Gouverneur brengt werkbezoek aan Venray Brand weerop treden niet altijd gratis Nieuwe ophaalronde Klein Chemisch Afval lA Ingekomen Bouwaanvragen Officiële opening gerenoveerd raadhuis Bouwvergunning aangevraagd Hinderwet Bouwtoestemming op Bouwmeldingen PEEL EN MAAS Hinderwet Bouwvergunning verleend PEEL EN MAAS Donderdag a sepiemoer - ray ma RAADHUIS VENRAY Raadhuisstraat 1 Teletoon 04780-23333 Correspondentieadres: Postbus 500 5800 AM VENRAY Openingstijden: Maandag t.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De afdeling Bevolkingszaken is te vens geopend op donderdag van 15,30 tot 17.00 uur. Van deze openingstijden kan uitslui tend na telefonische afspraak worden afgeweken. Spreekuren b. en w. uitsluitend te bezoeken na telefonische afspraak via de stafeenheid bestuursonder- steuning, tel. 04780-23269, alléén vóórmiddag. Burgemeester J.F.H.A.B. Waals Maandag van 10.00 tot 11.00 uur algemene bestuurszaken: gewestelij ke en intergemeentelijke samenwer king, bestuurlijke koördinatie; open bare orde en veiligheid; voorlichting en inspraak algemeen; dorps en wijk raden; personeel, organisatie en in formatica; interne dienstverlening; ekonomische zaken: bevordering werkgelegenheid, markten en ker missen, handel en middenstand, be vordering toerisme, bedrijfs- en winkelvestiging. Wethouder E.M.A.A. de Loo (loco-burgemeester) Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. milieuzaken: algemeen milieubeleid, hinderwetszaken, afvalverwerking, mestverwerking, bodemsanering; maatschappelijke zorg: gezondheids zorg, maatschappelijk werk, ouderen zorg, werklozenzorg (RBA), sociale werkvoorziening (WSW), culturele minderheden; sociale vernieuwing: emancipatie. Wethouder J.H.M.O. Truijen Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. financiën: belastingen, gemeentega ranties (hypotheken); openbare wer ken: wegen, riolering, reiniging, groen, verkeer en vervoer; agrarische zaken: ruilverkaveling, beheer en ver koop landbouwgronden. Wethouder H.M. Kersten Maandag van 10.00-11.00 uur. ruimtelijke ordening; volkshuisves ting; bouw- en woningtoezicht; welstandstoezicht; stedebouw; grondbedrijf (m.u.v. beheer land bouwgronden): beheer eigendom men; exploitatie bestemmingsplan nen; grondverwerving; gronduitgifte. Wethouder P.J.H. Driessen Maandag van 10.00-11.00 uur. culture zaken: muziekschool, mu seum. schouwburg, bibliotheek, mo numentenzorg, oud archief, culturele verenigingen, grote en kleine kun sten, vrije academie; sociale zaken; onderwijs; volwassenen-edukatie; sportzaken; rekreatie; jeugd- en jon gerenwerk; akkommodatie-aangele- genheden; sociaal-cultureel werk; mondiale vraagstukken; mediazaken; kinderopvang. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet treft u onderstaand een overzicht van de in de afgelopen week by burge meester en wethouders van Venray ingekomen bouwaanvragen. bouw van een bering aan de Pinksterbloem 16 te Vnray tnv P.G. Piepers; Pinksterbloem 16; bouw van een bering/garage aan de Twist- weg 10 te Ysselsteyn tnv A. van Hoof. Twistweg 10; bouow van een mestloods aan de Meerloseweg 7 te Oirlo tnv Zanders Pluimveebedry- ven; Zandhoek 13a; Bouw vn 10 wo ningen in Landweert tnv G. Raaymakers. Molenstraat 41 Ge- mert; het vergroten van de woning aan d Kolkweg tnv HJH. Renkens. Hen.sen lusstraat 45; veranderen vn de winkelruimte aan de grotestraat 93 te Venray