berden Grond in Witte Vennen verkocht voor ruim 8 miljoen gulden Xerox investeert 85 miljoen in Venrayse vestiging Venrayse winkeliers uiten onvrede over nieuwe winkel in De Bleek EMOFRA OOK een exclusieve collectie schoenen voor dames en heren STIJLVOL EN BIJZONDER. Rectificatie Oe grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BROEKEN sl DUUR? KOM NOU!!!'' I SPAAR-HYPOTHEEK I MOSSELEN betaalbare kindermode BETER LICHT Comeo steunt Jacqueline Eibers in Brazilië Rank Xerox Venray vierde 25e verjaardag De Sint H in de kerk UUNUfcHUAla 22 NUVfcMBtrt isyu Nf. 4/ HONDERDENELFDE JAARGANG 1 11 WIJNtóDRANKENGROEP Venray Henseniusstraat 1 i 04780-81801 PEEL EN MAAS CoviNET WUN&DRANKENGROEP Venrav Ilenseniusstraal 1 04780-81801 3 UU UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY UfEei/QI A l/AAD If CUD AV EU AMAEI/IUA Grotéstraat 68 - Postbus V- Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 TTCEIYDLAI/ WVl\ VERIIMT CN VPIUC tIHU Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar /13j00 - Abonnementsprijs buiten de regio /180O uitsluitend bij vooruitbetaling A.s. zondag 25 november geopend 12.00-17.00 u. Sint Nicolaaskoopavonden geopend Donderdag 29 nov. tot 21.00 u. Vrijdag 30 nov. tot 21.00 u. Maandag 3 dec. tot 21.00 u. Dinsdag 4 dec. tot 21.00 u. modehuis Ven ray Afgelopen zaterdag was het eindelijk zover. Sint Nicolaas kwam naar Neder land en zou direct na zijn aankomst een bezoek brengen aan Venray. Dat bezoek viel echter letter in het water want de goedheilig man had een van de natste dagen van het jaar uitgekozen. Veel doorregende kinderen stonden met hun ouders te wachten op Sint Nicolaas. Voor al die nattigheid had het Sint Nicolaas-gilde besloten het ontvangst niet op het bordes van de Muziekschool te doen maar in de Grote kerk. Die zat opeen gegeven moment stampvol. Dus danig zelfs dat een aantal ouders met kinderen buiten in de regen moesten wachten. In de Keulsche Pot loundMe-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering TEL. 04788-1774 HQLTHESEDIJK 2 OVÉRLOON Foutparkeerders geen pardon De politie deelt ons het volgende mede dat met ingang van heden op maandag verbaliserend zal worden opgetreden tegen parkeerders die gebruik maken van het straatje voor de Schouwburg. Het is name lijk onmogelijk dat, indien daar auto's staan geparkeerd, vracht auto's die moeten laden en lossen in de Schoolstraat daardoor kun nen. Dit vanwege de maandag- markt, dit geldt ook voor personen die even naar de Bank gaan. Excu ses, zo werd ons medegedeelt, wor den niet aanvaard. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 'Wij kunnen ons niet voorstellen dat Amro Projektontwikkeling hiertoe toe stemming heeft verleend, evenmin dat architekt Schepers, de ontwerper van het toch fraaie plan De Bleek, hiermede heeft ingestemd', schrijven de winke liers. Verder wordt in de brief gewezen op het effect van een blinde muur of rol luik. 'Die hebben een aantrekkings kracht op graffittï-spuiters' waarbij verwezen wordt naar de blinde muur van Henk Smits, die al het slachtoffer is geworden van deze 'kunstnaars'. BOUWVERGUNNING Navraag bij Amro Projektontwikke- üngsmaatschappij leerde ons dat men daar de brief nog niet ontvangen had. Bovendien wees men er ons op dat voor elke pui die daar gebouwd werd, een bouwvergunning moet worden afgege ven. Bij de gemeente is inderdaad een bouwvergunning aangevraagd voor de pui. In hoeverre voor zulk een rolluik een bouwvergunning nodig is, wordt nog dsoor de gemeente onderzocht. Wethouder Kersten wist ons wel te ver tellen dat architect Schepers die inmid dels van deze gang van zaken op de hoogte was, het er niet mee eens was dat hier een dicht rolluik zou komen. Ook de wethouder steunde de winke liers volledig. 