r Venrayse bossen worden door bemesting vitaal gehouden 1 Drs. W.H. Kremer neemt afscheid van Mavo 'De Kolk' EMOFRA J een exclusieve collectie schoenen voor dames en heren Gemeenteraad stemt in met kabel op kerkdorpen ANNIE BUSSERS Roofoverval Venraynaar BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! Kleindieren- tentoonstelling in Ysselsteyn SPAAR-HYPOTHEEK [#]VAN DE KAMP 'p betaalbare kindermode m Ti ames in Smakt ZLU. Vraagtekens over toekomst Oe grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT MOSSELEN INTERIEUR pONDERDAG 1 NOVEMBER 1990 Nr. 44 HONDERDENELFDE JAARGANG PEEL EN MAAS UKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY VOOR VENRAY EN OMGEVING Advertentiepr'is: 31 a per mm Abonnemenlspriis per ha"iaaf nao° Groiestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 - Abonnementsprijs buiten de regio 18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling Een 39-jarige Venraynaar heeft niet lang kunnen genieten van de buit van een gewapende roofoverval op het postkantoor in Sevenum. 1 Vry snel na zijn daad kon hy wor- 1 den aangehouden. Vrijdagmorgen omstreeks 09.45 uur drong de gewapende man het postkantoor aan het Pastoor Vul lingsplein te Sevenum binnen en eiste geld. Hij bedreigde de PTT- beambte en twee aanwezige vrou- wenlijke klanten met (waarschyn- lijk) een vuistvuurwapen. De PTT-beambte gaf hem een bedrag van 5.000,-. Dat was voor de over valler het sein om er vandoor te gaan. Hij liep naar een in de Kerkstraat geparkeerde personen auto en wist te ontkomen. Hij wist niet dat de PTT-beambte toch nog de kans had gezien het stil alarm in werking te stellen en dat de politie ook door een voorbijgan ger die een en ander had gadegesla gen. in kennis was gesteld. Al was de politie snel ter plaatse, de over valler was inmiddels verdwenen. Maar de politie kreeg nog meer hulp. Andere personen hadden het kentekennummer van de auto ge noteerd en gaven dat aan de politie door. Het kentekennummer stond op naam van een 39-jarige inwoner van Ven ray. Met de grootste voor- ihtigheid werd door de Venrayse ilitie in de buurt van de woning gepost, maar nog niets onderno men. Toen de man wegreed by zyn •ning werd hij door de politie ge volgd en op de Noordsingel tot stop ten gedwongen. De man werd [eheel volgens de voorschriften gehouden en naar het politiebu reau overgebracht De auto werd voor technisch onderzoek veilig gesteld. Het wapen dat by de over val was gebruikt werd nog niet ge- Vonden. Later is de overvaller voor het ver dere onderzoek overgegeven aan de rijkspolitie te Horst Of het geld is teruggevonden kon ons. in verband met het onderzoek, nog niet worden Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 In manege 'Ruitersportcentrum Ysselsteyn' aan de Buntweg, organi seert KSV (Kleindieren Sportfok- kers Vereniging Venray) op zaterdag 10 en zondag 11 november weer een gezeUige kleindierenshow. Tij dens deze tentoonstelling zijn weer een groot aantal kleindieren te be zichtigen waaronder: konijnen, ca via's, kleine knagers, grote hoenders, dwerghoenders, sierdui- ven, sievogels en watervogels. Een bezoek aan deze tentoonstel ling is dus zeker de moeite waard! De officiële opening wordt ver richt op zaterdag 10 november om 20.00 uur door de eigenaar van de manege, dhr. Franken. De ope ningstijden zijn: zaterdag 10 nov. van 18.00 tot 22.00 uur en zondag 11 nov. van 10.00 tot 17.00 uur. ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 mm. en aiue S/. Vönray Het klinkt misschien wel gek. Het mestoverschot is een van de. oorzaken van de slechte konditie van de Nederlandse bossen. Toch is men momenteel bezig om via be mesting de levenskansen van de bossen te verhogen. Ook in Venray gebeurt dit momenteel op grote schaal. Ruim 113 hectare bos wordt eze weken gericht bemest met in to taal 137.000 kilo uitgezochte meststoffen. Het gaat hierbij vooral om jonge bosgebieden waarvan de bomen nog geen vijf jaar oud zijn. stikstof Het verhaal is bekend. De Neder landse bossen verkeren in een slechte staat. De konditie varieert per bos en is o.a. afhankelijk van de grondsoort waarop de bossen staan. In Venray staan de bossen hoofdza kelijk op schrale zandgronden en is de staat van de bomen zeer slecht te noemen. De grootste bron van die vervui ling is stikstof. De bossen worden belast met een hoge concentratie stikstof die op de bodem neerslaat Ter ülustratie. Normaal gesproken is de hoeveelheid stikstof die per jaar op een hectare grond neer komt ongeveer 20 kg. In Venray en omgeving is dit meer dan 100 kg per hectare. De stikstof die in de bo dem dringt, verdringt de andere voedingsstoffen. Hierdoor ontstaat een slechtere groei (gebreksver schijnsel). Tengevolge hiervan heeft men binnen de gemeente Venray de afgelopen jaren zo'n 200 hectare 'zieke' bossen moeten kappen. Dit is ongeveer 15% van de gemeente- bossen in Venray. overlevingsstrategie In de voorafgaande jaren heeft men in Venray al zo'n 400 hectare bos proefsgewijs bemest. Niet zo zeer gericht op wat de bossen nodig hebben maar meer om uit te zoe ken welke vormen van bemesting al dan niet effekt hebben. Thans wordt in Venray uitvoering gegeven aan een landelijk beleid om de levensduur van de br taande bossen te verlengen. Zodoende kunnen de bossen een periode overbruggen naar een tijd dat het met ons milieu beter gaat. We pra ten hier over tientaUen jaren. Op de bosgronden die nu bemest worden is eerst uitgebreid onder zoek gedaan. Aan de hand van de gebreken die men in deze gebieden konstateerde werd een gericht be mestingsprogramma opgesteld. In de Venrayse bossen werd een groot tekort aan fosfaten, magnesium en kalium gekonstateerd. Bovendien is de bodem heel erg verzuurd. De pH- waarde die gemeten werd was 2,8 (pH-waarde is een indikatie voor de zuurgraad van de bodem: 0 zeer zuur; 7 neutraal.) De pH-waarde van azijn is 2,7... bemesting De bemesting vindt plaats op een vijftal stukken bos binnen de ge- Na vele jaren bestuurslid en voor zitter te zijn geweest van het school bestuur, neemt drs. W.H. Kremer op 9 november a.s. afscheid van Mavo 'De Kolk', tijdens een feestelijke bij eenkomst met bestuur, direktie, do cententeam en het bestuur van de ouderraad. In 1968 wordt dhr. Kremer, als lid van het Kerkbestuur St Petrus' Banden, bestuurslid van de Venray se Mavo. In 1978 wordt het Kerk bestuur ontkoppeld van de Mavo. Dhr. Kremer wordt vanuit het Kerk bestuur lid van de Stichting Katho lieke Mavo Venray. In 1981 wordt dhr. Kremer geko zen als voorzitter van het school bestuur. Nu, eind 1990, gaat dhr. Kremer afscheid nemen van zyn Mavo, die hy beginjaren zeventig uit zag groeien tot een grote school, wijd en zijd bekend om de kwaliteit van haar opleiding. Vele jaren van inspanning lever de hij, om de school alsmaar beter te laten funktioneren. Met name zijn hartelyke belangstelling voor het wel en wee van de mensen in de school, is karakteristiek voor zijn opvattingen. Met de regelmaat van de klok heeft hij de Mavo bezocht, om te informeren hoe aües reilde en zeilde. In zijn lange, bestuurlijke perio de, zijn de voorbereidingen getrof fen, om de school te vernieuwen. Deze hebben geleid tot de onlangs goedgekeurde renovatieplannen, die het bestaande gebouw ver