Venrayse blauwe baret keerde terug uit Joegoslavië 1 Koninklijk zilver voor P. Claessens GRATIS VERGROTING Uitbreidingsplannen in besloten vergadering Rundveestudieclub Ysselsteyn bestaat 25 jaar 'T VEINTROJS LAEVE GETAEKEIMD 15/21 cm LAAT ZE NIET LIGGEN, DIE LEUKE HAPPY TEDDY'S VAN AGFA! Oproep!! Tweede prijs Cara-groep ini v.d. Leur PEEL EN MAAS Donderdag 9 september - Pagina 5 t.w.v. f4,50 bij ontwikkelen en afdrukken van uw film M-f 7O Schoolstraat 5 5801 BN Venray Tel.: 04780-12567 Vanaf 10 september zijn er 93 geheimen in het Odapark. In de periode dat de club bestaat is er enorm veel veranderd in de rundveehouderij. Daarover zijn de mede-oprichter en ex-voorzitter Herman Pijnenborg en de huidige voorzitter Frans Franken het roe rend eens. Eens zijn ze het ook over de waarde van de club. "Die is te genwoordig mogelijk nog groter dan toen we begonnen", stelt Pij nenborg. "De eerste vijftien jaar ging het alleen om meer. Meer was goed. Elk jaar een paar koeien erby, een grotere stal, zo heb ik jaren ge boerd". Tegenwoordig, eigenlijk sinds de invoering van de superhef fing in 1983, wordt van rundvee houders deskundigheid verwacht op velerlei terrein: de agrariër moet kennis hebben van milieuwetge ving, talloze subsidies en moet daarnaast bijna bioloog zijn om vol doende te weten over dieren en voeders. De bij de studieclub aangesloten boeren, en dat is 90 tot 95% van de Ysselsteynse rundveehouders, ha len de noodzakelijke kennis in huis via excursies, bijeenkomsten en le zingen. Over voeding, huisvesting, subsidies, wetten en regels, finan ciering en wat er meer by het run nen van een modern boerenbedrijf komt kijken. Mede dankzy de invloed van de studieclubs is de positie van de rundveehouder in Noord-Limburg en Oost-Brabant nog niet eens zo slecht, menen beide clubbestuur ders. "Omdat we destijds goed heb ben geluisterd naar de adviezen zyn we in staat geweest een stapje terug te doen", stelt Pijnenborg. Al is het zeker niet allemaal rozegeur en maneschijn en hadden de oprichters een kwart eeuw waar schijnlijk niet vermoed dat hun op volgers nog een zouden praten over verplaatsing en bedrijfsbeëin diging. Donderdag 16 september viert de Ysselsteynse rundveestudieclub haar jubileum met een feestelijk programma in zaal Roelanzia. Dat begint om 13.30 uur met een ont vangst. 's Middags zyn er een drie tal sprekers, waaronder voorzitter Janssen van de plaatselijke LLTB, mede-oprichter J. Houben en drs. R. Zylstra, onder andere lid van de Eerste Kamer en voorzitter van de Raad van Tbezicht van de Rabobank Nederland. Zy spreken onder meer over de toekomst van de melkvee houderij in de regio, 's Avonds wordt een gezellige avond voor de huidige leden gehouden, 's Middags zyn ook alle oud-leden met hun partners van harte welkom. Vanwe ge een hiaat in de administratie hebben zy geen persoonlijke uitno diging gehad, maar zy zyn niet minder welkom. Op zaterdag 25 september zal het echtpaar Jeuken-Smits wonende aan de Franciscuslaan hun gouden huwelijksfeest vieren. Eigenlijk zouden ze het liefste dat feest onop gemerkt willen vieren en zonder al te veel uiterlijk vertoon. Als wij be- looMen hun levensverhaa sober te vermelden wilden zij ons wel dat verhaal vertellen. Gouden bruidegom, Teng Jeuken (81) is geboren en getogen Venray- naar en stamt uit een kleermakers geslacht. Zijn vader had een goed beklante kleemiakerszaak in de Grotestraat en het was geen wonder dat zijn vier zoons allen op de kleermakerstafel terecht kwamen. Hun klantenkring kwam niet al leen uit Venray maar uit de gehele regio. Het was toen gewoon dat. de kleermaker thuis zijn klanten ging bezoeken om de maat te nemen en uit het stalenalbum een keus liet maken voor de stof. Hy weet zich nog goed te herinneren dat een maatkostuum inclusief stof en