'De situatie in Venray is niet zodanig dat zulke uitgebreide maatregelen noodzakelijk zijn. Los van hoe dit afloopt is dit wel een zaak die in de toekomst duidelijk geregeld moet gaan worden'. De wethouder hoopt wel dat in goed overleg de zaak terugge draaid kan worden zodat dit lelijke rol luik De Bleek niet zal ontsieren. Hij kan hierover in de loop van volgende week meer vertellen. De ontevreden winkeliers dragen in hun brief al een oplossing aan door een folder van het Venrayse bedrijf Vers bij te voegen waarin een doorzichtig rol luik staat. 'Met een dergelijke uitvoe ring zouden wij nog kunnen leven, echter niet met de huidige'. Botsing tussen bromfiets en personenauto Op de kruising Bongerdstraat- Tuinstraat vond een botsing plaats tus sen een personenauto, bestuurd door een 5l-jarige inwoner en een bromfiets bestuurd door een 26-jarige inwoner. Oorzaak was het niet verlenen van voorrang. De politie ondekte dat de bestuurder van de bromfiets zodanig al cohol had genuttigd dat, nadat hij de blaasproeven had ondergaan, hem een rijverbod van 3 uur werd opgelegd en de aanzegging dat proces verbaal terza ke het rijden onder invloed zal worden opgemaakt. voor uw i KETTING- i m FORMULIEREN i w drukkerij j 0 van den munckhof bv j grotestraat 68 venray i A tel. 04780-82727 i w Nu weer verse uw visspecialist: THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY Passage 4 Venray Enorme keus voor binnen 'en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 Sèhoolstraat 34, Venray Het college van b.en w. heeft de on derhandelingen met de heer H.H.M. Maessen te Ysselstyn over de verkoop van grond met delfstoffen in het bestem mingsplan De Witte Vennen te Oostrum, succesvol kunnen afsluiten. De ondernemer, die van plan is ter plek ke een recreatieproject te realiseren na dat de ontgronding heeft plaatsgevonden, is bereid van de ge meente ca. 47 ha grond met delfstoffen (zand, grint en of andere grondsoorten) te kopen tegen een totaalprijs van ƒ8.344.000,- excl. b.t.w. waarvan beta ling voor een deel gespreid plaats vindt. Per 30 nov. a.s. ontvangt de gemeen te een bedrag van ƒ3.024.000,- en het totale bedrag zal op 30 nov. 1995 zijn afbetaald. Door deze transactie wordt een behoorlijk storende factor in het ge meentelijk grondbedrijf weggenomen. NOG MEER GROND? In het Witte Vennen-gebied ligt nog een stuk gemeentegrond ter grootte van ca. 2.74.00 ha. dat grenst aan het be drijfsterrein van Frans Maas b.v. De ge meente onderhandelt momenteel met Frans Maas b.v. over de verkoop van de ze grond voor een bedrag van ƒ931.000,-. Verwacht wordt, dat deze onderhandelingen voor het einde van het jaar kunnen worden afgerond. Mocht deze verkoop evenwel niet' doorgaan, dan wordt de grond alsnog overgedragen aan de heer Maessen. In dat geval zal het verkoopbedrag bedui dend lager zijn omdat er dan sprake is van het verkopen van recreatiegrond en niet van industriegrond. Voor de recrea tiegrond 'vangt' de gemeente dan slechts ƒ137.000,-. De koper is verplicht om het in het Intergraal projectplan re creatiegebied 'De Witte Vennen' opge nomen bungolowpark (vakantiewoningen alsmede een cam ping c.a.) vóór 30 nov. 1994 gerealiseerd te hebben. VOORSTEL AAN RAAD A.s. maandagavond zal wethouder J. Truijen in een besloten vergadering van de commissie voor Financiën en de