tnv Modehuis Thomas sen. Grotestraat 93; Bouw van een garage/carport aan de Vicarieweg 76 te Leunen tnv M.CJ. Jacobs, Vicarieweg76; het vergroten van de bijkeuken aan de Akelei 20 te Ven ray tnv Th. H. Verberk, Akelei 20; bouw van een woning aan de Rid derspoor te Venray tnv P. Vorkui len. Reseda 3; Bouw van 10 woningen aan de Binnenhof te Oostrum tnv Raedts Bouwbedrijf BV Oostrum; Bouw van een woning en bedrijfsgebouw aan de Haag 5 Merselo tnv W. Michiels, Haag 5; Verbouwen en uitbreiden van een bedrijfsgebouw aan de Haag 5 te Merselo tnv W. Michiels, Hag 5; bouw van een woning in' Landweert te Venray tnv A. Menckens, Kuluts- heuvel 13 te Overloon; bouw van een gezondheidscentrum aan de Litsenbergweg 20a te Ysselsteyn tnv R.A. Keyzer, van Beurdenweg 10 te Ysselsteyn. Burgemeester en wethouders van Venray. namens dezen, het hoofd van de afdeling volks huisvesting. ruimtelijke ordening en milieu. De commissaris van de koningin in de provincie Limburg, de heer B. van Voorst tot Voorst, brengt op vrij dag 10 september een werkbezoek aan de gemeente Venray. de comis- saris zal dan officieel het gereno veerde raadhuis openen. Directe aanleiding voor het bezoek is de ofi- ciële opening, 's avonds om 19.00 uur, van de Kunstmanifestatie '93 Geheimen' in het Venrayse Oda- park. Dat is een internationale kunstmanifestie die tot 10 oktober duurt en waaraan 93 beeldend kunstenaars deelnemen. In overleg met de gemeente Venray heeft de gouverneur daraan een werkbe zoek gekoppeld. Hij zal daarbij wor den vergezeld vn zijn echtgenote, kabinetschef L. de Bruyn en griflier H. Oppenhuis de Jong en hun bei der echtgenotes. Het werkbezoek van de gouver neur omvat behalve de opening van het raadhuis en de opening van de kunstmanifestatie een rondrit per bus door de gemeente, een vergade ring met het college van B en W en een bespreking met de gemeente raad. De partners van het gezel schap zullen tijdens de vergaderingen een bezoek brengen aan zwem- en squashcentrum De Sprank. Het Venrayse raadhuis is in het afgelopen jaar voor 4.9 miljoen gul den verbouwd en gerenoveerd. Het pand en de werkplekken zyn op- Burgemeester en wethouders zijn voornemens aan de volgende bou waanvragen medewerking te verlenen. Aan het bouwen van een wo ning aan de Randerade te Oostrum, t.n.n. de heer Janssen, Spurkter- dyk 16 te Oostrum; voor het bou wen van een woning in Landweert III te Venray, t.n.v. de heer A. Henc kens, Kuluutsheuvel 13 te Over loon; voor het vergroten van een garage/berging aan de Pinkster bloem 45 te Venray tnv LJG Lucas- sen. Pinksterbloem 45; het overkappen van het terras aan de Klaproos 57 te Venray, tnv LG Hiep, Klaproos 47; het uitbreiden van de woning aan de Ranonkel 5 te Ven ray tnv Marcel Muyres, Pöstbüi 46 te Venlo; het bouwen van een gara ge met carport aan de Muurpeper 7 te Venray tnv JLG Klaasens; Ouver- turenstraat 8; het bouwen van een garge met carport aan de Muurpe per 3 te Venray tnv H.P.M van Op bergen, Frans Halsstraat 13 te Bergen; het uitbreiden van de wo ning aan de Mgr. Hanssenstraat 57; Het uitbreiden van een woning aan de Begijnhof te Leunen tnv J.A.E. Voesten, Meester de Haanstraat 10. De op de bouwaanvragen betrek king hebbende stukken liggen met ingang van 10 sept 1993 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage by de onderafdeling bouwbeheer, kamer 107 van het raadhuis (van 9.00 tot 12.00 uur). Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk by burgemeester en wethouders wor den ingediend. Burgemeester en wethouders van Vfenray, namens dezen, het hoofd van de afdeling volks huisvesting. ruimtelijke ordening en milieu. De nieuwe informatiebalie van de gemeente Venray. nieuw ingedeeld en de inrichting is gerenoveerd en van nieuw meubi lair voorzien. Uitgangspunt was dat de inrichting moest voldoen aan de eisen die tegenwoordig worden gesteld aan de werkplekken. Bij de uitvoering heeft de gemeente geko zen voor een zo sober mogelyke lyn. Het gemeentepersoneel heeft ge durende de verbouwingswerkzaam heden kunnen doorwerken zonder gebruik te hoeven maken van ex terne ruimten. ALleen de raadsver gaderingen moesten tydelyk plaats vinden in de schouwburg, omdat de raads- annex burgerzaal (met de kantine) dienst deden als tijdelyke werkplek vor diverse afdelingen. Bovendien moesten sommige afde lingen hun openingsuren op de da gen van de interne verhuizingen aanpassen. Volgens de eerste planning had de verbouwing van het raadhuis vóór de zomervakantie klaar moe ten zijn. Door onvoorziene omstan digheden zyn de werkzaamheden vertraagd. Half september zal de laatste fase van de renovatei, op de herinrichting van het bedrijfs restaurant na, zyn afgerond. Bij de herinrichting van het ge meentehuis zijn ook voorzieningen getroffen voor de invoering van een nieuw baliebeleid. Het streven is dat dit per 1 januari 1994 operatio neel wordt De voorzieningen be staan uit een centraal informatiepunt in de hal, on dersteund oor vier vakbalies voor de sector Gemeentewerken (afde ling Openbare Werken, Grond en Eigendom en VROM), en de afdelin gen Sociale Zaken, Burgerzaken en Financiën. Deze zijn alle gevestigd op de begane grond. Uitgangspunt van het nieuwe baliebeleid is een meer klantgerichte dienstverling aan de burgers. Vanuit dit oogpunt hebben ook de bedryfscontactfunc- tionaris en de gemeentevoor lichtster een plek dicht by de vakbalies gekregen. De gemeente zal u in de komende maanden uit gebreid informeren over wat dit nieuwe beleid straks voor het pu bliek gaat betekenen. Dat zal onder meer gebeuren middels een open dag, later dit jaar. Kennisgeving bekendmaking Ontwerpbesch i kki ng Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend, gelet op de Wet algemene bepalingen milieu hygiëne, dat zy voornemens zyn hinderwetvergunning te verlenen aan: Maatschap Verstappen-Peelen, Gunhoekweg 8, 5808 AP Oirlo voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor var ken sfokkery, gelegen aan de Gun hoekweg 8 te Oirlo; Maatschap Schoenmakers-Jacobs, Den Tiel 6, 5815 EE Merselo voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een pluimveehou derij. gelegen aan Den Tiel 6 te Mer selo. Dit onder oplegging van voor schriften die nodig zyn in het be lang van het voorkomen of beperken van gevaar, schade of hin der buiten de inrichting. De ontwerp-beschikking en bybe- horende stukken kunnen op het raadhuis. Raadhuisstraat 1 te Ven ray. kamer 309, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur worden inge zien van 9 september tot 23 septem ber 1993. Tbt deze datum kunnen de stuk ken ook, na telefonische afspraak, worden ingezien op elke donderdag van 16.30 tot 1930 uur. De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en ieder die aantoont dat hy daartoe redelijkerwijs niet in