spetters Meer subsidie voor oud papier Grote steun voor uitgangspunten Mestverwerking y MATH JANSSEN EMOFRA MATH JANSSEN Telefoon 04760-73647 DE RIJDENDE THUISWINKEL VOOR DE COMPLETE WONINGINRICHTING een exclusieve collectie schoenen voor dames en heren CoviNET AVE drukkerijxyAN m»*™* -= WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Groot in jonge mode BROEKEN r DUURST KOM NOU!H> idermoc; De grootste kollektie verlichting van Venray j en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT SPAARHYPOTHEEK M0SSELÈN\ Venrayse industrieën teleurgesteld PEEL EN MAAS Dirigent P. Steyvers van Euterpe overleden DONDERDAG 11 OKTOBER 1990 Nr. 41 HONDERDENELFDE JAARGANG PEEL EN MAAS wunQdrankengroep Venray Ilenseniusstraat 1 04780-81801 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar 13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio f 18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling Venray AWl Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 rm en v- ANTIEK BEURS VENRAV SCHOUWBURG (centrum) vrijdag 12 okt. 8-21 uur zaterdag 13 okt. 11-17 uur zondag 14 okt. 11-18 uur Org. van Aerle 04920-25483 (50 stands) UJSnitjfV Enorme keus voor binned en buiten. Modern, 1 C halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 Dodelijk ongeval op crossterrein Op het motorcrossterrein 'De Peel', nabij het vliegveld, waren en kele motorcrossers aan het trainen, toen door tot nu toe onverklaarbare oorzaak, de 40-jarige Johannes Martinus Verrijt uit het Brabantse Milheeze, op een springbult ten val kwam. Hij kwam onder zijn motor terecht. De achter hem rydende crosser kon hem niet meer ontwij ken en overreed hem. Met zware verwondingen werd hij naar het ziekenhuis vervoerd waar hij later is overleden. Het slachtoffer was ge huwd en vader van 3 kinderen. VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 IN SLAAP GEVALLEN In de nacht van vrydag op zater dag omstreeks 02.00 uur viel een 21-jarige in Overloon woonachtige bestuurder van een personenauto op de Overloonseweg in slaap. De door hem bestuurde auto reed in een bocht rechtdoor, miste op een haar na een boom, reed vervolgens een weiland in en kwam in een greppel tot stilstand. Een jachtop ziener ontdekte daar de auto met de lichten aan en waarschuwde de po litie. De bestuurder werd wakker en verklaarde in slaap te zijn gevallen. Er was beslist geen drank in het spel. De auto had behoorlijke scha de opgelopen. DIEFSTAL IN TREIN Een inwoner deed bij de politie aangifte dat hy in de trein Venray- Nijmegen beroofd was van zijn portemonnee. In de portemonnee zaten een klein geldbedrag. 4 che ques, het pasje, zyn jaarkaart van de NS en zijn 65 -pas. Nu weer verse_4b uw visspecialist: THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY De gemeente gaat meer subsidie geven voor oud papier. Tbt heden ontvangen verenigingen in Venray, bij een papierprijs lager dan 5 cent per kilo, maximaal 2 cent subsidie. Thans wil men overgaan tot het ge ven van maximaal 4 cent subsidie bij een papierprijs lager dan 7 cent per kilo. De gemeente wil met deze maatregel het ophalen van oud pa pier in Venray aantrekkelijk hou den. De commissies voor milieu èn voor openbare werken, die zich vo rige week over deze materie bogen, kunnen zich verenigen met het door burgemeester en wethouders gedane voorstel. LAGE PRIJS Sinds 1 janurai 1983 is in Venray de 'garantie-subsidieregeling opha len oud papier' van kracht. Vereni gingen en scholen die oud papier ophalen krijgen, bij een marktprijs beneden 5 cent per kilo, 2 cent bij betaald. Tot eind 1989 zyn de oud papierprijzen regelmatig lager dan 5 cent per kilo geweest. Dit was voor de verenigingen echter geen aanleiding om de inzameling te stoppen. In de tweede helft van het vorige jaar is de papierprijs echter tot een absoluut minimum gedaald. Thans is het zo dat de papierprys nog maar 1 cent per kilo bedraagt. Voor veel verenigingen een reden om te overwegen om met papierophalen te