Mode Nieuws agenda Dubbel-expositie in kunstgalerie Toro De stoep is voor voetgangers Verhalenwedstrijd bij de Jeugdbibliotheek Bloemen en gratis cursussen voor lO.OOOe cursist bij Volksuniverteit Venray e.o. REGIOKALENDER Groepswonen voor 50-plussers Bezorger voor Castenray gezocht W VAN OORSCHOT MODE 10 Jaar wijkgebouw Op 't Nipper ke Orgel concert Venrays politie voor de laatste maal bij Airborne Mars PEEL EN MAAS Bilbliotheek- nieuws Nol van Roessel bij Veldeke Receptie Korenmiet dorsen Dansen in de Wis PEEL EN MAAS Van 9 september t/m 17 oktober zal in Kunstgalerie Tbro een dubbel expositie te zien van Mieke van den Hoogen-Huysen (keramische- objecten) en Anna Reinders (wer ken op papier/etsen. Zaterdagmiddag 11 september a.s. om 15.00 ur wordt deze exposi tie geopend door Dhr. T. van den Hoogen. Deze middag zal musical opgeluisterd worden door P. Huy- gen (saxofoon). Mieke van den Hoogen-Huygen is door haar keramiekstudie aan de Hogeschool te Maastricht met na me gefascineerd geraakt door de ex pressiemogelijkheden van de dunnen scherf. Onder leiding van haar toenmalige vakdocent Piet Hermans (Venray) heeft ze moge lijkheden onderzocht in monu mentale, keramische objecten. Bijzondere interesse heeft ze hier bij voor nieuwe glazuur- en oude stooktechnieken. In haar werk nemen vooral vrou wenbeelden een bijzondere plaats in. een vrouwenbeeld boeit haar miet als een schoonheidsideaal, maar voor Mieke moet het een weergave van het lijf zijn, waarin geleefd wordt en waarvan ook de emoties af te lezen zijn. Zoals je in nerlijk in de scherf weergeeft, zo dun mogelijk, breekbaar. Bij haar keramische potten is het voor haar een uitdaging om een zo groot mogelijke ruimte te omspan nen met zo weinig mogelijk mate riaal. Deze potten worden volgens oude technieken opgebouwd en na derhand primitief gestookt, vaak voorzien met zeefdrukglazuren. Door de grootte, de expressie en de vreugde in deze Potten is er nauwe lijks nog sprake van een gebruiks- vorwerp. Mieke is ook deelneemster aan de manifestatie '93 Geheimen' in het Odapark, waar men ook vrouwen beelden van haar lean aantreffen. Anna Reinders werkt figuratief, tekenen en grafisch wisselen el kaar af. Ze werkt met tekenen snel en impulsief, zodat ze al tekenend de beelden als het ware neer schrijft. Bij grafiek, het etsen, is het een tiager en ambachtelijk proces, dat verschaft haar een zekere rust. Toch probeert ze bij het etsen de snelheid van het tekenen te bena deren. De combinatie van beiden geeft hierbij een bijzonder extra's, zoals: de aangevreten zinkplaat met korrelige en scherpe lijntjes of een fluweeldroge naaldlijn e.d. De mens is het thema in haar werk. De mens alleen, inzichzelf ge keerd of uitelkaar vallend. Of de mens in realitie tot de an der, enerzijds aantrekkelijk of af stotend, anderzijds bedreigend of verleidelijk tegelijkertijd. Zoals ge zegd werkt Anna Reinders figura tief, daarin lean ze haar verhaal kwijt over hoe de mens en de we reld om zich heen ervaart. Vooral composities en lijnen geven har een vorm die aansluit bij hetgeen ze wil zeggen. Anna Reinders stu deerde o.a. aan de academie voor Beeldende Kunst St. Joost te Breda. De (dubbel) expotitie is te bezich tigen t/m 17 oktober Galerie TORO is gelegen aan de Langeweg 30 te Venray. Openingstijden. Do. t/m Zo. van 14.00-18.00 uur. Vrij. tot 21.00 uur of volgens afspraak. Volksuniversiteit