van Toor werd in Mierlo de stichting SPBN benaderd (Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Betonbouw Nederland). Daar zou het nieuwe betonnen kruis worden gemaakt. Ter plaatse moest het terrein wor den opgehoogd. Ook zou weer een 'calvarieberg' worden vervaardigd. Gedacht werd daarbij aan verfomf aaide, half gesmolten ringoven-ste- nen. Deze bleken gratis verkrijgbaar bij een steenfabriek in Diest. Ook de gedenksteen zou weer worden ingemetseld. Inmiddels was contact opgeno men met de dorpsraad van Oirlo. Zoals te verwachten was zegde deze de volle medewerking toe. Voordat alles rond was duurde het toch nog een aantal maanden maar onlangs werden de laatste werkzaamheden verricht. Het corpus is weer terug op een kruis. Het kruis staat er dus al. Een fees telijke heroprichting zal dan ook los van het plaatsen moeten gebeuren. Zondag 27 oktober is het zover. Na de plaatselijke Hoogmis van 10.00 uur, dus omstreeks 11.00 uur, vinden de plechtigheden plaats. om de nieuwe situatie symbolisch te benadrukken wordt hel bijbeho rende informatiebordje onthuld. Namens de Stichting Kruisen en Kapellen zal de heer J. Verbeek een kort toespraakje houden. Pastoor H. te Plate zal het nieuw kruis inzege nen. De heer k. Steeghs, voorzitter van de dorpsraad in Oirlo. zal dan nog een slotwoordje spreken. Het geheel wordt muzikaal omlijst door de fanfare Ons Genoegen uit Oirlo. Na de keurige restauratie van de St. Annakapel, die vorig jaar met de inzegening werd afgerond, is Oirlo nu weer een kruis rijker. En dat mag letterlijk en figuurlijk, gezien wor den. Snelheidsremmende maatregelen vertraagd De begin dit jaar door b. en w. beloofde snelheidsremmende maatregelen zullen pas in het voorjaar van 1997 gerealiseerd gaan worden. Burgemeester en wethouders hebben dat onlangs aan de Bewoners Belangen Organisatie Landweert laten weten. Eerder, nog voor de zomer vakantie, liet de gemeente nog weten dat de uitgewerkte plannen accoord waren. Tijdens het bezoek aan de wijk Landweert van hel college van bur gemeester en wethouders in januari, beloofden b. en w. de snelheid in de wijk aan te pakken. De signalen betroffen o.a. de "langere" wegen zoals Penningkruid. Vingerhoudskruid, Kruidenlaan en Sleutelbloem. De maatregelen, die ongeveer drie ton gaan kosten, moe ten het "wijkvreemde" verkeer weren op de ontsluitingswegen en De proef met punaises in Landweert heeft aangetoond dat van "snelheidsbeperking" niet echt sprake is. het "buurtvreemde" verkeer elders in de wijk. Beloofd werd dat de maatregelen dit najaar zouden wor den getroffen. ACCOORD Na die belofte is er overleg geweest tussen de BBOL en de gemeente. Toen beide partijen over de plannen accoord leken te zijn, werd dit door de gemeente schrifte lijk bevestigd. Toen de BBOL in september echter nog niets van de gemeente had vernomen werd aan de bel getrokken. De accoordbeves- tiging van de gemeente, was opge steld door een ambtenaar die daar niet voor bevoegd zou zijn. Wil Backx, directeur gemeentewerken was uiteindelijk niet accoord gegaan met de plannen. "De zaak werd opnieuw bekeken" aldus Frank Jeene van de BBOL. Achter ook maar goed want het aan brengen van de zg. punaises blijkt geen goede snelheidsbeperkende maatregel. Je kunt er nog met 80 km/uur overheen". Dat laatst blijkt uit een proef die met de punaises is genomen aan het einde van de Penningkruid. De gemeente bekijkt nu vervangende maatregelen. Als de aanpassingen zijn uitge werkt (december) zal de gemeente een voorlichtingsavond beleggen (waarschijnlijk januari). Volgens Jeene heeft Backx in een brief van 4 oktober schriftelijk toegezegd dat de werkzaamheden uiterlijk april in uitvoering zijn. In die brief wordt overigens ook aangegeven dat de motieven voor de gewijzigde aanpak van de gemeenten in een overleg met de BBO nader zullen worden toegelicht. ff Robert Peeters: "Het ging als een trein" Dinsdagavond rond 23.00 uur in de Bowling te Oostrum. Het is muisjestil. Robert Peeters van de Strikers staat op 