stoppen. GEVOLGEN Zouden de verenigingen inder daad stoppen met inzamelen dan heeft dit tot gevolg dat er 750 ton meer huisvuil aangeboden gaat worden. Per 1 januari 1991 zal het Venrayse huisvuil niet meer op de Zuringspeel worden gestort maar in het Zuid-limburgse Schinnen. Dit heeft tot gevolg dat elke ton huisvuil 90 gulden extra gaat kosten. Die 750 ton oud papier zou de gemeenschap dus ƒ67.500,- kosten. Trek daar de besparing op de huidige subsidieregeling af. dan kost het de gemeenschap nog ƒ52.500,-. In het belang van het milieu (meer hergebruik van papier) èn om financiële redenen voor de ge meente èn de betrokken verenigin gen doen burgemeester en wethouders nu het voorstel om de' subsidie te verhogen tot maximaal 4 cent per kilo, by een kiloprys van minder dan 7 cent De papierprys voor verenigingen komt daarmee op minimaal 4 cent te liggen. Dit betekent wel een verdubbeling van de subsidie (van ƒ17.000,- naar ƒ34.000,-) maar dit weegt niet op te gen de voordelen die het behoud van inzameling van oud papier met zich meebrengt. De Venrayse politiek heeft zich met een grote meerderheid achter de uitgangspuntennota Mestver werking geschaard. Dit bleek afge lopen week nadat in de commissie voor milieu en in de commissie voor ruimtelijke ordening uitge breid over deze nota. en over de reakties van dorpsraden en Venray se industriëlen, werd gediskus- sieerd. Met uitzondering van de fraktie Van de Vorle konden alle commissiefrakties zich met de in houd van de nota verenigen. Dit be tekent dat de bezwaren, zoals die door de bedryven op Smakterheide zijn ingediend, geen aanleiding vormen om de nota te wijzigen. Mestverwerking zal daannee in Venray mogelijk zijn in het over- schotgebied en op Smakterheide. JA OF NEE Met name wethouder Hoppen- reijs maakte zich sterk voor de door het college van burgemeester en wethouders opgestelde nota. 'Wij moeten vandaag weten of de partij en de nota onderschrijven', liet zij de commissieleden vorige week woensdag weten. Volgens haar moet straits, binnen het uitgezette raamwerk van de uitgangspunten nota, een lokatiekeuze mogelijk zyn. Zij is van mening dat afzwak king van de nota het aanwijzen van lokaties in de nabije toekomst be moeilijkt. 'Als er straks lokaties aangewezen gaan worden is het ja of nee'. NIET SNEL GENOEG Voor de meeste partijen is het 'ja' voof de uitgangspuntennota. Het CDA deelde de mening dat de nota geen bijstelling behoefde, ondanks de vele reakties hierop. Wel wenste dhr. Willems, die namens deze par tij het woord voerde, dat de maat schappelijke haalbaarheid meege wogen werd. 'Niet iedereen kan zijn zin krijgen. We willen dan ook niet zondermeer akkoord gaan met aan gedragen lokaties', aldus Willems. Volgens wethouder Hoppen reys moet hieraan geen prioriteit ge steld worden. 'Anders is mestver werking in Venray niet mogelijk'. Dhr. Jansen (PvdA) toonde zich gelukkig met de handelwijze van b. en w.: eerst een uitgangspuntenno ta, later overgaan tot lokatiekeuzes. Hij was ook verheugd dat, gezien de reakties, de bezorgdheid voor het milieu steeds meer onder de men sen gaat leven. Wel vroeg hij zich af of de aanpak van de mestproblema tiek wel snel genoeg gaat. Verder was dhr. Jansen verheugd óver de reakties van de dorpsraden. 'Zij zien de noodzaak', konstateerde Jansen. Verwonderd was hij echter over de reakties van de industrieën. 'Er zyn bedryven die meer druk op licht, bodem en water leggen dan een mestverwerkingsfabriek', meende hij. Hij noemde de reaktie van de industrieën 'koudwater vrees' en achtte een excursie voor de industriëlen naar een mestver werkingsfabriek noodzakelijk. Hoe wel de fraktie Samenwerking een mestverwerkingsfabriek liever niet in het buitengebied ziet, is dit geen aanleiding om niet achter de nota te staan. Behalve dat een excursie voor industriëlen naar een mest verwerkingsfabriek zinvol is, is de ze fraktie van mening dat zo'n excursie ook voor raads- en com missieleden nuttig kan zyn. De WD-fraktie denkt precies an dersom als Samenwerking. 