De kwaliteit van de parkeersituatie in Venray-eentrum is onvoldoende Adviesgroep gaat beleidsplan maken voor Lokale Omroep rtikel-12 procedure Vertraagd door aard en omvang van Venrayse problematiek een exclusieve collectie schoenen voor dames en heren Verpleeghuizen St Antonius en Beukenrode bekijken fusiemogelijkheden I SPAAR-HYPOTHEEK I BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! Peel en Maas in 1991 In Memoriam L. Direks Gemeente Venray presenteert parkeernota De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT en Taaie betaalbare kindermode Peel en Maas tijdens de feestdagen VAN DE KAMP GARNALEN 'Honderdag 6 december 1990 Nr. 49 honderdenelfde jaargang Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS ^LlTCAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY UIEEI/DI A UAAQ l/EMD AV CAI AMf Advertentieprijs: 31 et. per mm - Abonnementsprijs per half jaar fUOO uf irotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 0478O82727 - Fax. 04780-10916 WwEEIVDLMI# VUvl\ V ENIlAT EN vrlllEVINU - Abonnementsprijs buiten de regio 11800 uitsluitend bij vooruitbetaling B De inspecteur van Binnenlandse iken, die het afgelopen jaar de juishouding van de gemeente Ven- jay onder loep heeft genomen, leeft meer tijd nodig om zijn ein drapport samen te stellen. Dit heeft [de Staatssecretaris voor Binnen- ndse zaken in een brief aan de ge meente Venray laten weten. Volgens de richtlijnen van het Rijk iou deze rapportage voor 1 deeem- »er klaar moeten zijn. In de prak- lyk wordt dit zelden of nooit gehaald. .,De aard en de omvang ten de problematiek is zo ingewik keld dat de inspecteur meer tijd no- dig heeft", liet wethouder Truijen neten. Volgens de wethouder wordt jfnu het rapport in januari uitge- ■acht. I Verder heeft er vorige week don- Ierdag een drieparty eiioverleg laatsgehad tussen de gemeente, jhet hoofd afdeling gemeentefinan- jciën van de provincie en de inspec- fteur en diens baas, de hoofdinspec teur. Tijdens dit overleg werd het [önceptrapport van de inspecteur /an Binnenlandse Zaken bespro- [ken. In dit gesprek hebben de "hoofdinspecteur en het hoofd afde ling gemeentefinanciën laten we llen dat zij meer tijd nodig hebben Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heyth'uysen, Telefoon 04749-3866 37HT Wij willen U erop wijzen dat met ingang van 1 januari 1991 zowel het abonnements geld als de advertentietarie ven een aanpassing onder gaan. Vier jaar lang hebben wij de prijzen ongewijzigd kunnen houden, ondanks dat de lonen en de kosten van materialen de afgelopen jaren wèl gestegen zijn. Bo vendien verwachten wij voor het komende jaar een kostenstijging van maar liefst 5%. Het abonnement, nu nog ƒ13,- per halijaar, gaat m.i.v. 1 januari 1998 ƒ14,- per half jaar kosten. Postabonnemen ten buiten de regio kosten dan ƒ19.-. De losse mm-prijs voor een advertentie in Peel en Maas is nu nog 31 cent. Met ingang van 1991 zal dit verhoogd worden naar 33 cent. Adver teerders die met eontrakt- prijzen werken (verbruik boven 5000 mm per jaar) zul len geen last ondervinden van deze verhoging. De kosten van kleine adver tenties, nu nog 55 cent per woord, komen vanaf 1 janua ri 1991 op 60 cent per woord te liggen. Wy hopen dat U begrip heeft voor deze maatregel. om over het rapport te kunnen oor delen. "Zij hadden onvoldoende tijd om deze zaak te beleven", liet wethouder Truijen dinsdagavond weten tijdens de commissieverga dering voor Financiën. "Bovendien hadden zij bij bepaalde onderdelen wat vragen, wat een heel normale zaak is". TWIJFELS De wethouder reageerde hiermee op een artikel in een regionaal dag blad waarin volgens hem twijfels werden gezaaid. In dit artikel werd melding gedaan dat de