Venray Monumentendag vraagt aandacht voor historisch gebied Schouwburgseizoen met extra voorstellingen kabelkrant Venray gaat over tot instelling van samenlevings - register Prima tijd voor Franka Janssen op haar eerste hele triathlon Pauselijke onderscheiding in Ysselsteyn College trekt tarievenvoorstel in 70-Jarig priester schap Pater van Megen A.s. zaterdag en zondag vrije verkoop PEEL EN MAAS PEEL EN MAAS Donderdag 9 september - Pagina 7 Afgelopen zaterdag werd in de St. Odakerk te Ysselsteyn dhr. Mathieu Derikx uit die plaats onderschei den met de Pauselijke onderschei ding Pro Ecclesia et Pontifïce. Dat gebeurde na de avondmis en na de inzegening van het nieuw kerkor gel door pastoor E. Steneker. Dhr. Derikx kreeg deze onder- Dhr. Derikx en zijn echtgenote. scheiding vanwege zijn 50-jarig lid maatschap van het kerkelijk zangkoor. In al die tijd heeft hy zel den of nooit verstek laten gaan bij de repetities/uitvoeringen van dit kerkkoor. Het Venrayse college van B en W trekt het voorstel waarin opnieuw een aantal tarieven van gemeente lijke diensten worden opgetrok ken terug. De reden is dat het voorstel 'niet alle toetsen der kri tiek kan doorstaan', aldus we thouder Truijen van financiën in de vergadering van de commissie financiën. "In het stuk staan dingen die naar mijn mening volstrekt niet juist zijn", vervolgde de wethouder. Volgens Truijen is het voorstel in de vakantieperiode tot stand gekomen en is het daarom mogelyk dat het op de commissie-agenda terecht is gekomen. De commissieleden waren tevre den met het besluit van het college en met Truijens motivatie. CDA- woordvoerder R. Dupont voorspel de dat het anders 'een lastige klus was geworden'. Fractievoorzitter Joos van de Vorle van de gelijkna mige raadsfractie deelde mee niet tegen kostendekkende tarieven op zich te zyn, maar noemde de tarie ven in het voorstel veel te hoog. Het gaat om de tarieven die gel den voor het maken van een rioo laansluiting door de gemeente, het aanleggen van een parkeervak voor een invalide, het verplaatsen en markeren van een parkeervak, het aanleggen van een uitrit en het bestrijden van ongedierte. In het voorstel staan ook tarieven voor het gebruik van een parkeerplaats voor andere doeleinden dan om te parkeren. B en W kwamen met hun voorstel om hun begrotingsdoelstelling van 175.000 gulden te halen. In de meerjarenraming '93-'96 heeft het gemeentebestuur zich de taak opge legd dat bedrag binnen te halen door het invoeren van kostendek kende tarieven. Eerder werden al de leges van Hinderwet en bouw vergunningen verhoogd, maar dat levert nog niet voldoende op. De gemeente Venray gaat over tot het instellen van een register voor de bevestiging van het samenle vingsverband tussen twee meerder jarige ongehuwde personen, die geen wettelijk huwelyk met elkaar kunnen of willen aangaan. Die rela ties kunnen variëren van man-man of vrouw-vrouw relatie tot broer-zus of grootouder-kleinkind. Indien de commissie algemene zaken as. maandag het b. en w. voorstel hiero ver goedkeurt, zal de Venrayse ge meenteraad hierover in haar septembervergadering een besluit nemen. ARGUMENTEN De gemeente Venray is van me ning dat een dergelijk register past binnen het gemeentelijk emancipatie- en homobleid. Een ander argument voor invoering van het samenlevingsregister is de voorbeeldfunktie die de gemeente hiermee kan vervullen. Bovendien kan het register gezien worden als een lokaal antwoord op wat maat schappelijk leeft. Het register moet zich volgens b. en w. niet beperken tot homosexue- le paren. "Er