Gemeente Venray ondersteunt campagne 'Kappen met Kappen' Gemeente en ondernemers gaan zich over Ruimtelijk-Economische Structuurvisie buigen Zorgen over olietanks in bodem Truck tegen onverlichte oplegger gebotst EMOFRA een exclusieve collectie schoenen voor dames en heren Brandstichting theehuis Odapark De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! 'Nog geen standpunt over verbod tropisch hardhout BROEKEN DUUR? OM NOU!!! Nederlands kampioen Speurhond MOSSELEN Woningbouw vereniging start kwaliteitsonderzoek ISPAAR-HYPOTHEEK I VAN DE KAMP jrip en talue betaalbare kindermode BETER LICHT Automobilist op autoweg beschoten Dit najaar houdt Novib/Gast aan Tafel i.s.m. Unesco Centrum Neder land een landelijke campagne waarin steun wordt gevraagd voor de strijd van de bewoners van de re genwouden. Zij vechten voor het behoud van hun leefomgeving. Het regenwoud verdwijnt op dit moment met een snelheid van zo'n 20 miljoen hectare per jaar. Dat is ongeveer vijf maal Nederland. Wat de natuur in duizenden jaren heeft opgebouwd dreigen wij over 50 jaar geheel vernietigd te hebben. De ver nietiging van de regenwouden zal wereldwijde gevolgen hebben. Met name de toekomst van 50 miljoen bewoners van de regenwou den wordt direkt bedreigd. Verder verstoort de vernietiging van de bossen het ecologisch evenwicht van de hele wereld. Droogte en over stromingen treffen dan de armste mensen van de hele derde wereld het eerst. Daarom houdt Novib/Gast aan Tafel zich al enkele jaren met deze problematiek bezig. In Maleisië (waar Nederland het grootste gedeelte van haar hard hout vandaan haalt) en de Amazone zijn de oorspronkelijke bewoners in verzet gekomen tegen verdere ontbossing. Zij voeren al eeuwen een verantwoord beheer over de bossen en zijn er geheel van afhan kelijk. Door kap en grote ontgin- ningsprojekten staat hun bestaan nu op het spel. In beide gebieden worden zij in hun strijd tegen de kap onder steund door partikuliere organisa ties. Deze helpen met juridisch advies, de opzet van kleine economische- en gezondheidspro- jekten en zelforganisatie. Bovenal helpen zij de bewoners hun stem nationaal en internationaal hoor baar te maken. Novib/Gast aan Tafel ondersteunt dit werk waar mogelijk. Om de akties van de bewoners van het regenwoud te steunen wordt van 29 oktober t/m 4 novem ber a.s. een grote fondswervende campagne gehouden onder de titel 'Kappen met Kappen'. De gemeente Venray heeft zich bereid verklaard haar medewer king aan deze aktie te verlenen. Tij dens deze aktieweek kan men ten gemeentehuize, tijdens de normale openingstijden, een machtigings kaart inleveren. Deze machtigings kaarten treft u aan in uw tv-gids. U kunt dan een financiële bijdrage le veren aan de NOVIB-aktie. Tijdens een avondvullend programma, op 3 november a.s., zal deze aktie op tv worden ondersteund. GEMEENTELIJ K STANDPUNT In het gemeenteraadsprogramma van de CDA/PvdA-coalitie staat ten aanzien van tropisch hardhout o.a. dat bekeken zal worden wat de voor- en nadelen zullen zijn van een wyziging in de bouwverorde ning. waardoor het gebruik van tro pisch hardhout in de gemeente Venray verboden wordt. Tbt op he den is hierover nog geen standpunt ingenomen. Enerzijds is dit een ge volg van de werkdruk op het ambte lijk apparaat. Andere zaken hebben momenteel voorrang waardoor er nog geen tijd is geweest om deze zaak te bekijken. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het al dan niet verbieden van het gebruik van hardhout in de ge meente Venray een gecompliceer dere zaak dan het lijkt. Er zijn nogal wat voors en tegens om tot een goed onderbouwde beslissing te komen. Verwacht wordt wel dat deze zaak in de nabije toekomst uit gewerkt gaat worden. Ondersteu ning van de NOVIB-aktie loopt in weze hierop vooruit. Zowel de gemeente Venray als de Vereniging van Zelfstandige Onder nemers zullen zich de komende maanden over de Ruimtelijk- Economische Structuurvisie gaan buigen. Dit rapport, waarin aanbe velingen met betrekking tot het Venrayse winkelcentrum worden gedaan, zal begin volgend jaar on derwerp van gesprek worden voor beide instanties. De visies van de gemeente en de ondernemers zul len dan met elkaar vergeleken wor den waarna er initiatieven zullen worden genomen om het Venrayse winkelcentrum zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dit is het resul taat van een bespreking tussen wet houder Kersten en een afvaardiging van het VZO, afgelopen week. Afge lopen zomer hebben wy al uitge breid verslag gedaan van dit rapport POSITIEF OVERLEG Van beide zijden werd het overleg als positief ervaren. Diverse zaken met betrekking tot het centrum zijn aan de orde geweest, zonder dat daar verder definitieve besluiten uit voorvloeiden. Zo kwam ondermeer de parkeer- kwestie aan de orde. Vooruitlopend op de te verwachten parkeemota van de gemeente kwam men tot de conclusie dat de Blauwe Zone in Venray niet goed funktioneert Kon- trole blykt gewoon noodzakelijk. Omdat de politie andere prioritei ten heeft lijkt het aanstellen van parkeerwachters of het invoeren van betaald parkeren noodzakelijk. Omdat men in Venray voor betaald parkeren nogal huiverig is, is het aanstellen van parkeerwachters noodzakelijk. 'Bekeken zal worden hoe dit uitgevoerd kan worden. Mis schien wel via een werklozenpro- jekt', vertelde wethouder Kérsten. 'De kosten die daar uit voortvloeien zullen wel door gemeente èn win keliers gedragen moeten worden'. Een suggestie onzerzyds is dat zo'n parkeerwachter ook kan waken over het fietsen in de Grotestraat.. MARKT Hoewel pas volgend jaar de ver schuiving van de markt naar maan dagmiddag wordt geëvalueerd, kwam ook dit in het gesprek tussen VZO en wethouder Kersten ter spra ke. Vanuit de VZO wordt nl. ver zocht of de opstelling van de marktkramen gewyzigd kan wor den. Thans is het op beide pleinen zo dat de marktkramen met de ach- Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 terzijde naar ae winkels zyn ge plaatst. Hierdoor ontstaat een onaantrekkelijke doorgang. Vol gens de Venrayse ondernemers zijn winkeliers èn marktmensen bij een gewyzigde opstelling gebaat. Wethouder Kersten heeft toegezegd deze zaak in de markteommissie, waarin afgevaardigden van markt mensen, winkeliers en gemeente zitting hebben, te bespreken. C&A Over de komst van C&A naar Ven ray is volgens wethouder Kersten nog maar weinig duidelijkheid. Na vraag leerde hem dat dit in 1992 kon zijn, maar ook pas in 1993 of zelfs 1994. 'Maar we komen', zo is hem verzekerd. De gemeente zal nu naar C&A een brief schrijven waar in wordt gepleit voor een snelle komst van C&A naar Venray. Als ar gumentering zal o.m. de groei van het Venrayse winkelcentrum in de afgelopen twee jaren worden aange voerd. Wethouder Kersten heeft de VZO verzocht eenzelfde aktie te on dernemen- Tijdens de certificaatkeuringen te Oosterbeek op 15 en 16 oktober 1990 is dhr. Bert Janssen met zijn 2,5 jaar oude hond Danger, Neder lands kampioen Speurhond gewor den. Met maar liefst 274 van de maximaal 275 te behalen punten werd dit koppel glansrijk kampioen. Het is niet de eerste keer dat dhr. Janssen Nederlands kampioens is geworden. Eerder al veroverde hy met de honden Nero en Patty de na tionale titel. Deze titel is niet alleen een bekroning voor zyn werk