Venray e.o. heeft afgelopen zaterdag haar tien duizendste deelnemer (in dit geval deelneemster) gefeteerd. Een volko men verraste Carla vd COelen uit Horst America werd tydens de OPEN DAG in de bloemetjes gezet. Daarby kreeg zij een attentie en gratis cursussen aangeboden. Mw. vd Coelen die de tienduizned in schrijvingen volmaakte is secreta resse van de Vrouwenvereniging in Horst America en heeft zich vanuit deze functie aangemeld voor een in troductiecursus Informatica. De voorzitter van het bestuur Dhr. A. Hijl bood Carla vd Coelen een enveloppe aan met een cadeau bon voor het volgen van gratis cur sussen, zodat zij voorlopig vooruit kan met studeren. De Venrayse Volksuniversiteit startte in 1988 als zelfstandig insti tuut voor het Volksniversiteitswerk in de regio Noordelijk Noord- Limburg. Tydens haar le seizoen in 1988 namen ongeveer 800 cursisten deel aan een cursuspakket dat voorna- melyk bestond uit talencursussen. cusussen op het gebied van de alge mene ontwikkeling en op het ge bied van kunst. In de loop der jaren is het pakket uitgebreid met diverse actuele cur sussen op wetenschap en informa- ticagebied, specifieke cursussen voor ouderen en vrouwen, kookcur sussen, activiteiten in eht kader van natuur en milieu, gezondheid en beweging. Met het groeien van ehet cursisten aantal naar 1800 in 1989, 2000 in 1990, 2500 in 1991 en 2600 in 1992 is ook het activiteitenaanbod ge groeid van 45 naar ongeveer 150 ac tiviteiten per jaar en is het docentenkorps uitgebreid van 40 naar 100. In haar 6e seizoen worden er 175 cursussen gegeven in diverse loka- ties in de regio Noordelijk Noord- Limburg zowel in de avonduren als overdag. Deelnamen aan een cursus geeft mensen het verrijken van kennis ook de mogelijkheid voor sociaal contact, hotizonverbreding, maat schappelijk betrokkenheid en de kans om te leren voor je plezier. In de wekelijkse Peel en Maas Regiokalender, vindt u een korte opsomming van evenementen en aktiviteiten uit een wijdere regio, waaraan wij in onze re- daktionele kolommen geen uitgebreide aandacht kunnen schenken. tm. 12-9 Documentaires over kunstenaars in museum De Wieger te Deurne springwedstryd pony's (18.00) en paarden (19.30) Halve marathon Deurne, start 12.00 uur Nationale NIvB kampioenschappen ponyruiters v.a. 9.45 uur Langste koffietafel in Roggel. Poging om langste koffietafel ter we reld te realiseren. Nodig zijn 7500 deelnemers. Opbrengst bestemd voor restauratie van de kerk in Roggel. Aanmelden en info: J. van Roy (04749-2432) en L. Geenen (04749-2390). 11-9 12-9 12-9 12-9 17 tm. 19-9 18-9 18 en 19-9 Intern, hondententoonstelling in Bergen. Info: 08850-20572 na 19.00 uur. Tiptoe Venlo '93, Lambertusplein Blerick, 19.30 uur. Keramisto '93, Openluchtmarkt van het Noordlimburgs Potten bakkerscollectief in Milsbeek. Popquiz in OJC De Roos, Haageind 27, Deurne. Inschrijven tot 6 september, tel. 085-457990. Centrale keuring afd. Limburg Kon. Ver. Het Nederlandsche Trek paard in manege De Leistert te Roggel. Manifestatie Grenzenloos in het Gasthoes te Horst Multiculturele manifestatie. De "Woongroep voor 50-plussers Venray" zal op zaterdag 18 septem ber 1993 een stand plaatsen waar men informatie kan verkrijgen. De stand komt Lussen 12.00 ln 16.00 uur te staan op de Grote Markt, voor de muziekschool. Iedereen die inte resse heeft in de aktiviteiten van deze Woongroep kan