Bij de gemeente op de koffie Rekreatiegebied 'De Witte Vennen' nu eindelijk in exploitatie Afstudeerprijs Staal 1990 voor Venrayer A. Wijnhoven EMOFRA een exclusieve collectie schoenen voor dames en heren I DONDERDAG 18 OKTOBER 1990 Nr. 42 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING De grootste kollektie verlichting van Venray i en omgeving, tegen de laagste prijzen! en aiue betaalbare kindermode BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! Weg vrij voor St Joriskwartier Snelheidskontroles ^MOSSELEN VAN DE KAMP Weer verkoop gevonden fietsen HONDERDENELFDE JAARGANG PEEL EN MAAS l/E: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY straat 68 - Postbus 1 - Tel. 04781T82727 - Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f1300 - Abonnementsprijs buiten de regio f18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling Ing. André Wijnhoven uit Venray, afgestudeerd aan de Hogeschool Midden-Brabant in Tilburg, sektor HTO afdeling bouwkunde, heeft de Afstudeerprijs Staal 1990 ontvan gen. De momenteel bij het Archi- tektenbureau Leesberg BV in Helmond werkzame Venrayer kreeg deze prijs van ƒ1.000,- met het projekt 'Doe Data'. Dit bestaande (Venlose) projekt heeft hij naar eigen inzichten veranderd. Uit het juryrapport blijkt, dat de jury onder de indruk was van het ingediende afstudeerprojekt 'Voor het uitwerken van een niet conven tioneel onderwerp een kantoor gebouw met trapeziumvormige plattegronden, die zyn ingescha keld in de vorm van een slakken huis is durf noodzakelijk. Niet alleen is het technische concept ge heel uitgewerkt, maar ook onder werpen als detaillering, bouwfysica en begroting zijn uitgebreid behan deld', aldus het rapport. De jury spreekt tevens haar waar dering uit voor het feit, dat het door André Wijnhoven ontworpen ge bouw niet klakkeloos is gekopieerd, maar dat juist goed onderbouwd belangrijke wijzigingen zijn aan gebracht. De prijs is toegekend door Het Centrum Staal en het Staalbouw- kundig Genootschap te Rotterdam en is een jaarlijkse uiting van waar dering jegens studenten, die in de laatste fase van hun opleiding een belangrijk gedeelte van hun afstu deerwerk in staal hebben gerea liseerd. 1 Op het gemeentehuis ligt een ont werp verkoop-besluit over circa 45 ha grond in De Witte Vennen te Oostrum aan de firma Maessen te Ysselsteyn, c.q. BV De Witte Ven nen. Daarmee wordt de mogelijk heid opengesteld om eindelijk tot exploitatie van dat gebied over te gaan. Het is al weer verschillende jaren geleden, dat de Ysselsteyner H. Maessen zijn plannen op tafel legde om van De Witte Vennen een re kreatiegebied te maken. Plannen welke feitelijk uit noodzaak gebo ren waren, omdat het bedrijf van dhr. Maessen o.m. verzekerd moet zijn van een konstante jarenlange aanvoer of winning van zand en grind. Beiden liggen er in De Witte Vennen volop. In overeenstemming met de wen sen van het gemeentebestuur waren de plannen van Maessen ge baseerd op dagrekreatie in het ont- gronde en ontgrinde gebied. Zoals bekend is de gemeente geen voorstander van rekreatieparken a la Meerdal, Loohorst of Roekenbos; hoeveel geld die ook in het gemeen telijke laadje kunnen brengen. Ook bij de toekomstige ontwikkeling van De Diepeling, op de grens van Oirlo en Tienray, staat de 'stille re- kreatie' hoog in het vaandel ge schreven. Aan de waterplassen welke de fa. Maessen straks in De Witte Vennen achterlaat, zal velerlei watersport mogelijk gemaakt worden. En dat is in feite ook wel logisch, want de fir ma Maessen heeft een ontgron dingsvergunning gekregen voor maar liefst 3 miljoen kubieke meter grond en grind; en dat is een hoe veelheid die je niet zo maar in je achtertuintje deponeert. In de afgelopen jaren heeft de Oostrumse en Oirlose bevolking de gelegenheid gehad over de plannen en de mogelijke nadelige gevolgen voor aanwonenden en andere be langhebbenden te diskussiëren. Het is haast wel vanzelfsprekend dat de persoonlijke belangen hier zeker gerespecteerd worden. Natuurlijk probeert de gemeente haar grond zo duur mo gelijk te verkopen. Om de waarde zo goed mogelijk te kunnen bepalen, heeft men in maart van dit jaar in De Witte Vennen grondboringen la ten verrichten, waardoor het zand en grindgehalte van de grond vrij wel exact kon worden vastgesteld. Een klusje dat ƒ62.000,- kostte, maar dat zijn