LEO HENDRIKS I k\v/ji m Belastingverhogingen met tegenzin geaccepteerd I i Van Huure Zegge als Kaarsen een exclusieve collectie schoenen voor dames en heren EMOFRA CDA VENRAY Covin et Gaslek aan de Sparrendreef De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT Liefde is... GARNALEN 1% WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Weinig keuze voor gemeenteraad SPAAR-HYPOTHEEK betaalbare kindermode manm BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! PEEL EN MAAS sfeervolle kerstexpositie in Venray KUNSTHANDEL LIJSTENMAKERIJ AlTlDa \C Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 1991 EE DONDERDAG 20 DECEMBER 1990 Nr. 51 HONDERDENELFDE JAARGANG COViNET WUl ^drankengroep V- Venray Hènseniusstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS WUNgpRANKENGROEP Venray Henseniusslraal 1 04780-81801 UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF aV. - VENRAY Gnotëstraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 Een verpleegkundige van Nieuw Spraeland ontdekte bij toeval vry- dagmorgen om kwart voor twaalf dat eert waterplas aan de Sparren- dreef in beweging was. Hy zag het water borrelen en omdat hij ook gas rook sloeg hij alarm. Meteen werden veiligheidsmaartegelen ge- noemen den de Sparrendreef werd voor alle verkeer afgesloten. Omwo nenden kregen de boodschap alle ramen gesloten te houden. Uit voor zorg besloot de direktie van Nieuw Spraeland, de verwarming uit te zetten. Uit onderzoek bleek dat er een lek was ontstaan in de hogedruklei- ding van Venray naar Meerlo door dat een koppeling was losgeraakt Voor reparatie van het euvel moest imagas met veel personeel en ma- erieel aantreden. Er werd een om- eiding gelegd zodat de gastoevoer door kon gaan. Pas toen kon met de reparatie worden begonnen, die toch nog tot tegen middernacht duurde. In de Keulsche Pol foundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVÉRLOON Enorme keus voor binne en buiten. Modern^ halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 Tijdens de begrotingsbehan deling, afgelopen dinsdag stond het overleg tussen de in specteur van Binnenlandse za ken en de gemeente Venray menigmaal centraal. Er werd zelfs gesproken van een lief desverhouding. Wethouder Truyen meende dat de burger een bijdrage moet leveren aan het gezond maken van de ge meente. „Immers het Ryk wil wel bijdragen maar de liefde kan niet van een kant komen". Leo Janssen van de WD vond dat juist, maar moest constateren dat de liefde nu al leen van de Venrayse kant kwam, omdat er nog geen toe zeggingen van het Rijk zyn. Wethouder Truyen moest hem daarin gelykgeven al voegde hy er direkt aan toe dat hier geen sprake is van liefde op het eerste gezicht. „We pro beren er samen iets moois van te maken..." Aan het eind van de begro tingsbehandeling kwam bur gemeester Defesche nog even terug op deze liefdesverhou ding. Hy stelde dat de inspec teur van Binnenlandse Zaken met zyn voorschotten, toch wel enkele liefdesverklaringen had afgegegeven. „De verloving is alleen nog ni.et officieel". Hierop sprak dhr. Janssen de wens uit om straks wel op de bruiloft te mogen komen. Voor de feestdagen uw visspecialist THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY Bestellingen vóór 25 december 10°/o extra korting HOFSTRAAT 6 5801 BJ VENFW TEL: 04780-81069 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f13,00 - AbonnemeHLsprijs buiten de regio f18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling De Venrayse gemeenteraad heeft zich afgelopen dinsdag, tydens zyn vergadering de begroting voor 1991 vastgesteld. Met grote tegenzin wer den de