dan by deze stand terecht. Wij zoeken op zeer korte termyn een bezorger voor onze route Castenray. Het gaat hier om onge veer 150 kranten die in Castenray en omgeving op donderdagmiddag bezorgd moeten worden. De vergoe ding voor deze bezorging bedraagt ƒ0,15 per krant. Voor meer informa tie 04780-82727, vragen naar Christ van den Munckhof. GERRYWEBER Een komfortabele set, elegant en vrouwelijk. Blazer wol/cashmere. Pullover in tricot met kol. Rok in nieuwe schotse ruit. Grotestraat 73, Venray Roosendaal, Helmond, Boxmeer, Oss •n -;:ü ii Gele kaartenaktie van Voetgangervereniging Voor het vijfde achtereenvolgen de jaar voeren vrijwilligers van de Voetgangersvereniging van 13 tot 19 september de 'gele kaartenaktie'. Met deze aktie wyst de Voetganger vereniging mensen terecht die door verkeerd gebruik van het trot toir verantwoordelijk zyn voor overlast en gevaar voor voetgangers. Op de stoep geparkeerde auto's (brom)fietsen die de doorgang op het trottoir belemmeren, obstakels als winkeluitstaUingen, reclame borden en terrassen, zyn vaak een bron van ongemak en ergernis. Voetgangers, met name ouders met een kinderwagen, kinderen, ouderen, mensen die slecht ter been zyn, rolstoelgebruikers en blinden en slechtzienden onder vinden veel overlast van dit on rechtmatig gebruik van het trottoir. Echt gevaarlijk wordt het als voet gangers door een obstakel op het trottoir gedwongen worden op de ry weg te gaan om hun route te kun nen vervolgen. Speciale aandacht binnen de ak tie is er voor aut's die onterecht op een invalidenparkeerplaats staan, omdat deze het voor invaliden on mogelijk maken om zich zelfstan dig op straat te kunnen begeven. Juist invaliden zyn vaak afhanke lijk van autorijden en van parkeer voorzieningen vlak bij hun bestemming. Automobilisten die jun auto hier illegaal parkeren zul len dan ook een gele waarschu- wingskaart onder de ruitenwissers van hun auto's aantreffen. Hetzelf de geldt voor de stoepparkeerders. Aan het stuur van 'fout parkeerde' (brom)fietsen op de stoep komt een gele kaart te hangen. Winkeliers en horeca- exploitanten die met hun uitstallin gen, reclameborden of (te grote) ter rassen de ruimte voor voetgangers beperken worden door de aktie- voerders persoonlijk benaderd. Voor hen is er de 'gele brief. Deze brief roept op om het trottoir zo vel mogelijk vrij te houden voor voet gangers. Van 6 september tot en met 2 ok tober kan de jeugd van 8 tot en met 12 jaar bij de Jeugdbibliotheek Ven ray meedoen met de landelijke Ver halenwedstrijd: Hallo, hallo, wie ...schrijft er mee?. Rondom het the ma van de kinderboekenweek 'Vriendjes, Maatjes, Kameraadjes: vriendschap en leifde in kinderboe ken' schreef jeugdboekenschrijver Bas Rompa uit Weert een kort ver haal dat niet af is. het verhaal ein digt met: 'Hallo, hallo, wie...' De opdracht aan de kinderen is dit ver haal af te maken. Kinderen die mee willen doen kunnen bij de Jeugdbibliotheek Venray een delnamefomiulier ha len. Ze leveren hun verhaal ook weer by de bibliotheek in. De leukste verhalen worden door de jeugdbibliotheek Venray beloont met een prysje. Deze prijsjes wor den uitgereikt in de Kinderboe kenweek. De verhalenwedstrijd wordt lan delijk georganiseerd door de Stich ting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (Stichting Roos) in samenwerking met de Provinciale Bibliotheek Centrales, plaatselijke bibliotheken