zijn verschillende an dere samenlevingsverbanden die ook voor een dergelijke registratie in aanmerking komen. Vandaar dat wy bewust gekozen hebben voor de term samenlevingsregister" aldus b. en w. in hun voorstel. VOORUIT De gemeente Venray, die de derde gemeente in Limburg is die een dergelyk register invoert, loopt hiermee vooruit op de formele wet geving van Den Haag. "Het instellen van een eigen gemeentelyk samen levingsregister bevestigt dit en kan de rijksoverheid stimuleren haast te maken met de wetgeving rond de Van fiets gevallen Een 36-jarige inwoner kwam op de Weideweg in de buurt van de overstortvijver met zyn fiets zo on gelukkig ten val dat hy die val enke le breuken opliep. Hy werd naar het ziekenhuis overgebracht Het ongeluk vond vorige week donderdagmiddag omstreeks 13.45 uur plaats. Er was geen ander ver keer by betrokken. gelijkstelling van diverse samenle vingsvormen" aldus b. en w. Zij zijn verder van mening dat dit register voor de betrokkenen als meerwaar de heeft dat deze persoonlijke en vaak feestelijke gebeurtenis in het raadhuis bezegeld kan worden, wat tot nu toe niet kon. Het is overigens wel zo dat zodra een wettelijke registratie van de di verse samenlevingsvormen moge lyk is, de bestaansgrond voor een gemeen telyk samenlevingsregister vervalt. In dat geval dient de ge meenteraad dit register op te heffen. De commissie voor Algemene za ken vergaderdert hierover in het gemeentehuis op maandag 13 sep tember om 18.00 uur. beste mensen, over enkele weken nl. 14 sept. ver trekken we naar Indonesië, voor het feest vna Heeroom Pater van Megen. Zoals ik u eerder heb laten weten, is Pater van Megen op 23 sept. 70 jaar priester. Een fijne reac tie in Peel en Maas, om die oude foto van Heeroom af te drukken. Dank je wel vor diegene, die daaraan ge dacht heeft. Ik wil nu gewoon jullie vragen. Zyn er nog mensen die een felicitatei mee wilen geven, of zelf willen versturen! Adres: Pater II. van Megen e.m., Tidar 117 Dan Be- sco Surabarya Indonesië. Mijn adres: Zuster Gervasia Bets Reint- jes, Geldropseweg 170, 5613 LN Eindhoven. Ook wie er nog een bij drage wil storten voor het weeshuis en de zusters, is daar nog niet te laat mee., hartelijk dank. Jubileum Pater van Megen, Rabo Nr. 128114746. Beste mensen, we gaan met een koffer vol groeten uit Leu nen en Veulen en Venray, en bij mijn terugkomst, zal ik u laten we ten hoe alles daar ontvangen is. Met een vriendelijke groet jllie dorpsge noot. Z. Gervasia Bets Reintjes. Ook kerktoren open voor beklimming Zaterdag 11 september wordt voor de zevende keer in het hele land de Open Monumentendag gehouden. In ruim 430 gemeen ten worden dan zo'n 3000 monu menten opengesteld voor het publiek. Het totaal aantal bezoe kers lag vorig jaar rond de 650.00; de Open Monumenten dag begint een begrip te worden in Nederland. De doelstelling, de mensen in contact te brengen met de monumenten en hun inte rieurs in eigen plaats en streek wordt ieder jaar wat dichter ben- derd. Nu al is de Open Monumen tendag één van de grootste evenementen van Nederland met een enorm aantal bezoekers en een grote diversiteiten. Veel mensen weten niet in hoeveel verschillende monumnten gegoten kunnen zyn. Natuurlyk kent ieder een kerken, kastelen, en woonhui zen als monument. Maar ook dat o.a. tuinen, parken en dorpsgezich ten tot monument gerekend kunen wordne is niet bij iedereen bekend. De monumentenwet omschrijft de ze als: Groepen van onroerende za ken die van algemeen belang zyn wegens hun schoonheid, hun on derlinge ruimtelijke samenhang