De Venrayse winkeliers en de feestdagen Lokale Omroep Venray gaat een nieuwe fase in Ossengal Lokaal media-teert Vijf gewonden bij frontale botsing 'P 'N NEER MN EENBROEK! een exclusieve ^.c collectie schoenen voor dames en heren T ËMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Dinsdag 20 november opnieuw Venrays praatprogramma De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT ic betaalbare ^kindermode I SPAAR-HYPOTHEEK VAN DE KAMP Commissariaat voor de Media keurt programmaraad goed MOSSELEN OOK Diefstal van dure auto BROEKEN DUUR? V' KOM NOU!!! uuNUtHUAu iö NüvtMbtH ïyyu Nr. 4b HONDERDENELFDE JAARGANG PEEL EN MAAS COViNET wunScrankengroep Venray Hcnscniusslnuit 1 04780-81801 UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY .Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f 13.00 - Abonnementsprijs buiten de regio f18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling - GROTESTI Ossengal Lokaal, het met onregel matige tussenpozen opduikende praatprogramma over Venrayse aangelegenheden, heelt dinsdag 20 november de media tot onderwerp. Té gast zijn vertegenwoordigers van de lokale en regionale pers die sa men het Venrayse medialandschap zullen verkennen. Er is tegenwoordig heel wat aan de hand met kranten, radio en TV, zowel op nationaal als lokaal ni veau. Er wordt gepraat over fusies en regionale dagbladen die daar door dreigen te verdwijnen. Komt de in ons land veelgeroemde pluri formiteit van de pers werkelijk in het gedrang? Of is er misschien sprake van een overdaad aan infor matie en kan het best wat minder. Wie het wekelijkse aanbod aan dag- en weekbladen bekijkt, zou haast zeggen van wel. Veel van het zelfde. Wie is daarmee gediend? Daarover zal presentator Aijan Boon met zijn gasten van gedach ten wisselen. Vanuit het oogpunt van de consumerende lezer komt Gestolen auto uitgebrand De brandweer kon niets meer uit richten bij een autobrand in een bospaadje aan de Rouwkuilenweg. De auto brandde geheel uit. Wel kon de politie de identiteit van de auto vaststellen. Die was daags tevoren in de regio gestolen. Met de gesto len auto was in de nacht van don derdag op vrijdag de deur van een sportwinkel in Panningen geramd. Uit die sportzaak werden in een mum van tijd 200 trainingspakken met een waarde van ƒ30.000,- ont vreemd en in de auto geladen. Ken nelijk zijn in de bossen van de Rouwkuilen de gestolen goederen overgeladen in een andere auto, waarna door brandstichting de spo ren werden uitgewist. Enorme keus voor binne en buiten. Modern, halogeen en klassiek.:\4 Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 daar nog bij dat er ongevraagd we kelijks kilogrammen papier op de deurmat vallen. Kan men als con- süment daartegen iets onder nemen? LOKAAL Een thema apart is de lokale om roep. In vele plaatsen een niet meer weg te denken medium, in Venray wat schoorvoetend van start ge gaan. Met ingang van 1 januari 1991 is reklame op lokale radio en TV toegestaan. Een bron van in komsten voor de lokale omroepen, die daarvoor gaan samenwerken met lokale of regionale uitgevers. Wat betekent dat voor de Venrayse situatie? Kan de plaatselijke om roep de nieuwe wetgeving organisa torisch wel aan? Iloe groot wordt de invloed van de adverteerders op de uitzendingen. Deze en andere viagen hoopt pre sentator Aijan Boon te kunnen stellen aan medewerkers van de Lo kale Omroep Venray. Bij het uitko men van dit blad was echter nog niet bekend of de lokale omroep deel zal nemen aan het praatpro gramma. Het bestuur van de LOV wdlde niet in de openbaarheid tre den voordat nadere gegevens be kend zijn over de eigen plaats in het omroepbestel na 1 januari 1991. Maar ook de andere deelnemers aan het gesprek hebben hun ideeën over en belangen bij het fenomeen lokale omroep. Ossengal Lokaal wordt zoals altijd gehouden in café De Bonte Koe, Hoenderstraat 4, Venray en begint om 20.30 uur. De