staat is ge weest, kunnen tot bovengenoemde datum gemotiveerde bezwaren in brengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking. De bezwaar schriften moeten schriftelijk by burgemeester en wethouders wor den ingediend. Degene die een be zwaarschrift indient, kan verzoeken zyn persoonlijke gege vens niet bekend te maken. Burgemeester en wethouders voornoemd, namens deze, het hoofd van de afdeling volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer, Burgemeester en wethouders hebben in de afgelopen week voor onderstaande bouwmeldingen bouwtoestemming afgegeven. Zij die menen door de afgifte van een of meer van deze bouwtoestemmin- gen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen kunnen op grond van de Wet AROB daartegen bij het col lege van burgemeester en wethou ders van Venray een gemotiveerd bezwaarschrift indienen en wel binnen 30 dagen nadat de beschik king is gegeven. Die termijn wordt in ieder geval in acht genomen, wanneer een be zwaarschrift binnen 3 weken na dagtekening van deze publikatie wordt ingediend. het uitbreiden van de woning aan Lenteklokje 7 te Venray tnv A.G.C.J. van Leuwen, Lenteklokje 7; het plaatsen van een tuinhuisje aan de Tormentil 3 te Venray tnv P.G.M.H. Martens, Tormentil 3 Venray, 9 september 1993 Burgemeester en wethouders van Venray, namens dezen, het hoofd van de afdeling volks huisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. elke week nieuws grote buit In de nacht van maandag op dins dag werd ingebroken in de voor- raadloods van een electrozaak aan de Horsterweg in Leunen. Toegang was verkregen door forcering van een deur. Onvreemd werden was drogers, wasmachines, koelkasten en frituurstellen, alles nog in de originele verpakkingsdozen. Daar naast werden nog inbouwdozen, ka bel en kleinere electro-artikelen meegenomen. De waarde van de goederen.wordt op circa 40.000,- gesehaL Zoals u enige tyd geleden in de Peel en Maas en het Dagblad voor Noord-Limburg heeft kunnen le zen, gaat de Venrayse gemeente brandweer met ingang van deze week (maandag 6 sept.) bepaalde werkzaamheden in rekening bren gen aan derden, een groot aantal ta ken blijft de brandweer echter net als voorheen gratis uitvoeren. Om welke werkzaamheden gaat het nu precies? De Brandweerwet uit 1985 be paalt wat de wettelijke taken van de brandweer zyn. De belangrijkste zyn: brandbestrijding, rampen bestrijding en hulpverlening. By dat latste moet u denken aan het verlenen van hulp aan mensen en dieren die in nood zyn, anders dan by brand (byv. ongevallen). Brand weeroptreden dat valt onder deze wettelijke taken, is gratis voor de betrokkenen en zal dat ook in de toekomst blijven. De brandweer kan de kosten niet op derden ver halen, zelfs al lijkt dat heel redelyk, zoals by overduidelijke schuldsitua- Kennisgeving bekendmaking beschikking Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend, gelet op de Wet algemene bepalingen milieu hygiëne, dat zij gelet op de hinder wetvergunning hebben verleend aan: Houbensteyn Holding bv, Ys- selsteynseweg 69, 5813 BK te Ys selsteyn voor nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een varkenshouderij, gelegen aan de Yselsteynseweg 67 te Ys selsteyn; P.S.J. van Vegchel, Vrede- weg 17. 