berden LEO HENDRIKS „Samenwerking" wil aktie ontketenen tegen Noord-tangent EMOFRA PvdA daagt fractie v.d. Vorle uit voor dames en heren een exclusieve collectie schoenen Covin COViNET BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! GARNALEN De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT ANNIE BUSSERS r-A VAN DE KAMP l\ x2- wenst U een voorspoedig 1991 autorijschool VIKTOR wenst u allen een 'uc goede start in 1991 Zalig Kerstfeest 7ip en ^Jaiue betaalbare kindermode Kerstconcert in de Grote Kerk KORTING IN DE GRANDIOZE WINTEROPRUIMIN Uw vertrouwde adres JOHN'S JEANS SHOP HONDERDAG 27 DECEMBER 1990 Nr. 52 HONDERDENELFDE JAARGANG wensen u alli 'Voorspoedig .VIJNADRANKEN WUNÖDRANKENGROEP Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS WIjgQDRANKENGROEP Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 ulJITCAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY UfEEI/DI A|> WAAD WCkIDAV CU AM/ÏEl/IM/2 irotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 VVEEIVDLMU YWI\ VEIlllAT EPI vPlUEf lllll Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar 11300 - Abonnementsprijs bulten de regio 11800 uitsluitend bij vooruitbetaling modehuis Venray Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 Vernielingen Met een scherp voorwerp was een band van een aan de Aronskelk ge parkeerde auto lek gestoken. \<ui een aan de Veltumse Kleffen gepar keerde auto was getracht de spiegel te ontvreemden. Dat was niet ge lukt, maar de eigenaar zit wel met behoorlijke lak en rubberschade. In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering- TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVÉRIOON De Party van de Arbeid afd. Ven ray daagt de fractie v.d. Vorle uit om aan te geven op welke wijze deze partij invulling denkt te geven aan het gat van 11 mi\joen gulden in de Venrayse begroting. De PvdA doet deze uitdaging na de begrotingsbe handeling van afgelopen week. Tij dens die behandelingen verweet v.d. Vorle de landelijke politieke partijen dat zij geen oog hebben voor de oplopende kosten voor de mensen met de lagere inkomens en dat zy aan de leiband lopen van de regering. De fraktie v.d. Vorle stemde als enige party tegen de belastingver hogingen. In een ingezonden brief, die U el ders in dit blad aantreft, stelt de PvdA afdeling Venray dat iedere party vry is om voor of tegen be lastingverhogingen te stemmen, maar de PvdA is van mening dat een party, die tegen stemt, ook de gevolgen van deze beslissing moet dragen. De PvdA afdeling Venray is verder van mening dat als men alle uitga ven voor cultuur, sport, jeugd- en Voor de feestdagen <V\ uw visspecialist THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY jongerenwerk en recreatie zou schrappen (met als gevolg sluiting van bibliotheek, zwembad, muziek school, cultureel centrum en sport hal, afschaffing van diverse subsidies en nog meer) het gat van 11 miyoen nog niet gedicht is. Er zouden dan zelfs maatregelen no dig zijn die wettelyk niet zijn toege staan zoals afschaffing brandweer, politie en sluiting van de basis scholen. „Het is daarom wel erg goedkoop om te zeggen, dat je tegen de be- lastingverhoging bent, zonder aan Enorme keus voor binnen en buiten. Mcrdern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 te geven hoe de gemeente het gat in de begroting dan moet opvullen", aldus de PvdA in haar brief, waarna vervolgens de fractie v.d. Vorle wordt uitgedaagd om aan