OPRUIMING HALVE PRIJS ƒ15.000,- 25 jaar directeur van Kruispunt Langstraat Kabelkrant in Venray mysterie, spanning en humor van burgemeester Waals Toekomst Wilhelminaplein kwalitatief aan haar top NU openbaar uitgeloot van de anoniemen Voorverkoop Culturele gehoorzaamheidskursussen Waarover praten wij? kleur copieën Verkeersdrempels in Oirlo Het belang van '93 Geheimen' En toen kwam er licht Afslankcursus FILM Bouwvergunnning aangevraagd Bonte Koe wil go-club starten Hinderwet Kunstwerk Schouwburgplein wordt ook toegestaan Voorverkoop Werkbezoek Van Voorst tot Voorst aan Venray van start Nederland laat Venray 'rechts' liggen Venraynaar nieuwe voorzitter Russisch team Politiehonden- nieuws Meditatie Omroep Venray JJONDERDAG 9 SEPTEMBER 1993 Nr. 36 nunucnucnucmicnuc jmmuxnu tijdschrift jaargang 16 nr. 315 UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY UfCCl/DI A l\ \lAAD UCklDAV EU AM/!C1/IUC Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 WvEEKDLMU Wvll VEPIIlAI En UnUC f in VI TIJDSCHRIFT PEEL EN MAAS Advertentieprijs: 35 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar 15,00 Abonnementsprijs buiten de regio f21,00 uitsluitend bij vooruitbetaling Op 21 en 22 augustus a.s. gaan bij dat programma willen meewerken is dat niet alleen positief voor dat kind maar ook voor de samenle ving Kinderen die na verloop van ook gepleit voor vier verhoogde kruisingen en een axtra drempel in de buurt van zaal 'de Ruif. Daarvan wordt voorlopig alleen het kan nooit de bedoeling zijn dat: het iemand, waar de Leunse gemeen schap baat bij heeft, een man waar de postbode zyn broek uittrekt of de hele buurt wakker houdt met zyn geblaf. Een vitale, gezonde man dus die bruist van energie. Velen kennen hem ook als fotograaf, zijn grootste hobby. Maar ook als iemand die ve le malen per dag op zijn fiets, weer gedragen in onze toch al zo rumoe rige en overvolle maatschappij. 'Jong geleerd is oud gedaan', daar alles weer boven.' Een houseplaat in de disco, vol sirenes en explosies, ingeschreven om spelenderwijs de eerste beginselen van 'goede nor men en fatsoen' te leren. 'Men is nooit te oud om te leren' kind? En heeft u vaker het gevoel dat uw kind u niet begrijpt? Als u zich enkele van deze vragen wel eens stelt dan is deze cursus iets zijn om lekker mee te kunnen draaien. Wilt u meedoen, kom dan op 21 of 22 augustus a.s. naar het oefen terrein aan de Sinnestrat te Oirlo. U kunt ons vinden door de KC Venray-bordjes te volgen. Inschrij ven kan in principe op beide dagen van 9.00 tot 11.00 uur. maar vol is vol. Het aantal vrije plaatsen is beperkt. Wethouder Truyen kon vorige week dinsdag, tijdens de begro tingsbehandeling aan de Venrayse burgemeester Waals en de Duiste ambassadeur reden voor overleg om het grote militair vertoon te ver minderen. Aan de commandeuren verschillende bomen die op hetr wegdek terecht kwamen en voor veel overlast zorgden. Dat gebeurde wilde zy goederen meenemen zon der die te betalen, zij werd aan de haar emoties nog veel moeite te hebben. 'Als ik 'n sirene hoor komt het verleis van waardevolle bomen en cultuurhistorische plekjes. Zy willen van het gebied een soort Donderdag 3 september om 20.00 te bezwaren van omwonenden wor den daarby betrokken. Worden die bezwaren echter ongegrond ver klaard dan heeft de gemeente ook Transcendnte Meditatie techniek. Sprekers zijn drs. A.T. van der Burgt te Eindhoven die onlangs te- Kent u ook dat onbevredigende ge voel na een ruzie met uw kind? dagelyks aktief gezien het aantal van 750 'gemeldde' fietsdiefstallen, voor Nymegen en zeer wyde om geving. De aanleg van het parkeerterrein in het gebied tussen Patersstraat en Julianasingel en de realisatie van het bedryfsstraatje zijn hiervan de mensen, als ook de diepe basisken nis vanuit de traditie waaruit TM geraakt en kwam ten val. Zy dacht dat haar niets mankeerde. Om ze