dan wel hun wetenschapplyke of Cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer mo numenten bevinden. Gebied het zal dan ook geen verwonde ring wekken, dat het Venrayse co mité dit jaar heeft gekozen voor een gebied dat alle facetten in zich heeft, namelijk het gebied tussen St Anna .en de Grote Kerk. Dit ge bied is een aanenschakeling van kloostergebouwen, park- en natuur gebieden met een lengte vanaf de Grote Kerk tot aan de noordelijk ge legen poort van bijna 1,5 km. In dit gebied liggen twee rijksmonumen ten, drie gemeentelijke monumen ten en zes gemeentelijke monumenten, die nu voorgedragen worden om op de lyst geplaatst te wordne. Monumenten vn maat schappelijk belang, die zich onder scheiden door hun cultuurhistorische erfenis. Ze zyn ook van cultureel belang. Ze heb ben de eeuwen getrotseerd en zijn een voor iedereen zichtbaar cul tuurbezit De monumenten zijn ook economisch vn belang. Het cul tuurhistorisch toerisme is een fan de speerpunten van het toeristisch beleid. Het gebied dat deze dag in de be langstelling staat, kent naast de ve le relicten van het kloosterleven zoals o.a. beelden, kloosterboerde rijen en begraalplatsen ook vele monumentale bomen, alsmede een uniek bebost stuifzandgebied. De enorme rykheid aan geschiedenis en achtergronden van dit gebied is voor het Venrayse comité aanlei ding geweest meer bekendheid aan dit gebied te geven. Uitgebreid programma Om 11.00 uur zal de wethouder van Culturele Zaken, J. Driessen de Open Monumentendag 1993 ope nen in de schouwburg van het Vin cent van Gogh Instituut, lokatie Noordsingel (St. Anna), waar ieder een welkom is. Tévens zal wethou der Driessen een uitgebreide expositie van Kunstkring Amber openen. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Venrayse Monumentencommissie zal Me vrouw L. Cals eveneens een korte toespraak houden. De opening zal muzikal begeleid en ondersteund worden door het strijkorkest o.l.v. Bas Grootemaat. De leden van Kunstkring Amber hebben tijdens het voorjaar en de zomer van dit jaar gewerkt aan de artistieke verbeelding vn de geko zen objecten. Deze expositie is ty- dens de Open Monumentendag te bezichtigen in de schouwburg van St. Anna vn 1.00 uur tot 17.00 uur. Bovendien zondag 12 september van 14.00 uur tot 17.00 uur. De toe gang is gratis, zoals overigens bij al le monumenten en evenementen die betrekking hebben op de Open Monumentendag. Zo zal het Geschied- en Oudheidkundig Mu seum 't Freulekeshuus gratis toe gankelijk zyn. Ook de Grote Kerk is geopend waarbij suppoosten alles van de kerk en haar geschiedenis. Deze dad is er tevens de mogelyk- heid de toren te beklimmen. Vanaf de ingang van de Grote Kerk zullen er om 12.00, 13.0, 14.00 en 15.00 rondleidingen verzorgd wor den door dit unieke gebied. Onder deskundige leiding kunt u kennis maken met de aardige, rustieke, markante, cultuurhistorische, ruimtelijke en landschappelijke elementen in een prachtig stukje Venray. Boekje Er is een boekje uitgegeven met een routebeschrijving waarin alle bezienswaardigheden die men tij dens de wandeling kan bewonde ren staan geschreven. Uiteraard kan men de route ook op eigen ge legenheid lopen. Het boekje is a 2,- verkrijgbaar by VW Grote Markt, en het Geschied-en Oud heidkundig Museum 't Freulekes huus, Eindstraat 8 te Venray, die speciaal voor deze dag tot 17.00 uur geopend zal zyn. Verder kunt u op het terrein van het Vincent van Gogh Instituut lo katie Noordsingel (St. Anna) een kykje nemen by de stichting Krui sen en Kapellen in de gemeente Venray. In Huize