Keizersveld: twee jaar later m V M\ Werkgroep 'Honger Hoeft Niet' start aktieweek met kindermanifestatie EMOFRA een exclusieve *°o collectie schoenen voor 3 dames en heren Brede steun voor nota mestverwerking Wereldwinkel tijdelijk onder dak De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! NIEUW!!! NIEUW!!! Fip en Falli Pottenbakkerij Rooyart Onze showroom biedt u een uitgebreid assortiment DUUR? KOM BETER LICHT MOSSELEN ETEN ALS EEN VORST MET ROOKWORST. Keurslager Verschuuren Wethouder Kersten weerspreekt negatieve geluiden Afscheid van direkteur SPAAR-HYPOTHEEK DONDERDAG 4 OKTOBER 1990 Nr. 40 —H HONDERDENELFDE JAARGANG PEEL EN MAAS UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY lAICBI/PM A ft WAAD l/CKI P AV CM AMf EI/IMf Advertentieprijs: 31 ct. per mm Abonnementsprijs per half jaar /13.00 Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 Vv EEADLMIr TvUli w EPI Wl^HlEw - Abonnementsprijs buiten de regio M8,00 uitsluitend bij vooruitbetaling In de Keulsche Pot loundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDUK2 OVERLOON Vanaf vrijdag 5 oktober volop kinder-, kleuter- en babykleding tegen betaalbare prijzen. Tot ziens bij Passage 4 Venray kindermode De Wereldwinkel is voorlopig onder dak. Ttot 1 maart 1991 kunnen de ar tikelen 'uit de Derde Wereld verkocht worden vanuit het ijswinkeltje van Thielen in de Grotestraat. A.s. vrijdag al om 14.00 uur wordt met de ver koop gestart. 'De medewerkers van de Wereldwinkel zijn zeer verheugd met deze loka- tie', aldus mevr. Van Zeben namens de Wereldwinkel. Momenteel is zij met andere vrijwilligers/sters bezig om het winkeltje in te richten. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk open te zijn. Vast staat dat de Wereldwinkel vrijdagsavonds, zaterdags en 's maandagsmiddags open is. Voor de overige uren wordt nog naar personele bezetting gezocht. De Wereldwinkel heeft inmiddels ook een bus aangeboden gekregen om zo op diverse lokaties te kunnen opereren. Of van dit aanbod gebruik wordt gemaakt, wordt nog bekeken. O Handgevormde en op schijf gedraaide keramiek gemaakt van steengoed- en porceleinklei Gebruikskeramiek o.a. bekers roomstel theepot kandelaar Sierkeramiek (Keramiese unica) o.a. kaststel wandbord plastiek pot/vaas/schaal Keramiek gemaakt op bestelling o.a. geboortebord gedenkbord naambord Een uniek kado voor uzelf of een ander! U kunt er mee bij een klant aankomen als relatiegeschenk! U vindt ons aan de Hulst 12, industrieterrein De Hulst, een zijstraat van de Henri Dunantstraat, van het centrum van Venray naar het NS-station. Tel. 04780-89245. Openingstijden: di t/m za 10.00 tot 12.00 uur 13.00 tot 18.00 uur en op koopavond. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 Enorme keu£v&pr binnen en buitetvMódern, halogeen en-klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 Nu weer verse 0> uw visspecialist: THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY Bij elke besteding van f 5,- ontvangt u een spaarzegel. Deze plakt u op de spaarkaart aan de binnenzijde van de folder. U hoeft slechts 18 zegels te sparen, want de eerste twee krijgt u kado. Uw volle kaart levert u in bij uw Keurslager, waarna u gratis een Gelderse Rookworst krijgt. Dé aktie loopt van 8/10 t/m 3/111930. Uiterlijke inleverdatum kaarten: 10/11/1990. Grotestraat 59, tel. 81324 Schoolstraat 34, Venray 7*1 Spaar voor een gratis rookworst op Keizersveld worden gesteld. An deren haken af onder het mom van niet