PEEL EN MAAS ene fiets is de andere niet' Weer gouden bruidspaar in Castenray Consumentenwinkel kan zich op de laagste inkomens gaan richten Gemeente wil illegaal crossen tegengaan ti-atlete Franka Jansen rijdt op een speciaal voor haar vervaardigde fiets: maan-, woens-, donder-, vrijdag: 16.00 - 21.30 uur zaterdag 1&00 - 2130 uur zondag 14.00 - 2130 uur dinsdag gesloten Hoenderstraat 2 5801 CK Venray Tel. 04780-12038 RESERVEREN GEWENST dat anders. Daaruit bleek dat we se rieus met deze sport bezig zijn en dat bracht ons via een importeur by het fietsenmerk Zullo, waarop o.a. de TVM-ploeg met Gert Jan Theunissen, rondrydt. Daar kon den de ontwerpers met myn gege vens aan de slag wat resulteerde in de nieuwe fiets voor Franka.' Eigenlyk zou de fiets al begin dit jaar klaar zyn geweest maar nu kreeg Franka Jansen haar nieuwe fiets pas half maart. 'Wil iemand goed aan een fiets gewend zyn dan duurt dat zes tot twaalf weken' al dus John Raadschelders. 'Daarom moest Franka bij het EK run-bike- run regelmatig de pedalen stilhou den vanwege de rukwinden op het parcours. Ze was nog niet stuurvast genoeg. Mogelyk dat het gebruik van een ander voorwiel onder deze weersomstandigheden ook beter is'. De fiets vertoont allerlei futuristi sche snufjes: wielen met vier spa ken die de vorm hebben van een vliegtuigvleugel; een zadel met een kleine verhoging aan de achterkant zodat de fietser niet meer naar ach teren schuift; een stuur bestaande uit drie verstelbare buizen waarop op de versnelling is gemonteerd die met de duimen te bedienen is; een bikestream waarmee de fietser via een slangetje kan drinken uit een reservoir dat onder het zadel zit Al les is op een maximale aërodynami sche houding gericht De eerste resultaten zyn bevredi gend. 'Dat is vooral op de trainin gen te zien', zegt John Raadschel ders. 'Franka traint met de heren mee en in het verleden had ze er moeite mee als die jongens 40 km per uur reden. Gingen ze tempo ry- den met 50 km per uur dan moest ze afhaken. Nu krygen ze haar er niet meer af. Er is dus duidelyke tydwinst te behalen. Zo zie je maar dat het materiaal de sporter helpt en dat de ene fiets de andere niet is'. Inmiddels heeft John Raadschel ders van al zyn atleten de gegevens uitgewerkt. Als er sponsoren gevon den kunnen worden, b.v. voor Bas Bastiaans die onlangs vierde werd op het EK run-bike-run, dan kan ook voor hem een speciale fiets ont worpen worden. Het is ook niet on denkbaar dat wielrenners by hem aankloppen om dit onderzoek te ondergaan. 'Ik weet in ieder geval zeker dat als ik met wielrenners be zig zou zijn, dat ze veel beter gaan presteren dan voorheen. Wat dat betreft is het trainen in de vorm van kilometers maken enigszins achterhaald'. TIMMERWERKEN voor: ramen, deuren, kozijnen isolatieglas, renovatie dakvernieuwing, verbouwingen Timmer- en p onderhoudsbedrijf J. van de Ligt 1 Wanssum, WH De Cuyperatraat 37 rzUi -JLiz: 04784-2184 Dhr. Van Soest van het CDA kwam vorige week donderdag, tydens de commissievergadering van onder wijs, jeugd, sport en recreatie, terug op een oude kwestie: het crossen in natuurgebieden. 'Twee jaar geleden heb ik al eens gevraagd hier wat aan te doen. Dat doe ik nu nog een keer. Hoe we het aan moeten pak ken weet ik niet, dat bleek twee jaar geleden wel maar er zal iets aan ge daan moeten worden. Met name in dit jaargetyde worden deze crossers weer aktief. Hy opperde wel de sug gestie om ergens een stukje bos aan te wyzen waar dan gecrossed mag worden. Wethouder Driessen moest inder daad erkennen dat dit wildcrossen onaanvaardbare vormen aan het aannemen is. 'Er is hier zelfs al sprake van een milieudelikt. De klacht is hier onlangs nog gedropt In de Boschhuizerbossen moetje af en toe opzy springen voor deze motoren'. 