en kinderboeken schrijvers. Vorig jaar is de wedstrijd al in Noord-Brabant gehouden. Vierduizend kinderen schreven een verhaal. Dit jaar is de wedstrijd in elke provincie in Nederland. Het doel van dit projekt, dat door het ministerie van WVC wordt gesubsi dieerd, is het stimuleren van nieuwsgierigheid van kinderen naar verhalend proza. De inzendin gen worden gesplitst in 2 leeftydca- tegorieën: 8-10 jaar, 11-12 jaar. De provinciale jury onder voorzitter schap van BAs Rompa beoordeeld de inzendingen. Aan het eind van de kinderboekenweek, op 23 okto ber, vinden de provinciale prijsui treikingen plaats in rechtstreekse uitzendingen vna regionale omroe pen. De beste verhalen winnen een prachtige radiocassettespeler en bovendien: de winnaars komen met hun verhaal op de radio! Het weekend van 11 sept. a.s. staat geheel in het teken van het 10-jarig bestaan van wy kgebouw Op het Nipperke aan de St. Odastraat 41 te Venray. Het globale program ma ziet er als volgt uit: Vrijdag avond wordt het feestweekend geopend met een reünie voor alle vrijwilligers en oud-vrijwilligers die de afgelopen 10 jaar actief zijn geweest. Zaterdagmiddag is er een volledig programma voor de jeugd uit de wijk georganiseerd. Zaterdagavond is er voor alle wijkbewoners en iedereen die zich betrokken voelt of gewoon eens een gezellig feest wil een feestavond m.m.v. orkest The Time Breakers en een bandpa- rodisL Zondagmorgen voor iederen frühs- hoppen vanaf 10 ur met gezellige muziek van een joekskapel. Uiter aard onder het genot van een natje en een droogje. Tevnes vanaf 10 uur grote Luikse Markt en kijdermarkt. Hebt u spullen die u niet zelf wilt verkopen en de opbrengst te n goe de wilt laten komen voor het wijk gebouw laat dat dan even weten. Enkele vrijwilligers zullen dan de spullen proberen te verkopen. Zoals wij vorige week reeds heb ben bericht, is er volgende week donderdag 16 sept., een orgelcon cert in de Grote Kerk. Het concert wordt verzorgd door Carlo van Ulft, beiaardier en organist van de Marti- nuskerk in Venlo. Behalve stadsbeiaardier in Venlo, is hij dat ook in Hilvarenbeek en Roermond. Bovendien is hij hoofd vakdocent aan de Koninklijke bei aardschool te Mechelen in België. Carlo van Ulft concerteerde reeds in vele westeuropese landen, alsme de in de USA. Ook deze zomer was hy in Amerika voor diverse orgel- en beiaardconcerten. In San Fran cisco ontving hij onlangs de Ere medaille van de University of Cali fornia in Berkeley. Het te spelen programma omvat werken van J.S. Bach, Stanley, Rinck, Guilmant en Hendrik An- driessen. Zeer gevarieerd dus. Bo vendien een prachtgelegenheid om de rijke mogelijkheden van het Venrayse^prgel nog een s te horen. Het concert begint om 20.15 uur en is vrij toegankelijk. Sinds het ontstaan van de ge meentepolitie Venray nam een groep deel an de traditionele Air- bornemars, ter herdenking van de bevrijding van Arnhem. Afge lopen zaterdag was het voor de laatste maal dat de groep van de Venrayse politie, aangevuld met leden van de Reservepolitie aan die mars deelnam. Ook dit maal zorgde oud-adjudant Wim Key- sers voor de perfecte verzorging. De Venrayse deelnemers vonden het echt jammer dat ze voor de lafste maal als groep aan die mars deelnamen. Maar dat hoort erbij als groep in haar samenstelling vervalt elke week nieuws September: Oudennaand Een wedstrijd vor jong en oud Maak een limerick. Over