berden Extern adviesbureau onderzoekt mogelijkheden St Jozefklooster stoffenboetiek korting 10-50% EMOFRA een exclusieve collectie schoenen voor dames en heren Financiële vraagtekens rondom nieuwe accommodatie Jong Nederland WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING 25% korting op winterkteding Peel en Maas in 1991 De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT 7iP JJL betaalbare kindermode k GARNALEN Doorgaand verkeer wordt binnenkort uit D. Thielenstraat geweerd broeke duur?; kom nou!!! ISPAAR-HYPOTHEEK VAN DE KAMP Werkgroep loopt vast op financiële haalbaarheid Middelbaar Technisch Onderwijs noodzakelijk voor Venray! mooi meegenomen! coupons en kleding voor V2 geld DE KERSTMARKT te DÜSSELDORF f 15 p.p. {excl. metro) OOK Peel en Maas tijdens de feestdagen W DONDERDAG 13 DECEMBER 1990 Nr. 50 HONDERDENELFDE JAARGANG CfTViNET.' wijnSdrankengroep Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS UITC/VE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - >Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio f1800 uitsluitend bij vooruitbetaling rerstaanbieding Pointer, Barbara Faber, Mexx, Kneeltje,- Buffy, Artoni, Portetino, Naf-Naf modehuis Venray Wij willen U erop wijzen dat met ingang van 1 januari 1991 zowel het abonnementsgeld als de advertentietarieven een aanpassing ondergaan. Vier jaar lang hebben wij de prijzen ongewijzigd kunnen houden, ondanks dat de lonen en de kosten van materialen de afge lopen jaren wèl gestegen zijn. Bovendien verwachten wij voor het komende jaar een kostenstijging van maar liefst '5%. Het abonnement nu nog ƒ13,- per halfjaar, gaat m.i.v. 1 januari 1991 ƒ14,- per halfjaar kosten. Postabonnementen buiten de regio kosten dan ƒ19., De losse mm-prijs voor een advertentie in Peel en Maas is nu nog 31 cent. Met ingang van 1991 zal dit verhoogd worden naar 33 cent. Adverteerders die met contraktprijzen wer ken (verbruik boven 5000 mm per jaar) zullen geen last on dervinden van deze verhoging. De kosten van kleine adver tenties, nu nog 55 cent per woord, komen vanaf 1 januari 1991 op 60 cent per woord te liggen. Wij hopen dat U begrip heeft voor deze maatregel. Enorme keus'^W'lsinnen en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 Venray Voor de feestdagen uw visspecialist THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY Burgemeester en wethouders, hebben na goedkeuring van de commissie voor openbare werken en verkeer, besloten om het door gaand verkeer uit de Deken Thie lenstraat te weren. Deze straat, die de Merseloseweg met de Hoen derstraat verbindt heeft eigenlyk een woonfunktie. Sinds de gewijzig de situatie in De Bleek wordt deze straat steeds meer belast met on eigenlijk verkeer, waardoor deze woonstraat geWeld wordt aan- Om in deze situatie verbetering te brengen zal in de Deken Thie lenstraat, ten zuiden van de zuide lijke inrit naar het parkeerterrein Blekersveld, een belemmering voor autoverkeer worden ingebouwd. Hierdoor wordt alleen doorgang mogelijk voor (brom)fietsers en voetgangers. Ook zullen de nodige borden geplaatst worden om de weggebruikers op de nieuwe situa tie te wijzen. De verkeersmaatregel zal zo spoe dig mogelijk van kracht gaan. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 De werkgroep „Behoud Sint Jo zefklooster" is tot de conclusie ge komen dat de plannen om het klooster de bestemming „Mondiaal Centrum" te geven, financieel niet haalbaar blijkten te zijn. Namens de zusters en de gemeente zal nu een extern adviesbureau een on derzoek instellen naar de haalbaar heid van huisvesting van mondiale, kerkelijke, sociaal-culturele en/of educatieve instellingen in dit com plex. Het ligt in de bedoeling bin nen enkele maanden het ■onderzoeksrapport op tafel te heb ben voor nadere besluitvorming. Zowel de