'De gemeentepolitie zou eigenlyk de beschikking moeten krygen over crossmotoren, zoals dat by de Rykspolitie in Bergen het geval is' vervolgde de wethouder. Hy kon in ieder geval toezeggen dat burge meester Waals dit in het reguliere overleg met de politie aan de orde zou stellen. Volgens wethouder Driessen komt het probleem steeds meer overwaaien vanuit Oost-Brabant Daar wordt tegen het wildcrossen streng opgetreden, zodat deze men sen uitwyken naar deze regio. Wel liet de wethouder weten dat de eigenaren van het circuit De Peel bereid zyn om daar, op uren, de baan open te stellen voor ongeorga niseerde crossers. 'Maar het blyft een zorgwekkende ontwikkeling'. DONDERDAG 14 MEI 1992 Nr. 20 HONDERDENDERTIENDE JAARGANG OPENINGSTIJDEN: WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING De afgelopen twee jaar is ook steeds meer aan de technische be geleiding gedaan. De Triathlonver- eniging kan beschikken over een diëtiste en ook een apotheker, die voor de juiste vitaminen-minera- lenbalans zorgt. Verder zijn er twee fysiotherapeuten die het nodige be wegingsonderzoek doen. Zij zijn er ook voor de preventieve bege leiding. DE MENS De belangrijkste faktor blyft ech ter de mens. 'Hoe voelt hij/zij zich. hoe is de situatie thuis, zyn er ad hoc wyzigingen in het dagelykse gebeuren. Dat zyn allemaal psycho logische aspekten in de begeleiding van atleten. Een atleet kan pas goed presteren als hy technisch goed be zig is èn als hij scherp wordt gehou den zodat hij het maximale eruit kan halen wat er in zit', vervolgt John Raadschelders. 'Als een sport man, hoe goed hij ook is, niet scherp wil of kan staan, dan komt hy er niet Een sportman/vrouw moet geestelyk klaar zijn voor een wedstryd'. Alle faktoren samen vormen een geheel, waarbinnen John Raad schelders blijft ky ken waar verbete ringen mogelyk zijn. THEORIE/PRAKTIJK In het dagelykse leven is John Raadschelders leraar. Zyn stand punt is dat alles wat theoretisch ge leerd wordt, ook in de praktijk overgebracht moet worden. Zo is hy bezig geweest met het verbeteren van de zwemtechnieken van de tri atleten en ook de fietstechniek. Bij Beiden hebben veelvuldig bewezen tot de absolute internationale top van de stockcars te behoren door zelfs Britse ryders in hun thuisland te verslaan. Ook Martin Verhoef uit Pynacker en Louw Wobbes uit War- ga mogen met hun honderden paardekrachten leverende wagens tot de kanshebbers worden gere kend, terwijl teven 'Smokey' Chris Bimmel uit Heerhugowaard niet uitgevlakt mag worden. Naast de Stockcar-Formule 1 ry- den deze zondag ook de snelle Su perstocks met de streekfavorieten Frank Lauf en Marcel de Bruin uit Siebengewald, de sensationele Hot- Rods waarby close-racing en cras hes heel normaal zyn, de felle kleine Stockrods, de vinnige Mini- Rods, de ranke formule Tbyota's met de regionale toppers Henk Ilanssen uit Horst en Harry Maes- sen uit Ysselsteyn en de als botsau to's over de baan schuivende Saloon-Stockcars. De races beginnen om 13.00 uur op circuit De Peel, dat gelegen is aan de N277 (Midden Peelweg) tus sen Ysselsteyn en Rips in de ge meente Venray, ter hoogte van vliegbasis De Peel. De commissieleden voor sociale zaken gaven afgelopen maandag hun goedkeuring over het aktie- plan van de Consumentenwinkel. Daarmee kan de Consumentenwin kel van start gaan om aktiviteiten te ontwikkelen en uit te voeren, spe ciaal gericht op de mensen met de laagste inkomens. De aktiviteiten hebben vooral een preventieve wer king om te voorkomen dat mensen uit de genoemde doelgroep in fi nanciële problemen komen. Voor deze aktiviteiten ontvangt de Consumentenwinkel tot en met 1994jaarlijks van de gemeente een bedrag van ƒ40.000,-. De gemeente besteedt deze werkzaamheden als het ware uit aan de Consumenten winkel. MOEILIJK Uit de discussie bleek wel duide- lyk dat het geen eenvoudige taak is om juist deze mensen te bereiken. Dhr. Steenbekkers van de Consu mentenwinkel gaf dat ook zelf aan. 'Er is hard aan het plan gewerkt maar de bereikbaarheid van de doelgroep zal het grootste probleem vormen'. Ibch had hij er alle ver trouwen in dat de Consumenten winkel zou slagen in deze opzet De Consumentenwinkel heeft immers in haar jonge bestaan deze doel groep bereikt en geholpen. 