te geven hoe de gemeente Venray 11 miljoen gulden kan bezuinigen om de ge meente weer gezond te krygen. OVERTROKKEN Dhr. v.d. Vorle vindt de reactie van de Venrayse afdeling van de PvdA overtrokken. „Al vyf jaar ge leden hebben wy laten weten dat Venray rykssteun nodig heeft om financieel gezond te worden. Iben al wezen we erop dat Venray een uit zonderlijke gemeente is met haar uitgestrekt oppervlakte, veel wegen en veel kernen. Iben kregen we echter geen steun voor ons standpunt". Dat de fraktie v.d. Vorle de begro ting afwyst is ook geen nieuw gege ven stelt dhr. v.d. Vorle. „Wy hebben al jaren tegen de begroting gestemd", aldus v.d. Vorle. „Die zat niet in elkaar zoals wy dit wilden. Daarom zyn we nu in een groot gat gevallen". Volgens dhr. v.d. Vorle geeft de begroting nu wel een tekort aan van 11 miljoen gulden maar met de rykssteun zal dit tekort voor een groot deel worden terugge drongen. Tenslotte stelt dhr. v.d. Vorle dat hy zich in zyn standpunt gesterkt voelt door reakties vanuit het Ven rayse. „De mensen laten ons weten dat ze het niet kunnen betalen. Het is op, zeggen ze. En dat in een tyd dat een PvdA-minister er niet voor schroomt om een tydelijke voorzit ter van de NOS een salaris van een half miyoen gulden te geven". T ZAND 29 BOXMEER TEL: 08855 - 71449 ASSURANTIËN P mK v\C Stationsweg 7b - telefoon 87575 Schoolstraat 34, Venray Vrije verkoop 29 en 31 december Ingang Wllhelminaplein HOFSTRAAT 6 5801 BJ VENRAY TEL: 04780-81069 'fTT Mozartstraat 14, 5802 HP Venray tel. 84046 Een inwoner van Venray kreeg dezer dagen een kerst kaart toegestuurd met de op merkelijke tekst: „Zalig Kerstfeest onder je gestolen boom", met daarby vermeld een banknummer. Het ware verhaal. Een eige naar van een perceel kerstden nen zag dat een hem onbekende persoon twee kerstdennen vanaf dit perceel meenam en daarmee richting Venray reed. Hij noteerde het kentekennummer en gaf dat aan de politie door. Hij wilde onder geen enkele voorwaarde aangifte van die diefstal doen maar wilde wel, in overleg met de politie, de dader een kerst kaart toesturen met bo venstaande tekst. We zyn benieuwd of de boom alsnog betaald zal worden. Of die per soon nu een prettige kerst heeft gevierd onder deze gesto len boom???? Kleuter rende plotseling de weg over Een 6-jarige kleuter liep samen met drie andere kinderen over de Langeweg. De kleuter had de hand van een 11 jarig meisje vast Plotse ling rukte hij zich los en stak zon der uit te kijken de Langeweg over. Op dat moment naderde een perso nenauto. De bestuurder kon niet voorkomen dat de kleuter werd aangereden. By de botsing liep het kin dusdanige verwondingen op, dat er zelfds de kaakchirurg aan te pas moest komen. Na behandeling kon hij toch naar huis worden over gebracht i "Wij willen een aktie „ontkete nen" tegen een noord-tangent in Venray." Dit lieten dhr. den Brok en mevr. Roling. die beiden namens de party Samenwerking in de Venray se gemeenteraad zitten, ons deze week weten. Met een briefkaarte- naktie willen zij eerst peilen wat de Venrayse bevolking erover denkt als een stukje Venray met cultuur historische waarde moet verdwij nen voor een weg. „We willen weten of we hiervoor moeten vechten. Willen de mensen die weg, dan leg gen we ons er, onder protest, by neer", legt dhr. den Brok uit. NOORD TANGENT Twee weken geleden hebben wy uitvoerig bericht over het verkeer- scirulatieplan en het parkeerplan van de gemeente Venray. In