toegang is gratis. m ^ralue m. Venray J ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 Vrouw na val van trap overleden In de nacht van zaterdag op zon dag, omstreeks half een, struikelde de 41-jarige A.M.T. Ruys uit Oss op de trap van een woning aan de Sta tionsweg en kwam ten val. Bij die val liep zij een schedelbasisfrak- tuur op, waardoor ze ter plaatse overleed. Met het bericht van het Commis sariaat voor de Media, waarin de programmaraad van de Lokale Om roep Venray wordt goedgekeurd, staat de LOV op het punt om een nieuw tijdperk in te stappen. Met een versterkt bestuur wil men de aktiviteiten van de LOV stap voor stap gaan uitbreiden om zo lokale radio (en mogelyk in de toekomst ook tv) bij iedereen in huis te kry- gen. Dit deelden de heren Broek- steeg (voorzitter LOV), Buys (voorzitter programmaraad) en wet houder Driessen afgelopen maan dag mee. PROGRAMMARAAD De samenstelling van de pro- Nu weer verse b0 j uw visspecialist: LEN ROTESTRAAT 103 VENRAY grammaraad was de afgelopen maanden meerdere malen punt van diskussie geweest. Tben de LOV in maart begon met uitzenden via de kabel bestond er nl. nog geen programmaraad. 'Met het inzenden van de representativiteitsverkla- ring, in 1987, hebben wij het Com missariaat medegedeeld dat we nog geen programmaraad hadden om dat het uitzenden van programma's op dat moment nog niet realiseer baar was', legt dhr. Broeksteeg de si tuatie nog eens uit. 'Toen we in maart met uitzenden begonnen, hebben we hieraan nog geen priori teit gegeven. Pas op 30 mei van dit jaar is de samenstelling van de pro grammaraad tot stand gekomen. Die lijst van namen is toen naar het Commissariaat gestuurd. De pro grammaraad houdt toezicht op de programma's zodat die op zoveel mogelyk mensen gericht zijn. In de programmaraad dienen personen zitting te hebben uit zo veel mogelijk geledingen van de Venrayse bevolking. Momenteel zit ten tien mensen in de programma raad, die de volgende geledingen vertegenwoordigen: geestelijkheid, vakbonden, VW, onderwijs, ge zondheidszorg, Veldeke, politiek en bejaarden. De LOV streeft er naar om de programmaraad uit te brei den tot veertien personen. Gezocht wordt nog naar mensen uit de sport, 'culturele' minderheden, wel zijn, wijk- en dorpsraden en jeugd- en jongerenwerk. De personen die de geledingen vertegenwoordigen zijn uit die geledingen voorgedra gen en hebben zich dus niet zelf aangemeld. De goedkeuring van het Commis sariaat van de Media was maandag nog niet schriftelijk bevestigd. Dhr. Broeksteeg had hier meerdere ma len naar gevraagd, ook die maan dag nog. Afgelopen dinsdag kwam de schriftelijke bevestiging alsnog binnen. VERDER De LOV en de gemeente Venray gaan zich de komende weken in spannen om het bestuur te verster ken. Dit definitieve bestuur zal zich bezig moeten gaan houden met de realisatie van enkele voor de LOV zeer belangrijke punten: uitzen ding via de ether, reklame. uitbrei ding van de organisatie en het scheppen van financiële voorwaar den. Zij zullen de LOV-kar moeten gaan trekken. Een van de eerste aandachtspun ten zal het uitzenden via de ether Ook dit jaar organiseren de win keliers van het Venrayse centrum weer een daverende Sinterklaas- en Kerstaktie. De aktieye Venrayse winkeliers hebben weer alle zeilen' bijgezet, om deze twee december- feesten op feestelijk wijze te on dersteunen. SFEER Het centrum van Venray zal sfeer vol versierd worden. Boven de stra ten zullen een groot aantal pakjes worden gehangen, met leuke Sint dekoraties. De etalages zullen volop de aandacht krijgen: de vereniging 'Het Winkelcentrum Venray' heeft alle deelnemers aan de aktie ver zocht om de etalages, maar ook het interieur van de winkels sfeervol in te richten. In de Kerstperiode zal hieraan eveneens veel aandacht worden gegeven, maar daarover la ter meer. LOTERIJ Evenals andere jaren wordt er weer middels stempelkaarten een grootse loterij