'Mest verwerking hoort bij de bron thuis, niet op het industrieterrein'. Het ontgaat deze partij elke logika dat mestverwerking, een bovenregio naal probleem, op Smakterheide, een bovenregionaal industrieter rein, moet kunnen. Ondanks dit standpunt schaarde dhr. Palmen, namens deze partij, zich achter de nota. Dhr. Lemmens van de fraktie Van de Vorle deed dit niet. Deze fraktie is er altijd al voorstander van ge weest om mestverwerking op elke week nieuws Smakterheide mogelijk te maken. Als dit op kleinschalige wijze in het buitengebied gebeurt is dit voor de fraktie ook nog geen probleem. Al leen als zo'n kleinschalige mestver werking uitgroeit tot grootschalige mestverwerking dan moet, aldus de fraktie Van de Vorle, zo'n bedrijf naar een industrieterrein. Omdat de nota grootschalige mestverwer king (verwerking van irteer dan 250.000 ton mest per jaar) in het buitengebied mogelijk maakt kon dhr. Lemmens niets anders doen dan nee zeggen. TELEURSTELLING— De heren Clevis en Peetere, die namens de Venrayse industrieën de commissie van milieu bywoonden, toonden zich na afloop zeer teleur gesteld. 'Ik vind het jammer dat er zo gemakkelijk over de bezorgdheid van de industrieën heengestapt wordt' meende dhr. Clevis. Volgens hem zal mestverwerking op Smak terheide zeer negatieve gevolgen hebben voor Smakterheide. 'Smak terheide is het enige industrieter rein in Venray met groeipretenties. Mestverwerking zal hier een rem mend effekt op hebben'. Dhr. Clevis vond daarom dat de gemeente ook elders naar lokaties moest gaan zoe ken, op andere bedrijventerreinen. Wethouder Hoppenreijs deelde die mening niet. 'Als er ergens iets aan mestverwerking gedaan moet worden dan is dat wel in Venray', is haar standpunt, verwijzend naar het grote mestoverschot in de ge meente Venray. De wethouder wees er verder op dat hét bestemmings plan Smakterheide mestverwer king mogelyk maakt. 'Waarom zou men dan elders moeten gaan zoeken'. De Venrayse gemeenteraad zal zich op 30 oktober over deze nota buigen. Als de raad de uitgangspun tennota mestverwerking goedkeurt zal begonnen worden met het ma ken van een lokatie-nota, waarin voorstellen worden gedaan voor lo katies waar, binnen het raamwerk van de uitgangspuntennota, mest verwerking mogelyk moet zijn. ons voor een afspraak en wij komen vrijblijvend en kosteloos bij thuis onze kollektie tonen. U kunt dan rustig in uw eigen omgeving kiezen en keuren wat u eventueel wilt aanschaffen. Het voordeel van de rijdende thuiswinkel is, dat u thuis in alle rust kunt bekijken wat het beste bij uw interieur past. In onze rijdende winkel hebben wij een grote kollektie vloerbe dekking, zeil, marmoleum, vitrage, overgordijnen, luxaflex, rol gordijnen, lamellen, meubelstoffen, behang en dekbedden. Ook verzorgen wij o.a. voor u betimmeringen, bekleden van trappen, maken van gordijnkappen, repareren en fatsoeneren van meubelen. Wij hebben modern, klassiek en alledaagse inrichtingen. Wij staan borg voor een goede kwaliteit,service en garantie. U kunt ons bereiken 7 dagen in de week van 08.00 tot 23.00 uur. Ook op deze tijden kunnen wij bij u aan huis komen. Thuis kosteloos kiezen en keuren. Wij helpen u daarbij. U vindt ons ook in de Gouden Gids onder Woninginrichting. OOK VOOR GORDIJNEN EN VITRAGE Telefoon 04760-73647 Schoolstraat 34, Venray Afgelopen dinsdag is in Roer mond, op 62-jarige leeftijd overle den dhr. P. Steyvers. De heer Steyvers was de laatste 25 jaar diri gent van de Koninklijke Harmonie Euterpe. Afgelopen zondag nog werd hij voor dit feit gehuldigd en benoemd tot ere-dirigent van Euter pe. Dit gebeurde tijdens het ge meentelijk muziektoernooi in de Venrayse schouwburg. VERANDERINGEN In september 1965 werd dhr. Steyvers benoemd tot dirigent van Euterpe. Het was het begin van een glorieuze periode in de Euterpe- geschiedenis met tal van muzikale hoogtepunten en topprestaties. Op zaterdag 26 maart d.o.v. gaf Eu terpe zijn eerste