oud wor den, oud zijn en solidariteit tussen de verschillende generaties. De vyf beste inzendingen worden beloond met een boekenbon. Als eerste prys een bon ter waarde van 50,--. In de bibliotheek staat een speciale inle- verbox. Uw limerick, voorzien van uw naam, adres en leeftijd kan hierin gedeponeerd worden. Tevens kunt u de brievenbus van de biblio theek heirvoor gebruiken. Een tentoonstelling in het kader van het Europees Jaar van de Ouderen Van 13 t/m 25 september is er in de bobliotheek een tentoonstelling te zien in het kader van het Europese jaar van de ouderen. De volgende onderwerpen worden belicht: De positieve bijdrage van ouderen aan de samenleving en het stimuleren van solidariteit tussen de genera ties, zelfstandig wonen van oude ren, omgaan met gezondheid op oudere leeftyd, actieve deelname van ouderen aan de samenleving. Oproep Wie wil zyn/haar eigen oude kin derboeken tentoonstellen in de bi bliotheek? T? denken valt aan de oude uitganven: Paddeltje, Pietje Bell, Afke's teintal en Dik Trom. Informatie: Dhr. Driegen, Openbare Bibliotheek Venray, Merseloseweg 59, 5801 CJ, tel. 89170. op dinsdag 14 september zal in zaal 'In den Engel' aan de Poststraat 1 te Venray, Nol van Roessel uit Hel mond gastspx-eker zijn. aanvang van deze avond is 20.00 uur. Nol van Roessel zal deze avond in het Bra- bants een voordracht houden on der de titel Uit het rijke. Roomse Leven, met verhalen uit zyn voor laatste boekske 'Geestig Geloof dat in 1983 verscheexi. Of, zoals hy het in dit boek beschrijft: Hoe wij, le ken, in e veelvuldige vermen iging en verwarring van geestelijke en wereldse zaken ervor zorgden aan onze aardse trekken te komen, dat was een heel apart spelletje, die om gang van met name parochie geestelijken en parochianen. Je moet dat eigenlijk aan den lyve hebben ondervonden, zelf hebben meegespeeld, wil je de aparte sfeer en de aparte spanning ervan aan voelen. De ouderen zullen .er yeel eigen ei-varingen in herkennen, de jongere generaties er evengoed ple zier aan beleven. Daardoor bevatten de vertelde anekdoten humor te over en is het "beschouwelijke' ka der waarin ze zijn gevat, de moeite van het lezen en aanhoren méér dan waard. Velen van de verhalen vn Nol vna Roessel, die gebundeld zijn in een aantal boekjes o.a. Skön Pertretten (1978), Onder de Stulp (1979). B'ons op Geineind (1981), Geestig Geloof (1983) en Orgeltrappen (1987) wa ren te beluisteren via een uitzen ding van Omroep Brabant in een wekelijks programma onder de titel 'D'n Contente Mens'. Vooral de smeuïge, Brabantse verteltrant van Nol van Roessel bezorgde hem ook in deze streek, waar Omroep Bra bant veel beluisterd wordt, een gro te bekendheid. Veldeke Venray rekent er dan ook op dat het een ouderwets gezellige avond wordt, war alle Veldeke-leden en be langstellenden van harte welkom zyn. De toegang is gratis. Geslaagd Aan de Technische Universiteit te Eindhoven slaagde Marcel van Kruijssen uit Venray als Werktuig bouwkundig ingenieur. Zyn afstu deeropdracht betrof: flexibele Productie Automatisering. De betaalbaarheid van het ware limousine gevoel blijkt uit de leaseprijs voor de Rover 820 LE: 1.380,- per maand (bij 48 mnd/20.000 km per jaar). Dat de CD-speler (Philips DC 964) gratis is, klinkt u ongetwijfeld ook als I™ /A muziek in de oren. Rover 800 vanaf V/ v/^ Rover 820 LE standaard met o.a. centrale porticrvergrendeling