maar ook voor het werk van zijn vereni ging 'Bij Dag en Nacht'.' Verder behaalde dhr. Janssen on langs, tijdens wedstrijden in Hel mond met Nero een eerste plaats en in Holthees een tweede plats. Ook andere leden van Politie hond vereniging 'Bij Dag en Nacht' boekten sukses. Tydens de najaars keuringen behaalden de heren Wilms en Klaassen met hun hon den het certificaat Politiehond 1 met respektievelyk 382 en 389 punten. Nu weer verse uw visspecialist: THIELEN iTESTRAAT 103 ^5 VENRAY Met betrekking tot de leegstand van een van de twee panden van C&A in de Grotestraat (voorheen zat daar een 'hakkenbar' en een snack bar) kon wethouder Kersten alleen maar mededelen dat die situatie dit jaar nog wel zo zou blyven. Tijdelij ke vestiging van een nieuwe zaak zal pas op zyn vroegst begin vol gend jaar gerealiseerd kunnen worden. CENTRUM 'De tyd van bouwen is voorbij. Er zijn winkels genoeg. Nu moeten we het winkelcentrum gezelliger en aantrekkelijker maken', meent wet houder Kersten. Hij wil dit samen met de VZO aan de hand van de Ruimtelijk-Economische Struc tuurvisie gaan doen. Met veel klei ne details kan volgens de wethouder het centrum een heel ander aangezicht krygen. Gemeen te en ondernemers zullen dit sa men aan moeten pakken. Minder fraaie lokaties in het centrum, zoals het pand aan de Schoolstraat 39 en het kleine straatje tegenover A&S, zouden moeten worden opgeknapt Met bloemen en bloembakken zou het centrum opgefleurd moeten worden. Deze zaken zullen alle maal, in de loop van het volgend jaar besproken gaan worden. De Woningbouwvereniging zal in de komende jaren steeds verdei moeten uitgroeien naar een klant gerichte organisatie. Het is dan ook belangrijk om te weten hoe de klan ten, de huurders dus, denken ovei datgene wat hen wordt geleverd: de woning, de woonomgeving en de woondiensten. Door middel van een schriftelijke steekproefenquete zijn onlangs ongeveer 1200 huurders in de ge meenten Horst en Venray bena derd. De WBV hoopt dat deze enquete een belangryke bijdrage zal leveren aan het ontwikkelen van het toekomstig beleid. Een gro te respons op de enquete is dan ook zeer belangrijk. De enquete is overi gens anoniem. Dit betekent dat in het antwoordformulier geen naam en adres gevraagd worden. De WBV verwacht de resultaten van de enquete omstreeks het ein de van dit jaar/begip 1991 bekend te kunnen maken. ASSURANTIËN ^elefooi^nj80-87575j| In de Keulsche Pol loundue-. gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON DONDERDAG 25 OKTOBER 1990 Nr. 43 HONDERDENELFDE JAARGANG COViNET WIJNÖDRANKENGROEP Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY U/EC|/D| A|\ l/AAD 1/CMDAV CU AMCEI/IM/Ï .Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 0478CF82727 - Fax. 04780-10916 IlEEIVDLHU f VVl\ VENIYMT EN UnUE IINU Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar 13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio 18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling <7 m-ft Passage 4 Venray Schoolstraat 34, Venray Deskundigen gaan er van uit dat maandagmiddag opzettelijk brand is gesticht in het in het Odapark ge legen theehuisje. De toegang tot dit gebouwtje was dichtgespijkerd. De daders hebben toch kans gezien om in de ruimte een vuurtje aan te leg gen wat is overgeslagen tot de wanden. De brandweer kon weliswaar uit breiding voorkomen maar een groot gedeelte is onbruikbaar ge worden. Hoe groot de schade is kon ons niet worden medegedeeld. keus voor binnen Modern, y^geen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 Dinsdagmorgen omstreeks 06.15 uur botste een truck met oplegger, bestuurd door een inwoner