zaalconcert sinds 18 jaar, o.l.v. de heer Steyvers. Op aandringen van de nieuwe dirigent werden er nieuwe instumenten ge kocht Een investering van ƒ30.000,-. MUZIKALE GROEI Voor Euterpe brak met het aan trekken van de heer Steyvers een tijdperk aan van vele hoogtepunten en muzikale suksessen. Was in 1966 de opbloei begonnen in 1967 begint de victorie. Op 17 september neemt men deel aan het bondscon- cours in Blerick. Men gaat op concours in de afdeling uitmun tendheid. Het eerste resultaat mag er wezen. Een eerste prys met pro motie met niet minder dan 328% punt. Euterpe behaalt tevens de hoogste score van alle harmonie gezelschappen die dat jaar in de af deling uitmuntendheid uitkwamen en wordt op grond van dit resultaat uitgenodigd voor de landskampi oenschappen op 2 en 3 december in Leiden. Het Blerick-sukses wordt uitbundig gevierd op 30 september. Na 8 weken intensieve voorberei ding vertrekken muzikanten, be stuur en supporters naar Leiden. Om 2 uur 's middags is de uitvoe ring. De twee werken die uitgevoerd worden zijn: 'II signore Bruschino' van Rossini en het keuzewerk 'De second suite' van Gustav Holst. De vertolking 'was welhaast perfekt' volgens een krantebericht Om kwart voor vyf deelt de speaker mee dat Euterpe met 319% punt landskampioen is geworden. Een roemryke dag in de geschie denis van Euterpe aldus burge meester Custers in een bomvolle schouwburg. Er volgen talryke uit nodigingen om te concerteren. Zo gaan men naar België ter gelegen heid van een culturele uitwisseling. De pererecenties zijn erg lovend. 'Een prestatie van allure' en 'Euter pe topklasse'. CONCERTEN Naast deze concerten behaalde Euterpe een schitterend resultaat te Sluis-Mol. Op 21 juli 1968 speelde Euterpe 294 van de 300 punten by elkaar. De beloning een bronzen Dhr. Steyvers. afgelopen zondag tij dens zijn huldiging. Voor velen een ontroerend en emotioneel moment legpenning geschonken door ko ning Boudewyn werd groots gevierd. Naast dit Belgisch resultaat trad men op in Dortmund voor meer dan 2000 toeschouwers. Op 11 juni 1972 gaat men op con cours in Hout-Blerick in de ere- afdeling. Waardering 315 punten met lof der jury en promotie naar de afdeling superieur. Als op zon dag 10 oktober het laatste bonds- concours achter de rug is blijkt dat Euterpe de hoogste score gehaald heeft in de ere-afdeling. Ondanks de korte voorbereidingsperiode gaat men op 10 december naar Doe- tinchem voor de landskampioen schappen. Met 324% punt wordt Euterpe weer landskampioen. Op 5 november 1978 gaat Euterpe weer op concours en ditmaal in Vught. Hier ook een eerste prys met 326 punten in de afdeling supe rieur. In de jaren '80 volgen een aantal concerten in Duitsland (Ful- da en Dippertz) om vervolgens weer op concours te gaan in het hol van de leeuw de Rod ha-hal te Kerk rade in 1983. Met 309% punt behaalde Euterpe een zeer goede eerste prys. Presentaties op prinsenprokla- maties en vooijaarsconcerten zijn zeer suksesvol. De bedoeling van dhr. Steyvers was om met Euterpe in 1988 weer op concours te gaan. Door omstan digheden (ziekte) moest een jaar uitstel gevraagd worden. Met veel ij ver was men bezig aan de voorberei dingen op het concours in Boekei, oktober 1989. De eerste uitvoerin gen waren al gegeven toen de ver eniging in september het bericht ontving dat de heer Steyvers ern stig ziek was. Een vervanger aan trekken was niet meer mogelijk omdat de tijd daarvoor te kort was. Op de algemene ledenvergade ring van mei 1990 werd besloten de heer PJ. Steyvers te benoemen tot ere-dirigent voor zyn vele ver diensten voor de Venrayse Harmo nie. Afgelopen zondag werd hij daarvoor uitgebreid gehuldigd. Dhr. Steyvers zal morgen, vrydag 12 oktober, worden begraven. Na een plechtige uitvaartdienst in zyn woonplaats Haelen zal hij op het kerkhof aldaar te rusten worden gelegd. In de Keulsche Pot loundue-. gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK2 OVERLOON

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1