geld dubbel en dwars moet opbrengen... Maar met de boringen werd niet alleen het zand- en grindgehalte vastgesteld; ook kreeg men de ze kerheid dat de grond ter plekke niet verontreinigd is. Een 'schoon- grondverlclaring' kon dan ook wor den afgegeven. Niemand zal feite lijk verwacht hebben dat in deze vrywel maagdelijke grond chemica liën of andere verontreinigingen werden aangetroffen. Maar, men weet maar nooit en de huidige voor schriften vergen nu eenmaal zo'n onderzoek. De verkoop zoals die nu gepland is, zal voor onze gemeente een hele opluchting zijn, en men hoopt dan ook dat liever vandaag dan morgen de handtekeningen gezet zullen worden. Niet alleen gaat de gemeen te dan geld beuren voor deze 45 ha grond, wat een zeer gewenste ver mindering zal zyn van het grond- areaal waarover men beschikt, maar er komt dan ook een einde aan het renteloos 'liggen' van dat gebied. Volgens insiders kost het betreffende gebied wekelijks enkele duizenden guldens aan interest.. Geen wonder dan ook, dat zelfs de inspekteur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die over Venrays financiën waakt, i.v.m. de artikel-12 status, best tevreden is met deze gang van zaken, waardoor het gemeentelijk grondbedryf wordt ontlast. Ongetwijfeld zal de firma Maes sen, c.q. BV De Witte Vennen, na de ondertekening van de koop-over eenkomst zo spoedig mogelijk met definitieve plannen op tafel komen. Plannen, zowel over de ontgron ding als over het rekreatiegebied dat Venray heel goed kan ge bruiken! Afgelopen dinsdag is de weg vrij gemaakt voor de geplande woning bouw in het St Joriskwartier. De laatste bewoner van het Wit- Desselke leverde die dag zijn sleutel in bij de deurwaarder. Die was door de Woningbouwvereniging Noord- Limburg ingeschakeld om de wo ning van dhr. Robben, de laatste be woner, te ontruimen. Deze had zijn .woning echter al grotendeels ont ruimd, toen de deurwaarder rond tien uur bij hem verscheen. Nadat dinsdag dhr. Robben zijn woning heeft verlaten is woensdag meteen met de sloop aangevangen. ST. JORISKWARTIER Het St. Joriskwartier is een wo- ningbouwprojekt van 97 woningen. Hiervan zijn er 23 premie-A wonin- ^Venray I Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 gen en 17 vrije sektor woningen. De overige woningen worden gebouwd in opdracht van de woningbouw vereniging. Het gaat hier om twee woonblokken. Een blok heeft 29 woningen in drie woonlagen. Deze zogenaamde ouderenwoningen hebben een centrale ruimte die ge meenschappelijk gebruikt lean wor den. Het tweede blok bevat 28 appartementen. De woningen krijgen een moder- c55 In de Keltische Pot foundue-. gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Vorige week donderdag hield de politie weer enige tijd snelheids kontroles en wel op de Horsterweg, onder Castenray waar 53 voertui gen werden gekontroleerd; 26 re den er te snel. Op de Langstraat werden 67 voer tuigen gekontroleerd; er reden er 9 te snel. Op de Oostsingel naby de Henri Dunantstraat werden 246 voertui gen gekontroleerd; 12 reden er te snel. Op de Puttenweg in Ysselsteyn werden 326 voertuigen gekontro leerd; daarvan reden er 22 te snel. De hoogste snelheid die werd ge registreerd bedroeg 138 km per uur. Daags nadat de laatste bewoner van Wit-Desselke is vertrokken, werd al met de sloop van het hui zenblok aangevangen, waarmee de weg voor nieuwbouw wordt vrij gemaakt. ne vormgeving waarby tussen ue huur- en de koopwoningen een dui delijke vormverwantschap wordt gekreëerd. Behalve veel aandacht voor de woningen is er ook veel aandacht voor het St. Jorispark. Er zijn plannen om de funktie van dit park te versterken. Ondermeer wordt gedacht aan de herbouw van het St. Joriskapelletje, dat daar vroeger stond. Met de bouw, uitgevoerd door bouwbedrijf Verhoeven, zal zo spoe dig mogelijk worden aangevangen. Waarschuwing van de politie De politie verzoekt ons de volgen de waarschuwing te plaatsen. Zaterdag vonden spelende kinde ren op een terrein aan de Raad huisstraat een zg. drugspuit. De kinderen hadden hun lesje goed ge leerd want ze lieten de spuit liggen en waarschuwden de politie. Die kwam en stelde, zoals uit het dag rapport blijkt, de spuit veilig. De politie wyst er nogmaals op, dat bij het vinden van dergelyke spuiten, ze te laten liggen en de politie te waarschuwen. Het is uiterst gevaarlijk