van Kerkdriel, tegen een langs de Witte Vennenweg geparkeerde oplegger. Door de botsing scheurde de cabine open. De bestuurder werd dusdanig gewond, met o.a. nekwervelverwon- dingen, dat hij naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. Mogely k heeft de bestuurder van de truck daardoor de oplegger te laat opgemerkt. Uit het onderzoek is gebleken dat daar twee opleggers geparkeerd stonden die niet verlicht waren. De fraktie Van de Vorle maakt zich zorgen over de nog in de grond aanwezige olietanks. Ondanks dat er een aantal jaren geleden in Ven- Op de Venloseweg is maandag middag tussen 14.00 en 14.30 uur een personenauto, bestuurd door een 52-jarige inwoner uit Venlo, om nog onbekende redenen door een inzittende van een inhalende per sonenauto beschoten. De Venlose bestuurder raakte niet gewond, maar er bleven wel drie kogelgaten in zijn auto achter. De schoten wer den afgevuurd in de buurt van de parkeerplaats bij de Hoogrie- broekseweg. Het slachtoffer was op weg naar Venlo, raakte door de schoten in pa niek en reed rechtstreeks door naar het politiebureau van de rijkspolitie in Horst. Daar werd di rekt groot alarm geslagen en de ge meentepolitie van Venray werd in kennis gesteld. Direkt werd op grootscheepse wijze met het onder zoek begonnen. Omstreeks 20.00 uur werd de Venloseweg vanaf de afrit van de Deumeseweg en de afslag naar Horst voor alle verkeer gesloten. Daarbij kreeg de politie voor hun technisch onderzoek de hulp van de Venrayse brandweer. Of het on derzoek resultaat heeft opgeleverd, kon ons, hangende het onderzoek, nog niet worden medegedeeld. Wel werd in de loop van maandagavond een 31-jarige inwoner van Grubben- vorst aangehouden. In hoeverre de ze bij de schietpartij betrokken was, wilde of kon de woordvoerder van de politie ons niet mededelen. Wel worden getuigen van de schiet partij gevraagd zich in verbinding te stellen met de politie. Dit zeer ernstige misdrijf, poging tot moord c.q. doodslag, is een van de ern stigste misdrijven die ons Wetboek van Strafrecht kent Ook in de loop van deze week werd het onderzoek op grote schaal voortgezet. ray een aktie is geweest om al deze tanks, die vroeger voor het stoken van de kachels werden gebruikt, leeg te pompen, doet er zich, vol gens de fraktie Van de Vorle, een nieuw probleem voor. De tanks be ginnen langzaam door te roesten. Tijdens de voornoemde aktie ('Tankslag'), zijn de tanks weliswaar leeggepompt maar in alle tanks is een hoeveelheid bezinksel achter gebleven. Doordat de tanks door gaan roesten, komt dit bezinksel in de bodem terecht met op den duur vervuiling van ons grondwater. Gezien de schade dit dit voor mi lieu en mens kan vormen wil de fraktie Van de Vorle dat er aktie on dernomen wordt. Ten eerste zou er een inventarisatie van alle nog in de grond aanwezige olietanks moe ten komen. Vervolgens zou er dan een opruimingsaktie moeten ko men waarmee alle tanks verwijderd worden. Hiermee zou in een klap het risiko van bodemverontreini ging worden teruggedrongen ter wijl de burgers, doordat het opruimen in een aktie gebeurt, te gen relatief lage kosten van hun olietafik worden "bevrijd'. De fraktie Van de Vorle heeft haar zorg in een brief aan het college van burgemeester en wethouders, èn aan de gemeenteraad, mede gedeeld. POGING DIEFSTAL AUTÓ Een poging tot diefstal van een Ci- troën die in de Etudestraat gepar keerd stond, is mogelyk verstoord. Met geweld was het portier ge opend, de bedrading was al door verbonden, maar de auto was niet gestart Het bleef nu bij de schade door die vernieling van de poging.

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1