forse belastingverhogingen geaccepteerd. De meeste raads leden zagen in dat verhogingen on ontkoombaar waren om de gemeente Venray gezond te maken. Alleen de fraktie v.d. Vorle stemde tegen. Volgens dhr. v.d. Vorle is deze lastenverzwaring voor veel mensen niet op te brengen. ARTIKEL 12 De begroting 1991 stond geheel in het teken van de artikel 12 aan vraag van de gemeente. Omdat de resultaten Van het onderzoek van de inspecteur voor binnenlandse zaken pas in januari bekend zullen zijn. Omdat nog niet bekend is hoe hoog de rijksbydrage voor Venray zal uitvallen was er sprake van een formele vaststelling van de begro ting waarby alleen de diverse be lastingen werden vastgesteld. Zowel burgemeester Defesche als wethouder Truyen wezen de raadsleden erop dat de belasting verhogingen niet allemaal het ge volg zyn van de artikel 12 situatie. "Alleen de verhoging van de onroe rend goed belasting is een direkt gevolg van de artikel 12 situatie", legde de burgemeester uit. Hierin zit de komende vier jaar een verho ging van ƒ15,- per inwoner. Dit komt dit jaar neer op een verho ging van 7,4% met daarboven op de normale inflatieverhoging van 2,4%. „Alle andere verhogingen zyn niet specifiek voor Venray", vervolgde de burgemeester. Hy wees hierby dat overal in den lande rioolrecht en diverse leges kosten dekkend worden gemaakt, wat vol gens hem een normale zaak is. De forse verhoging van de afvalstoffen heffing heeft verder alles te maken met het feit dat de Zuringspeel per 1 januari 1991 dicht is en het Ven rayse afval naar het Zuidlimburgse Schinnen moet. BESCHOUWINGEN „Het lijkt wel alsof deze begroting slechts een formaliteit is", reageer de dhr. den Brok namens Samen werking. „Maar voor de burger is dat geenszins. We moeten vandaag beslissen over de inkomstenzyde van de gemeente en dat raakt de burger direkt!" Dat tarieven kostendekkend moe ten zyn kon zyn instemming vin den maar voorwaarde is dan wel dat de kosten zuiver en objectief bere kend worden. „We kunnen niet an ders en hebben daarom geen geldige reden om nee te zeggen te gen dit pakket maatregelen. ONEENS De fraktie van de Vorle het duide lijk merken het oneens te zijn met het pakket maatregelen en daar ook niet mee in te stemmen. „Over matige belastingheffing zal diep gaande strukturele gevolgen hebben voor de koopkracht van een groot deel van de Venrayse bevol king met een instorting van de plaatselijke bedrijvigheid", meende dhr. Lemmens van deze fraktie. nÉlVAN DE KAMP ^*1 ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 „Extra pynlyke lastenverzwaring van de burgers moet hoe dan ook voorkomen worden." In haar be schouwingen stelt de fraktie v.d. Vorle dat volgens het college de grens van een maatschappelijk aan vaardbare lastendruk is bereikt Volgens de fraktie van de Vorle was die grens al lang overschreden. NIET OVERSCHRIJDEN Het CDA deelde de mening van het college dat nu inderdaad de grens van het maatschappelijk haalbare en aanvaardbare, met be trekking tot de lastendruk, was be reikt. Overschrijding van deze grenzen dient voorkomen te wor den. „Er moet aan een oplossing worden gewerkt die er toe leidt dat de gemeentefinanciën binnen 6 k 7 jaar gesaneerd zyn. .Alleen de door U voorgestelde belastingverhogin gen zullen daar niet toe kunnen lei den", meende fraktievoorzitter v.d. Ven. Hy wees erop dat de 4 keer ƒ15,- belastingverhoging, opgelegd door de inspecteur door het CDA met grote moeite geaccepteerd wordt, als een eigen bijdrage in die sanering. Niet meer en niet minder. BIG BROTHER De PvdA fraktie vergeleek 1991 met "1984". In dit boek keek Big Brother over