290 punten en heeft nog een worp tegoed. Gaan de tien kegels om dan is de eerste "perfect game" in Oostrum een feit. En ze gaan om. De spanning ontlaadt zich. "Iedereen stormt op je af" aldus Robert Peeters. Een perfect game was voor hem altijd het streven, maar kwam toch nog vrij onverwacht. MUISSTIL "Ik heb de laatste bal vannacht vaak overgespeeld" laat Robert woensdagmorgen weten. "De laatste vier ballen stond ik al enigszins te bibberen. Bij die laatste bal was het muisstil in de bowling. Dan rust er toch een grote druk op je schouders. Je wordt toch uitje ritme gehaald. De bal deed gelukkig zijn werk". Voor Robert Peeters kwam de per fect game vrij onverwachts. "In 1990 heb ik mij als doel gesteld bin nen 10 jaar een perfect game te gooien. Elk jaar had ik wel een piekwedstrijd waarin ik mijn per^ soonlijk record scherp stelde. Tijdens wedstrijden in Scheveningen, in september, gooide ik 290. Toen dacht ik dat het dat wel zou zijn voor dit seizoen, zeker omdat ik wat mindere wedstrijden daarna speelde. Maar in de eerste game van de wedstrijd tegen de Sigma's voelde ik al dat ze lekker vielen. Het ging gemakkelijk, ik hoefde de bal maar los te maken", zich nu pas echt realiserend welke prestatie is neergezet. BAL Die bal is overigens ook een ver haal apart. Vorige maand speelde Robert Peeters een internationaal toernooi in Nottingham. Aan het eind van de wedstrijden werd hij door een Finse bowler benaderd of Robert niet zijn bowlingbal wilde overnemen. Robert nam de bal mee naar Nederland en liet.de vingerga len aanpassen. "Nu blijkt dat het een goede tweedehands bal is geweest" zegt Robert lachend. De bal rolde ook na de perfect game nog goed. "Ik startte weer met drie strikes en iedereen keek a'-weer vol spanning. Uiteindelijk werd het nog een goede 195 game". Woensdagmiddag is door de Nederlandse Bowling Federatie de perfect game officieel erkend en komt die ook in de boeken te staan. Zowel de bowler als ook de bow lingbaan ontvangen een officiële oorkonde. O NODIGT U UIT VOOR.iW Ipeel-brunch 1 iedere zondag, 1 vanaf 1100 u™ J I 5 gangen verrassingsmenu, ƒ49,50 TgangËTkeüze-menu (vrijdag, zaterdag en zondag) keuze uit 4 voorgerechten, 4 hoofdgerechten - en 4 desserts J V) iedere vrijdag, zaterdae en zondag^ Paterslaan 1 te Venray Fax 0478-513238 (tari avamH^ Bodemonderzoek In Oostrum, dat plaatsvond in het kader van het nieuwe bestemmingsplan, heeft nabij de Oostrumse Beek een natuurlijke puntverontreini- ging uitgewezen. De grond hoeft echter niet gesaneerd te worden. Het onderzoek heeft op een diepte tussen IJ en 1,6 meter onder het VARKENSVLEES RUNDVLEES KIPPRODUKTEN VLEESPAKKETTEN VLUG-KLAAR- PRODUKTEN U belt. Wij brengen! 0478-542022 Vraag nu gratis en vrijblijvend de nieuwe prijslijst aan. maaiveld een versterkte concentratie arseen uitgewezen. Omdat het om slechts een beperkt aantal vierkante meters gaat, wordt hier gesproken van een piekverontreiniging. Nader onderzoek heeft verder aangetoond dat het om een "natuur lijke" verontreiniging gaat, in de hoek waar de Oostrumse Beek de Mgr. Hanssenstraat kruist. De grond hoeft niet teworden gesaneerd, maar moet wel voorzien worden van een "extra leeflaag", een laag schone grond van ongeveer 1 meter. Bij de verkoop van de grond zal melding gemaakt worden van deze vervuiling. Indien de toe komstige grondeigenaar dieper dan I meter de grond in wil gaan graven, zal daarvoor een vergunning nood zakelijk zijn. OKTOBERAANBIEDING j foto I video Patersstraat 10, Venray, tel. (0478) 58 44 85 SPEELSE DlAGONALt ^aaB Riho hoekbod met zitje 5-hoekige Riho douchebak plus Novellini cabine Madison wandcloset en wastafel Compleet met thermostaatkranen '395*,- In Camée SWT- 6125,- 20% KORTING OP ALLE ZEHNDER DESIGN RADIATOREN I s VLOERTEGELS grijs 30 x 30 cm. 95 i door en door voor binnen en buiten 19, j WANDTEGELS wit/grijs gemormerd 'm. 25 x 30 cm. 24, TEGELS SANITAIR WANSSUM, Beemdweg 13, tel. 0478-531674 djnsdag t/m zaterdag geopend

Peel en Maas | 1996 | | pagina 1