deze plannen, en ook in de ruimtelijk economische structuurvisie, wordt erop gewezen dat een noord tangent, een verbindingsweg tus sen de Raadhuisstraat en de Lange weg, de verkeerscirculatie ten goede zou komen. Hiermee wordt een discussie die ruim tien jaar ge leden al eens is gevoerd, nieuw le ven ingeblazen. Die noord-tangent zal namelijk moeten komen tussen de Grote Kerk en het gemeentehuis. CULTUUR-HISTORISCHE WAARDE Volgens Samenwerking mag een noord-tangent in dat gebied er on der geen enkele voorwaarde ko men. „Dit mooie gebied, dat Venray ryk is, mag niet verminkt worden door een weg. Veel plaatsen zullen hun vingers aflikken met een loka- tie zoals deze. midden in het cen trum. Een plek die rust uitstraal en ook mensen trekt", aldus dhr. den Brok. Volgens hem gaat het hier om een van de oudste stukjes van Ven ray. Het kerkpad met de fraaie mu ren en het Schellepoortje stamen volgens hem uit de middeleeuwen, toen het klooster Jerusalem in 1422 gevestigd werd. Ook een parkeerroute, een enkel- baansweg in een richting, wordt door de partij Samenwerking ver worpen. „Hierdoor zou het Schelle-, poortje moeten verdwijnen evenals het St. Antoniusbeeld. Ook het kruisbeeld, dat in 1938 door de Venrayse bevolking aan de Ursuli- nen is geschonken, by gelegenheid van de 100-jarige aanwezigheid van de Ursulinen, zou weg moeten. We moeten dit gebied met grote cul tuurhistorische waarde bescher men. Dit geeft zeker een meerwaarde aan het Venrayse cen trum." Dhr. den Brok legt verder nog de relatie met Ven rays monument nr. 1, de Grote Kerk. Het gebied rond de kerk is volgens hem slecht ver zorgd. En dat terwijl de Grote Kerk in Nederland een unieke plaats in neemt met de rijkste verzameling aan middeleeuwse beelden.Als dit stukje ook nog eens aangetast wordt zal dit de toeristische funktie van de Grote Kerk zeker niet ver sterken. ECONOMISCHE WAARDE „Het is niet zo dat wy de Venrayse middenstanders niets gunnen, in tegendeel", licht Den Brok het ini tiatief van zyn partij toe. „Als dit mooie gebied er niet had gelegen,' zouden wy instemmen met deze weg. Maar er ligt hier iets onbetaal baars en dat vinden wij zwaarder wegen dan de economische meer waarde van zo'n weg". Den Brok wyst er verder op dat door een noord-tangent of een par keerroute, het de auto gemakkelij ker wordt gemaakt. "Het landelijk beleid is juist op het tegenoverge stelde gericht". Volgens dhr. den Brok moeten parkeercentra aan de rand van het centrum worden ge creëerd om dit probleem het hoofd te bieden. Verder is hy van mening dat een noord-tangent of perkeer- route de bereikbaarheid van de par keergebieden geenszins bevordert. AKTIE Om er achter te komen dat een aktie tegen de noord-tangent wel zin heeft, wordt eerst een briefkaar- tenaktie georganiseerd. By on derstaande personen kan men gratis een briefkaart krijgen met daarop een foto van het gebied tus sen de Grote Kerk en het gemeente huis. Als men instemt met het standpunt van Samenwerking om dit gebied te behouden, kan men deze kaarten getekend terugsturen. „Zo krygen we een idee of dit onder de mensen leeft en of we er ons daadwerkelijk voor moeten inzet ten om dit stuly'e Venray te behou den", meent dhr. den Brok. De kaarten zijn verkrijgbaar bij onderstaande personen, na 2 ja nuari: Tbon den Brok, Kolkweg 14, Martinet Roling, Serenadestraat 68. Ton Klinckenberg, Kattestaart 1, Annie Janssen, Verdistraat 29, Hub de Bruyn, Stationsweg 