Gemeente zit met een enorm beleidsachterstand GOEDEREN Venraynaar wil naar Olympische Spelen in Barcelona t EMOFRA een exclusieve collectie schoenen voor dames en heren WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING BETER LICHT BROEKE DUUR? KOM NOU!! SPAARHYPOTHEEK or Jf en tame betaalbare kindermode Zorgen over grondverkoop aan Nelipak MOSSELEN Pleidooi voor oud-ziekenhuis Nederlandse titel voor Peter den Hoedt OOK NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW U bent van harte welkom DE PRIJS IS HET BEWIJS H. BONGERS yUNULHUAü NUVtMöfcH 1990 Nr. 45 HONDERDENELFDE JAARGANG PEEL EN MAAS CoviNET WUNgfWANKENGROEP Venray Henseniusslraat 1 04780-81801 UITGAVE:/DRUKKERIJ DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio f18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling Enorme keus voor bim en buiten. Modern,' halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 Venray Dhr. Van Hooft, namens de WD commissielid ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, maakte zich afgelopen maandag nogal zorgen over de grondverkoop aan Nelipak in het Keizersveld. 'Is het waar dat Nelipak nog niet kan beginnen om dat de gemeente daar nog werk zaamheden uitvoert?' wilde hij weten. Ook rees bij hem de vraag of de gemeente inkomsten derfde om dat Nelipak nóg niet aan het bou wen was. Op dat laatste antwoordde wet houder Kersten ontkennend. Vol gens hem is het juist omgekeerd. 'Omdat déze verkoop nog steeds niet is afgerond kost het ons feite lijk geld'. Temeer een reden voor de gemeente om de zaak snel af te handelen. Dat deze afhandeling zolang duurt wijt de wethouder aan Neli pak. Sinds het akkoord vorig jaar is bereikt blijft Nelipak met vragen komen. Bovendien is er in het ak koord nogal wat veranderd. Oor spronkelijk zou Nelipak het terrein in twee fases kopen. Nu wordt het hele terrein in een keer gekocht waarbij Nelipak de koopsom in ter mijnen mag betalen. Binnenkort gaan wethouder Kersten en zijn col lega Truijen naar Nelipak om de zaak af te ronden zodat op 2 januari 1991 de akte bij de notaris gepas seerd kan worden. Op de vraag of Nelipak nog niet kon beginnen omdat de gemeente nog werkzaamheden uit zou voe ren, antwoordde de wethouder ook negatief. 'Die werkzaamheden zijn afgerond en bij wijze van spreken zou Nelipak morgen al kunnen gaan bouwen'. De wethouder voegde er aan toe dat dat wel wat vreemd zou zijn want zoveel haast als Neli pak had om vorig jaar tot een ak koord te komen, hebben ze sinds het akkoord niet meër. 'In de vorige raadsperiodes is er veel gepraat maar weinig gedaan. Daarom zit de gemeente Venray met een enorm beleidsachterstand. Op sommige terreinen bedraagt die wel 10 jaar'. Dit liet wethouder Kersten afgelopen maandag weten tijdens de commissievergadering voor ruimtelijke ordening en volks huisvesting, na vragen van dhr. Reintjes van het CDA. Tijdens de behandeling van een kredietvoorstel om de dorpen nota door een extern bureau te laten op- stollen het de heer Reintjes weten dat wat nu gebeurde een heel slech te zaak was. 'We zijn hier al te lang mee bezig. Pas nu komt er een kre dietaanvraag om de nota uit te laten besteden, terwijl er toezeggingen waren gedaan dat rond deze tijd de nota klaar zou zijn. Het had eerder gekonstateerd moeten worden dat die nota niet in eigen huis gemaakt kon worden'. De wethouder liet weten dat dhr. Reintjes eigenlijk niets nieuws ver telde. 'De zorg was er (en is er nog) dat zaken moeizaam beantwoord of afgehandeld worden. Het college heeft zich hierop afgelopen zomer bezonnen. Dat leidde tot een aantal maatregelen om veranderingen aan te brengen'. Nu weer verse uw visspecialist: THIELEN J%3ROTESTRAAT 103 VENRAY Afgelopen maandag, tijdens de commissievergadering voor ruimte lijke ordening en volkshuisvesting hield dhr. Lemmeps (fralctie V.d. Vorle) een pleidooi voor het oude ziekenhuis. In een vurig betoog pleitte bij voor behoud van dit vol gens hem karakteristieke gebouw. Hij vergeleek de relatie Venray-oud ziekenhuis met de pyramides in Egypte. De gemeente moest volgens hem geen sloopvergunning afgeven en mee moeten gaan zoeken naar een oplossing om dit gebouw te be houden. Wethouder Kersten kon in ieder geval laten weten dat er geen sloop vergunning afgegeven wordt, om dat de gemeente dit nooit doet De eigenaar hoeft alleen maar in te sei nen dat "er gesloopt wordt De wethouder waarschuwde ver der dat we moeten opletten dat we niet elk gebouw apart verklaren. 