berden urt VF- 3150% Van Schaijik mag na november gaan bouwen op Wilhelminaplein Werkbezoek van Voorst tot Voorst richt zich op toekomst van Venray mm 1 O-jarige kreeg schouderklopje Nationaal Kampioen in Leunen korting WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Nieuwe rector in Vredepeel matinicue Akties rondom huurverhoging Uw vertrouwde adres JOHN'S JEANS SHOP PEEL EN MAAS Asteria Eerste Kamer keurde wetsvoorstel herindeling N.0. Brabant goed Horstemaar bewerkt met vloeistof ini v.d. Leur DONDERDAG 9 SEPTEMBER 1993 Nr. 36 HUNUtHU VttHlltNUt JA A HU A NU Salland vieux PEEL EN MAAS adverteren bij KABELKRANT VENRAY vraag naar onze tarieven 04780-82727 UIGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY Irotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 Jtali Advertentieprijs: 35 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar M5.00 Abonnementsprijs buiten de regio f21,00 uitsluitend bij vooruitbetaling modehuis Leo van Schaijik-Osnabrugge mag na 1 november gaan starten met de bouw van een winkel met parkeergarage en appartementen op het Wilhelmina plein. Dat is de conclusie die uit de schriftelijke toelichting, die de Raad van State heeft gegeven op haar uitspraak van 30 juli jl. De raad van State acht dat, na invoering van betaald parkeren op 1 november a.s., er voldoende parkeer plaatsen voor consumenten in de noord-oosthoek van het centrum van Venray zyn. BEZWAAR Zoals bekend mag zijn. hebben een aantal Venrayse ondernemers, daarby ondersteund door de VZO afdeling Ven ray, bezwaar aangetekend tegen de bouwvergunning die de gemeente aan van Schaijik had afgegeven. Naar me ning van deze ondernemers bleef de ge meente in gebreke om voldoende vervangende parkeerplaatsen de realise ren, voor die parkeerplaatsen die er door de bouw van van Schaijik op het Wilhelminaplein verdwynen. Ook werd bezwaar gemaakt tegen de procedure die de gemeente hanteerde om een wij ziging in het bestemmingsplan Wilhel-, minaplein te realiseren. BESTEMMINGSPLAN Die wijziging was noodzakelijk om de bouw mogelijk te maken. Vanwege de urgentie koos de gemeente Venray voor een zg. verkorte procedure. De Raad van State is van mening dat de gemeente voldaan heeft aan de wettelijke voor waarden die hieraan verbonden zijn. Bovendien acht de Raad van State de be langen die worden gediend met spoedi ge verwezenlijking van het bouwplan voldoende dringend om toepassing van deze verkorte procedure in beginsel te rechtvaardigen. Het werkbezoek van de Gouver neur van Limburg, dhr. B. van Voor st tot Voorst, a.s. vrydag aan de gemeente Venray zal meer inhou den dan een kennismaking met Venray en de opening van de kunst manifestatie '93 Geheimen. Een uur lang zuUen burgemeester en wethouders in een besloten verga dering overleg voeren met de Gou verneur. Welke onderwerpen hier ter tafel zullen komen wilde een woordvoerder van de gemeente Venray niet zeggen. Wel dat het hier om een aantal "nieuwe" onderwer pen gaat die de toekomst van Ven ray aangaan. De mogelijke herindeling van Vierlingsbeek "sloot hij niet uit". Over andere nieuwe zaken kon de woordvoerder geen mededelingen doen. Na de besloten vergadering volgt een overleg met de Venrayse ge- In de Keulsche Pot fondue-, gourmet- en specialiteiten restaurant, nu met uniek terras Voor inlormatie of reservering tel. 04781-41774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON A.s. zondag, 12 september, zal in de Onze Lieve Vrouw van de Vrede kerk te Vredepeel pastoor H.H.A. Janssen m.h.m. als nieuwe rector worden ingehaald. Dat gebeurt tij dens een plechtige H. Mis om 10.00 uur. Pastoor Janssen was voorheen werkzaam in Baarlo en Maastricht Na de H. Mis is in De Kleine Loef gelegenheid voor een persoonlijke kennismaking onder het genot van een kop koffie met vlaai. Henseniusplein 