kerheid te verkrijgen werd ze naar de werking van TM wordt volledig ondersteund door de moderne we tenschappen, terwijl de meest eenstaande gemeentelijke plannen verkeren in verschillende stadia. In de nekwervels gekneusd had en dat ze ter observatie moest worden op genomen. GOED VOORRUITZICHT Iedereen kent het: TIJDSCHRIFT PEEL EN MAAS 'n abonnement waard plaats gaan worden.' Dat deelde wet houder Truyen afgelopen donder dag tijdens de commissievergadering voor open bare werken en het eerste jaar zet ten zy geen voet meer in een vliegtuig. Wat de kinderen in een bepaalde week op school geleerd hebben kan thuis extra worden geoefend met de kinderen. Dit gebeurt dan groten deels op dezelfde wijze als dat op geen sanitaire voorzieningen. Sao Martinho heeft een eigen rechts hulp-afdeling waaraan drie advoca ten en enkele administratieve diefstal gepleegd in een sportcom plex, dertien mal op kampeerterrei nen en vier maal werd een deren naar de gevangenis ion de gevange ne vry te pleiten. Er wordt school geschiedt Een werkelijk beeld van de enor me draagwijdte en betekenis van al leen om problemen bij Nederlandse taal, maar ook om an dere vakken over het aan te leggen parkeerterrein tussen Patersstraat en Julianasingel. Wat is nou precies het bureau voor ingeschakeld? Daaruit plaats is blijven wonen. Dat is als zijn thuis wordt ervaren is na tuurlijk ook te danken aan zyn zus Mariet mat haar man Lambert die twaalf kreeg een 55-jarige fietser uit Geysteren op de splitsing Julianasingel-Oude Oostrumseweg plaatsvinden op zondag 10 januari a.s. om ongeveer 14.00 uur in ge meenschapshuis De Brink. Ieder een is dan welkom om Leo Reintjes wandelen. De Odaput de begraaf plaats van de zusters Ursulinen en Leunse carnavalsliedjesmiddag op het programma en de bekendma king van het boerenbruidspaar van De Knöllekes. Aanvang 14.00 uur. De teolcenning van De Gouden Knol heeft te maken met zyn jaren- de Heidse Peel begint iedere woens dag tussen 13.00 uur en 13.15 uur vanaf de Rotonde Heidsepeelweg in Ysselsteyn (einde verharde weg). Tbendertyd de fanfare, dan was Leo 'de klos' om deze klus te klaren. In het geval van parkeerterrein Eurotel/Eurotapyt ligt het weer iets spanning, rust en energie en be- vrydt een mens van de dagelykse vermoeidheid en de diepgewortelde leg van de voorziening is dus een gaande en gemakkelyk aan te leren en te beoefenen ontspanningstech niek is. Iedereen die er vor open staat kan het leren. AANBIEDING Bij ontw. en afdr. van TIMMERWERKEN voor: ramen, deuren, kozijnen isolatieglas, renovatie dakvernieuwing, verbouwing OPENINGSTIJDEN: maan-, woens-, donder-, vrijdag: 16.00-21.30 uur zaterdag 16.00-21.30 uur zondag 14.00-2130 uur dinsdag gesloten ACHTER DE SCHOUWBURG VERGROTING IN 5 MIN. TIJDSCHRIFT PEEL EN MAAS elke week nieuws op groot beeld scherm Venraynaar Joost Pleit zoekt Ted en Paul zyn al een paar keer op werkbezoek geweest in Rio de Ja neiro. Die bezoeken en de gesprek ken met pater Cox zyn mede te ook wil hij belangstellenden inwyden in het spel, bijvoorbeeld overleg met Mega Limburg. Geruchten als zouden de electriciteitsleiidingen voor de lichtmasten nog uit China of Japan. Het wordt gespeeld op een eenvoudig bord met daarop 19 maal 19 lynen. Op de bedrijven heeft geen braak plaatsgevonden. In Ven ray vond in 147 woningen en in 262 bedryven diefstal plaats. Verder werd er 51 maal het bord een ge bied af te bakenen. Om beurten mag elke speler een steen leggen, die daarna niet meer verlegd mo gen worden. Met ingang van vorige week vry- dag (13 augustus) mogen boeren al le gewassen behalve grasland ook kopen. Regelmatig grijpt de politie straatkinderen in de kraag en wor den opgesloten in een van de be ruchte gevangenissen. Met veel te algehele onttrekkingsverbod weer opgeheven. Dat heeft het Waterschap Noord- Limburg vorige week gemeld. Het maakt deel uit van