Theresia, waar het atelier is ondergebracht, kunt u aanschouwen hoe het onderhoud en herstel van de talloze monu mentjes van devotie plaats vindt. In hetzelfde gebouw kunt u in de studio van de Vos Venrayse Omroep Stichting) een kijkje achter de schermen nemen van de Lokale Omroep Venray, die deze studio in gebruik heeft. Er zal LIVE uitgezon den worden tijdens de Open Monu mentendag zodat de bezoekers kennis kunnen maken met de LO- kale Omroep Venray en enkele programma-makers die kunnen vertellen van deze in Venray steeds populairder wordende omroep. De Open Mnumentendag eidigt om 17.00 uur. Het Venrayse comité laat u deze dag kennismaken met een gebied in Venray van groot cultureel-historische waarde; een groen stuk hartje Venray, dat sterk bepalend is voor de Venrayse identi teit. OOk zult u dit kunnen ontdek ken. U bent van harte welkom. De abonnementsverkoop van de Venrayse streekschouwburg heeft dit jaar ongekende vormen aange nomen. Op de eerste beurs dag van de abonnementsverkoop waren me teen tien voorstellingen uitver kocht. Nu zijn het er meer. Om het publiek, dat zich niet aan eeen abonnement kan of wil binden, toch nog een goede keuzemogelijk heid te bieden, z(jn er extra voor stellingen ingelast T.w. zaterdag 2 oktober de sprankelende, Zuidafri- kaanse musical SIKULU, welke vo rig jaar in Venray was te zien. Door de mondreclame was deze op de eerste beursdag al uitverkocht. Vele mensen konden dus geen plaats meer krygen, doch door een bijzon der toeval is er een dag vrijgeko men in de tournee, die door de Venrayse Streekschouwburg inge vuld wordt. Voor deze spectaculaire, swingende musical SIKULU kan men dus onbeperkt boeken. Het is een aanrader, die men zelden in Europa heeft gezien. Eveneens een extra voorstelling van JESUS CHRIST SUPERSTAR en wel op 8 maart. Ook hier weer moest men op de eerste beursdag NEE verkopen. Nu krigt men dus een nieuwe kans. Ook bij HAIR hetzelfde verhaal. Op de eerste dag uitverkocht en vele te- leurgestelden. Nu dus weer extra plaatsen verkrijgbaar op 2 decem ber. Omdat BZN, zelfs met de extra voorstelling, uitverkocht is en dit seizoen niet meer bygeboekt kan worden, is er een andere topper ge programmeerd nl. GOLDEN EA RING. Zelfs zonder aankondiging in het programmaboekje is de ver wachting dat op de vrye verkoop beursdagen deze voorstelling uit verkocht raakt Er zijn meer grote voorstellingen waarvoor men nog plaatsen kan krygen. We noemen ook de specta culaire musical DE MAN VAN LA MANCHA, welke twintig jaar gele den een topper was in Nederland. Dit is een uitvoering, waarvan men de hoogste verwachting heeft in een nieuwe versie met Ramses Shaffie in de hoofdrol. BUBBLING BROWN SUGAR is een formidable musical uit New York. De Broadway- groep kwam vorige maand naar Europa en gaf München de premiè re. Men is daar heel wat gewend, maar deze musical sloeg in als een bom. De voorstelling is enigzins vergelijkbaar met Josephine, dus kan men veel verwachten. In de Duitse tournee is geen enkele plaats meer te krygen. Op 24 sep tember is de Nederlandse première en op 28 en 29 oktober kan men de ze show in Venray bewonderen. We reldtheater in Venray wordt u thuisgebracht. Nu de première van de Phantom of the Opera achter de rug is, gaat Joop van den Ende zich richten op zyn tweede, grote musi cal, die wel door het land kan rei zen, SWEENEY TODD. In een topbezetting met o.a. Simone Kleinsma en Ernst Daniël Smid (hoofdrolspeler in Les Miserables), krijgt men een Soundheim musical van formaat, welke ook bijzonder is in de muziek. In Londen