berden Gemeenteraad tevreden over grondverkoop De Witte Vennen 'Schouwburg moet volwaardig Cultureel Centrum worden' EMOFRA een exclusieve collectie schoenen voor dames en heren WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! f betaalb kindermo SPAAR-HYPOTHEEK VAN DE KAMP Schouwburgbestuur presenteert bouwplannen De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT Boordevol ideeën voor SINTERKLAAS MOSSELEN stoffenboetiek AV Feestelijke prijzen! DONDERDAG ?9 NOVEMBER 1990 Nr. 48 PEEL EN MAAS UITGA/E: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY I Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 0478082727 Fax. 0478010916 HONDERDENELFDE JAARGANG Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar 13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio f18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling Sint Nicolaaskoopavonden geopend Donderdag 29 nov. tot 21.00 u. Vrijdag 30 nov. tot 21.00 u. Maandag 3 dec, tot 21.00 u. Dinsdag 4 dec, tot 21.00 u. modehuis Ven ray De Venrayse gemeenteraad sloot afgelopen dinsdag haar vergadering tevreden af. Als laatste punt op de agenda stond de grondverkoop van de Witte Vennen aan dhr. H. Maes- sen uit Ysselsteyn. Na lang onder handelen was tussen hem en de gemeente overeenstemming be reikt over de verkoop van de grond en de daarin aanwezige delfstoffen. Met deze verkoop is een bedrag ge- moei van ƒ8.344.000,-. Na de ont gronding van het gebied is het de bedoeling"dat hier een recreatiepro- jekt wordt opgezet met bungalows en een camping. SCHORSING Toch moest de raadsvergadering, voor behandeling van dit punt, nog geschorst worden. Diezelfde mid dag was er nog overleg geweest tus sen de wethouder Truijen en dhr. Maessen om de puntjes op de i te zetten. Dit overleg had tot half ze ven geduurd waardoor de wethou der eerst met zijn collegeleden en later met de fractievoorzitters wilde by praten. Dit leidde tot een schor sing van ruim drie kwartier. Na deze onderbreking heten de raads- frakties zich lovend uit over de ge voerde onderhandelingen en het bereikte resultaat. 'Basis voor een goede deal is dat twee partijen te vreden zijn', vond dhr. L. Janssen (WD). 'Dat is hier dus duidelijk het geval', zhij feliciteerde het college met het bereikt resultaat en vond dat hier een goed stuk werk was ge leverd. Ook dhr. den Brok bracht aan het college zyn gelukwensen over. 'Wethouder Truijen heeft woord gehouden door meteen op de Witte Vennen te duiken' loofde Den Brok het handelen van de wethou der. Hy vond het alleen jammer dat de grond niet tegen boekwaarde Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 Passage 4 Venray ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 verkocht kon worden. Dit weer hield hem er niet van om met de verkoop in te stemmen. Het is al leen jammer dat we met dit geld niets leuks kunnen doen, waarmee Den Brok duidde op het noodlijden de grondbedrijf. Dhr. A. Jansen (PVDA) ging nog iets verder. 'Met het ene gat (afgraving) dichten we het andere gat (grondbedrijf)'. Hij vond het overigens een bijzondere transaktie. 'We verkopen land en er komt straks water voor terug'. Maar ook hij was vol lof. Hij constateerde dat er zakelijk onderhandeld was met de intentie om er samen uit te komen. Hij vond het bereikte resul taat goed en complimenteerde col lege en de ambtenaren. Ook dhr. v.d. Ven (CDA) vond de verkoop een felicitatie waard, 'ibch bejubelde hy de verkoop met ingetogen vreugde. 'Er moet nog veel gebeuren voordat het grondbedrijf gezond is'. Hij vond dit wel een goede bijdrage daarin. Ook zijn complimenten gin gen uit naar college en amb tenaren. DANK Wethouder Truijen dankte vervol gens de raad dat zy instemming kon geven aan de verkoop. Maar ook hij bleef reëel. 'We maken het grondbedrijf op termijn gezond, dit is een le en zeer belangrijke stap. Maar we zijn er nog niet. Morgen gaan we weer over tot de orde van de dag'. Diefstallen uit garderobe's Maar liefst drie aangiften werden gedaan van diefstallen van kleding uit garderobe's van onderwijsinstel lingen. Een jas ter waarde van ƒ700,- ten nadele van een 23-jarige uit Oostrum, een jas van een 24-jarige uit Swolgen ter waarde van ƒ350,- en een jas ter waarde van enkele honderden guldens ten nadele van een 21-jarige Venrayse dame, waren verdwenen. 'Uit de tijd, te klein en onderko men', zo schildert schouwburgdi- rekteur Cattoir zijn Cultureel Centrum. Samen met dhr. Laurens- se, voorzitter van het schouwburg bestuur presenteerde hij deze week de eerste bouwplannen die ertoe moeten leiden dat 'De Beejekurf, zoals de schouwburg officieel heet, de komende 25 jaar een culturele functie in Venray kan (blijven) ver vullen. Het bouwplan omvat vooral een gezichtsverandering aan de voorzij de waardoor maar liefst 250 m2 aan de huidige foyer wordt toegevoegd. Verder voorzien de plannen in een aanpassing van het plafond in de foyer. Die zal op een hoogte ge bracht moeten worden. 'Als er niks gedaan wordt dan gaat het mis met de schouwburg', lichte dhr. Cattoir de plannen toe. 