dubbelen. In al die jaren van medebesturen, heeft de demokratisering haar in trede gedaan in het onderwijs, en dus ook in het besturen van het on- derwys. Zo is het Mavo-school bestuur o.a. samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel. Mavo 'De Kolk' is een onderwijs instituut, dat in belangrijke mate vorm en inhoud gekregen heeft door de aktiviteiten die dhr. W. Kre mer ontwikkeld heeft. De hele schoolgemeenschap kijkt met grote waardering terug op die vruchtbare periode van haar bestaan. Als opvolger van dhr. Kremer is onlangs dhr. P. Rippe benoemd tot voorzitter van het Mavo-bestuur. meente, te weten nabij het Zwartwa- ter, bij het Duitse kerkhof aan de Paardekóp, nabij de Ballonzuil, aan de Testrik en tussen de Ossendijk en de Midden Peelweg. Afgelopen dinsdag is de eerste fase van de be mesting afgerond. Op al deze gebie den is met een traktor 36.835 kg fosfaat verspreid. De volgende fase is het verspreiden van 87.600 kg kalk met 11.680 kg kalium. Tenslot te wordt er nog 1.547 kg kopersul faat over diverse stukken bos verspreid. Dit laatste is bij bepaalde boomsoorten nodig om er voor te zorgen dat de bomen recht groeien en niet gaan kronkelen. Om de nog jonge bomen te be schermen is de traktor voorzien van een rubber mat. De jonge bo men zyn veelal nog geen meter hoog. Het hele bemestigingsproces moet eind deze maand zijn afge rond. Het effekt van deze bemesting op de bomen zal echter pas over zo'n tien jaar aantoonbaar kunnen zyn. als de bomen verder gegroeid zyn. Het gaat hier in eerste instantie om een eenmalige bemesting. Zou de konditie van de bomen in de loop der jaren verslechteren dan zal nieuwe bemesting noodzakelyk zijn. De kosten van deze bemesting zyn ongeveer ƒ65.000,-. Het Rijk draagt voor 75% bij in deze kosten. In de Keulsche Pot loundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OV/ÉRLOON lO/o A.s. zaterdag zal de St. Jozeflaan te Smakt tussen 12.00 en 16.00 uur gedeeltelijk zijn afgesloten. Ook de Pelgrimslaan zal dan niet voor de weggebruikers open staan. Op dat tijdstip worden er nl. opnames ge maakt ten behoeve van een film die de titel 'Het wel en wee van een dorpspastoor' krijgt Met de doku- mentaire wil men de kerk en de maatschappij rond 1925 in beeld proberen te brengen. Ten behoeve van deze film werden er al eerder opnames gemaakt in Helmond, Hil- varenbeek, Deume, Handel en OirschoL Producent van deze film is dhr. A. Verbeek uit Geldrop. Hy wil er met deze film voor zorgen dat een stukje kerkgeschiedenis bewaard zal bly- ven voor het nageslacht. Dhr. Verbeek wordt hierin bij gestaan door professor Knippen berg. Hij is expert op het gebied van oude gebruiken. Voor Smakt is gekozen vanwege het feit dat dit de enige St. Jozef be devaartplaats in Nederland is. Zo'n 16 mensen uit Smakt zullen aan de ze film medewerking verlenen door uit eigen ervaring over vroeger te vertellen of om als akteur een situa tie anno 1925 uit te beelden. Ge filmd zal worden in èn buiten de kapel. Zo zal bijvoorbeeld over het asfalt zand gestrooid worden om het allemaal zo oud mogelijk te la ten lijken. Als de film gereed is zal die hoofd zakelijk gebruikt gaan worden voor verenigingen en organisaties. Schoolstraat 34, Venray :J^U\ Afgelopen dinsdag heeft de Ven rayse gemeenteraad ingestemd met een voorstel om garant te staan voor een lening van de Stichting CAI ter hoogte van 2,3 mi(joen gul den. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor het realiseren van kabeltelevi sie in de kerkdorpen Merselo. Oirlo, Castenray, Heide en Ysselsteyn. Te gelijkertijd werd toestemming ge geven om het abonnementstarief per 1 januari 1991 te verhogen met ƒ1,40. Het abonnement gaat dan ƒ20,82 kosten. AUe partijen stemden in met de aansluiting van de genoemde kerk dorpen op het kabelnet maar plaatsten toch wel de nodige kantte keningen. Volgens dhr. Zwiebel (PvdA) was de werving op deze dor pen dusdanig gedaan dat er voor de toekomst niet of nauwelijks nieuwe aansluitingen op die dorpen te ver wachten zijn. Met de verhoging van ƒ1,40 is volgens hem de bovengrens bereikt. Tel daarbij de komende be lastingverhogingen in het komen dejaar, dan bestaat de kans dat veel abonnees afhaken en teruggaan naar antenne of schotel. Minder abonnees zou weer een verhoging van het abonnement inhouden. 'Dit mag niet gebeuren'. De heer Zwiebel maakte verder een verge lijk met andere gemeenten. Venray heeft veruit het hoogste abonne mentstarief. Dat'van Venlo, dat het tweede hoogste is, ligt op ƒ17,60. Hiervoor krygt men wel 25 zen ders. Dhr. V.d. Vorle was een zelfde me ning toegedaan. Hij vond de verho ging van ƒ1,40 nu al niet meer acceptabel en kon daarmee niet in stemmen. Samenwerking en WD vonden wel dat alle Venrayse bewoners by moeten dragen aan kabel-tv op de kerkdorpen en konden met de ver hoging van ƒ1,40 instemmen. Ook zy vreesden echter dat de door de Go //Tol Enorme keusSjóö'r binnen en buiten.'Modern, halöijeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 CAI begrootte aantal aansluitingen in de toekomst niet gehaald zullen worden, waardoor een tariefverho-, ging niet uitgesloten zou zyn. OPTIMISTISCH Wethouder Truyen zag het alle maal niet zo somber in. 'De erva ring leert dat na realisering van het kabelnet er een versnelde toename van het aantal aansluitingen ont staat'. Volgens de wethouder is de fi nanciële situatie van CAI op dit moment dusdanig dat eventuele te genvallers gemakkelijk opgevangen kunnen worden. Hy wees er verder op dat toekomstige tariefverhogin- gen door dé raad goedgekeurd moeten worden. De wethouder ver- wacht overigens dat, na de nog af gesproken verhoging in juli 1991, er geen verhogingen meer zullen komen, met uitzondering van trendmatige verhogingen in ver band met inflatie. eénheid Vanuit het CDA kwam het verzoek aan wethouder Truyen of hy er voor kon zorgen dat er by het CAI een duidelyk beleid werd opgesteld om tot gelyke aansluittarieven te komen. De twethouder toonde die bereidheid om hierover met de CAI kontakt op te nemen. Vanuit zyn vi sie kan hy in ieder geval zeggen dat één aansluittarief voor heel Venray moeilijk zou zijn. Misschien dat dit wel per kerkdorp of groep kerkdor pen te realiseren is. STRAFSCHOP Na de raadsvergadering was het oud-raadslid Jan Reintjes uit Leu nen die van het publieke spreek recht gebruik maakte. Hy noemde zijn woorden een strafschop na een wedstryd, en ook nog door een 'supporter', maar hy wilde toch op deze wijze een steentje aan de dis- kussie bydragen. Hij liet weten geen hoge dunk te hebben van de Venrayse kabeldes kundigen. Het ontbreken van een eensluidend aansluittarief noemde hij een ernstige vorm van rechtson gelijkheid. Hy noemde daarby wat cijfers. Een naamgenoot van hem uit Leunen, die binnen dat dorp verhuisde moest uiteindelyk ƒ450,- betalen. De kostprys van een aan sluiting in Heide bedraagt eigenlyk zo'n ƒ3.500,-. Inwoners van Heide hoeven straks maar ƒ177,- aansluit kosten te betalen. Hy verweet de Venrayse politici dat zy een kans gemist hebben om dit recht te zetten. Nu weer verse WO uw visspecialist: THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY -vX: •T ZAND 29 BOXMEER TEL: 08855 - 71449

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1