ge meenteraad een toelichting geven op de onderhandelingen, waarna de gemeen teraad op dinsdag 27 nov. a.s. zal wor den voorgesteld zijn fiat te geven aan deze grondtransactie. Op de eerste polaats wordt voor gesteld aan H.H.M. Maessen Grond verzet b.v. te Ysselsteyn het recht tot delving te verlenen op percelen grond in het bestemmingsplan Witte Vennen te gen de prijs van ƒ6.894.500,-. Daar naast is er het voorstel om aan 'De Witte Vennen b.v.' (i.o) te Ysselsteyn ca. 47 ha. grond in hét zelfde bestemmings plan te verkopen tegen de prijs van ƒ1.449.500,- In totaal is dat dan ƒ8.344.000,-. Volgens de met de heer Maessen gemaakte afspraken, zal het bedrag van ƒ1.499.500,- voor de over dracht van de grond op 30 nov. 1990 bij het passeren van de transportacte be taald moeten worden. Het volgend jaar zal per 1 nov. ƒ1.000.000,- moeten wor den afgelost, waarna nog t/m november 1995 bedragen van ƒ1.080.000,- in de gemeentekas moeten vloeien. VERANTWOORD Het college van b.en w. meent dat het hier gaat om een verantwoorde transac tie, ondanks het feit, dat het te ontvan gen bedrag niet geheel opweegt tegen de boekwaarde van alle in het bestem mingsplan 'Witte Vennen' opgenomen gemeentegronden. Bovendien levert de gespreide betaling ten opzichte van be taling in een keer een renteverlies op van ƒ1.350.000,-. Daar staat weer tegen over, dat het gemeentelijk grondbedrijf een veel groter renteverlies zou leiden (jaarlijks ƒ700.000,-), wanneer de grond niet zou worden verkocht. Het grote nieuws kwam afgelopen zaterdag van de grote baas zelf. Dhr. R Allaire, President en Chief Executive Officer van de Xerox Corporation kon digde tijdens zijn bezoek aan de jubile rende Venrayse vestiging aan dat zijn concern voor maar liefst 85 miljoen nieuwe investeringen gaat doen bij Rank Xerox Venray. Die investering komt geheel ten goede- aan een nieuwe afdeling voor het maken van organische fotoconductors. Het is de grootste inves tering die ooit door de Xerox Corpora tie op het Europese continent is gedaan. LOFTROMPET Uit de mond van dhr. Allaire kwam niets dan lof over de Venrayse vestiging. Zijn dank ging uit naar het personeel. Dankzij hen vierde Rank Xerox Venray het 25-jarig bestaan. Dhr. Allaire noem de de Venrayse vestiging een voorbeeld voor het hele concern. Hij was dan ook niet verbaasd dat Rank Xerox Venray enkele jaren geleden de Dutch Quality Award in de wacht sleepte. "I was plea sed, but not surpriced", liet hij afgelo pen zaterdag weten. Hij omschreef Rank Xerox Venray als de beste op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. Hij was trots op de Venrayse medewerkers die de afgelo pen 25 jaar keer op keer bewezen heb ben de beste te zijn. Zij deden dat ook nu weer, tijdens de volgens dhr. Allaire perfect georganiseerde feestviering. Dat de Venrayse vestiging succesvol is, heeft volgens dhr. Allaire ook te ma ken met de werksfeer en het werkkli maat. Mede daarom heeft hij alle vertrouwen in Rank Xerox Venray en is de nieuwe investering geheel op z'n plaats. OPC De nieuwe investering wordt gedaan in het opzetten van een produktielijn voor OPC's. Dit zijn Organische Photo- Conductors. Dit is het meest essentiële onderdeel van een kopieerapparaat, dat zorgt voor de beeldoverdracht. Voor heen gebeurde dat door het indampen van cilinders met ondermeer arsenicum en silecium. Dit was echter niet een be paald milieuvriendelijk procédé. Orga nische photoconductors zij wel milieuvriendelijk en natuurlijk af breekbaar. De nieuwe produktielijn brengt deze overdraaglaag