for- nituren een bedrag kostte van 35 guldens. Op 27-jarige leeftyd was hy het kleermakersvak moe en omdat hij nogal wat klanten had begon hij in 1939 in assurantiën en dat was ook weer de mensen opzoeken om hun een aan hun wensen aange past verzekeringspakket te verko pen. Tbt 1972 heeft hy dit werk gedaan. In dat jaar an vaarde hij een meer vaste baan en dat was het be heer van het archief van de veiling in Grubbenvorst, nu de ZON gehe ten. Dat was prachtig werk en dat bleef hij doen tot hij in 1977 met pensioen ging. Gouden bruid, Mia Smits (76) is geboren en getogen in Cuyk aan de Maas als dochter van een steenhou wer. Haar jeugd bracht zy, want dat waren ze in die dagen aan hun stand verplicht, op kostschool in Oirschot door. Maar dankzy de daar genoten studie kon ze een kantoor baan krijgen op de leerlooierry in Cuyk en bleef daar tot aan haar trouwen. Omdat er in Venray geen huis te krijgen was en in Horst wel, verhuisden zij naar Horst waar ze bleven wonen tot 1980, toen ze toch maar liever naar Venray kwamen, zeker toen daar in de Franciscus laan die praejtige appartementen gereed kwamen. Daar hebben ze het goed naar hun zin, want de om geving avhter het politiebureau is een zeer rustige omgeving. Overleden Maar zyn Camavalscarrière was toch begonnen in Venray want on der leiding van prins Con Pijls in 19939 was hij bij carnavalsvereni ging de Piëlhaas en later in Horst het D'n Dreumel nar. Ook was hij daar eens prins en werd opgeno men als erelid van de Aid Prinsen. Een leuke anecdote willen wij u niet onthouden. De kantakten met Horst waren wat weggevaagd en toen in de krant in een overlyden- sadvertentie stond dat Teng Jeuken was overleden, wilde een deputatie van de Horster Carnavalsvereniging hem toch de laatste eer bewijzen. Die delegatie vond het maar vreemd dat zy de echtgenote en kinderen niet kenden en al vra gend kwamen zij tot de ontdekking dat het niet hun nar en prins was, maar TEng Jeuken van de kompen- maker, en dat hun Teng nog spring levend was. Op latere leeftijd is Teng aan het schilderen gegaan, maar anders dan zyn broer, de bekende zondagsschilder Johan Jeuken uit Amsterdam. Teng schildert en vol gens deskundigen zeer goedverge- zichten, en daar zijn er vele die geschilderd zijn aan him mooie plekje aan de Maas waar ze hun ca ravan hebben staan op de camping by de baron. Auto aan de kant en schilderen daar in en by de bossen en de Maas bij de heerlijkheid Geysteren, want daar kan men tot rust komen. De gouden bruid hand werkt op voortreffelijke wyze. Ze willen wel nog kwyt dat ze van rei zen houden of dat nu met de trein of bus is en zelfs vliegen dat vinden ze beiden heerlijk. Vele landen heb ben ze bezocht. Het begon eigeniyk toen ze een in Amerika studerende zoon bezochten, dat ze de smaak van het reizen en trekken te pak ken kregen. Uit het huwelijk wer den 3 kinderen geboren die met 3 kleinkindeme het feest zullen mee maken. Het feest zal worden ge vierd in restaurant Asteria aan de Maasheseweg en degene die zich ge roepen voelen hun geluk te wensen kunnen dat van 14.30 tot 16.00 uur dat doen. We nemen aan dat de de legatie van D'n Dreumel nu wel ty- dig én op de juiste plaats aanwezig zal zijn, want voor die carnavalsver eniging heelt Teng Jeuken zich enorm ingezet Na een verblijf van vijf maanden in het Joegoslavische Vitez keerde de 25-jarige Ottavio van Leuken te rug in Venray. Attavio is gelegerd bij de 13e HErstelcompagnie van de le gerplaats Oirschot. De terugkeer be tekende tevens het einde van zyn militaire loopbaan die met het ver vullen van zijn dienstplicht bij het korps Mariniers en dus eindigde opleiding genoten waarbij de 13e herstelcompagnie. In maart van dit jaar werd hij aangewezen om by de blauwe baretten een vredestaak te vervullen in Joegoslavië. Ottavio was