hoofd inspecteur het oneens zou zijn met voorstellen van de artikel-12 aan vraag. Er zouden twijfels zijn over de bijdrage van het Rijk. De Venray se gemeentesecretaris, dhr. de Be ver, zou dit afgelopen vrijdag tijdens een ledenvergadering van de IVdA gezegd hebben. „Met name de kop is pertinent onjuist, waardoor dit artikel onno dig twijfels veroorzaakt", aldus de wethouder. Ten aanzien van de uit spraken die dhr. de Bever gedaan zou hebben liet de wethouder de commissieleden weten dat hier sprake was van een niet correkte weergaven van wat er Afgelopen zaterdag overleed op 74-jarige leeftijd de heer L. Direks uit Oirlo. L. Direks was een welbe kend persoon die zich op allerlei terreinen inzette voor de Oirlose ge meenschap. Vele jaren was hy actief voor de dorpsraad, waarvan bijna tien jaar als voorzitter. Een functie die hij tot zijn overlyden be kleedde. Van 1957 tot zyn pensioen in 1981 was dhr. Direks directeur van de toegeheten Boerenleenbank. Vooral de laatste tientallen jaren heeft hy zich actief ingezet voor de Oirlose gemeenschap. Velen zouden op die leeftijd wat meer tijd voor zichzelf nemen, maar hij deed het tegendeel. Vanaf 1970 was hij bestuurslid van muziekvereniging 'Ons Genoe gen'. Als secretaris en penning meester was hij ruim 20 jaar lang een prima organisator. Niet alleen verzorgde hy de lopende zaken goed. Ook als er extra zaken te orga niseren waren zoals verschillende jubileumactiviteiten, was hy zeer actief. Ook bij de speciale acties ten behoeve van de renovatie van de kerk was dhr. Direks actief betrok ken bij de organisatie. Heden don derdag 6 december is dhr. Direks begraven. Zyn wijze van werken voor de gemeenschap zal altyd in onze herinnering blyven. „De kwaliteit van de parkeersitu atie in het centrumgebied van Ven ray is van onvoldoende niveau." Dit staat te lezen in de langverwachte parkeernota die de gemeente deze week presenteerde. Verder is er een nijpend tekort aan parkeerplaat sen. Dusdanig dat dit na 1994 op kan lopen tot een totaal tussen 320 en 790 parkeerplaatsen. Vanavond, donderdag is er om 20.00 uur een gecombineerde com missievergadering belegd voor de commissies economische zaken, ruimtelijke ordening en volkshuis vesting, openbare werken en mi lieu. Hierin wordt naast de parkeernota ook de verkeerscircu- latienota en het eindrapport Ruimtelijk-Economische Struc tuurvisie informatief besproken. Deze drie nota's maken deel uit van het Masterplan dat burgemeester en wethouders opzetten om een zo gericht mogelijk beleid uit te kun nen stippelen. KWALITEIT De kwaliteit van parkeergelegen- heden kan uitgedrukt worden in de bereikbaarheid, voldoende parkeer plaatsen, de loopafstand/route en parkeerbeheer. Voor het centrumgebied van Ven ray is op 25, 26 en 28 augustus en op 1 en 2 september 1989 onder zocht hoe het met de bovengenoem de kwaliteitsaspecten is gesteld. Het gehouden onderzoek betrof een parkeerdruk- en -duurmeting en een parkeerenquête. Een parkeerdrukmeting is ge houden om vast te stellen of er vol doende vrije parkeerplaatsen in het centrum zijn. De parkeerduurme- ting diende ertoe om vast te stellen of er een verdelingsprobleem in de tyd bestaat. De enquête is gehou den om achtergrondgegevens te achterhalen by de parkeerders. CONCLUSIES De bereikbaarheid van de par keerplaatsen is onvoldoende. De zoektijd naar vrije parkeerplaatsen wordt door de centrumbezoekers als te lang ervaren. Oorzaak hier van is de hoge bezettingsgraad van de parkeerplaatsen. Enorme keus voor binnen en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 Er zijn in het Venrayse centrum te weinig parkeerplaatsen. De par keerdruk is daarom veel te hoog. Dit probleem speelt met name in