korrekt te zijn behandeld. Ook de grondverkoop aan Nelipak is nog niet afgerond. Men is het wel eens over de prijs maar de handtekenin gen zyn nog niet gezet 'Venray zou niet rijp zijn voor een hoogwaardig bedrijventerrein' wordt links en rechts gesuggereerd. Wethouder Kersten, gekonfron- teerd met deze geluiden, is echter een andere mening toegedaan. Hy vindt een bedryventerrein als Kei zersveld passen bij Venray. Volgens hem is er in deze regio wel degelijk behoefte aan een dergelijk terrein. MAG SNELLER De wethouder is het er wel mee eens dat de invulling van Keizers veld niet volgens verwachtigen ver loopt. Het wordt volgens hem inderdaad tyd dat er wat doorbra ken worden gekreëerd en dat er handtekeningen worden gezet 'Kei zersveld zal niet binnen nu en een paar jaar vol zitten. Tbch zie ik de zaken positief zitten', aldus wethou der Kersten. De wethouder weet zich hierbij gesteund door de provincie Lim burg. Door de gemeente Venray is bij de provincie een bijdrage ge vraagd voor de realisering van de openbare werken. Kersten ver wacht dat binnen niet al te lange tyd die subsidie wordt toegekend. 'Dit kun je zien als een erkenning van de provincie dat er toekomst zit in Keizersveld. In Maastricht zyn ze niet zo gek om geld te stoppen in iets wat niet haalbaar is'. Opvallend is dat de interesse voor de Venrayse industrieterreinen zich grotendeels beperkt tot Ven rayse bedrijven. Nieuwe bedrijven van buitenaf (met uitzondering van o.a. het Transportbedrijf Van Mier- lo) komen er nauwelyks. Bedrijven die zich op Smakterhiede of Kei zersveld vestigen komen veelal van elders uit Venray. 'We moeten het inderdaad hebben van etgcn bedry- fen', stelt de wethouder .vast. 'De realities van buitenaf zyn niet spek- takulair'. De wethouder vermoedt dat bedrijven meer op zoek gaan naar plaatsen met enige naam zoals Venlo. Er is door Venray weieens ge richt acquisitie gepleegd maar dat heeft volgens de wethouder niets opgeleverd. Ondanks die geringe toeloop van buitenaf is de wethouder tevreden over de grondverkoop zoals die dit jaar heeft plaatsgevonden. 'De ge meente streeft ernaar om dit jaar voor 4,7 miljoen gulden aan grond te verkopen. Op 30 juni van dit jaar zaten we op 3,5 miljoen gulden. Neem daar de grondverkoop aan Van Mierlo by en we zitten er al ruim overheen'. HOGE EISEN Keizersveld moet een bedryven terrein worden waarbij grote aan dacht aan architektuur besteed wordt Representatieve ruimten moeten aan de weg worden gesitu eerd. Minder representatieve gebouwen zoals produktie- en opslaghallen moeten achter de re presentatieve gebouwen, van de weg af worden gesitueerd. Parkeren aan de voorzijde van gebouwen is alleen op beperkte schaal toege staan (voor klanten en direktie). Auto's van werknemers en vracht auto's dienen aan de achterzijde ge parkeerd te worden. Hekken langs de weg als erfafscheiding past ook niet in de opzet van Keizersveld. De^ ze dienen achter de voorgevels wor den geplaatst. Aan de weg is wel een 'groene' erfafscheiding toegestaan. Verder is open opslag, op pallets buiten, niet op Keizersveld ge oorloofd. Al met al strenge eisen, waarmee kandidaat-bedryven voor Keizers veld mee gekonfronteerd worden. Wethouder Kersten vindt deze eisen niet onredelyk. 