bly dat hij bij de Bra- vocompagnie werd ingedeeld die bestond uit 170 Nederlandse militi- aren. Samen met een belgische eenheid gelegerd in het plaatsje Vi tez 70 km van Ser^jewo. Deze transporttroepen waren on derverdeeld in 3 peletons. De afde ling waartoe Ottavio behoorde was de Genie, die tot taak kreeg een kamp op te zetten, een zwembad te bouwen en te zorgen vor onder houd van de douches en WC voor dat legeronderdeel. Ook moesten er schuilbunkers worden gebouwd. Veel plaatwerk en laswerk moest verricht worden om het onderko men enigzins veilig te houden. Dat het daar niet zo veilig was, bleek wel toen minister Pronk een bezoek aan Vitez bracht De grana ten scheerden over hun hoofden. Het verblyf van de minister duurde door deze onveilige situatie maar zeer kort. Ook werden de Genieaf deling ingezet voor transport van hulpgoederen. Hulp Verdeling van hulpgoederen on der de bevolking kon alleen plaats vinden als de machthebbers het in die toelieten. Het gebeurde regel matig dat het transport met hulp goederen niet dor mocht gaan, ondanks dat de burgers de in die dorpen de goederen zo nodig hadden. Ik wil my niet uitspreken of de verdeling van de goederen wel op de wijze gebeurde zoals dat eigen lijk zou moeten. Daar blijf ik myn twijfels hebben. Of het wel of niet aankwam kon niet worden gecon troleerd. Dat de gewenste verbete ringen nog niet in zicht zijn dat vorige week nog te merken. Bij het uitladen van de goederen in de opslagplaatsen komen kinderen kijken en ze zijn o zo bly met een appel, zodat wij daar by volgende zendingen rekening mee hielden. Gevaar bleef er, vooral bij de strijd tussen de Moslims en Kroaten. Mensen die hun hele leven vriende lijk naast elkaar in de dorpen had den geleefd werden nu opeens vijanden. Jammer dat wy niet méér konden doen dan een appel uitdele- naan de kinderen, die een zeer zwa re winter tegemoet zullen gaan. Wy deelden van ons eigen vooraad cho colade aan de kinderen uit. Later vroegen de kinderen ook om een si garet voor papa. Wy waren ervan overtuigd dat ze zelf aan het roken waren geslagen. Maar alles wat wy zelf uitdeelden, wat het ook was, kwam in ieder geval op de juiste plaatsterecht, aldus Ottavio van Leuken. Veel hebben wy gezien van de door de broederstrijd aangerich te verwoesting, schreeuwende men sen, vluchtende mensen war wy niets voor konden doen. Als ik te rug denk aan die tyd en de inzet in Joegoslavië dan ben ik blyk dat ik daar ben geweest. Ik ben een le venservaring ry ker die ik voor geen geld zou willen missen. Ik ben ook een beetje trots voor de Verenigde NAties iets te hebben mogen doen. Het thuisfront meent vaak dat wij daar in Joegoslavië een verblyf in een Centerpark hebben gezeten, maar dat komt dor het bezoek van de ministers. Maar er werd niet ge filmd als de kogels ons om de oren floten en dat de jongens in de schuilkelder moesten voor de over vliegende granaten. Zyn thuisfront hield hij overigens wel op de hoogte met geschreven brieven, foto's en 1 maal per mand mocht er getelefo neerd worden op de kosten van het leger. Als er transporten vanuit Split moesten worden verzorgd dan was er bovendien nog een extra kans om van daar uit naar Venray te bellen. Precies een jaar dat hy was ge trouwd met de Venrayse Dolores Ra- mil, keerde hyterug en konden zy hun huisje aan de Kamperfoeli her- inrichten. Nu wordt het een defini tief huis. De rapporten waarin de toe komstige uitbreidingen van de gemeente Venray worden opge somd worden in oktober tijdens een besloten commissievergade ring behandeld. Daarmee wil we thouder Kersten van ruimtelijke ordening nog steeds proberen projectontwikkelaars en grondspeculanten de wind uit de zeilen te nemen. De gemeente raad zal pas in een later stadium de plannen te zien krygen. De rapporten, onderdeel van