het noordelijk deel van het centrum. De plaatsen die bestemd zyn voor kortparkeerders (in de blauw zone) worden teveel gebruikt door lang- parkeerders (33%). Positief is dat de afstand tussen de parkeerplaatsen en het winkel centrum niet als te lang wordt ervaren. Het funktioneren van de parkeer- zone (blauwe zone) is slecht te noe men. Er wordt teveel foutief en illegaal geparkeerd. De huidige vorm van parkeerbeheer draagt niet bij tot een hoog kwaliteits niveau. Het centrumgebied van Venray wordt doelgericht bewinkeld. Daar om zijn er veel kortparkeerders. Hiervoor moeten veel plaatsen be schikbaar zijn op een korte loo pafstand. Uit het gehouden parkeeronder- zoek van 1989 blijkt dat er op vrij dagavond een tekort aan parkeerplaatsen is van 60. Vooral op de noordelijke parkeerplaatsen is dit aanzienlijk. Verwacht wordt, dat dit in de toekomst zal groeien. AANBEVELINGEN In de nota worden ook aanbeve lingen gedaan om de kwaliteit en de kwantiteit van het parkeren in Venray op een hoger niveau te til len. De parkeercapaciteit zal ver hoogd moeten worden en het parkeerbeheer worden gewijzigd. Hierbij wordt aangetekend dat sinds het onderzoek er in het cen trum van Venray al 157 parkeer plaatsen zyn bijgekomen. Door de herinrichting van het Schouwburg plein en het eventueel autovrij ma ken van de Grote Markt komen er echter weer 31 parkeerplaatsen in de nabije toekomst te vervallen. De m;»t regelen die genomen moeten worden zijn verdeeld in ter- mynmaatregelen. Op korte termijn worden de vol gende maatregelen aanbevolen: uitbreiding van de parkeerzo- ne met Blekersveld, 't Liene. par keerterrein Mediatheek en Deken Thielenstraat. invoeren parkeerregeling voor vergunninghouders (bewoners en bedryven in het centrum). controle op het naleven van de blauwe zone door het aanstellen van drie parkeercontroleurs. Hier voor zou overleg moeten plaatsvin den met de VZO in verband met een financiële bydrage in de controle- kosten. Die worden geraamd op ƒ190.000,-. Wanneer er geen vol doende financiële bijdrage van de centrumbedrijven kan worden ver kregen dan moet de invoering van betaald parkeren worden over wogen. Op middellange termijn, tussen 1992 en 1994 zou er in de zuid oosthoek van het centrum onge veer 100 parkeerplaatsen bij moe ten komen. Dit zou moeten gebeuren op het terrein tussen de Patersstraat en de Julianasingel. Nadat dit terrein gerealiseerd is zou het Henseniusplein parkeervrij ge maakt moeten worden. De invali den parkeerplaatsen aldaar zouden dan moeten verschuiven naar de Poststraat. Na 1994 zou het aantal parkeer plaatsen in het noorden van het centrum met ongeveer 250 moeten worden uitgebreid. Waar en op wel ke wijze dit zou moeten geschieden moet nog worden onderzocht Hier bij moeten naast verkeersaspecten ook economische en leefbaarheid saspecten worden betrokken. Tenslotte zou bekeken moeten worden welke organisatievorm het meest wenselijk is voor het par keerbeheer op lange termijn en de rol van het bedrijfsleven daarin. De parkeernota eindigt met de conclusie dat met een grotere par keercapaciteit en beter parkeerbe heer de bereikbaarheid zal toenemen, de zoektyd zal afnemen, er sprake zijn van voldoende vrye plaatsen. De gemiddelde loop afstand zal dalen en er zal sprake I zyn van minder illegaal en foutief parkeren. Het economisch funktio neren van het centrum zal hierdoor I verbeteren. Afscheid is een moment om even bij stil te staan. Dat gebeurde afgelopen zondag bij het afscheid van de zusters van het SL Jozefklooster, die na 113 jaar Venray gingen verlaten. Die ingeving moet ook het mechaniek van het uurwerk van de Grote Kerk bebhen gehad. In de nacht van zaterdag op zondag bleef het uurwerk rond