4a, tel. 85703 meenteraad, waarin de Gouverneur om enkele standpunten rondom Venrayse zaken gevraagd zal wor den door de diverse fralctieleiders. OPENING De Gouverneur zal om 14.00 uur arriveren bij het gemeentehuis, al waar hij een kwartier later op ludie ke wijze de openingshandeling aan de balie van het Centraal Informa tiepunt in de hal van het verbouw de gemeentehuis zal verrichten. Na een korte rondleiding door het ge meentehuis zal een rondrit per bus door de gemeente plaatsvinden. Daarbij zal een tussenstop gemaakt worden bij het Duits Militair kerkhof. Na het eerder genoemde overleg met b. en w. en de gemeènteraad, zal de Gouverneur om 19.00 uur de manifestatie '93 Geheimen openen. Rond 19.30 uur wordt het werkbe zoek afgesloten. Gistermorgen heeft een groep mensen van het aktiekomitee "Nul is genoeg" een publieksvriendely- ke protestaktie gevoerd in en bij het kantoor van de Woningbouwvereni ging. De aktie was gericht tegen de door de regering voorgenomen huurverhoging in 1994 van v\jf procent. Volgens dhr. Geurts, woordvoer der van het aktiekomitee zyn de huren al met een kwart gestegen gedurende de afgelopen vier jaar. "Een woning die in 1990 nog 600 gulden kostte, kost nu al meer dan Storende autohandel in Brukske Omwonenden in de wy k Brukske klaagden dat er steeds by een be paalde handelaar auto's staan en dat daardoor de leefbaarheid vn de wijk wordt aangetast De politie heeft de eigenaar te verstaan gege ven dat de auto's elders zullen moe ten worden geplaatst daar anders proces verbaal zal worden opge maakt In dergel yke gevallen zal de politie aan de hand van de bepalin gen in de wegenverkeerwet by de rijksdienst voor het wegverkeer on derzoeken of er belasting is betaald en of de auto's nog verzekerd zyn. Het komt herhaalde malen voor dat geconstateerd wordt dat auto's, niet meer aan het wegverkeer deelne men of die te koop worden aangebo den stan langs de weg, op parkeerhavens, op het trottoir of de wegberm. De rijksdienst voor het wegverkeer heeft in het land vele tientallen auto's rijden die neits an ders dien dan qp parkeerplaatsen langs de wegen binnen en buiten de bebouwde kom foto's te maken. Daarna wordt onderzocht of de we genbelasting is betaald, zo niet dan zal naast een boete de belasting worden ingevorderd tot het tydstip dat de laatste belasting is betald. Het kan dus een dure zaak worden en men raadt aan indien auto's niet meer aan het wegverkeer deelna me, die op andere plaatsen te stallen. 720 gulden. Ook nieuwbouwwonin gen gaan al by na 1000 gulden kosten." De demonstratie van "Nul is ge noeg" maakte onderdeel van een landelijke aktie. Het aktiekomitee had 8 september als nationale huu- raktiedag uitgeroepen. By de Wo ningbouwvereniging werd een verklaring afgegeven waarin het ongenoegen van het aktiekomitee nog eens uiteen werd gezet. Sc) irotestraat 76 Venray Alarm ging af In de nacht vn zondag op maan dag ging het inbraakalarm af in de kassen van een kwekery aan de Lorbaan in Veulen. De eigenaar ging met z'n buurman kyken en ontdekte dat een dubbele ruit van de kassen was ingeslagen en dat het slot vn de rolpoort was ver nield. Kennelyk zyn de daderfs) ge schrokken van het alarm en zyn er zonder de buit vandoor gegaan. De schade bleef nu beperkt Jammer dat de eigenaar niet onmiddelyk de politie heeft gebeld. Dan was er een mogelijkheid geweest dat de politie de daders overlopen zou hebben, al dus een woordvoerder van d politie. PARKEERPLAATSEN De Raad van State erkent dat er met de bouw parkeerplaatsen verloren zullen gaan. In een eerdere uitspraak van 25 maart heeft de Raad van State laten we ten dat de gemeente duidelykheid moest verschaffen op de vraag of er, met de invoering van betaald parkeren, vol doende alternatieve parkeerplaatsen vrijkomen. De Raad van State is van