'De ef- fektiviteit van onze aktiviteiten is alleen moeilijk aan te tonen'. De meeste commissieleden had den er wel het vertrouwen in dat de Consumentenwinkel zou slagen in deze opzet. Alleen mevr. Kemme- lings van de PvdA liet weten dat haar fraktie dit niet zo zag zitten, 'In het plan wordt al aangegeven hoe moeilyk het is deze doelgroep te bereiken. Wy zien het pioniers werk dat door de Consumentenwin kel is en wordt verricht een middel om subsidie te krygen. Een Consu mentenwinkel is er nl. voor consu menten en mensen met de laagste inkomens hebben niets te consu meren. Voor my blijft het onduide- lyk hoe deze doelgroep benaderd kan worden'. Haar fraktie, die zich overigens wel kon vinden in het ak- tieplan zelf, kon alleen maar met een by d rage van ƒ40.000.- voor 1992 akkoord gaan, maar wil de Consumentenwinkel in 1993 en 1994 niet blijven subsidiëren. 'Con sumentenwinkel prima maar wy zien op geen enkele manier dat dit geld daarvoor besteed mag worden'. Dhr. Dupont van het CDA wees er op dat het hier niet om een subsidie gaat maar om het inkopen van diensten door de gemeente. Vol gens hem gaf het aktieplan juist wel aan hoe deze doelgroep bereikt moet worden. Mevr. Kemmelings bleef echter by haar standpunt Joyriding met Zuidoosterbus eindigde op Deumeseweg Woensdagavond zag een naar la ter bleek, 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, kans een op het plein by het station van de NS in Venlo staande autobus te kapen. De chauffeur was even uit gestapt en had vermoedelijk de sleutels in het kontakt laten zitten. Tijdens de rit vla de Heibeek in Venlo ramde hij met de bus een al daar geparkeerde personenauto. Toen de politie ter plekke ver scheen was de bus met onbekende bestemming vertrokken. De Venlose politie schakelde de omliggende korpsen in maar mede dankzy een tip die by de Ven ray se politie binnenkwam kon die de bus traceren op de Zuidsingel, de bus ging vervolgens via de Langstraat naar de Deumeseweg waar de poli tie de bus kon stoppen. De bestuur der bleek teveel aan Bacchus te hebben geofferd. Hy werd aan de Venlose politie overgegeven die de man voor verder onderzoek naar Venlo overbracht Voor zover be kend heeft de bestuurder in Venray geen schade veroorzaakt Diefstal uit personenauto Met geweld was toegang verkre gen tot een In de Wieën geparkeer de personenauto van een inwoner. Ontvreemd werd de autoradiocas- settespeler. De inbraak heeft plaats gevonden zaterdag tussen 12.15 en 18.00 uur. n| pot aantal jaren traint de 1 eraar John Raadschel- ithlonvereniging Venray loop der jaren hebben |f en begeleiding binnen m |ng een steeds professio- d igekregen. Uiteindelijk ■l dit in de ontwikkeling k die specifiek wordt ge lde gebruiker, in dit ge- tóete Franka Jansen. EK run-bike-run, twee m in Madrid, beleefde [jdniveau haar premiè- s. De resultaten waren ar vanwege de korte ■deze wedstrijd op deze _«n, zit er voor de toe- meer in dan een elfde Het onderzoek werd verder voort gezet met een seatshifter, een ver schuifbaar zadel en een wattmeter. Daarmee moest het vermogen, dat op de pedalen wordt overgebracht, gemeten worden. Eerst werd dit on derzoek samen met de universiteit Limburg gedaan maar is later door John Raadschelders zelf voortgezet. Als belangrijkste resultaat kwam daarby uit de bus dat de conventio nele fietsframes aangepast moesten worden om een ideale fiets te ver- krijgen. PRESTATIES 'Dit verhaal is eigenlijk al twee jaar oud' vertelt John Raadschel ders 'maar ik had nog te weinig bekende atleten om dit by fietsfa- brikanten te kunnen verkopen. Na de nationale en internationale doorbraak van Franka Janssen lag Opnieuw kan de Castenrayse ge meenschap zich opmaken voor een gouden bruidspaar. De keer is dat het bruidspaar KÖB EMONTS (80) en NEL CREMERS (76), dat op vrij dag 22 mei die bijzondere feestdag mag gaan beleven. Wy hebben het gouden paar, in de riante bejaardenwoning aan de Matthiasstraat tegenover basis school De Stek, opgezocht voor het gebruikelijke verhaal. Het