kwart over vijf steken... Oorzaak van deze storing is onbekend. De hele zondag en maandag bleef het uurwerk nog stilstaan. Toen dinsdag echter een monteur verscheen was het uurwerk alweer uit eigen beweging gaan lopen... De monteur be hoefde alleen nog maar de tijd juist te zetten zodat het uurwerk weer bij de tijd was.... Een adviesgroep van vier perso nen gaat een beleidsplan opstellen voor de Lokale Omroep Venray. Dit heeft het bestuur van de LOV in sa menspraak met de gemeente beslo ten. De adviesgroep zal in het beleidsplan een aantal uit gangspunten formuleren die de koers van de LOV gaat bepalen. De adviescommissie hoopt begin fe bruari met een dringend advies naar buiten te kunnen treden. Pas dan zal bekeken worden hoe en met wie het LOV-bestuur versterkt kan worden. BELEIDSPLAN Tijdens de gesprekken die de ge meente en het bestuur van de LOV voerden met mogelijke kandidaten voor het nieuwe LOV-bestuur kwam al snel aan het licht dat de kandida ten behoefte hadden aan meer in formatie. Dhr. Gé Peterink. hoofd afdeling Public Relations bij PCV en een van de mensen die benaderd was voor een bestuursfunktie, op perde daarom het idee om een ad viesgroep in het leven te roepen. Die zouden met een nieuw plan op tafel moeten komen waarin duide- lyk een taakstelling is aangegeven voor hen die in het bestuur zitting gaan nemen. Het huidige bestuur heeft dit idee overgenomen en vier mensen gevraagd en bereid gevon den om in (leze adviesgroep zitting te nemen. Naast dhr. Peterink heb ben de heren L. Nelissen jr., R. van Wyck en C. Matthyssen plaatsgeno men in de adviesgroep. ONAFHANKELIJK Alle vier de personen zijn "onaf hankelijk". Zij hebben voorheen niets te maken gehad met de LOV of met een van de betrokken partyen. Wèl zijn zij benaderd voor een funktie in het nieuwe bestuur. De andere personen waarmee over een eventuele bestuursfunktie is gesproken hebben ingestemd met iP Passage 4 Venray nieuwe ontwikkeling. Ook de VOS en Wonderland, die bij de LOV zijn betrokken, hebben hun goed keuring aan deze ontwikkeling gegeven. "Het is voor ons en voor de LOV belangrijk dat we een open gesprek kunnen hebben met alle betrokke nen. Alleen dan kunnen we een goed beleidsplan samenstellen wat door het nieuwe bestuur kan wor den uitgevoerd", méént dhr. Pete rink, als woordvoerder van de adviesgroep. Daarom zullen ook de personen van de onlangs opgerich te initiatiefgroep Radio Venray bij de besprekingen worden betrok ken. Deze groep heeft een iets ande re kijk op Lokale Omroep in Venray dan het huidige LOV bestuur. "Ook van deze groepering willen we zo veel mogelijk informatie krijgen". Het beleidsplan dat door de ad viesgroep wordt uitgewerkt zal een aantal uitgangspunten bevatten op diverse gebieden. Behalve naar de programma's zal ook een organisa torisch. technisch, commercieel en financieel advies worden uit gegeven. Nadat de adviesgroep haar taak heelt volbracht zal worden overge gaan tot de samenstelling van het nieuwe bestuur. Schoolstraat 34, Venray De verpleeghuizen St. Antonius te Horst en Beukenrode te Venray gaan op korte termijn nader onder zoeken op welke wijze de samen werking kan worden geïntensi veerd en of een juridische fusie tot de mogelijkheden behoort. Zij wensen de intensivering van de samenwerking nu nader gestalte te geven door de oprichting van een nieuwe stichting waarin de be stuurlijke en direktionele taken van de bestaande afzonderlijke ver pleeghuizen zullen worden onder gebracht. De twee verpleeghuizen hebben de uitdaging om effektief en effi ciënt samen te werken reeds in 1983 opgepakt. In 1987 werd de destijds gesloten overeenkomst tot samenwerking verbreed. Zo zijn een aantal l'unktionarissen