id vorige maand een nieuwe versie van Swee ney Tbdd in het grote National Theatre in première gegaan. Voor de rest van het jaar is er geen kaart meer te bemachtigen. De Neder landse produktie wordt volgens Joop van den Ende een even specta culair als bijzondere theaterge- beurtenia Ballet in nonnen van Oost-Europa, kan men eveneens in Venray be wonderen. Twee gigantische pro- dukties, zoals DE SCHONE SLAAPSTER door het Nationale bal let van Litouwen. Fantastisch en al leen maar vergelijkbaar met Het Zwanenmeer en Giselle, welke eer der in Venray te zien waren. DON QUICHOT, door het Nationale ballet van Letland, is een toataal ander ballet, maar weer uitermate specta culair, zelfs voor de niet- balletliefhebber. Ogen en oren komt u tekort by deze formidabele produktie De solisten, in beide ge vallen, komen uit Moskou en St Paetersburg. Ballet van dit niveau had men enkele jaren geleden niet in Venray durven verwachten. Eveneens uit Oost-Europa komen twee grootse operettes. DIE LUSTI- meteen in beeld Kabelkrant Venray is m.i.v. 1 oktober doorlopend op kanaal 33 te ontvangen, 7 dagen per week, 24 uur per dag. De totale cyclus van een krant duurt minimaal 10 tot maximaal 15 minuten. Elke advertentie heeft een lengte van 20 secon den. Elke advertentie is dus minimaal 30 en maximaal 48 minuten per dag op televisie. Bovendien zal Kabeltelevisie Venray ook op die kanalen uitgezonden worden, waarvan de reguliere uitzending is afgelopen. Die tijd krijgt U er dus gratis bij. Tarievenoverzicht Kabelkrant Venray: Losse plaatsingen Jaarcontracten: 12 t.m. 23 plaatsingen 24 t.m. 51 plaatsingen 52 t.m. 103 plaatsingen 104 t.m. 150 plaatsingen 151 t.m. 250 plaatsingen 251 t.m. 350 plaatsingen 351 t.m. 365 plaatsingen f130,- f 110,- per plaatsing f 95.- per plaatsing f 85,- per plaatsing f 75,- per plaatsing f 65,- per plaatsing f 60,- per plaatsing f 50,- per plaatsing Produktiekosten (bij eerste advertentie) f75,- tekstwijzigingen f25,- "Kabeltjes" (uitsluitend voor particulieren) Eerste twee regels f 12,- Elke volgende regel f 5,- Foto-felicitatiepagina (uitsluitend voor particulieren) f 25,- Aanleverdatum materiaal: Uiterlijk 48 uur voor uitzending Kabeltjes en felicitatiepagina's 24 uur voor uitzending Voor meer informatie: Kabelkrant van den Munckhof b.v. t.a.v. Christ van den Munckhof Grotestraat 68 Venray Tel. 04780-82727 Op de hele triathlon van Al mere, gehouden op zaterdag 4 september jl„ behaalde Franka Janssen vn Tri athlon Vereniging Regio Venray, in een nationaal deelnemersveld een vy fde plaats in een tijd van 9 uur 43 minuten en 6 seonden. De hele tri athlon gaat over 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42.195 rennen. Om half acht 's morgens gingen 1100 deelnemers van start voor het eerste onderdeel het zwemmen. Franka Janssen kwam na 60 mi nuten als negende dame uit het wa ter. Door zeer sterk fietsen rukte zy op naar de vierde plaats. Ze had over de 180 km 5 uur en 18 minu ten gedaan en haalde een gemiddel de van 35 km per uur. Enthousiast kwam ze van de fiets af en begon aan haar laatste onderdeel het lo pen van de marathon. Ze had op dat moment goede vooruitzichten op een podiumplaats, immers de drie dames voor haar lagen op minder dan 10 min.. De nummers 2 en 3 by de dames te weten Cora Vlot (Berkenwoude) en Ada van Zwieten (Bodengraven) had zy in voorgaan de triathlons na het fietsen weten in te halen. Ook dit keer leek dit te gaan lukken omdat ze nog fris van de fiets kwam. In de eerste km liep ze al snel in op dezes dames. De GE WITWE, door het