de schouder van de mensen mee wat er gebeurde. „De inspecteur zal dit ook doen". Dhr. A. Jansen wees erop dat er niet alleen aan de inkomstenkant van de ge meente wat gedaan moet worden. „Er zyn beslissingen nodig aan de uitgavenkant, met name herschik kingen en bezuinigingen. Zyn party heeft ook moeite met de 4 keer ƒ15,- belastingverhoging. Al met al concludeert de PvdA dat alle bedragen tezamen een te zware belasting vormen voor de indivi duele burger. Zeker als het moeilijk aan de burger is uit te leggen wat er met de ryksnydrage gebeurt, die betrekkelijk onzichtbaar wordt ge- bmikt om de financiële gaten te vullen die door de burger niet als zodanig aan den lyve wordt gevoeld. De PvdA ging accoord met de voorstellen maar stelde wel enkele voorwaarden. De gemeente moet zich inzetten voor verlaging van de kosten van de kostendekkende ta rieven (m.n. afvalverwerking); in standhouding van het voorzie ningenniveau; bekyken of differen tiatie in tarieven mogelyk is; by de onderhandelingen met het Ryk moet de gemeente voldoende ruim te vrijmaken voor nieuw beleid. CREATIVITEIT Dhr. Janssen van de WD stelde vast dat op dit moment door de in specteur nog geen toezeggingen ge daan over bydragen. „Wé weten alleen dat we voor 1990 12 en voor 1991 11 miljoen gulden tekort ko men. En dat de Venrayse burger hiervoor al een bijdrage moet op- en alue Venray hoesten H^j somde vervolgens alle verhogingen nog eens op en con cludeerde dat dit een hard gelag was. „Voor een aantal mede-burgers simpelweg een onbetaalbaar gelag". Dhr. Janssen noemde discussië ren over belastingverhogingen een uitermate frustrerende bezigheid als men weet dat elke discussie in feite zinloos is. Zinvoller vond hy het om voorstellen te doen op grond waarvan de burgers enige verbetering in hun situatie gebo den kan worden. Als suggesties noemde hy het verkopen van in- dustriegronden via makelaars en het daadwerkelijk terugdringen van de tonnages afvalstoffen mid dels gescheiden inzameling op ba sis van een stukje zelfwerkzaam heid. Hoe dat laatste volgens hem gerealiseerd kan worden leest U el ders in dit blad. „Met wat creatief denkwerk moeten wegen gevonden kunnen worden om wellicht zelfs tot een lastenverlichting van de burgers te komen. HARD GEVOCHTEN In hun reacties stelden b. en w. dat de belastingverhoging van 4 keer ƒ15,- veel lykt maar was voor de gemeente Venray het maximaal haalbare. „Hierover is hard verga derd met Binnenlandse Zaken", liet de burgemeester weten. „De eis van het Ryk was eerst veel hoger". NIET TOT ELKE PRIJS Wethouder Truyen memoreerde dat iedereen aktie wil ondernemen om Venray financieel gezond te ma ken. Uitgangspunt is in 6 a 7 jaar, maar niet tot elke prys. „We mogen geen ondraagbare belastingen hef fen, het moet niet zo zyn dat we dingen niet meer kunnen doen". Hy wees erop dat het Ryk een substantieel bedrag bydraagt om achterstallig onderhoud aan te pak ken, piet om op te lossen. „Zelf moeten we eraan werken om het grondbedryf gezond te maken en gezond te houden". De wethouder wees erop dat het college zich heeft neergelegd by de 4 keer ƒ15,- verhoging. „Dit is maat- schappelyk het maximaal toelaat bare. We moeten wel reeël zyn en inzien dat volgend jaar die verho ging van ƒ15,- opnieuw doorgevoerd moet worden, met daarop de trend matige verhoging. Tten aanzien van verantwoorde ta rieven voor kostendekkende heffin gen, kon de wethouder zich hele maal vinden. „We streven naar tarieven op basis van goede calcula ties. Het college spant zich in om met verantwoorde tarieven te ko men. Suggesties hiervoor zyn altyd welkom". AFVALSTOFFENHEFFING