'Er moet een basis-zijn om dit te be waren'. Die is er volgens hem niet. Het pand staat niet op de monu mentenlijst en de vraag wat je er mee moet, blijft vooralsnog on beantwoord. 'De gemeente is in ieder geval niet in staat om dit pand voor anderen of zichzelf funktio- neel te maken'. In de Keulsche Pot loundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDUK 2 OVÉRLOON De wethouder liet weten dat het beleidsachterstand een breed front betrof: financiën, ruimtelijke orde ning, grondbedrijf, volkshuisves ting en milieu. Als voorbeeld haalde hij het bestemmingsplan Smakterheide aan. Dit bestemmingsplan is nooit geaktualiseerd op het gebied van milieu. Om dat nu te realiseren geeft een gigantische hoeveelheid werk. 'We lopen dagelijks tegen dit soort problemen aan'. Een van de oorzaken zoekt de wethouder bij de politiek zelf. 'We hebben vaak dingen toegezegd, er vanuit gaande dat het allemaal kon. In de praktijk bleek dan, door o.a. een grote werkdruk op- de afdelin gen, dat het vaak niet kon, waar door initiatieven verzandden en er geen beleid gevoerd werd. Dit leid de alleen maar tot teleurstellingen en frustraties. Ook met dit college, willen we meer dan mogelijk is. Daarom zijn we de zaak gaan struk- tureren. Het op stapel staande masterplan moet dan leiden tot een gericht beleid'. Volgens de wethouder zal het een hele klus worden om de trein goed op de rails te krijgen en zo het be leidsachterstand in te lopen. 'Dit vraagt om veel geduld want het is niet zo snel recht te zetten als dat het wenselijk is'. Omdat het college van b. en w. er toch vaart mee wil maken, heeft men besloten om deze dorpennota uit te besteden. Schoolstraat 34, Venray Vijf jaar nadat hij voor het eerst Nederlands kampioen judo (tot 95 kg) is geworden, mocht Peter den Hoedt zich afgelopèn zondag op nieuw 's lands beste judoka in deze klasse noemen. Een titel die het re sultaat is van hard werken om zo te rug te komen aan de top. Blessures hielden hem in 1988 en 1989 lange tijd van de mat. STIL Voor buitenstaanders lijkt het of het heel lang stil is geweest rond Pe ter den Hoedt. Na zijn kampioen schap in 1985 behaalde hij twee open titels, in Italië en Engeland, en werd hij tweede tijdens het WK voor militairen in de Verenigde Staten. Daarna ging Peter gebukt onder twee zware blessures. Eerst werd hij geholpen aan een' kapotte menis cus. Daarna kreeg hij last van een scheenbeenontsteking. Pas in de tweede helft van 1989 is Peter, via zijn nieuwe jodoschool in Nijme gen, weer volop aan het trainen om aan de top terug te komen, en niet zonder sukses. Dagelijks twee uur trainen, in het weekend zelfs lan ger, werpen langzamerhand de vruchten af. Dit jaar behaalde hij weer twee open kampioenschap pen, nl. in België en Zwitserland. Wedstrijden waar toch de Europese top op afkomt. Voor Peter den Hoedt tellen deze titels dan eigen lijk zwaarder dan zijn zondag be haalde kampioenschap. Niet dat hij niet blij is met die titel, integen deel. Eindelijk heeft hij kunnen afrekenen met zijn eeuwige kon- kurrent Theo Meijers. Daar was het Peter ook om begonnen, afrekenen en kampioen worden. Hier hele maal op ingesteld ging hij afgelo pen weekend de mat op. Zijn eerste twee partijen gingen hem gemak kelijk al'. Binnen een minuut had hij beide partijen met een wurg greep beslist, wat eigenlyk niet zijn sterkste kant is. 'Omdat de poules door loting wer den ingedeeld, moest ik al in de halve finale tegen Theo Meijers', al dus Peter den Hoedt, voor wie deze wedstrijd al eigenlijk de finale was. 'In de reguliere vijf minuten werd door ons beiden niet gescoord. Dat was ook heel moeilijk want we ken nen elkaar door en door'. De beslis sing lag in handen van de beide grensrechters, die unaniem Peter als winnaar aanwezen. 