via infrarood afstandsbediening, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels, alarm, groen getint en warmtewerend glas. Vanaf 820 SLE: ABS en elektrisch schuif/kanteldak. Genoemde leaseprijs is exclusief BTW. -so O AMV "SMAKTERHEIDE", VENRAY, Industrieterrein Smakterheide, Tel. 04780-8 10 32 ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van W. Bloemen, R.E. Gabeler. T. Lankveld, H. Schraven en J. Wittgen: Zaterdag H. SCHRAVEN Stationsweg 15, tel. 81465 Zondag T. LANKVELD Langstraat 106, tel. 83558 Weekenddienst voor de patiënten van P. Corver, G. van Loon, E. de Muinck Keizer, A. Coenen, F. Schmeetz. D. Vercauteren en J. de Vocht: G. van LOON Patersstraat 60, tel. 88800 Weekenddienst voor de patiënten van dr. Ke ijzer en dr. Van Dongen: DR. KEIJZER Van Beurdenweg 10, Ysselsteyn tel. 04780-41777 vrijdag 18.00 tot zondag 24.00 uur Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data by de ge noemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur ZIEKEN VERVOER Tel. 077-575757 ONGEVALLEN Tel. 06-11 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN DE MONNIKSKAP Faterslaan 2, tel. 80140 van vrijdagavond 18.00 uur tot vol gende week vrijdag. Openstelling: zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluihje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afepraak neemt waar: A. ONG, tel. 81383 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENKLINIEK VENRAY E.M. Ruymbeek, J.M. van Winden. W.H.M. de Vocht, R.C. Goedegebuure en V. Geurts. Behandeling in het weekend vol gens telefonische afspraak V. GEURTS, tel. 81336 Dl ERENARTSENPRAKTIJ K W.H. Kremer, W.G.A.M. Looncn, G W. Gelling en R. Eelderink. Behande ling kleine huisdieren zaterdag en zondag volgens afspraak G. GELLING Vlasakker 1, Oostrum, tel. 10956 WEEKENDDIENST -n VERLOSKUNDIGEN voor de praktijken win mevr. Raay- makers, mevr. Van Eerten, mevr. Tiggeloven en mevr. Vennazeren A. RAAYMAKERS Horst, tel. 04709-6538 vanaf vrijdag 12 uur tot maandag 8 uur WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de praktyk van mevr. Van Eerten en mevr. Tiggelo ven wordt vanaf maandag 8 uur tot vrijdag 12 uur waargenomen door T. TIGGELOVEN Blauwververstraat 30, tel. 82411 Afspraken maken 's middags tussen 6 en 7 uur, tel. 82411 Op 11 september a.s. zullen dhr. en mevr. Steeghs, afscheid nemen van de vryetyd- en ontspanningsc lub voor gehandicapte kinderen. Mevr. Steeghs was mede-op riehtster van de handwerkclub terwijl dhr. Steeghs voorzitter was van Disco 't- Trefpunt Dhr. en mevr. Steeghs nemen af scheid in verband met verhuizing. Iedereen die beiden wil bedanken voor hun inzet kan dat doen op za terdag 11 september tussen 20.00 en 21.00 uur in disco De Vlies, Loe- venstraat te Horst De kinderboerderij aan de Lor- baan organiseert a.s. zondag, in sa menwerking met de vereniging Veulens Historie Herleeft een mid dag "Korenmiet dorsen". Vanaf 13.00 uur wordt by de de Kinder boerderij, Lorbaan 11, het koren ge dorst Ook zal die middag het koren gemalen worden. Verder zyn er bossen stro te koop en zullen er op ouderwetse wijze pannekoeken ge bakken worden. 'Ibegang tot dit eve nement is gratis. Bij slechte weersomstandigheden zal deze middag verschoven worden naar 19 september. Maandag 13 sept a.s. is er weer een gezellige dansavond in de Wis te Castenray. Aanvang 20.00 uur.

Peel en Maas | 1993 | | pagina 3