'Sommigen noe men het nu al een patronaats gebouw'. UIT DE TIJD Byna 25 jaar geleden werd de Venrayse schouwburg in gebruik genomen. Al vrij snel bleek het gebouw te klein te zijn. Boven dien onderging Venray een onver wachte bevolkingsgroei.'Tijdens de bouw werd gedacht aan een veredeld gemeenschapshuis. Nu is het een Cultureel Centrum met een regiofunctie'. Al na tien jaar werd de foyer aangepast en uitgebreid. Ook werd de toneeltoren aangepast Sindsdien is er eigenlijk maar weinig gebeurd. De toneelaccom modatie voldoet aan de eisen maar het Cultureel Centrum funktioneert niet optimaal als Cultureel Centrum. Plafonds, mu ren, vloer en verlichting voldoen allang niet meer aan de eisen van deze tijd en zyn voor een repre sentatief gebouw ver beneden de maat 'De middelen die wij kregen voor onderhoud waren veel te weinig'. De schouwburg kreeg jaarlijks 50.000 tot 85.000 gul den terwijl het tienvoudige nodig was'. WAAROM VERBOUWEN Het Schouwburgbestuur heeft de zaken nu op een rij gezet Hierbij kwamen de volgende gebreken boven water. Het gebouw is te klein. Er is ruimtegebrek by grote manifestaties zoals de Kennedy- mars, de Fietsvierdaagse en ook in de Carnavalstijd is de schomy- burg vaak te klein. Het gebouw is niet meer funktioneel, en sterk verouderd. De kantoren zijn on werkbaar en te klein. Er is een ge brek aan vergaderruimte en een ontvangstruimte. Gasten worden nu op het kantoor van dhr. Cattoir ontvangen, dat vaak te klein is. Er zijn verder te weinig mogelyklie- den om exposities te houden i.v.m. verhuringen. Tenslotte zijn concerten in de foyer accoustisch byna niet mogelijk, door het schuine plafond. Het schouwburgbestuur meent dat de tyd nu rijp is om het Ven rayse cultureel centrum aan te passen. „We vragen niet veel maar het is wel noodzakelijk". Finan cieel ziet het bestuur mogelykhe- den in de Artikel 12 status van de gemeente Venray. Het achterstal lig onderhoud zou met ryksgel- den gefinancierd kunnen worden. Inmiddels is er al een onderzoek gedaan naar de omvang van dit achterstallig onderhoud. RUIMER Met bovenstaande gegevens in het achterhoofd is architectenbu reau Lerou begonnen aan een ver bouwingsplan. De bedoeling is dat het uiterlijk van de schouwburg een moderner aangezicht krijgt, waarbij gezocht moet worden naar een harmonie tussen schouwburg en het toekomstige schouw burgplein. Het plan voorziet in een uitbrei ding van de foyer met 250 m2 Bo vendien komt er een vide var evenees 250 m2 welke goed te ge bruiken zal zijn voor vergaderinger en exposities. De entree van de schouwburg za worden aangepast. Bij elke gelegen heid ontstaan hier opstoppingen De voorhal zal daarom 2 keer zc groot worden. Ook zal de garderobe naar de entree geplaatst worden. Thans moet men eerste de foyer door om de jas op te hangen om vervolgens tegen de stroom in weer terug te lopen. Verder zal by de en tree de kantoorruimte worden uit gebreid en verplaatst. De knik, die dodelijk is voor de accoustiek in de foyer, zal uit het plafond worden gehaald. Dit biedt de mogelijkheid om in de verdere Enorme keus voor binnen en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 Het schouwburgplein camoufleert het verouderde schouwburggebouw. Na de verbouwing zou liet plein aangepast kunnen worden waar door de nieuwbouw (foto maquette) ook als een verfraaiing van het cen trum kan worden ervaren. Schoolstraat 34, Venray eindstraat 2a 5801 cr venray tel. 04780-10734 10.000 verschillende modelbouwplaten kringloopartikelen boeken toekomst nog een verdieping op de foyer te zetten. Op de bovenverdieping ontstaat naast een vide, ruimte voor In de Keutsehe Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVÉRLOON ^Tftrweer verse uw visspecialist: THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY bestuur- en directiekantoren. Ook hier wordt een ontvangstruimte ge- creeerd. FINANCIËEL Het schouwburgbestuur heeft deze plannen onlangs aan het college voorgelegt. Die zullen dit bestude ren en vervolgens aan de raad voor leggen. Die moet bekyken hoe en wanneer er middelen vrygemaakt kunnen worden om deze verbou wing te realiseren. Omtrent de kosten van deze verbou wing en de financiering is nog wei nig bekend. De Heidemy heeft een onderzoek gedaan naar het achter stallig onderhoud van de Schouw burg. De omvang hiervan is mede bepalend voor het totale kosten plaatje. Het schouwburgbestuur is zich bewust dat het hele plan een geldkwestie is, maar is van mening, dat, als de Venrayse gemeenschap wil dat het Cultureel Centrum bruikbaar moet blyven, er prioritei ten gesteld moeten worden. „Het Cultureel Centrum kan weer een middelpunt in de gemeenschap worden als het rigoureus wordt aangepakt. En dat betekent uitbrei ding van de foyer en modernisering van het geheel. Heeft u 2 aankopen in stof fen gedaan, dan berekenen wij voor het laagste bedrag slechts de HELFT. passage 10 venray tel. 04780 - 85772 wonen met allure T ZAND 29 BOXMEER TEL: 08855-71449 T

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1