'Zij beoorde len de judoka's op inzet en houding. Er wordt veel op kleine dingen ge let Nog voordat de beslissing viel, wist ik dat ik in de finale zat'. Die fi nale ging tegen een trainingspart ner, Swart, waarvan Peter wist dat die niet zo sterk was als hij. Nadat hij een half punt gescoord had, bleef Peter de partij kontroleren. 'Dit is een beetje tegen myn aard in. Ik zorg het liefst voor spektakel maar myn coach besliste anders'. TOEKOMST Op dit moment bevindt Peter den Hoedt zich tussen de 10 tot 15 beste judoka's van Europa. 'Een preciese plek is niet aan te wijzen. Soms win ik van de Europees kampioen om vervolgens te verliezen van iemand waarvan je denkt dat die minder is'. Het volgende doel is de Europese kampioenschappen in mei 1991. Daarvoor moet Peter zich zien te kwalificeren. 'Dat kan alleen door met goed judo te presteren in de di verse toernooien', meent Peter. Het eerste toernooi is al begin decem ber, als Peter in Zwitserland zijn Open Zwitserse titel moet verdedi gen. Peter's einddoel is de Olympi sche Spelen. 'Hiervoor moet ik tijdens het EK minimaal vijfde wor den of minimaal 8e tijdens het WK. Dan word ik voorgedragen aan het NOC die dan uiteindelyk beslist of ik wel of niet naar Barcelona kan'. Zover is het echter nog niet. maar Peter heeft er veel voor over. Elke dag reist hij naar Nijmegen om de trainingen af te werken. 'Zou het zo ver komen dan zal ik nog harder moeten gaan trainen en volstaan de twee uur niet'. Peter denkt niet dat dit zijn werk zal beïnvloeden. Peter runt namelijk een eigen zaak die handelt in sportartikelen. Naast kleding heeft Peter ook meege werkt aan de ontwikkeling van een 'Powerbelt'. een veerkrachtige band die speciaal ontwikkeld is voor spieroefeningen. Die band is een ideaal oefenmiddel by blessures terwijl het ook een preventieve wer king heeft. 'Met een goede tydindeling tus sen werk en trainen moet dit moge lijk zijn'. j voor uw m i KETTING- A j FORMULIEREN w 0 drukkerij van den i munckhof bv M i grotestraat 68 venray i tel. 04780-82727 Grote buit bij inbraak Voor de tweede maal in vrij korte tijd werd de stichting voor Beroeps opleidingen aan de Nieuwhuis- straat gekonfronteerd met .een inbraak. Ook deze keer was de buit groot. Door forcering van de toe, gangspoort was toegang verkregen De op het terrein staande containei van 6 meter lang en 3 meter breec was ontvreemd. De container w<u eigendom van een bedryf uit Tege len. Voor een bedrag van ruin ƒ12.000,- werd messing, aluminiun en staal ontvreemd, met daarnaas een grote hoeveelheid afval mate rialen. De totale schade, inclusief de ver nielingen, wordt geschat oj ƒ22.000,-. Op donderdag 8 november a.s. operiN handelsonderneming haar deuren en starten wij met de verkoop van een groot assortiment: FAILLISEMENT- BESCHADIGDE- BRANDSCHADE- Waaronder: meubelen 40% korting Witgoed (wasmach., droogtrommels, diepvriezen enz.) 30% korting bruingoed (tv-toest., stereoinstall., videorecorders enz.) 30 korting automaterialen (autoshampoos sponzen enz.) 40% korting gereedschappen kleingoederen (luxe artikelen, textiel enz.) Deze verkoop vindt plaats in hal 1, u bent van harte welkom!! Op maandag is LOOK TOE gesloten. Autosloperij en bandenservicescentrum zijn dan wel geopend. Verder verkopen wij in hal 2: uitlaten (10.000 stuks op voorraad 50% korting) banden nieuwe en gebruikte accu's 2 jaar garantie sportvelgen Tevens balanceren, uitlijnen en olie En alsof het nog niet genoeg is verkopen wij in hal 3 2e hands auto-onderdelen. Deze onderdelen worden met ga rantie verkocht. Tevens zijn wij lid van de STIBA. In hal 4 hebben wij de opslag van goederen. Openiningstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur zaterdagvan 9.00 uur tot 16.00 uur l.v.m. andere werkzaamheden is het gewenst om kinde ren alleen onder begeleiding mee te brengen. Verder is het gewenst om boodschappentassen in uw auto te laten liggen. handelsonderneming bandenservice autosloperij is gevestigd op het industrieterrein Saxe Gotha te Boxmeer, Raamstraat 2a te Boxmeer telefoon 08855-76267

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1