Operettethea ter van Warschau en DER ZIGEUNERBARON, door het Operet tetheater van Praag. Twee theater uit steden met een wereldreputatie komen naar Venray. Normen waar van men alleen maa rkon dromen, worden nu aan de lopende band aangeboden. Wie AIDA, door de opera van Danzig wil gaan zien, zal zich moeten haasten. Er zyn nog enkele kaarten meer beschikbaar Deze prachtige opera was vorig jaar uitsluitend voor de sponsorclub te zien. Nu wordt door de Stichting Bedrijf en Cultuur deze opera voor het publiek betaalbaar gemaakt. Datzelfde geldt overigens ook voor de beide balletvoorstellingen. Deze AIDA is kleinschalig en niet zo pompeus als in de RAI in Am sterdam. Wat hier echter werl te zien en te horen krygt, is van een onberispe lijke kwaliteit. Dit is theater op haar best. HET KAMERORKEST VAN ST. PETERSBURG (22 musici) met als soliste het wonderkind Macha Skri- abin. In Venray en in De Doelen te Rotterdam te beluisteren. Muzie kliefhebbers mogen daar gerust een verjaardag voor laten schieten! Natuurlijkzyn er nog veel meer voorstellingen waar men nog heen kan. Daarvoor verwijzen wy u naar ons programmaboekje, dat ver krijgbar is aan de kassa, b(j VW kantoren, bibliotheken en Rabo- banken in de gehele regio. Men kan voor één of meerdere voorstellingen onbeperkt bestellen. Australische Bianca van Woesik liep nagenoeg even hard. Helaas kreeg Franka Janssen na 6 km last van haar darmen en moest een sa nitaire stop maken (de struiken in). Dit zou zich tijdens de marathon nog drie voordoen hetgeen het erg moeilyk maakte om in het ritme te blyven. Dit kostte haar zoveel t(jd dat zy vlak na haar derde sanitaire stop, op ongeveer 35 km ingehaald werd door Katinka Wiltenburg (Den Helder). Franka Janssen toonde ka rakter. Ondanks het ongemak dacht ze niet aan opgeven. De vyfde plaats wist z(j vast te houden. Dat damesveld aan elkaar gewaagd was blijkt wel uit het feit dat de eerste 5 dames binnen 13 min van elkaar over de finish kwamen. Franka Janssem'Ik ben ontzettend bly met deze goede tijd. Vorige week heb ik gedroomd dat ik derde werd in een tyd van 9 uur 42 min. De plaats heb ik niet gehaald. De tijd wel.' Trainer/coach John Raadschel- ders:'Franka Janssen kan volgend jaar zeker 15 min. sneller. Zonder darmklachten was de uitslag ge weest zoals ze ik die wel venvacht had: een derde plaats. En daar hoort ze ook thuis. Een eerste hele triathlon in een tyd van 9 uur 43 min. is al heel goed. Dat hebben de dames voor haar niet gepresteerd. Greep in kassa reisbureau Donderdagavond omstreeks 17.35 uur vervoegden zich een naar schattig 40-jarige man en vrouw aan de balie vn het reisbureau aan de Kempweg. In gebroken Spaans en Duits vroegen zy informatie om trent reismogelijkheden naar Spanje. Ook hadden zy belangstel ling voor enkele boefjes over het reizen. Die kochten zy en betaalden met een bankbiljet van 250 gulden. Op het moment dat de baliemede werkster de kassa opende stond de man achter haar en deed een greep in de kassa, waarna het duo ver dween. De geschrokken mede werkster waarschuwde de politie. De man had een goede greep gedan want er bleken 1700,- verdwenen te zijn. een zoekactie van de politie in de omgevinge leverde geen resul taat op. het vermoeden bestaat dat de man en vrouw hun auto gepar keerd hadden op één van de par keerplaatsen in hget centrum. Nu zoude politie graag in kontakt ko men met personen die een man en een vrouw op dat tijdstip rennend naar hun auto hebben gezien en dat verdacht vonden. uw weekblad VENRAY St. Joseph Gesticht

Peel en Maas | 1993 | | pagina 7