die spui ten op te rapen, want dat kan ern stige gevolgen hebben, o.a. infektie met aids. Schoolstraat 34, Venray Afgelopen vrijdag waren verte-'' genwoordigers van diverse bedrij ven en instellingen te gast in het raadhuis. Daar werd een informa tiebijeenkomst gehouden over Max Havelaar Koffie. Dit gebeurde in het kader van de aktie 'Honger Hoeft Niet', die eind vorige week werd af gesloten. Tijdens die by een komst liet wethouder Driessen weten dat de gemeente Venray zich sterk zal ma ken voor het schenken van Max Ha- velaar koffie binnen de Venrayse bedrijven. Hy zal dit voorstellen tij dens het jaarlijks overleg tussen de gemeente en de Industriële Club Venray e.o., begin november. Verder zegde de wethouder toe om binnen het college van b. en w. te bespreken of, by officiële gele genheden, in plaats van een VW- bon door de gemeente een waarde bon voor de Wereldwinkel te schen ken. Dit om de wereldwinkel- aktiviteiten zo veel mogelijk te ondersteunen. Afgelopen dinsdag heeft het college hier wel over gesproken maar nog geen besluit genomen. VERBETERING Carlos Murillo Solano uit Costa Rica is sekretaris van de overkoepe lende organisatie van 75.000 kleine koffieboeren uit Zuidamerikaanse landen. Hij was namens deze boe- Gijs en Hannie Janssen OPENINGSTIJDEN: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag 16.00-21.30 uur zondag 14.00-21.30 uur dinsdag gesloten Hoenderstraat 2 5801 CK Venray Tel. 04780-12038 Reserveren gewenst Nu weer verse uw visspecialist: ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 1 v THIELEN Ï3ROTESTRAAT 103 VENRAY ren aanwezig om voor Max Havelaar koffie te pleiten in het belang van die kleine boeren. Hij liet weten dat dankzij de Max Havelaar koffie de positie van de kleine koffieboeren duidelijk is verbeterd. ACCEPTATIE Het gebruik van Max Havelaar koffie wordt niet overal zomaar geaccepteerd. Reeds in 1983 deed men in het raadhuis een poging om Solidariteitskoffie uit de derde we reld te schenken. Deze aktie was een initiatief van de bodes. Voordat er überhaupt Solidariteitskoffie werd geschonken kwamen er al klachten binnen over de koffie die niet te drinken zou zijn. Op dat mo ment werd er echter nog steeds dezelfde koffie geschonken, die voorheen werd geschonken. De voorraad was nog niet op... Ook toen deze aktie werd afgeblazen het zelfde beeld. De koffie was nu in eens wel goed te drinken. Het betrof wel de re'stvoorraad Solidari teitskoffie. Sinds 1988 schudt men in het raadhuis opnieuw zuivere koffie uit de Derde Wereld. Niemand heeft van deze overgang iets gemerkt- Op Inalfa kampte men vorige week met eenzelfde euvel. Nadat het nieuws bekend was gemaakt dat op Inalfa voortaan Max Havelaar koffie werd geschonken, regende het klachten over de koffie. En dat. terwijl pas sinds afgelopen maan dag zuivere koffie werd ge schonken... Naast de gemeente en Inalfa zijn er in Venray nog enkele bedrijven en diverse scholen waar voortaan Max Havelaar koffie wordt ge schonken. De fietsenstalling op het politie bureau puilt weer uit Daarom is er weer een verkoop van gevonden fietsen gepland. Deze zal worden ge houden op vrijdag 2 november a.s. Degenen die dit jaar, na 1 april, aangifte hebben gedaan van diefstal van zijn of haar fiets, worden uitge nodigd op die dag tussen 17.00 en 18.00 uur een bezoek te brengen aan het politiebureau om daar te kijken of bij de ongeveer 60 fietsen, zijn of haar gestolen fiets zit. Als dat het geval is Iran die gewoon worden meegenomen. Maar men kan ook een bod uitbrengen op de daar ten toon gestelde fietsen. Om 18.00 uur worden de enveloppen geopend en zal degene die het hoogste bod heeft gedaan, de fiets meenemen. Er kan alleen geboden worden als er aan gifte van diefstal is gedaan. SCHOUDERTAS ONTVREEMD Een Amsterdammer deed bij de Venrayse politie aangifte, dat ty- dens een treinreis van Den Haag naar Venlo zijn schoudertas was ontvreemd. Daarin zaten onder meer een damesportemonnee met wat geld, een treinkaart, een pasje en andere persoonlijke bescheiden. AUTOBRAND TIJDIG GEBLUST Op de Deumeseweg raakte, waar schijnlijk door kortsluiting, een personenauto in brand. De gealar meerde brandweer hoefde niet in dktie te komen, want een passagier had de brand in het motorcompar- tement reeds geblust V v

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1