aan door de drums (cilin ders) in een aantal verschillende baden onder te dompelen waardoor aan het eind van de lijn de drums geschikt zijn voor het kopiëren. De produktie vindt plaats in een stofvrije ruimte en het eindprodukt voldoet aan de hoogst denkbare kwaliteitseisen. Venray is de derde Xerox-vestiging waar volgens dit. procédé gewerkt gaat worden. Voor deze nieuwe produktielijn hoe ven er geen nieuwe gebouwn te worden gebouwd. Alles kan door interne ver huizing worden gerealiseerd. In de nieu we afdeling zullen straks 25 werknemers hun emplooi vinden. In ja nuari wordt met de realisatie van deze produktielijn begonnen, die halverwege 1992 in werking moet zijn. Dhr. F. Stollman, algemeen direkteur van Rank Xerox Venray, is uitermate blij met deze nieuwe aktiviteit. „Het is een erkenning van de Xerox-organisatie van de inzet, initiatieven en resultaten van de Venray-medewerkers in de afge lopen jaren. Wij zullen ook van deze nieuwe fabriek een succes maken". In ons artikel "25 jaar in vogel vlucht", over 25 jaar Rank Xerox Venray, is vorige week een vervelen de en ernstige fout geslopen. Ter wijl wij hadden willen melden dat dhr. Leendert A. Stierman op 3 de cember 1983 was overleden, is hier de naam van dhr. Sonnebom ko men te staan. Onze excuses daarvoor. Wy hebben ons hiervoor inmid dels ook bij Rank Xerox geëx cuseerd. Afgelopen week is bekend gewor den dat de missieclub COMEO een bedrag van 17,50 zal doen toeko men aan het Katholiek Vrouwengil de Venray, ten behoeve van haar projekt "Jacqueline" in Brazilië. De ze gift is mogelijk geworden door o.a. de grote Fhncy Fhir die Comeo jaarlijks organiseert voor Venrayse missionarissen. Dit jubileumjaar was de Fhncy Fair een groot succes, mede door de steun van veel dames van het KVG die bij de organisatie hebben meegeholpen. Wij danken iedereen, Comeo in het bijzonder, die zo betrokken is met het werk van Jacqueline. Het moment van deze gift kon eigenlyk niet beter, want Jacqueli ne is drie weken geleden overvallen en beroofd. Onder bedreiging van een pistool werd zij gedwongen haar kluis leeg te halen. Alle spaar gelden en wat kleine sieraden zyn verdwenen, waardoor zy niet meer in staat was om zichzelf en de vele anderen, die van haar afhankelijk zyn (bejaarden), te helpen. Een groot politie-onderzoek is gaande en er zijn veel aanwijzingen, ook naar één van de daders. De ver wachting is echter dat van de buit niets meer te achterhalen zal zyn. Jacqueline zelf is enige dagen to taal van de kaart geweest, maar ge lukkig is ze de ergste schrik weer te boven. Het goede bericht uit Venray van Comeo is een geschenk uit de hemel voor haar en een grote steun om weer door te gaan. Over enige tijd zal zij Comeo zelf schryven en berichten over de voortgang van het projekt In een brief aan Amro Projektont- wikkelingsmaatschappij in Amsterdam hebben de in de Bleek gevestigde winke liers hun onvrede geuit over de vesti ging van een nieuwe vrijetijds- kleding-zaak in dit winkelcentrum. In tegenstelling tot de reeds gevestigde winkeliers heeft deze nieuwe onderne mer twee stalen rolluiken voor zijn win kelunit laten aanbrengen, ter bescherming tegen vandalisme. Dat, terwijk alle andere winkeliers dit juist niet gedaan hebben om het winkelcen trum ook in de avonduren aantrekkelijk te houden. De winkeliers tekenen erg bezwaar tegen deze gang van zaken. VERKRACHTING In de brief spreken de winkeliers over een verkrachting van dit mooie plan. zie elders in dit blad

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1