werkgroep als de gemeen te heeft uitdrukkelijk uitgespro ken, dat het de bedoeling blijft het klooster voor de toekomst te behou den. Ook na het vertrek van de zusters zal het gebouw bewoond en beheerd worden. BESTEMMING De heren P- van Aar, A. den Brok, J. Colsen, H. Theunissen en Ch. de Vilder, die met elkaar de werkgroep vormen, hebben een nader onder zoek ingesteld naar een mogelijk nieuwe bestemming van het St. Jo zefklooster, dat dezer dagen door de zusters wordt verlaten. Volgens de werkgroep dient het klooster met haar eigen karakteristieke vormge ving voor de toekomst behouden te blijven. Een nieuwe bestemming, geen commerciële, zou zoveel mo gelijk aansluiting moeten vinden bij de geest van de oorspronkelijke bestemming. Daarbij zou de exploitatie-opzet zodanig moeten zijn, dat een adequaat onderhoud van het gebouw voor de toekomst gegarandeerd zou zijn. Wanneer er al verbouwingen zou den moeten plaatsvinden, dan zou den die minimaal moeten zijn om de oorspronkelijke structuur van het gebouw zo min mogelyk aan te tasten. De werkgroep meende, dat irVtel- lingen en organisaties op kerkelijk en mondiaal terrein in deze opzet gebruik zouden kunnen maken. MONDIAAL CENTRUM Volgens de plannen van de werk groep zou een negental organisaties en instellingen in het gebouw kun nen worden ondergebracht, waarbij In de Keulsche Pol loundue-. gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON ieder een eigen entree zou kunnen krijgen. De Protestantse gemeenschap zou gebruik kunnen maken van de kapel. Ook de Petrus Banden paro chie zou voor vergaderingen en het archief in deze (grote) ruimte te recht kunnen. De kelderruimten waren toegedacht aan de Winkel van Sinkel en het Venrays museum (werkruimten). Op de begane grond zouden de Winkel van Sinkel, de Basiskerk, de Wereldwinkel en Am nesty International gehuisvest kunnen worden. Verder werd ge dacht aan IKVOS, die momenteel gehuisvest is in een voormalig noodlokaal van de MAVO aan de Oostsingel. KOSTENPLAATJE De door deze instellingen gefor muleerde programma's van eisen sloten zondemoemenswaardige verbouwingen, in grote lijnen aan bij de in het voormalige klooster aanwezige ruimten. Maar toen kwam de hamvraag aan de orde. „Wat zijn de jaarlijkse exploitatie lasten en wat kunnen de toekomsti ge gebruikers aan baten opbrengen?". Al gauw constateerde de werk groep, dat de geraamde jaarlijkse exploitatielasten in geen verhou ding stonden tot de geraamde in komsten en dat een verantwoorde exploitatie-opzet derhalve niet mo gelijk was. Omdat de werkgroep geen moge lijkheden ziet om deze exploitatie begroting in evenwicht te brengen, moet helaas de conclusie worden getrokken, dat. althans op dit mo ment, de voor ogen staande opzet tot behoud vanhet klooster, niet haalbaar is. ALTERNATIEVEN De werkgroep heeft ook nog alter natieven bestudeerd zoals het reali seren van senioren-woningen in het gebouw. Ook dit bleek, zonder hulp van externe subsidies, niet haalbaar te zijn. Mede gezien de be langstelling van educatieve instel lingen werd bekeken of er al dan niet in combinatie met de bovenge noemde negen instellingen, een bredere, verantwoorde bestemming aan het gebouw kon worden gege ven. Ook dit is de werkgroep als voorlopig niet haalbaar voor gekomen. HANDHAVING OF SLOOP? Met betrekking tot de toekomst van het St Jozefklooster is men nu dus weer terug bij af. Het eindresul taat van het door het externe ad viesbureau in te stellen onderzoek zal gegevens moeten opleveren voor de gemeentelijke besluitvorming over handhaving of sloop van het klooster. Maar behoud vn het kloostercomplex houdt tevens in, datr indicaties voor verbouw- en ex ploitatiekosten beschikbaar zijn voor het verwerven van de benodig de gelden uit bestaande begrotin gen en het aanboren van externe