5816 AJ te Vredepeel voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een varkensmesterij en rundveehoude rij, gelegen an de Vredeweg 17 te Vredepeel.. De beschikking en bijbehorende stukken kunnen op het raadhuis. Raadhuisstraat 1 te Venray, kamer 107, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur worden ingezien van 9 september tot 9 oktober 1993. Tot deze datum kunnen de stuk ken ook, na telefonische afspraak, worden ingezien op elke donderdag van 16.30 tot 19.30 uur. Tot deze datum kan bij de afde ling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State een beroep schrift worden ingediend door de aanvrager en degenen die tégen de aanvraag om vergunning tijdig be zwaren hebben ingediend. Ook de genen die om gegronde redenen niet in staat zyn geweest bezwaar te maken, kunnen een beroepschrift indienen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afde ling voor de geschillen van bestuur, postbus 20019, 2500 EA 's-Graven- hage. Op bovengenoemde datum wordt de vergunning van kracht, tenzy vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan om de beschikking te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet wor den gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Post bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van af gelopen week voor de onderstaande bouwplannen bouwvergunning verleend. Zy die menen door de af gifte van één of meer van deze ver gunningen rechtstreeks in hun belang te zyn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB daartegen by het college van burgemeester en wethouders van Venray een gemoti veerd bezwaarschrft indienen en wel binnen dertig dagen na boven genoemde datum. het wyzigen van d winkelpui aan de Grote straat 36 te Venray tnv P.J.M. Claessen, Grote straat 36; het bouwen van een serre aan Witzand 9 te Venray tnv CAT Martens, Wit zand 9; het bouwen van een woning met garage aan de Ranonkel te Ven ray tnv H.A.J.M. Michiels, Athos- laan 3; het uitbreiden van een woning aan de Sleutelbloem 6 te Venray tnv M.H.C. van Helden, Sleu telbloem 6; het bouwen van een loods aan de Vredeweg 17 te Vrede peel tnv P.S.J: van Vegchel, Vrede weg 17 De burgemeester en wethouders voornoemd, namens dezen, het hoofd van de afdeling volkshuisves ting, ruimtelijke ordening en milieu. ties als brandstichting. Maar bur gers doen ook voor andere dan bovengenoemde wettelijke taken regelmatig een beroep op de brand weer. De brandweer is immers snel paraat en beschikt over allerlei technische mogelijkheden om te hulp te schieten waar dat gevraagd wordt. Voorbeelden daarvan zyn: het schoonmaken van wegen, het leegpompen van ondregelopen kel ders. het toegang verschaffen tot panden den het weghalen van wespennesten. In zogenoemde besluit taken brandweer uit 1981 heeft de gemeenteraad deze (boven wettelijke) taken aan de brandweer opgedragen. 1bt op heden was dit brandweeroptreden, dat het ka rak ter draagt van dienstverlening, gra tis. Dat gaat veranderen. Doordal het genoemde besluit uit 1981 is ko men te vervallen, zal de brandweer deze dienstverlenende taken voort aan in rekening brengen. Oven gens bestaat er al vanaf 1983 ia Venray een regeling brandweerta rieven die ook regelmatig i stoege- past Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. De tarieven zyn slechts aangepast, zodat voortaan ook kostendekkend zyn. Wilt u meer weten over de tarieven die d brandweer hanteert voor dienstverlening anders dan het ver lenen van hulp in noodsituaties, dan kunt u bellen met brandweer