moet worden gezegd dat dit paar nog straalt van levenslust en nog elke dag geniet van de zeker welverzorg de levensavond, omringd door de zorgen van hun kinderen en klein kinderen, stralend dat ze de dag nog mogen beleven dat er al twee achterkleinkinderen zyn. Omdat de gouden bruid nog de beschikking heeft over een rybe- wys en auto kunnen ze beiden, als het nodig is, nog de kinderen met aanhang bezoeken, waar ze ook in het Limburgse land hun stek heb ben gevonden. Ze staan zelden stil by het feit dat toch de kwaaltjes van de oude dag komen. Zo is de gouden bruidegom al vele jaren enigszins gehandicapt omdat zijn gezichts vermogen wat achteruit is gegaan maar daarover wordt niet geklaagd. Opgewekt moet de gouden bruid by ons gesprek opmerken 'Och van daag raken veel moeders al over spannen als ze hun twee kinderen niet meer aankunnen, wat moet dat dan voor ons zijn geweest met onze tien kinderen, wij hadden geen tijd om overspannen te geraken'. Maar laten wy hun levensverhaal op de voet volgen en dan blijkt dat de gouden bruidegom, weliswaar geboren is in Horst, maar dat hy drie weken oud was, toen zyn ouders naar Castenray verhuisden. Daar bracht hy ook zyn jeugd door en ging 5 jaar naar de school in Oir- lo, want Castenray had toen nog geen eigen school. Die werd eerst in 1922 geopend. Maar het laatste jaar volgende hij toch het onderwijs aan de school in Castenray. Tot aan zyn trouwen werkte hy op de ouderlijke boerderij, die aan de toenmalige Straat lag. Die straat werd, door het ijveren van het raadslid Pëlje Steeghs en door een geldlening van de bewoners, door de gemeente ver beterd, en is nu bekend als de Lolle- beekweg. Daar legde hy wel de basis voor een tuindery. Een voor die dagen ongewone omschakeling van een boerderij. Die tuindery bleek een goede zaak te zyn want na zyn trou wen werd aan het Overbroek een bedryf gepacht en ook daar oefende hy met sukses dat beroep uit Het was alleen jammer dat de boerderij verkocht werd en dat hy naar wat anders moest uitzien. Uiteindelijk werd dat een plek vlakbij de ouder lijke woning. Maar met de groei van het gezin bleek het bedryf te weinig zekerheid te geven om alle geopen de montijes te vullen en werd er wat werk bijgezocht. Ongeveer 1 jaar lang werkte hy op het Duits soldatenkerkhof in de Peel, waar de werkzaamheden bestonden uit het delven van graven voor de gesneu velde Duitsers. Tben daar geen werk meer was, was de gouden bruide gom niet te lui om aan de werkver schaffing te gaan werken en wel in de Vredepeel en de Meerselsepeel. In 1954 werd hem de kans geboden te gaan werken by de Waterlei dingsmaatschappij Noord-Limburg. Daar kon hy worden ingezet voor alle voorkomende werkzaamheden als was dat hoofdzakelijk grond werk. In 1969 werd ontdekt dat zijn ge zichtsvermogen achteruit ging en hy moest worden afgekeurd. On danks dat was hy elders werkzaam. Alle vrye tyd bleef hy benutten in zyn tuindery waar hy ook in de loop der jaren een eigen woning met bedrijfsruimte liet bijbouwen. In 1978 voelde hy toch de tyd ge komen om afscheid te moeten ne men van zyn tuindery en werd het bedryf door een van de kinderen overgenomen. Het paar kreeg een bejaardenwoning aan de St Matthi asstraat en daar wonen ze nog met veel plezier. Wy stappen over op het levens verhaal van de gouden bruid, die geboren en getogen is in Castenray. Zy ging één maand naar de basis school in Oirlo en daarna naar de school in Castenray, die toen gereed kwam. Liefst zeven jaar was ze boe- rendienstbode by verschillende boerenfamilies tot ze naar huis moest komen omdat men haar hulp daar nodig had. Dat bleef ze doen tot haar trouwen. Juist het werken als boerendienstbode bleek later een goede leerschool te zyn want ze 'stond haar manneke' als er op de tuindery gewerkt moest wor den en ze was zelfs niet te beroerd om by anderen asperges te gaan steken of te sorteren. En dat terwijl het gezin uitgroeide tot tien kinde ren. natuurlyk kreeg ze hulp van haar kinderen toen die opgroeiden, want