'Ze zijn niet te streng maar ook niet soepel. Wil len we de filosofie van een hoog waardig bedrijventerrein blijven hanteren dan zullen we deze nor men moeten handhaven. Deze hoge eisen maken het voor een onderne mer wel duurder maar ik ben over tuigd, dat als daar straks een mooi terrein ligt dit ook iets extra's geeft aan de bedrijven die er gevestigd zijn'. Volgens de wethouder is het terrein dan een visitekaartje voor die bedryven. Kersten is niet van mening dat die hogere eisen er oor zaak van zijn dat opties verlopen. Afgelopen maandag, tijdens de commissievergadering voor Ruim telijke Ordening en Volkshuisves ting kwam een ontwerp-raadsvoor- stel aan de orde waarbij een raadsbesluit tot het verlenen van erfpacht voor een perceel op Kei zersveld, ongedaan wordt gemaakt. Het betrokken bedrijf zag, nadat eerst overeenstemming was be reikt af van de grondaanbieding. Volgens dhr. Van Soest (CDA) gebeurde dit mede doordat de be trokken ondernemer binnen het geriieentehuis niet korrekt zou zijn behandeld. Door nalatigheid zou er grote vertraging zyn ontstaan in de onderhandelingen. Wethouder Kersten was bekend met deze klacht 'Toen die onderne mer hiermee by mij kwam heb ik dit meteen nagechecked. Uiteinde lijk bleek dat de ondernemer zelf in gebreke was gebleven, wat ik hem ook heb laten weten. In dit geval zijn de ambtenaren van ruimtelijke ordening niet in gebreke gebleven'. Tedere ondernemer die bij de ge meente Venray aanklopt om in Ven ray te investeren behandelen we met de grootste zorg. We lopen er by wijze van spreken de benen voor onder de kont uit', stelt Kersten. Hij vindt dit een zakelijke benadering. Natuurlijk kan er dan wel eens iets fout gaan. 'Doen wij iets fout, dan zoeken we het uit. Als een onderne mer het niet eens is met de behan deling op het gemeentehuis dan moet by of zij met zijn klachten di- rekt naar mij toekomen. Ik zorg er dan persoonlijk voor dat die klacht snel wordt onderzocht en afgehan deld', besluit de wethouder. In het kader van de landelijke aktieweek voor duurzame voedsel- produktie 'Honger Hoeft Niet', orga niseert de Werkgroep 'Honger Hoeft Niet Venray' een aantal ver schillende aktiviteiten. De Werk groep is als volgt samengesteld: Stichting Venray-Divinolandia, Werkgroep Mondiale Vorming, Stichting Wereldwinkel Venray, IK- VOS Venray. De opening van de aktieweek vindt a.s. zaterdag, 6 oktober, plaats. In het gemeentehuis vindt dan een kindermanifestatie plaats. Al enke le weken zijn kinderen van acht ba sisscholen in de gemeente Venray bezig met het onderwerp 'Honger Hoeft Niet'. De werkgroep heeft in samenwerking met het Centrum voor Munciale Vorming uit het Belgische Alken een programma samengesteld, speciaal voor kinde ren. Dit programma is er op geba seerd om de negatieve beeld vorming over de Derde Wereld om te zetten in positieve nieuwsgie righeid. De kindermanifestatie is in feite een afsluiting van het op school uitgevoerde programma. De kinder manifestatie is bedoeld om de ver schillende groepen leerlingen van verschillende scholen bij elkaar te brengen en diverse visuele vormen van verwerking aan elkaar te pre senteren. De werkgroep biedt daar naast de kinderen een programma aan dat hierbij aansluit Zo zullen de kinderen kennisma ken met verschillende muziekvor men uit de Derde Wereld. Zij kunnen zich laten schmincken door mensen van het Afrika Mu seum. Verder worden er verhalen verteld, die met het onderweip 'Honger Hoeft Niet' verband hou den. De kinderen kunnen verder, als zij dat willen, hun haar in laten vlechten door een Surinaamse da me. Ook kunnen zy deelnemen aan het Wereld ganzenbord, waarin alle facetten van de Derde Wereld, al dan niet