kazerne (tel. 04780-23399). In drin: gende gevallen junt u ook 06-11 bellen. In de periode van 30 augustus tot 17 september a.s. kunt U uw Klein Chemisch Afval (KCA) weer afgeven bij de Chemokar, zodra deze bij U in de buurt komt. De stopplaatsen en - tyden van de chemokar zyn bij dit artikel aangegeven. Ook kunt U da gelijks, tijdens de openingsuren, KCA afgeven by het gemeentelijk depot aan de Acaciastraat. Over de wijze waarop U zich ver antwoord van uw huishoudelijk af val kunt ontdoen, kunt U meer informatie vinden in de aan U ver- I strekte gemeentegids 1993/1994. In deze gids wordt onder het hoofd stuk Afvalstoffen (blz. 25 en 25) van een aantal veel voorkomende afvalstromen zoals oud papier, oud ijzer, asbest e.d. aangegeven hoe en waar dit afval kan/moet worden I aangeboden. Mocht U echter nog vragen heb- I ben, dan kunt U alsnog kontakt op nemen met de afdeling Openbare Werken. Smakterheide Landweert - maandag 13 september Locatie 1 12.30 - 12.45 uur Spurkterweg (nabij Spurkterhof) Locatie 2 12.45 - 13.00 uur Hoek Maasheseweg - Zandbleek Locatie 3 13.00 - 13.15 uur Hoek Dr. Kortmannweg - Mackenhof Locatie 4 13.15 - 13.30 uur Maasheseweg 33 Locatie 5 13.30 - 13.45 uur Hoek Bosweg - Maasheseweg Locatie 6 13.45 - 14.00 uur Hoek Willemstraat - St. Odastraat Locatie 7 14.00 - 14.15 uur De Seilier 8 Locatie 8 14.15 - 14.30 uur Hoek Boterbloem - Christoffelkruid Locatie 9 14.30 - 14.45 uur Boterbloem 27 Locatie 10 14.45 - 15.00 uur Hoek Honingklaver - Herik 15.00 - 15.15 uur pauze Locatie 11 15.15 - 15.30 uur Herderstasje 8 Locatie 12 15.30 - 15.45 uur Honingklaver 38 Locatie 13 15.45 - 16.00 uur Gentiaan 25 Locatie 14 16.00 - 16.15 uur Hoek Edelweiss - Boterbloem Locatie 15 16.15 - 16.30 uur Akelei 140 Locatie 16 16.30 - 16.45 uur Akelei 96 Locatie 17 16.45 - 17.00 uur Bolderik 12 Locatie 18 17.00 - 17.15 uur Hoek Bolderik - Akelei - Balsemien Locatie 19 17.15 - 17.30 uur Hoek Kruidenlaan - Christoffelkruid Avondlocatie 1 18.15 - 15»; 00 uur Christoffelkruid 18 Avondlocatie 2 19.15 - ,40.00 uur Hoek St. Odastraat Nieuweind Landweert - dinsdag 14 september Locatie 1 Locatie 2 Locatie 3 Locatie 4 Locatie 5 Locatie 6 Locatie 7 Locatie 8 Locatie 9 Locatie 10 Locatie 11 Locatie 12 Locatie 13 Locatie 14 Locatie 15 Locatie 16 Locatie 17 Locatie 18 Avondlocatie AvondlocaUe 12.30 - 12.45 - 13.00 - 13.15 - 13.30 - 13.45 - 14.00 - 14.15 - 14.30 - 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 - 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 1 18.00 - 2 19.00 12.45 uur Kruidenlaan 6 13.00 uur Kruidenlan 36 13.15 uur Aronskelk 35 13.30 uur Aronskelk 6 13.45 uur Kruidenlaan 101 14.00 uur Hoek Kruidenlaan - Lupine 14.15 uur Hoek Kruidenlaan - Kroonkruid 14.30 uur Marjolein 57 14.45 uur Marjolein 13 15.00 uur Kruisdistel 18 15.15 uur pauze 15.30 uur Lathyrus 20 15.45 uur Klaproos 26 16.00 uur Koningkaars 16 16.15 uur Klaproos 70 16.30 uur Kamperfoelie 82 16.45 uur Kamperfoelie 56 17.00 uur Kamperfoelie 38 17.15 uur Look 1 19.00 uur Supermarkt Kruidenlaan 101 20.00 uur Kruidenlaan 228 Heide en Leunen - woensdag 15 Beptember Locatie 1 12.30 - 12.45 uur Hoek Volen - Ysselsteynseweg Locatie 2 12.45 - 13.00 uur Hoek Heidseweg - Meester Driessensstraat Locatie 3 13.00 - 13.15 uur Hoek Groenenweg - Meester Driessensstraat Locatie 4 13.15 - 13.30 uur Hoek Spiekert - Heidseweg Locatie 5 13.30 - 13.45 uur