109, Miep Millen, Langeweg 55, Sjaak Koenen, Loenerveld 4 Leunen, Janny Rintje- nia. Tuinstraat 13, Jacques van Roy, Sanshofstraat 64, Miriam Giliam, Serenadestraat 22, Paul Ruland, Dennenoord 6, An Wondergem, Se renadestraat 21, Harrie Theunis- sen, Rochusstraat 1. Miet van Daal, Aronskelk 17, Gerrit Verkoeyen, Ys- selsteynseweg 10 Heide en Harrie Kessels, Heidseweg 28 Heide. Dodelijk verkeersonge val in Vredepeel Vrijdagavond omstreeks 21.40 uur was de te hoge snelheid van een Mercedespersonenauto moge lijk de oorzaak dat de 26 jarige bestuurder Marcus C. van Raay uit Beuningen eerst langs een links van de Twistweg staande boom schampte en vervolgens tegen een rechts van de weg staande boom botste. De bestuurder en enige in zittenden raakte zodanig bekneld dat de brandweerlieden lange tijd nodig hadden om hem uit het wrak van de auto te halen. Toe die tyd kreeg het slachtoffer bijstand van twee artsen. Maar het lukte de hulp verleners niet zyn leven te redden. Omstreeks half twaalf overleed hij in het Venrayse ziekenhuis aan zijn verwondingen. Bezorgde buren Een bezorgde bewoner van de Burggraaf vond het vreed, dat hy al enige tyd zyn buurman buurman, waarmee hij wel contact had, niet meer had gezien. Hij dacht het erg ste. De politie stelde een onderzoek in maar kon niets verdachts ont dekken. Uit een envelop bleek dat hy bij Rank Xerox werkte. Informa tie daar leerde, dat de man twee we ken geleden naar Spanje was vertrokken. Hy had vergeten dat zyn bezorgde buurman te vertellen. Dader was goed op de hoogte Vanaf de parkeerplaats van de school 't Groenewold werd een ge parkeerde Saab met een waarde van ƒ8000,- ontvreemd. De dader moet goed op de hoogte zyn geweest want hy had eerst uit de jas van de eige naar die aan de kapstok hing de sleutel gestolen. De Saab werd aan getroffen op de parkeerplaats by de Bachstraat. De eigenaar heeft de auto, waarmee enkele kilometers waren gereden, weer in zyn bezit Jas ontvreemd Weer werd aangifte gedaan van diefstal van een jas uit een bar in het centrum. Deze keer was de be nadeelde een inwoner ran Venray en de waarde bedroeg ƒ239,-. Passage 4 Venray Zaterdag 29 december om 16.30 uur wordt in de Grote Kerk een kerstconcert gegeven door het ka merorkest Vlora m.m.v. dé mezzo sopraan Anita Bijvoet. Anita Byvoet zal enige kerstliede ren zingen van Bach, Brahms en Mendelsohn. Deze Venrayse zange res behoeft nauwelijks nog intro ductie. Zij is de laatste jaren al vele malen opgetreden voor een Venrays publiek. Zij studeerde zang aan de muziekschool te Luik en by de be kende sopraan Erna Spoorenberg. Het kamerorkest Vlora is in Ven ray minder bekend. Dit Noordlim burgse ensemble is een aantal jaren geleden ontstaan uit de samenvoe ging van een Venloos en een Ven rays sextet. Vandaar de naam Vlora. Het kamerorkest speelt by voor keur muziek uit de barok en de vroege romantiek. Ook werden een aantal malen koren begeleid in mis sen van Hayden en Mozart. Hoewel het orkest ook Venrayse leden heeft werd in Venray nog niet al te vaak opgetreden. Daarom ver heugt men zich al op het concert in de Grote Kerk. Onder leiding van dirigent Wim Hekking worden werken uitge voerd van Abel, Mozart, Vivaldi, Co- reili, Hayden en Handel. De instrumentale solisten in het con cert, twee hobo's, altviool en orgel zyn allen lid van Vlora. Dames-, heren-, kinder kleding Grotestraat 76 Venray

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1