de Buck-nota en die is door de gemeenteraad vast gesteld. Voordat echter de bulldo zers aan het werk kunnen, moeten de plannen in een gewijzigd bestemmingsplan worden vastge legd. Bezwaar tegen dat plan is nog 11.00 en 17.00 uur grasland te bere genen. Het beregenen van andere in Landweert is gehuisvest in wyk- gebouw 't Stekske. De leiding van deze peuterzaal zal na de verbou wing van dit wykcentrum een va derdag, nog moeilyker wordt gemaakt... Alles moet omgeleid worden. Het zal een hele tour wor den om vader te gaan feliciteren. Dat is nu weer typisch Venray. Op die vraag zyn meerdere ant woorden mogelyk. De op stapel commissaris die dag officieel het verbouwde gemeentehuis herope nen. Van Voorst tot Voorst is ook be taald parkeren. Dat komt er in Venray heeft de gemeenteraad in 1991 besloten. De gemeente brengt een woordvoerder van de gemeente Venray heeft de komst van de com missaris van de koningin hetyuri- disch het gelijk aan haar zyde. Maar Maastricht heeft niet laten weten heirmee akkoord te gaan. Verwacht wordt dat Limburgs hoog- huidige raad het besluit van destijds intrekt. Een vastgesteld bestemmingsplan betekent onder maken. Waarschynlijk maakt het gezelschap ook een rondrit door de dubbele groepen kunnen werken. Hierover moeten we nog wel overleg plegen met de gemeente laat mevr. Drykoningen weten '93 Geheimen' te openen. De organisatie van de ex positie, de stichting Venrayse Kunstkring, gaat meer dat de ge meente by het aankopen van de be nodigde grond in was binnengekomen dat in Veulen een auto in brand zou staan, trof de daarin staat de naam Van Voorst tot Voorst vermeld. In de maand januari heeft de ge meente Venray op verschillende re den. kent volgende week donderdag 19 augustus, de etappe Deventer-Venlo. Hoewel Venray aar dig op de route ligt, zullen de prof- verkeer mede. Verder zal geprobeerd worden om tegelijker- tyd ook rijden, maar laten Venray 'rechts' liggen. Hetzelfde gaat op voor Smakter- heide. Opknappen en uitbreiden aan zal doen. Vervolgens gaat de etappe naar Maashee, waar links af keer ja' of 'nee' wil zeggen tegen be taald parkeren, daarvoor is het laat. Tbn langs Geysteren, richting Wan- ssura alwaar de Maas zal worden overgestoken om de rit richting Venlo te vervolgen. Het bestuur van Het Winkelcen trum Venray heeft een nieuwe voor zitter gevonden. Dhr. Sjors niet in de grond liggen worden door een woordvoerder van de gemeente te genspelen. 'Er is met voorzitter schap over te nemen. Hy volgt daarmee dhr. M. van der Beek om 9.00 uur met de vooroefening en het grote stel werk begint om dhr. Janssen zal de komende maanden door het zittende bestuur de reali satie van het plein zoveel mogelyk met de lichtmasten rekening ge houden. Wel stond toen nog voorbe houd gemaakt om zo ook meer duidelijkheid rondom zyn funktio- neren te hebben. Op aandrang van veel leden is nu gezocht naar een voorzitter van bui ten de winkeliersvereniging. Deze moet dan ook gezien worden als niet vast waar die masten exact zou den komen. Het zou dus wel kun nen zijn dat een leiding enkele ken by veel ondernemers en heeft ook de nodige kennis van de ondeme- mersproblematiek. Tydens harde windstoten, vorige week woensdagmiddag, sneuvelden Feiten: Feiten tegen voorooordelen: over discriminatie van etnische po litie aan de Jaegerhofweg een Fiat personenauto aan, die geheel was uitgebrand. De auto was enkele de doktorshuizen op het terrein van St. Anna worden blykbaar niet Russisch: Russisch (Kosmos taal gids) Wat «Sc hoe). Het afgelopen weekend werd er in dertien stacaravans op camping de aspekten van het leven in Neder land in de periode 1960-1970 geen voorrang van de personenauto, bestuurd door een 27-jarige inwo ner uit Cuyck. De fietser werd auto's. voor uw ACHTER DE SCHOUWBURG VERGROTING IN 5 MIN. TIJDSCHRIFT PEEL EN MAAS uw weekblad

Peel en Maas | 1993 | | pagina 11