Hoek Scheiweg -' Teeuwenhofweg Locatie 6 14.00 - 14.15 uur Hoek Albionstraat - St. Catharinastraat Locatie 7 14.15-14.30 uur Rondeveld 33 Locatie 8 14.30 - 14.45 uur Hoek Meester de Haanstraat - Loenerveid Locatie 9 14.45 - 15.00 uur Hoek Reet. Nabbenstraat - Weth. Reintjesstraat 15.00 - 15.15 uur pauze Locatie 10 15.15 - 15.30 uur Hoek Steegse Peelweg - Vullingsstraat Locatie 11 15.30 - 15.45 uur Vullingsstraat 30 Locatie 12 15.45 - 16.00 uur Hoek van Megenstraat - Trijnesstraat Locatie 13 16.00 - 16.15 uur Gussenstraat - Weipas Locatie 14 16.15 - 16.30 uur Vicarieweg 44/46 Locatie 15 16.30 - 16.45 uur Hoek Gussenstraat - Vicarieweg Locatie 16 16.45 - 17.00 uur Hoek Brienshoekweg - Molenhofweg Locatie 17 17.00 - 17.15 uur Hoek Leunseweg - Molenhofweg Locatie 18 17.15 - 17.30 uur Hoek Past. Strijkersstraat - Verkleijstraat Avondlocatie 1 18.00 - 19.00 uur Leunen (St. Apolloniastraat bij brievenbus) Avondlocatie 2 19.15 - 20.00 uur Heide (Heidseweg nabij school) Leunen Oirlo Castenray donderdag 16 september Locatie 1 12.30 - 12.45 uur Hoek Veulenseweg - Overbroekseweg Locatie 2 12.45 - 13.00 uur Hoek Horsterweg - Hoogriebroekseweg Locatie 3 13.00 - 13.15 uur Hoek Zandhoek - Pauwweg Locatie 4 13.15 - 13.30 uur Hoek Pastoor Gerardsstraat - Gertrudisstraat Locatie 5 13.30 - 13.45 uur Hoek Gertrudisstraat - Oirloseweg Locatie 6 13.45 - 14.00 uur Haalakker 11 Locatie 7 14.00 - 14.15 uur Hoek Haalakker - Deputé Petersstraat Locatie 8 14.15 - 14.30 uur Hoek Meerloseweg - Boddenbroek Locatie 9 14.30 - 14.45 uur Hoek Gunhoekweg - Oirloseweg Locatie 10 14.45 - 15.00 uur Hoek Hogeweg - St. Machutusstraat 15.00 - 15.15 uur pauze Lokatie 11 15.15 - 15.30 uur Hoofdstraat 43 Locatie 12 15.30 - 15.45 uur Hoek Castenrayseweg - Molenhoek Locatie 13 15.45 - 16.00 uur Klein Oirlo 4 Locatie 14 16.00 - 16.15 uur Hoek Tunnelweg - Roffert Locatie 15 16.15 16.30 uur Castelostraat 18 Locatie 16 16.30 - 16.45 uur Hoek Lollebeekweg - Past. Verheggenstraat Locatie 17 16.45 - 17.00 uur Hoek Lollebeekweg - Vliegert Locatie 18 17.00 - 17.15 uur Horsterweg tegenover nr. 40 Avondlocatie 1 17.45 - 18.45 uur Castenray Matthiasstraal (nabij kerk) Avondlocatie 2 19.00 20.00 uur Oirlo Pastoor Gerardsstraat 4 Omgeving ziekenhuis Merselo Vredepeel - vrijdag 17 september Locatie 1 12.30 - 12.45 Hoek Merseloseweg - Hoopweg Locatie 2 12.45 - 13.00 uur Hoek Werckenslaan - Van Venrodelaan Locatie 3 13.00 - 13.15 uur Biezenvenneke 9 Locatie 4 13.15 - 13.30 uur Hoek Merseloseweg - Aan de Dril Locatie 5 13.30 - 13.45 uur Hoek Merseloseweg - Beek Locatie 6 13.45 - 14.00 uur Hoek Grootdorp - Kleindorp (kerk) Locatie 7 14.00 - 14.15 uur Hoek Veldstraat - Grootdorp Locatie 8 14.15 - 14.30 uur Hoek Haag - Weverslo Locatie 9 14.30 - 14.45 uur Hoek Weth. Pubbenstraat - Past. de Botstraat Locatie 10 14.45 - 15.00 uur Hoek Coppelenberg - Past. Vercoulenstraat Locatie 11 15.00 - 15.15 uur Dorperveld 21 Locatie 12 15.15 - 15.30 uur Kruising Kleindorp Locatie 13 15.30 - 15.45 uur Kruising Beekweg - Kleindorp 15.45 - 16.00 uur pauze Locatie 14 16.00 - 16.15 uur Vredeweg 5 Locatie 15 16.00 - 16.15 uur Twistweg 5 Avondlocatie 1 16.30 - 17.15 uur Vredepeel Johan van Stalbergweg 17.15 - 18.00 uur Pauze Avondlocatie 2 18.00 - 19.00 uur Merselo Kleindorp tegenover de kerk Avondlocatie 3 19.15 20.00 uur Hoek Merseloseweg - Van Venrodelaan

Peel en Maas | 1993 | | pagina 16