de late re Structuurvisie, z(jn eind deze maand klaar. De rapporten, waarvan de. we thouder de inhoud zo lang mogelijk geheim wil houden, geven de grote bouwlokaties in de jaren 1995 tot en met 1997 aan. Voorbeeld van zo'n mogelyke lokatie is de Braban der, maar volgens Kersten zyn er zo vijf andere te noemen. De wethou der geeft toe dat geheimhouding moeilijk is en de lokatiekeuze be perkt, maar het college heeft niette min gekozen voor besloten behandeling. B en W hennen naasi gezet achter de uitbreidingsplannen voor Ven ray en de kerkdorpen omdat de ge meente anders binnen enkele jaren vast dreigt te lopen met het woning bouwprogramma. Maandag deelde wethouder Kersten van ruimtelyke ordening de commissie mee dat volgens de laatste schattingen in 1994 ruim 700 woningen worden gebouwd in Venray. Vorige week werd nog een getal van ongeveer 600 genoemd. In het getal 700 zit ten volgens Kersten nog een aantal onzekerheden. Hy noemde als voorbeelden de appartementen bo ven Vin Scha^ik op het Wilhelmi- naplein en de woningen op de hoek Prins Bemhardstraat/Kolkweg. Eind september zyn ook andere onderdelen van de integrale Struc tuurvisie klaar. De delen waarin het communicatieplan en het tnyect dat volgt na de keuze van de uitbrei dingsgebieden worden behandeld, komen wel in oktober in commis sie en gemeenteraad aan de orde. Dhr. P.Claessens uit Oostrum is dinsdagmorgen onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau. Uit han den van loco-burgemeester mevr. de Loo mocht hij de eremedaille in zilver ontvangen. Dhr. Claessens ontving de onderscheiding bij gele genheid van zyn 40-jarig dienstver band by de Blitta aan de Maasheseweg. Dhr. Claessens kwam op 7 sep tember 1953 bij de Blitta in dienst op de afdeling stalen ramen. Hij had op dat moment zijn LTS oplei ding afgerond. Zijn jarenlange praktijkervaring en het volgen van diverse opleidingen bezorgden hem grote vakbekwaamheid op het ge bied van ramen. Dat, gecombineerd met een organisatietalent, leidde tot overplaatsing als voorman op de afdeling montage, alwaar hij leiding gaf aan circa tien personen. De laatste jaren funktioneert dhr. Claessens als assistent-montage uitvoerder, belast met het zelfstan dig leiden van grote projekten. Een daarvan is bijvoorbeeld het Tweede Kamer gebouw in Den Haag. Binnen de Blitta is dhr. Claessens ook aktief (geweest) als lid van de Ondernemingsraad in de periode 1961 t.m. 1969 en van 1979 tot heden. In het dagelijkse leven is dhr. Claessens lang lid geweest van de W Oostrum, alwaar hij ook elftal leider en jeugdleider is geweest De kennis van het boerenbedrijf vergroten met het doel een optima le bedrijfsvoering en dus een beter boterham. Dat is de doelstelling van de rundveestudie club uit Ysselsteyn. Daarnaast is er een enorm goede band tussen de ruim 50 leden en wordt het gezel ligheidsaspect niet vergeten. De rundveestudieclub viert donderdag 16 september haar 25-jarig bestaan. De Nierstichting zit dringend ver legen om Collectanten, ook voor de kerkdorpen. Hebt u een paar uurt jes over om ons te helpen, neem dan contact op met: Fran ka van Gerven, Touwslagerstr. 16, Venray, tel. 04780-86620. Uw hulp is hard nodig! Wij collecteren van 26 sept. t/m 2 okt. a.s. Alvast Bedankt. Tydens de open dag/sportdag voor Carapatiënten in Homerheide behaalde de Caragroep uit de regio Venray-Horst een fraaie tweede prys. De Cara-groep staat overigens open voor nieuwe leden Zij kunnen zich opgeven voor de zwem- en/of yogagroep bij mevr. Donders, tel. 04780-84066. De Agfa Happy Teddy's zijn er. Bij elke ontwikkel- en afdruk- opdracht krijgt u er bij ons één gratis. Drie verschillende Happy Teddy's, verzamel ze! AGFA<fc> Rfoto I video Patersstraat 10 - VENRAY Tal: 04780-84485 Gouden paar Jeuken-Smits

Peel en Maas | 1993 | | pagina 5