mening dat de gemeente, middels het Haskoning parkeerrapport voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat bij de invoering van betaald parkeren op 1 november a.s. in een voldoende aantal alternatieve par keerplaatsen zal worden voorzien. Het parkeerrapport van het Instituut voor Midden en Kleinbedrijf, dat in opdracht van de Venrayse ondernemers is ge maakt heeft voor de Raad van State geen argumenten aangevoerd om aan de conclusies van het Haskoningrapport te twijfelen. SCHORSING De Raad van State was wel van mening dat, indien de bouw voor de invoering van betaald parkeren zou starten, er niet voldoende parkeerplaatsen zouden zyn. Ook de blauwe zone, die de ge meente als alternatief invoerde, leidt volgens de Raad van State niet tot vol doende alternatieve parkeerplaatsen. Vandaar de schorsing van de bouwver gunning, tot 1 november a.s. Kunst aan de kant Zo kan men bovenstaand kunstwerk sinds af gelopen maandag noemen. Voordat de markt begon stand dit mid den op het Schouwburgplein. De organisatie van '93 Geheimen had hiervoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente en deze ook gekregen. Volgens Joop Wismans was het kunstiverk precies in het midden van een loopgang van de markt gesitueerd. Toch moest het maandag ivijken, omdat het in de weg stond. Nu staat het nog steeds langs het krotpand aan de Schoolstraat. Niemand had er aan gedacht om het even terug te zetten... Meer over de manifestatie 93 Geheimen vindt U verderop in de ze krant. De 10-jarige Aik Janssen kreeg van adjudant A. Beuving een wel verdiend schouderklopje omdat hij het enigst juiste had gedaan toen zij, spelend op een zandhoop, een granaat had gevonden. Dat oorlogtuig was naar boven ge komen tydens graafwerkzaamhe den voor de uitbreiding van de wijk Landweert ter hoogte van de Krui denlaan. Personeel, dat de graaf werkzaamheden hadden verricht, hadden kennelijk dat oorlogstuig niet ontdekt, omdat dat was vrijge komen toen de kinderen op de zandhoop aan het spelen waren, het gerucht van het vinden oor logstuig ging als een lopend vuurtje door de wijk en velen gingen ky ken. Er waren er zelfs die het oor logtuig anpakten. De 10-jarige knaap deed echter het enige wat moest worden gedaan, en dat is de politie waarschuwen. Een politiepatrouille schakelde volgens de deskundige bij de politie adjudant Anne Beuving, in. Die VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 stelde vast dat het ging om een nog op scherp staande 3 inch mortier- brisantgranaat. Hier hadden ook na byna 49 jaar ernstige ongelukken mee kunnen gebeuren. Adjudant Anne Beuving stelde het oor logstuig, in afwachting van de komst van de mannen van EOD veilig. Overigens kunen die mannen dan nog meer gevonden oor logstuig opruimen. In een bosper ceel aan de Loonsedyk werd nl. een 25 ponder brisantgranaat, 2 inch brisantgranaat en een rookgranaat gevonden. De 10-jarige Aik Janssen kreeg van adjudant in het bijzyn van vele kinderen een welverdiend scjou- derklopje. Ondanks zyn leeftyd had hy volgens de adjudant het eni ge gedaan, wat in zon geval gedaan moest worden 'handen ervan af en de politie waarschuwen'. Schoudertas uit winkelwagentje gestolen In een onbewaakt ogenblik heeft de dader kans gezien om uit het winkelwagentje van een 64-jarige inwoonster in een supermarkt aan het Henseniusplein haar schouder tas weg te nemen. Naast de persoon lijke bescheiden zat er ook haar bankpasje in en een geldbedrag van ongeveer 70,-. elke week nieuws O. Hotel Restaurant nodigt u uit voor... Onbeperkt mosselen eten Vanaf 10 september iedere vrijdag- en zaterdagavond met onbeperkt stokbrood en kruidenboter, heerlijke bijpas sende 6au2tn, knapperige frietjes en frisse salade. Dat wordt smullen! MEHDn Heerlijk genieten van een uitgebreid buffet met koude en wanne specialiteiten