in relatie met de westerse wereld, aan de orde komen. De ma nifestatie start om 14.00 uur. De presentaties van de diverse scho len, naar elkaar toe, vindt plaats tussen 16.00 en 17.00 uur in de bur gerzaal. De nota uitgangspunten mestver werking, kan straks in de raad re kenen op een brede steun van de diverse frakties. Dat bleek maan dagavond en wonsdagavond tijdens de behandeling hiervan in de com missie voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en de commis sie milieu. PvdA en CDA konden Afgelopen donderdag namen leerkrachten, leerlingen en ouders van leerlingen van de Dr. Poels- school afscheid van dhr. Hay Frede- riks, direkteur van deze school. Na vyf jaar deze funktie te hebben be kleed is dhr. Frederiks nu direk teur van de school Laurentiushof te Vierlingsbeek. Het afscheid van dhr. Frederiks was een byzonder afscheid, 's Mor gens werd hy door leerlingen en leerkrachten als indianen ver kleed, thuis afgehaald in een kano. Op school aangekomen was het plein volgeplaatst met wigwams. De direkteur was inmiddels ook tot in diaan omgetoverd. Op het school plein werden liedjes gezongen die de diverse groepen hadden ingestu deerd. Vervolgens werden er spel letjes gedaan, met begeleiding van diverse ouders. Tijdens de pauze werd er gezamenlijk gegeten by de wigwams waarna de spelletjes wer den hervat. Aan het eind van de dag boden de kinderen de vertrekkende direk teur een wandkleed aan terwyl alle groepen een plakboek over de school hadden samengesteld. Hier op kregen de kinderen een trakta tie en een stoffen tas met het schoolembleem uitgereikt Hier mee werd een stukje bewustworden aan de kinderen meegegeven om zo min mogelyk plastic tassen te ge bruiken. De dag werd afgesloten met een informele receptie. Sinds afgelopen maandag is dhr. Frederiks in Vier lingsbeek werkzaam. Op de Dr. Poelsschool zal hij worden opge volgd door dhr. Theo Hoebergen uit Milsbeek. Die begint zyn taak na de herfstvakantie. Twee jaar geleden werd door de gemeente Venray een nieuwe in dustrieterrein gepresenteerd: Bedrijvenpark Keizersveld. Keizers veld moest, ten aanzien van de be staande bedrijventerreinen, iets bijzonders worden. Keizersveld is bedoeld voor hoogwaardige bedrij ven, die gebaat zijn bij een repre sentatief karkater en een verzorgde omgeving. Het plan is dus niet be doeld voor bedrijven die slechts met een loods, produktiehal of bui- tenopslag aan de weg liggen. Hier voor zijn andere terreinen in de gemeente meer geschikt Op Kiezersveld zal veel zorg worden besteed aan de uiterlijke verschijningsvorm van de bedrijfs gebouwen èn aan de kavelschik- king door de gemeente. Nu, twee jaar later, gaan er gelui den de ronde dat het niet goed gaat met Keizersveld. Bedryven zouden hun optie laten verlopen vanwege de te hoge eisen die aan vestiging zich in grote lynen scharen achter het standpunt van b. en w., dat. ondanks de bezwaren vanuit de Venrayse industrie, toch de moge lijkheid open moet biyven voor mestverwerking op Sraakterheide. De fraktie Van de Vorle en Samen werking vinden zelfs dat mestver werking eerder daar thuishoort dan op de dorpen. Alleen de WD- fraktie schaart zich achter de be zwaren van de bedryven op Smak- terheide en zijn van mening dat de mestverwerking thuishoort by de bron. dus in het overschotgebied. Volgende week gaan we uitgeb rui de r op de reakties ran de politieke partijen in. IV telefoon 04780-87575 y

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1