georganiseerd, met vele prijzen. Twee jaar geleden was een auto de hoofdprys. Vorig jaar zijn er een aantal reizen verloot. Dit jaar zullen de prijzen bestaan uit waardebonnen. Hiermee is ook het aantal pryzen aanzienlyk uitge breid, terwijl de hoofdprys ƒ5.000,- bedraagt. Het totale prijzenbedrag bedraagt meer dan ƒ10.000,-. De aanvang van de loterij is 26 november en de aktie duurt tot 25 december. Elke week zullen er di verse prijzen worden getrokken in het bijzijn van notaris Kooien. De uitslag van de trekkingen zullen wekelijks bekend worden gemaakt via deze krant. De gelukkige win naars zullen direkt, telefonisch, op de hoogte worden gesteld. AKTIVITEITEN Gedurende de aktieperiode zul len velerlei aktiviteiten het Venray se winkelcentrum opfleuren. Er zal een geluidsinstallatie door het gehele centrum worden ge- plaats met leuke sfeermuziek. Op zondag 25 november zijn de winkels geopend van 12.00-17.00 uur. Sinterklaas is bereid gevon den, om deze middag van 15.00 tot 16.30 uur in het centrum aanwezig Zondagavond omstreeks kwart over zeven heeft op de Puttenweg, ter hoogte van de Eikenhofweg on der Ysselsteyn, een verkeersonge val plaats gevonden waarbij twee personen zeer ernstig en drie per sonen minder ernstig gewond laakten. Een personenauto bestuurd door een 45-jarige inwoner uit Weert kwam uit de richting Ysselsteyn en wilde een voor hem rijdende perso nenauto inhalen. Hij had te laat be merkt dat hem een personenauto, bestuurd door een 43-jarige inwo ner van Uden, tegemoet kwam. Uit wijken was niet meer mogelyk en er ontstond een frontale botsing. Omdat een van de bestuurders bekneld zat moest deze door de brandweer uit zyn benarde positie worden bevryd. In totaal moesten er vijf personen naar het ziekenhuis worden ver voerd waarvan er twee ernstig ge wond waren, maar zonder direkt levensgevaar. Drie inzittenden van de door de Weertenaar bestuurde auto, waren afkomstig uit Heijthuijzen. In re- kordtijd waren drie ambulances ter plaatse alsook twee artsen die di rekt medische hulp konden verle nen. Ook de brandweer was er snel, terwijl de Venrayse politie assisten tie kreeg van hun collega's van de rijkspolitie. Daardoor kon het ver keer worden omgeleid. Om kwart voor negen was de Midden Peelweg weer vrij voor het verkeer. te zyn. Hy zal dan in een open Lan dauer door het centrum trekken. Die zondag, maar ook op de koop avonden zullen veel zwarte Pieten de kinderen verrassen met kleine attenties. VOOR DE KINDEREN De jongsten onder ons kunnen meedoen aan een leuke wedstrijd: Een kijkdoos maken. Hiermee zijn een aantal leuke pryzen te winnen. De mooiste inzendingen zullen door Sinterklaas zelf worden ge jureerd. Ook zullen bij de deelnemende winkeliers kleurplaten en bouwpla ten te verkrijgen zijn. Ook aan deze wedstrijd zijn een aantal leuke prij zen verbonden. SINTERKLAAS MIDDAG Op zondagmiddag 2 december zal Sinterklaas in de schouwburg zit ting houden. De Goedheilig man zal deze middag de inzendingen van de kijkdozen en de kleur- en bouwpla ten in ontvangst nemen. Tévens zal de Sint dan de prijsuitreikingen doen van onze lotèry. Kortom, ook deze middag zal voor jong en oud gezellig worden. Over de juiste aan vangstijd van dit evenement wordt u nog geïnformeerd. OPENINGSTIJDEN SINTERKLAAS Zondag 25 nov.: 12.00-17.00 uur Donderdag 29 nov.: 09.00-21.00 uur Vrijdag 30 nov.: 09.00-21.00 uur Zaterdag 1 dec.: 09.00-17.00 uur Maandag 3 dec.: 13.00-21.00 uur Dinsdag 4 dec.-. 09.00-21.00 uur Woensdag 5 dec.: 09.00-16.00 uur OPENINGSTIJDEN KERST 09.00-21.00 uur 09.00-21.00 uur 09.00-17.00 uur 12.00-17.00 uur 09.00-16.00 uur 09.00-16.00 uur Donderdag 20 dec. Vrijdag 21 dec.: Zaterdag 22 dec.: Zondag 23 dec.: Maandag 24 dee.: Maandag 31 dec.: TvsuBtewrmrtKKeoer GROTESTRAAT «3 VENRAY. TEL. 047*041214. Schoolstraat 34, Venray zijn. Onlangs is aan de LOV een zendmachtiging via de ether toege zegd. Een schriftelijke bevestiging hiervan is nog niet binnen. De uitwerking van de toekomst plannen is behalve beleidsmatig, ook van belang voor de subsidie aanvraag die de LOV heeft lopen bij de gemeente Venray. De gemeente is best bereid om een startsubsidie van ƒ25.000,- te verlenen, maar niet voordat alles planmatig is uitge werkt. 