het werken werd ook de kin deren spelenderwfis aangeleerd. Gevraagd of ze nog meer heeft ge daan dan alleen voor haar huishou den te zorgen kregen wy ten antwoord: 'Voor verenigingen had den wy geen tyd'. Maar loen de kin deren groter waren is ze toch vier jaar bestuurslid van de Boerinnen- bond geweest Wel kreeg de gouden bruidegom, en daar werd hy ook door zyn echt genote in gesteund, de kans om het hoogste lied te zingen, zowel in het kerkkoor als het Mannenkoor en later by het Gemengd Koor. Liefst 63 jaar zingt hy dat hoogste lied. Hy heeft geen partituur nodig want alles leert hy uit zyn hoofd. Drie jaar geleden werd de dank voor die inzet voor kerk en gemeenschap tot uitdrukking gebracht door het ver lenen van de pauseiyke onder scheiding Pro Ecclesie et Pontifice, een onderscheiding waar hy te recht trots op is. Wy schreven reeds dat er tien kinderen kwamen, die met hun aanhang en de zestien kleinkinde ren (mogelyk met het feest 17) en twee achterkleinkinderen het gou den huwelyksfeest op vrydag 22 mei meevieren. De dag zal worden ingezet met een plechtige eucha ristieviering in de parochiekerk die om 13.30 uur begint Het verdere feest zal worden gevierd in zaal De Ruif in Oirlo, waar van 18.30 tot 20.00 uur iedereen gelegenheid krygt om het gouden paar geluk te wensen. TRIATHLON leeft duidelyk in Ven- ïltaten van de Ven rayse tonen jaarlyks een pro- ïde basis van dit sukses er John Raadschelders eigen visie op triath- g en begeleiding, len je van veel faktoren John Raadschel- jginingsopbouw, begelei- vMIferiaal zyn zeer belang- het belangrykste is de 04j-i De afgelopen jaren heb- iwerkt naar een gerichte —«bouw. De trainingen neel afgestemd op de mo- lat er gepiekt moet wor- raoet worden terug- de dagtraining. Het is r my om datgene wat gebeurt weer te verta- wedstryd'. dat laatste is vooral het rendement van het vermogen dat een fietser op de pedalen brengt, van belang. 'Hiermee ben ik al enkele jaren bezig geweest Toen we iedereen goed op de fiets hadden zitten, zyn we gaan experimenteren. Dat hield in verlenging van de stuurpen en het aanbrengen van een kromme zadelpen. Alles was erop gericht om meer vermogen op de trappers te krijgen, zonder dat dat ten koste ging van de souplesse en van de rug van de mensen. Bovendien moest de houding ook nog aërodyna misch verantwoord zyn'. Het is bekend dat als iemand rechtop staat de meest kracht op de pedalen kan krygen. 'Dat zie je vooral als de wielrenners bergop gaan, alleen vangen ze dan teveel wind'. maal Verlam mei a.s. staat het cir- te Venray grotendeels "mi het debuut op deze koningsklasse van het de Stockcar-Formule deze race meetellen om het, dit jaar voor ingestelde, Alge- s Stockcar Kam- kampioen- 0-—o^mocerd in nau- erking tussen de bestu- autospeedway-circuits *mdt Lelystad en Ven- JeIangenvereniging van s Stockcarryders. De K* kenmerkt zich door dat ieder circuit twee m het kader van dit P organiseert, waar- t races één Algemeen mekear Kampioen be- °oor middel van deze Pt het organisatieco- nouwers en de ryders rtief genot te garande rend voordeel voor het publiek is het feit dat iedere deelnemer aan dit kampioenschap verplicht is om by alle wedstrijden aan de start te komen. Hierdoor ko men er steeds minimaal twintig auto's in de baan tegen elkaar uit. Het meest opvallende element van de stockcar-klasse is ongetwij feld de sensationele rijstijl van de deelnemers. Voortgestuwd door zware motoren van Amerikaanse makelijk, driften zij voortdurend met gierende banden van bocht naar bocht terwyl zy in de tussen tijd ook nog felle onderlinge duels uitvechten. Aangezien duwen uit- drukkelyk is toegestaan in deze groep, zyn crashes een veel voorko mend verschynsel. Ibch is het vaak adembenemend om te zien, hoe de coureurs erin slagen om hun ton- nenzware boliden op de weg te houden. Favorieten voor de zege in Venray zyn routinier Piet Keyzer uit Hel mond en natuurlyk wereldkampi- oens Ron Kroonder uit Assendelft.

Peel en Maas | 1992 | | pagina 13