Dat de heffingswyze van de af valstoffenheffing onrechtvaardig is, moest de wethouder beamen. „Klachten kunnen we nu nog niet ondervangen, hoe vervelend dit ook is." De wethouder liet weten dat het college in principe bereid is om deze onrechtvaardigheid te bestu deren. Hy wees erop dat dit geen specifiek Venrays probleem was maar ook elders in den lande erva ren werd. Kwytschelding van belastingen blyft mogelijk. Het college zal een zo ruimhartig mogelyk kwytschel- dingsbeleid hanteren maar de wet houder wees er wel op dat de mar ges beperkt zyn. Wethouder Hoppenreys stelde dat de afvalverwerking nu niet goedkoper kan, ook niet als men over de provinciegrens naar moge- lykheden gaat kyken. De hoge ta rieven hebben volgens haar wel de zorg van het college en het college zal zich ook helemaal inzetten om de kosten beheersbaar te houden. „We zullen met z'n allen wel moe ten wennen aan een hogere prys voor het milieu" MAKELAARS Wethouder Kersten reageerde op het voorstel van dhr. Janssen, om makelaars in te schakelen by de verkoop van industriegrond. Hoe wel hy daar vraagtekens by had wil de hy best alle voor- en nadelen op een ry zeten en zo deze zaak te bespreken. ACCOORD Met uitzondering van de fraktie van de Vorle kon de gemeenteraad toch haar goedkeuring geven aan deze begroting. Hiermee zyn waar- schynlyk de grootste belastingver hogingen in de geschiedenis van Venray doorgevoerd: OGB +10%, rioolrecht 10%, afvalstoffenhef fing 85%, hinderwetleges met 200%, om de belangrykste te noe men. Verhogingen die volgens het college de grens van de toelaatbare lastendruk hebben bereikt. Verho gingen die hopeniyk ook daadwer- kelyk leiden tot een financieel ge zonde gemeente. IWïfMMM Schoolstraat 34, Venray y,N,n!i 'm- r By na traditioneel zal 'Van Huure Zegge' in deze decembermaand weer een speciale muzikale act ver zorgen in het centrum van Venray. Deze zal plaats vinden op vrydag- avond 21 december 1990 van 19.00 tot 21.00 uur. Van Huure Zegge is in 1982 opge richt en heeft al meerdere malen van zich doen spreken in en buiten Venray. Zo waren zy verschillende malen te zien in Circus Mok, de prinsenproclamatie en de bekende decemberoptredens in het centrum van Venray. Ook buiten Venray zyn Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 zy een graag geziene gast. Met hun Anton Pieck outfit hebben zy diver se evenementen op de de Efteling opgeluisterd. Voorts waren zy aan wezig by de Elfstedentocht, wyn- feesten in Duitsland en de mosselfeesten in Zeeland etc. Enkele jaren geleden begonnen de optredens in december in het winkelcentrum van Venray met een zwarten pietenkopel. Het jaar daarop waren de kerstmannen aan de beurt en vervolgens presenteer den zy zich in 1987 als een Anton Pieck-orkest in de sneeuw en in 1988 als engeltjes. En wie herinnert zich niet dat zy zich vorig jaar lieten zien als echte herders met een aantal schapen. Ieder jaar zyn zij weer in staat om met een verrassende act te komen en ook deze keer komen zy weer met iets nieuws. Zij hebben echter een verrassing in petto die u beslist moet zien. Dit jaar zullen zy als le vende kaarsen het winkelend pu bliek met aangepaste muziek ontvangen. elke week nieuws A.s. zondag 23 december Wij exposeren werken van bekende kunstenaars o.a. van Rijkers, v.d. Heijden, v. Berkel, Schreinemachers, Thiele, Saes enz. met bijbehorend CERTIFICAAT. Tevens verzorgen wij al uw INLIJSTWERK Patersstraat 26B Venray tel. 04780-89695 23 december geopend van 12.00 tot 17.00 uur AM BA wenst u Prettige Feestdagen. Afdeling Venray v yo

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1