in dienst van beide verpleeghuizen en zyn tal van projekten zowel op zor- ginhoudelijk als op civiel en admi nistratief terrein gezamenlijk ter1, hand genomen. De in november 1989 gerealiseerde „capeiteitsui- truil" door 40 bedden voor licha melijk zieken van St. Antonius over te hevelen naar Beuken rede tege lijk met de overheveling van 40 bedden voor dementerende oude ren andersom mag gezien worden als vrucht van die goede samenwer king. De regio kreeg daardoor een belangrijke zorginhoudelijke impuls. De besturen van de twee verpleeg huizen hebben nu de intentie uit gesproken de samenwerking verder uit te bouwen door de oprichting van een nieuwe stich ting waarin de besturen en direk- ties ran de bestaande stichtingen worden samengevoegd tot één bestuur en één direktie. De oude stichtingen blyven bestaan: bestuur en direktievoering zal gaan geschieden vanuit de nieuwe slich ting. waarbij de huidige direktiele- den van St. .Antonius en Beukenrode in de beginfase blyven optreden als lokatiedirektie. Onderzoek gaat plaatsvinden naar de mogelijkheden en wense lijkheden van een juridische fusie, waarbij handhaving van de huidige locaties, behoud van iedere cultuur alsook van werkgelegenheid tot de uitgangspunten behoren. Het bestuur van de nieuwe stich ting streeft verdere vormen van sa menwerking na met andere instellingen in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverle ning, in het bijzonder met de regio nale voorzieningen werkzaam op gebied van de ouderenzorg. het^gebif In de Keulsche Pol loundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON De belangrijkste redenen voor in tensievere samenwerking zyn gele gen in: de behoefte aan innovatie in gegeven door de toenemende zorg vraag met relatief gelijkblijvende middelen. Bundeling van kennis en ervaring is daartoe een belang rijk hulpmiddel: het streven naar een hogere efficiëncy en het daardoor geza menlijk beter in kunnen spelen op de veranderende vraag en de ko mende kwaliteitswetgeving: de noodzaak tot meer samen werking en afstemming in de oude renzorg anticiperend op komende wijzigingen in regelgeving en fi nanciering. Binnen de nieuwe stichting zul len cle verpleeghuizen St. Antonius en Beukenrede beschikken over een breed pakket aan zorg- en dienstverlening. Verwacht mag worden dat met dit samengaan een kwalitatieve verbetering van de zorg en uitbreiding en aanpassing van het dienstenpakket aan de be hoefte van de regio bereikt worden. Binnen de twee verpleeghuizen zijn momenteel ca. 350 perso neelsleden werkzaam. De onderne mingsraden van beide instituten hebben positief geadviseerd over het uitbrengen van de intentiever klaring. Zoals altijd zal Peel en Maas ook in de week van Kerstmis en Nieuw jaar verschijnen. In week 51 zal uw weekblad normaal op donderdag, 27 december, in uw brievenbus val len. Kopij voor deze editie kunt U inleveren tot uiterlijk maandag 24 december 12.00 uur. Houdt U er rekening mee dat op maandag geen post bezorgd wordt. Advertenties voor deze editie kunt L' inleveren tot maandagmiddag 16.00 uur. Ook in week 1 van 1991 ver schijnt Peel en Maas normaal. Kopy kunt U dan uiterlijk inleveren op maandag 31 december tot 12.00 uur. Advertenties zijn dan nog wel kom tot woensdagmorgen 2 januari 10.00 uur. Diefstal dekbedovertrekken De brutalen hebben de halve we reld wordt wel eens gezegd. Dat moet wel want op klaarlichte dag verdwenen er 2 dekbedovertrekken vanuit een zaak in de Grotestraat. Gewoon daarmee weglopen, dat valt het minste op moet de dader heb ben gedacht, v ASSURANTIËN ^telefooi^478^757!^J Voor de feestdagen uw visspecialist thielen grotestraat 103 venray

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1