subsidiebronnen. Zowel de gemeente als de werk groep heeft zich evenwel nadrukke lijk uitgesproken om het klooster in de toekomst te behouden. Bin nen enkele maanden wordt het on derzoeksrapport verwacht, waarna de gemeente een besluit kan nemen. Diefstal bromfiets Een 23-jarige Venrayse dame deed aangifte van diefstal van haar bromfiets die zij had geplaatst voor de flat aan de Haamrnakerstraat, toen zij een bezoek bracht aan de flat Hoe langer Middelbaar Technisch Onderwijs in Venray uitblijft des te meer komt het voortbestaan van middelbaar beroepsonderwijs in Venray in gevaar. Dit schrijven bur gemeester en wethouders in een brief aan de Provinciale Staten van Limburg. „Indien het zover komt zal het funest zijn voor de regio Noordelijk Noord-Limburg en de centrale funktie die Venray daarin veryult" stellen b. en w. Het college dringt er by Provin ciale Staten op aan dat zij alles in «O* F=4 F=3 I passage 10 venray tel. 04780 - 85772 ra Toonaangevend in bijous en mode-accessoires BIJOUS-MODEACCESSOI Grotestraat 41 5801 BE Venra (04780)85427 Zo hoort het Op het Wilhelminaplein lette een Venrayse bestuurder van een perso nenauto bij het achteruitzetten van zijn auto niet voldoende op. Zyn auto botste tegen een daar gepar keerd staande personenauto. De bestuurder was niet te vinden en daarom ging hij naar het politiebu reau om aangifte te doen. Aan de hand van het kenteken kon de eige naar, een inwoner uit Milsbeek, worden opgespoord. Hij zal nu in kennis worden gesteld waar hij de rekening van de schade kan pre senteren. het werk moeten stellen om één in stituut voor middelbaar beroepson derwijs in Noord-Limburg te reali seren, met Venlo als hoofdvestiging en Venray als nevenvestiging. B. en w. stuurden deze brief naar aanleiding van een positief advies van Provinciale Staten over het sa mengaan tussen de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs in Limburg (VWOL) en de Stichting Volwasse nen Onderwijs (avondschool). Pro vinciale Staten heeft aan dit advies verbonden dat er binnen 3 jaar in Noord-Limburg een instituut voor Middelbaar beroepsonderwijs wordt gevormd. De wens van het Venrayse college is om dit ene insti tuut zo snel mogelijk binnen die drie jaar te verwezenlijken. KANS Begin dit jaar leek Middelbaar "technisch Onderwijs in Venray zeer dicht bij. De besturen van de VWOL (waaronder het Venrayse IMBO valt) en de Venlose MTS had den een convenant getekend waar in zij zich uitspraken dat uiterlijk 1 augustus 1990 gefuseerd zou wor den. Een fusie die noodzakelijk voor Middelbaar technisch Onder wijs in Venray. Venray zou dan een nevenvestiging worden van de Ven lose MTS. Staatssecretaris Wallage doorkruiste de plannen door Ven ray niet als nevenvestiging van Ven lo aan te wyzen. Bovendien was de band tussen de VWOL en de MTS niet al te stevig, en de fusieplannen lopen in de loop van dit jaar vast. Dit tot teleurstelling van de Noord limburgse politiek èn het be drijfsleven. tech is de kans op een fusie niet verdwenen. Binnen de VWOL is men momenteel bezig met een fin sie tussen het IMBO en het Putea- nuscollege Venlo. Die fusie hoopt men op 1 augustus 1991 af te ron den. Daarna is de VWOL bereid om weer over een fusie tot èèn instituut voor Middelbaar Beroepsonderwijs te komen. Zou Venray dan Middel baar technisch Onderwijs krijgen, dan hoeft men hier niet op te reke nen voor het schooljaar 1992/1993. MET VAN HAM REIZEN naar Zaterdag 15 december a.s. Vertr.: Van Ham, Maasheseweg 73 Venray om 8.30 uur Gemeentehuis-Venray/parkeerterrein om 8.35 uur Vertrek terugreis vanuit Düsseldorf om 17.00 uur Boekingen/info: VAN HAM REIZEN VENRAY 04780-81725 Schoolstraat 34, Venray De financiële onderbouwing van de geplande nieuwe accommodatie voor Jong Nederland is op losse schroeven komen te staan. In Den