zoals. Hors d'Oeuvrcs, fijne vissalades en frisse groentesala des. Heerlijk warme vleesschotels met rijst en aardappelgamituren. Ter afsluiting een feestelijk dessert en voor Uw kinderen een ijsje met ver rassing Tijdens de Peel brunch serveren wij onbeperkt koffie, thee en melk. Prijs 29,50 kinderen 15,00 Reserveren gewenst! pnjs ƒ27,50 P-P- hotel Asteria venray MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY INLICHTINGENEN RESERVERINGEN: TEL. 04780-t 1466 Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot herinde ling van Noord-Oost Brabant una niem goedgekeurd. Dit houdt in dat de gesprekken tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg over het zelfstandig voortbestaan van Vier lingsbeek gewoon door kunnen gaan. Die gesprekken zyn het ge volg van de discussie in de Tweede Kamer, begin juni, waarin een mo tie van de WD werd aangenomen. De Tweede Kamer besloot toen om de gemeente Vierlingsbeek voorlo pig als zelfstandige gemeente te handhaven. Wel kregen de beide eerdergenoemde provincies de op dracht om te bekyken of het sa menvoegen vim Vierlingsbeek met Venray een reële optie is. Die gesprekken zyn inmiddels al in volle gang. Op de National tentoonstelling in de Brabanthallen in Den Bosch hebben Jeanette en Ton Geurts uit Leunen het grootste succes be leefd in hun nog jonge carrière als schapenfokkers. Op 28 augustus jl. werd hun Bleu du Maine ram Killjoy nationaal kampioen by de oude rammen. De ze kolos van 150 kg liet alle gere nommeerde namen van de Nederlandse topfokkers achter zich. De extra naar Nederland geko men Franse keurmeesters waren zeer goed te spreken over de kwali teit van de Nederlandse Bleu du Maine schapen. De Bleu du Maine is van oorsrong een Frans vleesras Een 63-jarige Horstemaar is vori ge week woensdag door onbeken den een bytende vloeistof in het gezicht gespoten. Het misdryf vond plaats op de parkeerplaats aan pro vinciale weg Venlo-Venray. De Horstemaar parkeerde woens dagavond omstreeks 23.00 uur zijn auto op de parkeerplaats, die be kend staat als ontmoetingsplaats voor homo's, waarna hy door twee mannen werd benaderd. Tben de man het portierraampje opende kreeg hij een bytende vloeistof in het gezicht gespoten. De man zag kans om weg te rijden, ondanks de brandende ogen. Hy werd niet ach tervolgd. Volgens de politie is het niet dui delijk of de mannen het slachtoffer wilden beroven of dat het ging om mishandeling. De politie wil graag in kontakt komen met eventuele getuigen. Het is niet de eerste keer dit jaar dat op deze parkeerplaats personen mishandeld worden. De trotse eigenaar niet Killjoy, Ne derlands beste Ble u du Maine-ram wat momentel in Nederland steeds populairder wordt. Dit heeft, het ras te danken aan zyn vruchtbaarheid en vleeskwaliteit. Het gemiddelde van de Nederlandse stamboekfok- kers is 2,2 lam per ooi. De lamme ren wegen by de geboorte 4 5 kg en zyn dan erg fijn gebouwd. Dit heeft tot gevolg dat de ooien erg makkelyk aflammen. Het is bijna niet te geloven als men Killjoy nu ziet dat hy voor 2,5 jaar terug zo klein was. Omdat de Blue de Maine byna of geen geboor teproblemen kent is hy erg popu lair. Om mee te kruisen op rassen die wel geboorteproblemen heb ben. Door de melkrykheid is de groei van de lammeren goed. In 1988 raakten Ton en Jeanette on der de indruk van de mogelijkhe den van dit ras. Om dan na 6 jaar al aan de Nationale top te staan is toch een hele prestatie. Wie Bleu d eMai- ne schapen wil zien kan dit in Ven ray op twee plaatsen, namely k in Leunen op de Blankemberg 8 en bij Piet Aben op de Zwarte Klef 1. U bent ten ale tyden van harte welkom. op uw 2e afdruk Alleen bij ontwikkelen en afdrukken van uw hele kleurenfilm 1 UUR FOTO SERVICE Rfoto video Patersslraat 10, Venray. Tol. Q478Q-844B5

Peel en Maas | 1993 | | pagina 1