'Tbt die tijd zal de gemeente langs de zijlyn blyven toekijken' verduidelijkte wethouder Driessen het gemeentelijk standpunt. Ook deed de wethouder geen toezeggin gen om de kas van de LOV te spek ken. Die pot is momenteel leeg, terwijl de betrokken bestuursleden uit eigen middelen de benodigde, kleine, kosten betalen. VRIJWILLIGERS De LOV streeft er ook naar om da gelijks, op een vast tijdstip, een uit zending te kunnen verzorgen. Een streven dat valt en staat met vrijwil ligers. De huidige uitzendingen op zaterdag, wordt gerealiseerd met een vast groepje vrijwilligers, af komstig van de Ziekenomroep. Als straits vanuit de ether uitzendin gen worden verzorgd, gebeurt dit door een klein groepje mensen van de ex-piraat Wonderland. De beide organisaties leveren mo menteel het technisch materieel en de mankracht aan de LOV om de uitzendingen te realiseren. Het bestuur van de LOV streeft emaar om de aktiviteiten van de Zieken omroep en Wonderland in elkaar te schuiven om op één centrale plaats alle aktiviteiten te verzorgen. Om de kontinuïteit te waarbor gen blijft de LOV zoeken naar meer vrijwilligers. 'Dan kunnen we meer aan de weg timmeren, als dat we nu doen', vindt dhr. Broeksteeg. In de Keulsche Pol loundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVÉRLOON Diefstal dieselolie en pomp Er werd aangifte gedaan van diefstal van 1500 liter dieselolie vanaf een terrein aan de Blakter- weg. Ook werd een zg. vuilwater- pomp ontvreemd. Dat alles heeft een waarde van ƒ2.000,-. voor uw A KETTING FORMULIEREN drukkerij van den munckhof bv grotestraat 68 venray tel. 04780-82727 Zoals wij reeds in onze vorige uit gave wisten te vermelden, vond vo rige week zaterdag bij een aan de Henri Dunantstraat gelegen garage, een diefstal van een dure auto plaats. Terwijl de verkoper even naar de monteur moest zag de 'aspi rant koper' de kans om er met de auto, ter waarde van ƒ52,000,- van door te gaan. Reeds een uur later kreeg de gara gehouder een telefoontje. Hij kon de auto terugkrijgen als hij een be: drag van ƒ5.000,- betaalde. Het geld moest op een aangegeven plek op een parkeerplaats bij een restau rant in Elsendorp worden overhan digd. De garagehouder schakelde de politie in en in overleg werd besloten het geld naar de aangege ven plaats te brengen. Dat gebeurde vorige week woensdag. De politie schaduwde de koerier, maar bij de overhandiging ging toch iets mis, want nadat het geld door 'n man in ontvangst was genomen, verdween deze met het geld in een auto waar in nog twee personen zaten. Zy gin gen er vandoor, achterna gezeten door de Venrayse politie. Die had maar liefst vijf auto's ingezet en de hulp ingeroepen van de collega's van de rijkspolitie in het distrikt Den Bosch. Het werd een wilde achtervolging, maar na twee uur intensief crossen, vonden de vluchters hun Waterloo in de bossen van Schaijk. Ze spron gen uit de auto en vluchtten een bosperceel in. Omdat de politie dat bosperceel wist te omsingelen ga ven de mannen zich over. Het bleek te gaan om een 41-jarige inwoner van Uden, die in gezelschap was van een 37-jarige plaatsgenoot en een 24-jarige inwoner vun Nyme- gen. Het drietal werd naar Venray overgebracht en voorgeleid aan de officier van Justitie in Roermond. Die gelastte gevangenhouding. Het drietal is op verschillende plaatsen ingesloten. Het vermoeden is dat het drietal zich mogelyk aan meer dere. soortgelijke misdrijven heeft schuldig gemaakt. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 T ZAND 29 BOXMEER TEL: 08855-71449

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1