Haag is het idee geopperd om de in- vesteringssubisie voor bouwprojek- ten binnen het vrijwilligers jeugd- en jongeren werk in te brengen in een brede doeluitkering voor Socia le Vernieuwing. Hiermee wordt in feite een deel van de regeling Jonge ren Bouwen voor Jongeren inge trokken. Op basis van deze' regeling is tussen de gemeente en Jong Ne derland een afspraak gemaakt over een nieuwe accommodatie. BRIEF De gemeente Venray heeft inmid dels in een brief aan dhr. Nuis, voorzitter van de vaste Kamercom missie voor Welzyn en Cultuur, la ten weten dat, indien deze plannen doorgaan, realisering van de nieu we accommodatie voor Jong Neder land nagenoeg onmogelijk zal zijn. In de brief wordt gewezen op de gevoerde onderhandelingen tussen gemeente en Jong Nederland, de waardevolle schakel die Jong Ne derland vormt in het welzijnswerk voor jeugdigen (ca. 100 leden). Ook wijzen burgemeester en wethou ders op de tweede doelstelling, het bevorderen van herintreding van werklozen op de arbeidsmarkt Een doelstelling van de gemeente èn voor uw m i KETTING- A w i FORMULIEREN w 0 i drukkerij van den i munckhof bv 0 grotestraat 68 venray 0 i tel. 04780-82727 Zoals altyd zal Peel en Maas ook in de week van Kerstmis en Nieuw jaar verschijnen. In week 52 zal uw weekblad normaal op donderdag, 27 december, in uw brievenbus val len. Kopij voor deze editie kunt U inleveren tot uitérlijk maandag 24 december 12.00 uur. In tegenstel ling tot wat wij vorige week bericht ten, zal de PTT op maandag 24 december wèl bezorgen. Adverten ties voor deze editie kunt U inleve ren tot maandagmiddag 16.00 uur. Ook in week 1 van 1991 ver schijnt Peel en Maas normaal. Kopij kunt U dan uiterlijk inleveren op maandag 31 december tot 12.00 uur. Advertenties zyn dan nog wel kom tot woensdagmorgen 2 januari 10.00 uur. van het Rijk. Tégen deze achter grond is ook begin dit jaar een ver zoek ingediend bij het Buro Jonge ren Bouwen voor Jongeren, voor aanvullende financiering. Aanvullende financiering want van de benodigde ƒ150.000,- wordt tweederde door Jong Nederland en door de gemeente Venray opge bracht. In de brief wordt daarby aangegeven dat de gemeente, on danks de slechte financiële positie, in de kosten by draagt, waarmee het belang van dit projekt wordt on derstreept. Burgemeester en wethouders stellen verder het onrechtvaardig te vinden dat, doordat de regeling op losse schroeven is komen te staan, in gang gezette ontwikkelingen, op basis van gewekte verwachtingen, "een spaak in het wiel wordt gestoken". B. en w. bepleiten een voortzet ting van de regeling Jongeren Bou wen voor Jongeren, in elk geval voor het jaar 1991, zodat in gang ge zette ontwikkelingen hier, en el ders in den lande, voortgezet kun nen worden en waardevolle projekten in hun uitvoering niet worden gefrustreerd. ALTERNATIEVEN Als in de toekomst blykt dat het Rijk inderdaad geen financiële by- drage levert in het kader van Jonge ren Bouwen voor Jongeren, dan kan de gemeente drie afwegingen maken. Dit liet wethouder Driessen tijdens de commissievergadering voor onderwys, jeugd, sport en re creatie weten. Ten eerste zal beke ken moeten worden of het projekt op een andere wijze gefinancierd kan worden. Blykt dit niet het geval te zijn dan zullen er kwalitatieve overwegingen moeten worden ge maakt. Dit betekent aanpassingen in de materialen die voor de accom modatie worden gebruikt. Als ook dan blijkt dat de financiële midde len niet toereikend zijn, dan zal er voor een kleinere accommodatie gekozen moeten worden. Vanuit de commissie liet mevr. Roling (Samenwerking)weten dat de gemeente hier een grote inspan nende verplichting heeft [Exclusieve Oosterse XC/7> lapijien JbnateR ^woreiuiiewtaijjj T ZAND 29 BOXMEER TEL: 08855-71449 W

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1